Ouderdom Boeing oorzaak nieuwe ramp NIEUWS UIT ZUID-ENGELAND Donderdag Tg 2 3 5 9 12 13 TOUROPERATORS GINGEN MET CHARTER NIEUWE BESTEMMING BEKIJKEN Slachting onder Nederlandse boeren in Brazilië Oude correctie-methode Nederlands gehandhaafd Akkoord over cao vervoer nog ver weg A-4 afgesloten wegens wegtakelen vrachtauto Al vier Nederlanders dood bij ski-ongelukken 11 16 £eidóe (So Donderdag 9 februari 1989 80e jaargang no. 24342 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 1.24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar L 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) t. 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. f. 1.10 Morgen wolkenvelden en later mogelijk wat regen. Mini mumtemperatuur omstreeks 2, middagtemperatuur ongeveer 8 graden. Zwakke tot matige zuidelijke wind. Zon op: 08.05; onder: 17.44. Scheveningen hoog water: 5.49 en 18.00; laag water: 1.04 en 13.45 uur. Japan vindt bacterie in Nederlandse kaas DEN HAAG In Japan zijn vier soorten kaas, i waaronder één Nederlandse, uit de winkels verwij derd nadat er een gevaarlijke bacterie in was aange troffen. Het gaat om de listeria monocytogenes, die bedreigend kan zijn voor het centrale zenuwstelsel. Bij het Nederlands Zuivelbureau in Den Haag, waar j de melding van de besmetting is binnengekomen, be- I schikt men nog niet over gedetailleerde gegevens. Zo is niet duidelijk of er consumenten ziek zijn gewor- den na het nuttigen van de kaas en evenmin is be kend om welke kaas het gaat. Volgens het zuivelbu- i reau is besmetting met de baéterie in Nederland zo i goed als onmogelijk, omdat de kaas zodanig wordt geproduceerd (de grondstof wordt verhit) dat de bac- terie wordt uitgeschakeld. Het bureau suggereert daarom dat er in Japan zelf, bijvoorbeeld tijdens het transport of de opslag, besmetting heeft plaatsgevon- f den. Man zwaar gewond door pijl en boog ZALTBOMMEL Een 37-jarige inwoner van Ros- sum is gisteren levensge vaarlijk gewond geraakt na een aanslag met een pijl en boog. Hij ligt in kri tieke toestand in het zie kenhuis. Een 26-jarige in woner van Zaltbommel is aangehouden. Hij wordt ervan verdacht het slacht offer met een metalen pijl in de rug te hebben ge schoten. De mannen had den ruzie gekregen om een vrouw. Bij zijn vertrek werd het slachtoffer in de rug geschoten. Wethouder hekelt stadhuisenquête DEN HAAG Wethouder A. Duive- steijn hekelt de enquête, gepubliceerd in het huis-aan-huisblad NU, waaruit blijkt dat de Haagse bevolking weinig vertrouwen heeft in de bouw van het nieuwe stadhuis annex bibliotheek aan het Spui. Duivesteijn vindt de vragen „tendentieus" en hecht weinig waarde Wethouder aan het onderzoek. Uit de representa- Duivesteijn tieve steekproef die het onderzoeksbu reau NSS in opdracht van het huis-aan-huisblad heeft laten uitvoeren blijkt dat meer dan zeventig procent van de Hage naars tegen de bouw van het door de Amerikaan Richard Meier ontworpen stadhuis is. Negentig procent van de inwo ners van Den Haag denkt dat de kosten van het hele project uiteindelijk hoger uitvallen dan de 320 miljoen gulden, die de gemeenteraad als maximum toelaatbaar acht. Pagina 13: Duivesteijn hoeft niet weg TOWER WANKELT IN WITTE HUIS WASHINGTON In verband met nieuwe beschuldigingen over belasting ontduiking heeft de Amerikaanse Se naat de stemming over de benoeming van minister van defensie John Tower zeker tien dagen uitgesteld. Eerder was de voormalige senator een „alcholist en een rokkenjager" genoemd. Senator Sam Nunn zei dat hij niet over de be noeming van Tower wilde stemmen tot de jongste beschuldigingen zijn onder zocht. „Ik heb Bush ook gezegd dat ik, als er nu zou worden gestemd, nee zou zeggen". Het is vrij opzienbarend dat Senatoren zo openlijk praten over de problemen die er zijn rond een voor malige collega. Van 1981 tot 1984 was Tower lid van de Senaatscommissie die nu zijn benoeming moet ratificeren. Salmonella-epidemie bedreigt Engelsen LONDEN Een nieuwe salmonella epidemie bedreigt Groot-Brittannië. De salmonella-bacterie komt vooral voor in eieren en besmetting is in sommige gevallen dodelijk. Dit meld de het dagblad „The Times" gisteren op basis van een vertrouwelijk rap port. Het rapport, dat vertegenwoordigers van de pluimvee-industrie en func tionarissen van de ministeries van volksgezondheid en landbouw heb ben opgesteld, is naar de regering ge stuurd en bevat maatregelen om de epidemie het hoofd te bieden. Minis ter van Volksgezondheid Kenneth Clarke reageerde: „Ik heb een derge lijk stuk niet gelezen. Ik kan dus geen commentaar geven op de au thenticiteit van het bericht". (Van onze correspondent Jean Mentens) BERGAMO Vrij alge meen wordt aangenomen dat de ramp gisteren met de Boeing 707 van Inde pendant-Air op de Azoren te wijten is aan de ouder dom van het vliegtuig. Het toestel is in 1968 ge bouwd en het is onduide lijk of het in december nog in de Verenigde Sta ten is herkeurd. Een woordvoerder van de Amerikaanse federale luchtvaartdienst (FAA) zei vanochtend dat Indepen dant-Air in 1984 een boete van 18.000 dollar had ge kregen, maar hij kon niet zeggen waarvoor. Een onbekende man eiste van ochtend bij de Portugese staat stelevisie RTP de verantwoor delijkheid voor de ramp op na mens de Internationale Terro ristische Brigade. De politie kent de organisatie niet en FOTO: AP gaat ervan uit dat het om een misplaatste grap gaat. De Boeing vloog tegen een berg te pletter. Alle 144 inzittenden, 137 Italiaanse passagiers en ze ven Amerikaanse beman- ningslieden, zijn daarbij omge komen. De meeste Italianen waren tour-operators, die bij het begin van het seizoen één van de bestemmingen in de Dominicaanse Republiek gin gen verkennen die ze zelf later in het jaar zouden gaan verko pen. Het toestel was op weg van Bergamo naar de Dominicaan se Repubkiek. Het zou onder weg bijtanken op Santa Maria, het zuidelijkste eilandje van de Azoren, een gfoep van negen eilandjes in de Atlantische Oceaan, bijna 2000 kilometer ten westen van Portugal. De piloot van het verongeluk te toestel heeft drie minuten voor het ongeluk nog radio contact gehad met de verkeer storen van het vliegveld van Vila do Porto, maar geen mel ding gemaakt van problemen. Daarna heeft de verkeerstoren nog een aantal malen gepro beerd om radiocontact te krij gen, maar zonder resultaat. De .F*«s AZOREN Graoosa* Fatal •Terceira Pco Saottguei Sa0j™,«**,.Fomig»j 2°°Ml Santa Maria piloot zou gevraagd hebben om een noodlanding te maken, maar een woordvoerder van het vliegveld heeft dit ont kend. Een luchtvaartdeskun- dige die vandaag arriveerde om een onderzoek in te stel len, zei dat de weersomstan digheden op het moment van het ongeluk goed waren, en dat een noodlanding goed mo gelijk geweest zou zijn. RIO DE JANEIRO - Een roofoverval op een boer derij in de Nederlandse landbouwkolonie Santa Cruz in het zuiden van Brazilië (deelstaat Parana) heeft aan drie Nederlan ders het leven gekost. Vier andere familieleden, j twee volwassenen en twee j kinderen, zijn bij de over- I val zwaar gewond. De overval die dinsdag plaats vond, werd pas gisteren ont- dekt. Een landarbeider vond op de weg die langs de woning van één van de slachtoffers, Dirk. Boer (28), loopt, diens j zwaargewonde echtgenote Mi- riam (24). De man nam haar mee naar buren die de politiè waarschuwden. In het huis vond een politieagent twee do den, de moeder van Dirk Boer, j Mariana Boer (52) en Dirks 15 maanden oude zoontje Thialgo, en vijf zwaargewonden die be- ziliaanse. wusteloos waren. Zij werden onmiddellijk overgebracht naar een ziekenhuis. Dirk Boer overleed woensdag aan zijn verwondingen. De toestand van zijn vader, Adria- nus Boer (56), en Dirks kinde ren Toni (6) en Alfredo (10) is kritiek. De slachtoffers waren met knuppels geslagen en heb ben steekwonden die met mes sen of machetes waren toege bracht. De politie noemde roof als mo tief voor de overval, aangezien verschillende goederen uit het huis zijn ontvreemd. Ook de auto van een van de slachtof fers werd gestolen. De ruim 70 jaar oude land bouwkolonie Santa Cruz telt ongeveer 15.000 inwoners. In de door Nederlanders gestichte gemeenschap wonen tussen de 250 en 500 Nederlandse fami lies. De familie Boer woont al geruime tijd in Brazilië. Dirk Boer werd in dat land geboren getrouwd met een Bra- DEN HAAG Staatssecretaris Ginjaar-Maas heeft bij de Cen trale Examencommissie Voortgezet Onderwijs (CEVÖ) aange drongen op een alternatieve toets voor het eindexamen Neder- lands-vwo. Aanleiding is een protestbrief waarin duizend docen ten het nieuwe eindexamen onaanvaardbaar hebben genoemd. Ginjaar-Maas stelt voor ook de oude correctiemethode te hand haven. Het protest van de leraren richt zich op de tekst-samen- vatting van 500 woorden. Voorheen werd die opgave behalve taalkundig ook inhoudelijk beoordeeld. Maar de examencom missie wil daarvan af. Daardoor kan een leerling die vijhonderd woorden foutloos opschrijft zonder de tekst te hebben begrepen, geen onvoldoende halen. Een te korte maar briljante samenvat ting zou slechter beoordeeld moeten worden. JADVËRTENTIE We hebben nu al de eerste Engelse narcissen van de koude grond in de aanbieding Narcissen, 1 QQ 2 bossen van 10 stuks -L.^/^7 RIJSWIJK - Werkgevers en bonden in het beroeps- goederenvervoer (70.000 werknemers) zetten hun afgelopen nacht afgebro ken overleg over de nieu we cao vanavond voort. De kans lijkt echter klein dat beide partijen dan een ak koord bereiken. Vandaag zijn de acties bij transportonderne mingen voortgezet. Werkgevers en bonden heb ben vandaag hun achterban geraadpleegd om te bezien of er meer onderhandelingsruim te te creëren is. Na zeven uur onderhandelen afgelopen nacht staan werkgèvers en vervoersbonden namelijk nog lijnrecht tegenover elkaar wat betreft de door de bonden ge wenste invoering van een onregelmatigheidstoeslag. De werkgevers zijn wat de loonsverhoging betreft wel met een beter bod gekomen, namelijk 2,5 procent. Daar gaat nog wel 0,5 procent vanaf voor financiering van de vut. Verder zijn de werkgevers be reid de wao-uitkering tijdens het eerste jaar tot 80 procent aan te vullen. Maar zolang er geen principe-akkoord is, gaan de stakingen en andere acties in het wegvervoer door, zo hebben de bonden laten we ten. Pagina: Vervoersbonden wijzen com promisvoorstel af. ADVERTENTIE Er moet wat gebeuren willen verkeer en vervoer straks niet vastlopen in ons land. En willen we ons milieu niet onherstelbaar beschadigen. Hoe de overheid daarover denkt staat samengevat in een handige brochure. U kunt deze gratis afhalen bij postkantoor of bibliotheek. Het boekje heet: Tweede Struktuurschema Verkeer en Vervoer. Voor gratis informatie 06-0224747. AANRIJDINGEN DOOR DICHTE MIST ZOETERWOUDE De A-4, de rijksweg tussen Den Haag-Amsterdam, is vanmorgen ter hoogte van de afslag Zoeterwoude- Leiden (Europaweg) enige uren afgesloten geweest, nadat een vrachtwagen met oplegger van de weg was geraakt en terecht kwam in de buurt van een gasleiding. Al direct na het ongeluk ontstond een kilometerslange file. in dichte mist. De vrachtauto is waarschijnlijk gesneden door een personenauto. Toen de chauffeur uitweek, raakte hij in de berm en sloeg over de kop. Als gevolg van het onge luk onstond een kettingbot sing, waarbij vijf auto's waren betrokken. Geen van de be stuurders raakte gewond. De schade wordt geschat op enke le tienduizenden guldens. De weg werd kort na tien uur afgesloten omdat de' vrachtwa gen in zijn geheel moest wor den opgetakeld. De verwach ting was dat dit karwei twee en een half uur zou duren Inbraak bij benzinestation WASSENAAR Bij een bezinestation aan de Rijksstraatweg in Wassenaar, ter hoogte van de Maaldrift, is in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. Daarvan werd gisteren aangif te gedaan bij de politie. De inbrekers hebben op het dak van het benzinestation een gat gemaakt en kwamen op die m« opslagplaats binnen. De dieven hebben voor een bedrag kele duizenden guldens aan sigaretten meegenomen. DEN HAAG - De winter sport heeft vorige maand in de verschillende ski oorden aan vier Nederlan ders het leven gekost. Uit meldingen bij de ANWB- Alarmcentrale blijkt dat twee ongevallen waren te wijten aan de slechte sneeuwcondi- ties. In de andere gevallen be trof het een slechte markering van de piste en een fout van de persoon zelf. Het gemiddeld aantal omgekomen skiërs be draagt normaal een per maand. De slachtoffers zijn twee man nen, een vrouw en een meisje. Drie van hen verongelukten in verschillende gebieden in Oostenrijk, de vierde kwam in Tsjechoslowakije om het leven. De ANWB-Alarmcentrale heeft dit jaar tot nu toe 415 meldingen binnengekregen van mensen die na een ski-on geluk zodanig gewond waren dat zij hulp nodig hadden voor de terugreis. Vorig jaar lag dit aantal om deze tijd 40 lager. Een groot deel van deze „bre kebenen" is toe te schrijven aan sneeuwgebrek. „Doordat half Europa deze week vakan tie viert en het aantal ski-mo gelijkheden minder is, stijgt op de nog beschikbare volle pistes de kans op ongelukken. Met name in de vroege ochtend gaan op de ijzige hellingen veel skiërs onderuit", aldus de Alarmcentrale. De ANWB vervoert nu iedere dag met het vliegtuig zo'n 15 tot 20 pa tiënten naar huis. Morgen be ginnen de gipsvluchten. Man met vuurwapen terug naar gevangenis SCHEVENINGEN Bij een verkeerscontrole op de Har- stenhoekweg in Scheveningen heeft de politie gistermiddag om kwart voor vijf een 20-jari- ge Hagenaar aangehouden die zonder vergunning een vuur wapen in zijn bezit had. Later bleek dat de man geregistreerd stond bij de politie, omdat hij na een proefverlof niet was te ruggekeerd in de gevangenis Nieuw Vosseveld in Vught. Hij zat daar een straf uit van 18 maanden wegens bedreiging, afpersing en diefstal. De Haag se politie heeft de man naar de gevangenis teruggebracht. 18 PAGINA'S Nieuwe katechismus RK Kerk volgend jaar gereed Allecfk- spuitbussen de winkel uit Veiligheid vliegtuigen afgekocht bij PLO Toch nog carnaval voor Timman Woningbouw op terrein Leidse groenteveiling Hazerswoude houdt vast aan NS-station Katwijkse Bouwvereeniging viert jubileum met expositie Unieke Delftse boeken naar Koninklijke Bibliotheek OMGEVING AUTONIEUWS KUNST RADIO EN TELEVISIE O, donderdag, o, donderdag, de schoonste dag der dagen! 's Morgens nog een halve week, maar's a- vonds nog twee dagen. Een stokoud soort gedicht, dat nog stamt uit de tijd, dat de werkweek uit zes dagen bestond. Men keek uit naar de zondag, die 's morgens nog drie, 's avonds nog twee dagen ver in het verschiet lag. Nu heb je, als abonnee van de Leidse Courant, 's morgens nog drie, maar 's a- vonds nog slechts twee kranten te goed voordat de week om is. Zo kijken de trouwe lezers immers da gelijks naar onze krant uit. Wil je die sensatie ook ondergaan, dan moet je er wel eerst even hieronder voor zorgen tenminste proefabonnee te zijn. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB Indien daartoe aanleiding best aai, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1