£eicUe (Somcwit Herverdeling politie minder drastisch Wachten op de tram en eten bij kaarslicht Oor Bonden laten atv-eis bij Hoogovens vallen VANDAAG LmDE^RlJGTE^SMAN BIJ YS kritiseren Israel en loven Sovjetunie Woensdag 8 februari 1989 80e jaargang no. 24341 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uilgave Weslerpers, behorende tot Sijthofl Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 1.24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6%BTW)f. 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W. A. Buijteweg. In de nacht en vroege ochtend plaatselijk mist. daarna perio den met zon. Minimumtempe ratuur omstreeks 2, middag- temperatuur circa 8 graden. Zwakke tot matige zuidoosten wind. Zon op: 8.07 en 17.42. Scheveningen hoog water: 5.09 en 17.15; laag: 0.36 en 12.59. BIJ DEZE KRANT INFORMATIE OVER FILMS. MUZIEK, THEATER, RECREATIE, EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA 16 PAGINA'S Vaticaan beschouwt racisme als „vloek" Strop van 500 min dreigt na Peruaanse ramporder „Pre-embryo is A nog geen mens" Vietnam- veteranen vangen Sovjet-collega's op Grafici n overleggen weer w VVD wil goedkoper bioscoopkaartje Wild-card Kühnen komt Buitendijk duur te staan Golden Tulip hotel aan j Schuttersveld in 1 Leiden Iv Rijnsburg bezuinigt niet op jb sociaal-cultureel 1H werk IV Voetbal op tv VANDAAG Nederland 3, 19.25 uur: PSV-KV Mechelen (Super Cup). BBC 1. 23.00 uur Griekenland- Engeland Bliksembezoek van Amerikaanse minister WASHINGTON De nieuwe Ameri kaanse minister van buitenlandse zaken James Baker brengt volgende week don derdag een bliksembezoek an Nederland waarbij hij ook Den Haag zal aandoen. Het is de bedoeling dat Baker in acht da gen in sneltreinvaart alle NAVO-bondge- noten afreist. Baker begint overmorgen zijn reis in Canada waarna hij via IJsland naar Engeland vliegt. Voor volgende week heeft hij eer bezoek aan ondermeer de Bondsrepubliek op het programma staan, waar hij zal praten over de Duitse betrokkenheid bij de gifgasfa briek in Libië. Vrijdag keert hij vanuit Parijs terug naar Washington. Het is zijn eerste reis als minister van buitenlandse zaken. r- Sneeuwfestival Statig verwelkomt dit „ijzige" paar dat voor het sneeuwpaleis zit, de bezoekers van het veertigste sneeuwfestival dat maandag in Sapporo in noord- Japan geopend is. Het festival is verspreid over drie parken in de stad waar in totaal 310 sneeuw-en ijswerken zijn te bewonderen. FOTO: AP 40 JAAR NAVO DEN HAAG - PTT Post geeft op 14 maart een nieu we postzegel uit ter gele genheid van het 40-jarig bestaan van de NAVO be gin april. Op de postzegel staan de vlaggen van de 16 landen die lid zijn van de verdragsorganisatie. De postzegel heeft een fran- keerwaarde van 75 cent. Controle op bussen met wintersporters DEN HAAG De KNVTO, beroepsverening 1 touringcar-ondernemers, heeft zijn leden gewaar schuwd dat de kans groot is dat er het komende weekeinde bij de grenzen de rijtijden van de chauf feurs op de wintersport-pendelbussen gecontroleerd zullen worden. Vorig jaar heeft de Rijksverkeersin spectie ook een dergelijke controle uitgevoerd en daarbij de nodige overtredingen geconstateerd. Vol gens een woordvoerder van busonderneming OAD (een van de grootste) was dat toen te wijten aan de slechte weersomstandigheden, iets waar de chauf feurs dit jaar niet erg bang voor hoeven te zijn. Voor alle zekerheid heeft de tguringcar-ondernemer ech ter wel een aantal chauffeurs achter de hand voor het geval er onverhoopt vertragingen zouden optre den. „Die kunnen dan in Duitsland hun collega's af lossen". (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het ka binet wil een minder drastische herverdeling van de politiesterkte dan vorig najaar door een commissie van des kundigen werd voorge steld. De geadviseerde 'aardverschuiving' die een verplaatsing van ruim 2500 arbeidsplaat sen inhield (waarbij ge dwongen verhuizingen agenten niet zou den zijn uitgesloten) is teruggebracht tot een herverdeling van 1425 arbeidsplaatsen zónder gedwongen verhuizin gen. Bovendien zal het kabinet voor de komende twee jaar meer geld uittrekken voor de politie, zodat er 675 func tionarissen extra in dienst kunnen komen. Per saldo zullen er dus 2100 politie mensen beschikbaar komen voor uitbreiding van korp sen die om extra agenten zitten te springen. De aan vankelijk voorgestelde overheveling van 1180 rijkspolitiemensen naar de gemeentepolitie zal bij deze operatie worden beperkt tot 600. De voorstellen betekenen dat in Leiden het korps de komende drie jaar met 58 wordt uitgebreid. Bij de korpsen van Katwijk, Noordwijk en Alphen is het echter als een klap aange komen dat zij ongeveer tien procent van hun manschap pen moeten inleveren. De grote fracties in de Tweede Kamer (CDA, VVD, PvdA, D66) hebben in eerste instantie positief op de plannen gereageerd. De Kamer heeft er eind vo rig jaar zelf op aangedron gen, de adviezen van de Stuurgroep Kwantificering Politiewerk slechts ten dele uit te voeren. De politiebon den NPB en ACP zijn ge matigd tevreden. De ministers Van Dijk (bin nenlandse zaken) en Kort hals Altes (justitie) hebben het kabinetsstandpunt over de sterkteverdeling gisteren niet alleen naar de Tweede Kamer en de politiebonden maar ook naar de gemeen ten en het openbaar minis terie gestuurd. Van Dijk be klemtoonde gisteren dat het om een voorlopige beslis sing gaat. „Wij zeggen al leen: naar onze mening zou dit het kunnen zijn. Maar we staan nog open voor eventuele wijzigingen. Tot april wachten we de reac ties af". Pagina 3: Meer agenten bij hoge criminaliteit Pag. 13: Uitbreiding Leids korps met gejuich ontvan gen Mensenrechten Het is weer eens iets anders op het Carnaval van Rio, waar door gaans schaars geklede mensen in een enorme optocht door de straten trekken. Dit jaar is het centrale thema het 40- jarig bestaan van de universele verklaring van de rechten van de mens en deze vrouwen vonden het een aardig idee dat te symbolise,- ren door in letterlijk vól ornaat de straat op te gaan. Want mensen rechten gelden ook voor aanstaande mensen. FOTO: AP STROOMSTORING ZORGT VOOR VERKEERSCHAOS DEN HAAG Een stroomstoring in een groot deel van Den Haag, Rijs wijk en in Wateringen heeft gisteren in de avondspits voor een enor me overlast en verkeers chaos gezorgd. In het ge bied vanaf de Scheve- ningse haven tot Kijkduin en Wateringen kwamen huizen en bedrijven in het donker te zitten. Kaarsen moesten uitkomst bren gen. De stadsklokken moesten vandaag worden bijgesteld. De storing begon omstreeks kwart voor vijf. Twee uur la ter was de storing verholpen. De verkeerslichten vielen uit en een deel van de trams kon niet meer rijden. Er werden bussen ingezet om de passa giers naar hun bestemming te brengen. De Haagse politie zette 150 man politie in om het verkeer te regelen en veront- te woord te De storing werd veroorzaakt door een sluiting in een voe dingstransformator aan de Schaapweg in Rijswijk. De Haagse politie zegt zeker vijf honderd telefoontjes te hebben verwerkt. Zo werd er tien keer om hulp gevraagd voor iemand die in een lift was blij ven steken. De brandweer bracht in alle gevallen uit komst. De Haagse GG en GD moest twee keer bij een patiënt thuis een longmachine weer inscha kelen. Volgens de politie heb ben de patiënten hiervan geen nadelige gevolgen ondervon den. De twee ziekenhuizen in het getroffen gebied Leyenburg Juliana Kinderziekenhuis konden kort na het uitvallen van de stroom overschakelen op hun noodaggregaten. Ook hét hoofdkantoor van Algemeen Nederlands Persbu reau ANP lag in het getroffen gebied, als gevolg waarvan nieuwsvoorziening aan kranten en Teletekst een tijd stil kwam te liggen. Exentriekelingen zijn een aanwinst „OPTREDEN OP JORDAANOEVER SCHENDING MENSENRECHTEN' LONDENZij verkleden zich als roze olifant, huizen in holen of maken hun hond tot directeur van hun bedrijf. Hoe dan ook, excentriekelingen zijn gelukkig, gezond en vormen een kleurrij ke aanwinst voor de samenleving, aldus een Britse wetenschap pelijke studie. Excentriekelingen zijn gezond en wel en'nog net zo kierewiet als altijd", aldus één van de auteurs van de studie, de psycholoog David Weeks. De onderzoekers troffen bij hun studie-objecten milde symptomen van schizofrenie aan in com binatie met een grote creativiteit. De gedachten en gevoelens van excentriekelingen vertonen veel overeenkomsten met die van mystici. Zenbuddhisten en kunstenaars, aldus de studie. Zij hebben sterk wisselende humeuren die vaak worden gevolgd door een krachtig gevoel dat het leven zin heeft en zeer de moeite waard is. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoon 071- 12.22.48 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabe zorgd. WASHINGTON De Verenigde Staten hebben gisteren harde kritiek ge leverd op Israel vanwege de schending van de recht ten van de mens in de be zette gebieden. Het Ame rikaanse ministerie van buitenlandse zaken toon de zich in zijn jaarlijkse rapport over mensenrech ten voorzichtig optimis tisch over de ontwikkelin gen in de Sovjetunie. De Palestijnse opstand op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook heeft geleid.tot een „wezenlijke toename van de schending van de rechten van de mens door het Israëli sche leger", aldus het rapport. „Militairen hebben vaak ge schoten in situaties waarin voor hen geen levensgevaar bestond". In 1988 waren er vijf gevallen waarin Palestijnse ge vangenen de dood hebben ge vonden onder twijfelachtige omstandigheden of waarin het duidelijk was dat zij zijn ge dood door hun bewakers. Ook de deportatie van Palestijnen en het verwoesten van huizen in de bezette gebieden rang schikt het rapport onder schending van de mensenrech- kaanse Congres ook dat het Is raëlische geweld tegen opstan delingen in de bezette gebie den de grenzen van wat rede lijke heeft overschreden. Am nesty rapporteerde aan het Huis van Afgevaardigden, dat toeziet op het verlenen van Amerikaanse buitenlandse hulp. Israel is de belangrijkste ontvanger van die hulp. Een krant heeft niet alleen koppen, maar ook oren. Bij de Leidse Courant zit er één heel opvallende, rechts bovenaan op de voorpagina. Veel van wat de lezer wordt gepresenteerd gaat hem misschien het ene oor in, het andere uit. Maar wat er in dit oor staat is vaak van te groot belang om niet te ont houden. Nu eens is het een belangwekkende adver tentie, dan weer een mededeling van het bedrijf dat onze krant uitgeeft. Soms tuiten je oren ervan, an dere keren is het van belang het oor te lenen. Nimmer is het de bedoeling dat iemand er zijn oren door laat hangen. U merkt het al! Het invul len van de bon voor uw proefabonnement op de Leidse Courant is al op een oor na gevild. PRINCIPE-AKKOORD VALT SLECHT Model „Dali" Een nagekomen eerbetoon aan de onlangs overleden excentrieke Spaanse kunstenaar Salvador Dali ligt ten grondslag aan het ontwerp voor deze hoed, genaamd „Salvador". Het hoofddeksel, dat een klok uitbeeldt, was één van de 79 creaties die de ontwerper David Shilling gisteren in Londen liet zien. FOTO: AP Boete voor rondslingerende winkelkarretjes SPIJKENISSE De ge- meenteraad van Spijkenisse buigt zich binnenkort over een plan om een eind te ma ken aan de rondslingerende winkelwagentjes. Om te voorkomen dat de karretjes nog langer in sloten, parken en bosjes worden aangetrof fen, wordt voorgesteld boetes tot 500 gulden uit te delen aan winkeliers en klanten die de wagentjes niet oprui men. Winkeliers worden verplicht de wagentjes bin nen een straal van 300 meter van hun winkel op te halen, terwijl het winkelend pu bliek deze rollende „bood schappentassen" alleen in de directe omgeving van de winkel mag gebruiken. IJMUIDEN Het gisteren bereikte cao-akkoord voor de 16.000 werknemers van Hoog ovens is slecht gevallen bij de achterban van de industrie bond FNV. Met name de ka derleden zijn slecht te spreken over het feit dat de FNV-on- derhandelaars hebben inge stemd met het voorstel van de directie van het staalconcern om de eis tot arbeidstijdver korting in te ruilen voor twee extra vakantiedagen voor de circa 8.000 werknemers in de dagdienst. Het aanvankelijke breekpunt in de onderhandelingen, in voering van een 36-urige werkweek voor het dagdienst en kantoorpersoneel, is van ta fel. De industriebonden van FNV en CNV hebben uitein delijk deze atv-eis ingetrok ken, gezien de overige afspra ken. Zij zullen het principe akkoord morgen met een posi tief advies aan hun leden voorleggen. De Unie BLHP en de VHHP leggen het akkoord neutraal voor. De werknemers krijgen per 1 april 1,5 procent loonsverho ging en een eenmalige uitke ring van 0,5 procent. De volle dige vijfploegendienst zal via tussenstappen in 1991 een feit zijn. De toeslag van 200 pro cent blijft intact. De ploegen- werkers moeten wel tvtee va kantiedagen inleveren. De vut-regeling voor 60-jari- gen wordt voortgezet zonder dat de werknemers voor de extra kosten moeten opdraai en. Werknemers in dag- en kantoordienst kunnen rooster- vrije dagen opsparen voor educatief verlof of eerdere Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N.B. Indien daartoe aanleidin De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Naam:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1