Ëeidóe ©omcmt Wegvervoer bereikt principe- akkoord Bon: Veel rug- en hersenletsel op overvolle skipistes 2 3 4 5 7 9 12 13 15 Boom w Archieven Willem II terug in Nederland Nadere controle Kernhem-kaas Prehistorische haardkuilen bij Nieuwe-Pekela Meer geld voor milieu, minder voor defensie Leimuidense broertjes mogen niet meer terug naar school VANDAAG 10 11 Uitgave Westerpers. behorende tot Si|lhoff Pers. Apolhekersdiik 34.2312 DD Leiden. Postbus 11.2300 AA, tel. 071 122244. Voor abonnementen: 071 -313677. Giro 103003. Bank: Amro- bank N V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 1.24.24 (aut. betaling), kwartaal f. 72.34. jaar i. 275.60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19 00 uur. zaterdag 14 00-15.00 uur tel. 071-122248. I^P Advertenties: (excl. 6% BTW) 1.0.67 per mm., familiebenchten 1.0.60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chefredacteur W.A. Buiiteweg. Vrijdag^lO februari 1989 80e jaargang no. 24343 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND In de nacht en ochtend kans op mist, overigens perioden met zon en vrijwel overal droog. Minimumtemperatuur rond 1 graad. Middagtempera- tuur circa 7. Zuidwestelijke wind, zwak tot matig. Zon op: 8.03; onder: 17.46. Schevenin- gen hoog water: 6.28 en 18.49; laag: 1.55 en 14.36. \\&5^ Ontroerd Terwijl zijn dochtertje toekijkt, bedankt een Armeense vader een Amerikaanse soldate voor de hulp na de aardbeving in Armenië. De man en zijn dochtertje overleefden de ramp en werden overgebracht naar het Amerikaanse hospitaal in Wiesbaden voor me disch onderzoek. Voor verdere behandeling moet de man echter naar de Verengigde Staten. Hij vertrok daarvoor gisteren van het vliegveld van Frankfurt, waar hij ontroerd afscheid nam van de mensen die hem hebben geholpen. DEN HAAG Het Konink lijk Huisarchief in Den Haag zal binnenkort worden ver rijkt met een aanzienlijk deel de particuliere archie- van koning Willem II (1792-1849) en koningin Anna Paulowna (1795-1865), van hun zoons, de prinsen Alexander (1818-1848) en Hendrik (1820-1879). De do cumenten bevinden zich in het Staatsarchief te Weimar (DDR). In Oost-Berlijn is gistermiddag overeenkomst getekend de terugkeer van deze ar chieven naar Nederland. De honderden brieven en docu menten van Willem II en de zijnen geraakten in Duitse handen na het overlijden van Willems dochter Sophie in 1897. Zij was gehuwd met Ka- Alexander, groothertog Saksen-Weimar-Eisenach. Onderhandelingen over de te rugkeer van dit archief wer den geopend tijdens het offi ciële bezoek van de voorzitter de Staatsraad van de DDR ons land in 1987. In ruil voor deze documenten ontvangt het Oostduitse ar chiefbezit een serie brieven de geschiedenis van de Dertigjarige Oorlog (1618- 1648), afkomstig uit de verza meling van de 19de boekhandelaar T.O. Weigel. (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR ZAANDAM Albert Heijn heeft besloten de Kernhem-kaas voorlopig uit haar 500 winkels te verwijderen, om een extra controle uit te De eigen kwaliteits-adviesdienst van de super- magaat, „slechts uit voorzorg", nog eens na of de listeria-bacterie echt niet (zoals gisteren in Japan) in de Kernhem-kaas voorkomt. Zodra uit onderzoek van monsters en andere gege vens blijkt dat er niets mis is met de kaas, zal de Kernhem weer in de schappen worden te ruggezet, zo meldde een woordvoerder van morgen. Het onderzoek kan vandaag of mor- kaasje in Japan GRONINGEN - Archeologen van de rijksuniversi teit Groningen hebben in Nieuwe-Pekela resten van meer dan 300 prehistorische haardkuilen ge vonden. De kuilen werden in een dichte concen tratie aangetroffen op een zandrug en waren deels gevuld met houtskool. Haardkuilen werden in de Midden Steentijd (tussen 8000 en 3500 v. Chr.) ge bruikt voor de bereiding van voedsel. In de onge veer 70 centimeter diepe kuilen werd vuur ge stookt waarboven het voedsel werd geroosterd en gekookt. Ook elders in ons land zijn al vaker haardkuilen aangetroffen, maar vrijwel nooit in deze hoeveelheid. Eén op vijf Wit-Russen besmet door Tsjernobyl MOSKOU Eén op de vijf Wit-Rus- sen is besmet geraakt door de radio actieve straling na de explosie in de kerncentrale van Tsjernobyl, in april 1986. De situatie is dermate zorgwek kend dat 300.000 Wit-Russen onder voortdurend medisch toezicht staan, zo bericht het Sovjet-persbureau TASS. Het persbureau vroeg zich op sarcastische toon af, waarom het bij na drie jaar duurde voordat de bewo ners van Wit-Rusland weten dat hun gezondheid gevaar loopt. De voorzit ter van de noodhulpcommisssie gaf aan dat het onderzoek van 40.000 bo demmonsters veel tijd in beslag nam. RIJSWIJK Werkgevers in het beroepsgoederen- vervoer en de vervoers- bonden van FNV en CNV hebben vanmorgen vroeg een principe-akkoord be reikt over de nieuwe cao voor de 70.000 werkne mers. Voor werken buiten de dagdienst (van 20.00 tot 06.00 uur) komt er een toeslag van 1 procent van het functieloon. De toeslag wordt als basis meegenomen in de al in gang gezette studie n beidssystemen. Met deze na acht uur onderhandelen be reikte afspraak zijn de werk gevers afgestapt van hun ver zet tegen de onregelmatig heidstoeslag. De bonden be schouwen zichzelf dan ook als „winnaars van het overleg", aldus bestuurder J. Wienen van de Vervoersbond CNV. De bonden zullen het akkoord het komende weekeinde met een positief advies aan hun le den voorleggen. Dan zal ook een besluit vallen over het beëindigen van de acties in het wegvervoer. Het akkoord over de eenjarige cao voorziet verder in een loonsverhoging van 2,5 pro cent. De wao-uitkering wordt gedurende het eerste jaar tot 80 procent aangevuld. Voor stand by-uren geldt een ver goeding van 4 gulden per uur met een maximum van 32 gul den per dag. De werkgevers zullen het principe-akkoord eveneens met een positief advies aan hun achterban voorleggen, al is het mandaat ten aanzien van de toeslag overschreden. Werkgeversvoorzitter Berg mans erkende na afloop van de onderhandelingen dat de werkgeversorganisaties sterk verdeeld zijn geweest. Gezien de verschillende belangen is dat niet verwonderlijk. „Dat is de democratie. Daar hoef je je niet voor te schamen", aldus Bergmans. De opstelling van de KNVTO is volgens hem niet doorslaggevend geweest. Het invoeren van een toeslag van 1 procent voor werk bui ten de dagdienst is volgens Bergmans geen eenzijdige con cessie van de werkgevers. De nieuwe toeslag maakt een eind aan de gedifferentieerde belo ning van onaangename uren, die kon oplopen tot 190 pro cent. „Beide partijen hebben zwaar moeten slikken", aldus Bergmans, die niet van win naars of verliezers wilde spre ken. Bush ontvouwt begrotingsplannen WASHINGTON De Amerikaanse president Bush gaat meer geld uit trekken voor een schoon milieu en sociale voorzie ningen. De uitgaven voor defensie worden beperkt en zullen reëel niet meer stijgen, zo blijkt uit de gis teren gepresenteerde Amerikaanse begroting, die een totaal aan 1.160 miljard dollar aan over heidsuitgaven omvat. Bush wil het begrotingstekort voor het jaar 1990 met 72 mil jard dollar terugbrengen. Het tekort zou daarmee onder de honderd miljard dollar komen, aldus de president. In de begroting is meer geld reserveerd voor binnenlandse uitgaven, zoals het scheppen van een schoner milieu, socia le programma's, drugsbestrij ding en aids-onderzoek, en minder voor defensie dan in het uitgavenplan van zijn voorganger Reagan. Bush stelt voorlopig geen belastingverho ging voor. Hij onderstreepte zijn eerdere belofte van een voorzichtig be leid jegens de Sovjetunie. Bin nen negentig dagen zal de re gering een standpunt bepalen over haar buitenlandse en vei ligheidspolitiek, aldus de presi dent. Het Congres heeft positief op de begroting gereageerd. De Democraat Jim Sasser, voor zitter van de begrotingscom missie van de Senaat, stelde rrret goedkeuring vast dat Bush een einde maakt aan de onder Reagan steeds maar stijgende defensie-uitgaven en meer prioriteit gaat geven aan bin nenlandse beleidsterreinen, zoals de sociale zekerheid en onderwijs. Pagina 5: Troonrede Bush saai, lang en vol versprekin gen Toetanchamon ook verdacht van aanslag in Parijs DEN HAAG Politie en Justitie bevestigen noch ontkennen het bericht in ochtendkrant Trouw dat de 42-jarige directeur E. Hoos van het inmiddels opgeheven Haagse bewakings- en incas sobedrijf Toetanchamon ook de hand zou hebben gehad in aan slagen fn Parijs en Arnhem. Volgens verklaringen van enkele handlangers hebben zij in de Franse hoofdstad en Arnhem in opdracht van de directeur bom men tot ontploffing gebracht. Dit zou gebeurd zijn om druk uit te oefenen op mensen die geld verschuldigd zouden zijn geweest. Ook zou een inmiddels aangehouden ex-medewerker hebben verklaard dat hij opdracht had om met een anti-tankwapen op het gebouw van de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) aan de Raamweg in Den Haag te schieten. Dit plan vond geen doorgang, omdat het wapen nooit aan Hoos werd geleverd. Zoals bekend zit Hoos momenteel vast op verdenking van tal van aan slagen, onder andere op Sijthoff Pers en de Haagse wethouder Duivesteijn. DEN HAAG LEIMUI- DEN De broers Arie en Willem Lugters uit Lei- muiden mogen niet terug keren op de openbare ba sisschool De Torenvalk in Leimuiden. Mr. C.J. van Zeben, voorzitter van de afdeling rechtspraak van de Raad van State, heeft dit vanochtend bepaald. De broers, 6 en 8 jaar oud, mo gen sinds 19 januari niet meer op school komen omdat hun vader leerkrachten en ouders van andere leerlingen zou hebben bedreigd. Volgens de gemeente Leimuiden, het be voegd gezag van de school, zou De Torenvalk in haar voortbe staan bedreigd worden als de jongens zouden terugkeren. Verschillende ouders hebben gedreigd hun kinderen van De Torenvalk te halen als Arie en Willem weer op de school zou den verschijnen. De familie Lugters woont op het gemeen telijk woonwagenkamp in Lei muiden. De twee broers zijn nu aangewezen op de openba re school in Nieuwveen of de school op het woonwagen kamp in Leiden. Mr. L.J.A. Sprenger, raadsman van de fa milie Lugters, zei gisteren het onjuist te vinden dat de jon gens worden verwijderd op grond van het gedrag van hun ouders. Pag. 12: „Leimuiden voert hetze tegen familie Lugters" Een rij ambulances wachtte gisteren de grote gipsvlucht op die 40 Nederlandse pechvogels aan boord had. In het toestel zaten de brekebenen broederlijk naast elkaar. SCHIPHOL Dit winter sportseizoen, vooral in de krokusvakantie, is er een hoos in ski-ongevallen met rug- en hersenletsel. Door sneeuwtekort klu wen de skiërs samen op hoger gelegen overvolle pistes, die door ijsafzetting vaak nog eens extra glad zijn. Het gevolg zijn val partijen en botsingen, te gen elkaar of tegen een boom of paal. Daarnaast neemt het aantal botbreuken af, maar overheer sen gescheurde kniebanden, waarvan de genezing veel lan ger duurt. Dat constateert He- leen Meijer, die als arts van SOS International, gisteren vanuit Innsbruck de eerste grote gipsvlucht van dit jaar met 40 Nederlandse patiënten begeleidde. De zwaarste geval len, zoals dwarslaesies worden per auto vervoerd. Volgens Meijer neemt het aan tal ski-ongelukken af. Maar als er een klapper wordt ge maakt is het meteen goed raak. De sterk verbeterde ski bindingen voorkomen wel bot breuken maar zijn nog niet op gewassen tegen verdraaiingen van de knie. Op elke duizend één dag skiën lopen er één of twee een blessure op, varië rend van een gebroken duim tot een verlamming. „Het aan tal gewonden is wel toegeno men, maar het aantal skiërs ook. Skiën is niet per se ge- andere de SOS-arts. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoon 071- 12.22.48 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabe zorgd. (ADVERTENTIE) TOEGANG f 13,-, ZONDAG 10-17 UUR. VOLG BORDEN P RAI TREIN TOEGANGBILJETTEN BIJ NS-STATIONS AMSTERDAM raj 18 PAGINA'S Waardering voor katholieke brief over Conciliair Proces Verbod vuilverbranding op zee is stapje vooruit De lotgevallen van een Hollands kaasje in Japan Rouw na vliegramp slaat om in woede Unilever neemt Fabergé en Elizabeth Arden over Eric Flaim voelt zich sterk Zware bevalling voor scholiere Maartje Paans Plan voor drijvende brasserie op Leids Galgewater Woubrugge in actie tegen te hard varende schepen Leiden verloor zestig jaar geleden zijn stadhuis EHBO Voorhout viert vijftigjarig bestaan GEESTELIJK LEVEN 2 OPiNIE/WEER/BRIEVEN BINNENLAND 3/4 BUITENLAND ECONOMIE BOEKEN SPORT FILM LEIDEN OMGEVING LAND-EN TUINBOUW KERKDIENSTEN KUNST RADIO EN TELEVISIE 12/ Een boom planten gaat heel wat gemakkelijker dan hem weer omhakken. Want als iets bescherming geniet dan is het wel de boom. Geen wonder, want hij wordt meer dan ooit bedreigd, al was het alleen maar door de zure regen. En je moet er niet aan denken, dat het groen in onze omgeving zou verpie teren. Toch kan een grote boom in de tuin van de buren nog genoeg overlast opleveren. Meestal wordt zo'n probleem echter in der minne geschikt. Vast staat wel, dat je een waardevolle boom tegen woordig niet meer om krijgt. De Leidse Courant zet daarover vandaag een boompje op. Om ervoor te zorgen, dat u - wie onze krant al langer leest, weet wat dat wel - door de bomen het bos blijft zien. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In ccn open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement w or den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1