Werkgevers wegvervoer willen onderhandelen Carnaval NC W-dir ecteur voorspelt blijvende hoge werkloosheid 2 3 6 7 7 6 9 10 *1 WACHTEN BIJ DOKTER KOST DRIE MILJARD Paddestoelen verdwijnen Staking legt Hoogovens plat Kamer slikt mislukking defensieproject HSA Justitie rekent op nieuwe brief ontvoerders VdB (G 11 12 jdóe(3owumt Dinsdag 7 februari 1989 80e jaargang no. 24340 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Weslerpers. behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f24,24 (aut. betaling), kwartaal f72,34, jaar 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071 -122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. In de nacht en ochtend enige mist, later zonnige perioden en droog. Minimumtemperatuur rond 4 graden. Middagtempe- ratuur circa 7. Matige zuidelij ke wind. Zon op: 8.09, onder: 17.40. Scheveningen hoog wa ter: 4.27 en 16.36; laag: 12.26. gênant LZ de de te- al een ardoor •enten, g, nu Sterke stijging van ongelukken op wintersport INNSBRUCK De grote drukte en de slech te sneeuwcondities in de Alpen hebben in de eerste dagen van de krokusvakantie geleid tot een sterke stijging van het aantal gewonde wintersporters. Dat blijkt uit gegevens van zowel de SOS- als de ANwB-Alarmcentrale. Volgens het hoofd van het ANWB-steunpunt in Innsbruck, José Noordman, lag het aantal meldingen in de eerste dagen van deze week dertig procent boven het aantal van \;orig jaar. Door harde pistes en uitstekende rotspunten is met name het aantal zwaardere verwondingen, zoals bijvoorbeeld bekkenfracturen, sterk gestegen, aldus woordvoerders van de beide organisa ties. behandeling door de huisarts, specialist, apotheek het ziekenhuis kosten de patiënt jaarlijks vele miljoenen kostbare arbeidsuren. Omgerekend in geld gaat het om bijna drie miljard gulden per jaar. Deze berekening maakt dr. R. Janssen, werkzaam bij de vakgroep Economie van de Gezondheidszorg aan de Rijksuniversiteit Limburg. Janssen concludeert dat de medische voorzieningen beter bereikbaar moeten worden, door bijvoorbeeld het inzetten van mobiele hulpverlening. Zolang er geen prijsconcur rentie is tussen de verschillende instellingen moeten er wettelijke normen komen die de gemiddelde wachttijden bij huisarts en specialist bepalen. Ook moeten de bezoeku ren worden gespreid, door verschuiving naar de avond dus buiten de normale werktijden van de consument. Een beter systeem van afspraken bij de arts en in het zieken huis kan voorkomen dat de kosten van tijd worden afge wenteld op de gebruiker van de gezondheidszorg. Massale vechtpartij na carnavalsbal in Goes GOES In het centrum van Goes zijn vanochtend vroeg ruim 300 car- navalvierders slaags geraakt met de politie. Na afloop van het carnavalsbal in de plaatselijke schouwburg trokken on geveer 800 mensen naar de markt waar een aantal cafés zijn. Toen die al dicht bleken, ontstonden er door onbekende oorzaak rellen, waarbij reeds opgebouwde marktkramen door de menigte werden afgebroken. Op het moment dat de politie arri veerde, werd er met stenen, balken en glazen gegooid. In totaal werden zes aanhoudingen verricht. Twee car- navalvierders en een politie-agent moesten met lichte verwondingen naar het ziekenhuis. Ongehuwde kostwinner kan onder dienst uit DEN HAAG Ongehuwde kostwinners kun nen over enige tijd onder voorwaarden in aan merking komen voor vrijstelling van militaire dienst. Tot nu toe was die mogelijkheid alleen voor gehuwden weggelegd. De nieuwe regeling gaat niet alleen gelden bij samenwonen van man en vrouw, maar ook van homoseksuele mannen. Voorwaarde is dat er een notarieel samenlevingscontract bestaat. Rond de wijziging heeft een beroep van de 28- jarige Hagenaar H. Florissen een rol gespeeld, die geen vrijstelling van dienst kreeg wegens kostwinnerschap, terwijl zijn levenspartner van zijn inkomen afhankelijk was. Florissen is on langs toch vrijstelling verleend, nog niet op grond van de nieuwe regeling, maar vanwege ,,een bijzonder geval", zoals de wet dit om schrijft. WAGENINGEN - Steeds meer paddestoelen verdwijnen als ge volg van luchtverontreinining en vernietiging van leefge meenschappen. In sommige de len van Europa dreigt de helft van alle paddestoel-soorten te verdwijnen, aldus de Land bouwuniversiteit in Wagenin- gen. De achteruitgang van de paddestoelen geldt als een waarschuwing dat het milieu nog ernstiger wordt bedreigd dan tot nu toe werd aangeno men. Door het verdwijnen van paddestoelen komt de afbraak organisch materiaal in de gevaar. bossen i IJMUIDEN - Bij het staalconcern Hoogovens in IJmuiden zijn vanochtend tweeduizend werkne mers spontaan in staking gegaan. De staking treft, volgens een woordvoerder van de Industriebond FNV, de gehele staal- en ijzerproduktie. De actie is gericht tegen de weigering van Hoogo vens om voor het dagdienst- en kantoorpersoneel een 36-urige werkweek in te voeren. Het bereiken van een akkoord over de eenjarige cao staat of valt met de bereidheid van de industriebonden van FNV en CNV om hun eisen voor verdere arbeids tijdverkorting voor het dagdienst- en kantoorper soneel te laten vallen. Hoogovens is niet bereid de nu 38-urige werkweek voor deze categorie werk nemers verder te verkorten. Vandaag zouden de onderhandelingen worden hervat. DEN HAAG - Werkge vers in het beroepsgoede- renvervoer over de weg willen de onderhandelin gen over een nieuwe cao zo snel mogelijk herope nen. De vervoersbonden zijn nog niet ingelicht. Onder druk van de in hevig heid toenemende stakingsac ties van chauffeurs in het hele land, heeft de Koninklijke Ne derlandse Vereniging van Transportondernemingen (KNVTO) de andere drie werkgeversorganisaties in het beroepsgoederen vervoer voor gesteld om een toeslag voor onregelmatige werktijden te betrekken in het cao-overleg. De KNVTO heeft hiertoe een mge- constructief voorstel" diend. Een woordvoerder wil de vanochtend niet ingaan op de inhoud van het voorstel, aangezien de vier werkgever sorganisaties in Rijswijk nog druk aan het overleggen wa- Het is de bedoeling dat de vier organisaties - naast KNVTO: NOB-Wegtransport, KVO en PCB - op zeer korte termijn hun achterban raadplegen als zij het tijdens de gesprekken vanochtend eens zouden wor den. Indien de organisaties ak koord gaan, kunnen wat de KNVTO betreft, de onderhan delingen morgenmiddag wor den hervat, zo zei een KNVTO-woordvoerder eerder. Bergmans, eerste onderhande laar van de werkgevers in het beroepsgoederenvervoer, rea geerde vanochtend voor de ra dio bij voorbaat: „Als de KNVTO toch een toeslag voor onregelmatige werktijden voor de chauffeurs bespreekbaar wil maken, wijs ik dat niet af. Maar ik moet natuurlijk wel eerst overleg plegen met mijn achterban". Tot nu toe zei de Federatie Wegvervoer pas te willen on derhandelen als de bonden hun eisen ten aanzien van be loning en onregelmatigheids toeslag zouden matigen. Intussen zijn de acties bij transportondernemingen van daag voortgezet, echter niet in het Westland. „Vandaag niet, misschien morgen weer", al dus vanmorgen een woord voerder van de Vervoersbond FNV. Minister Smit-Kroes luistert aandachtig naar een vrachtwagen chauffeur. In het Groningse Wedde boden de chauffeurs de i nister een petitie aan waarin zij haar om steun voor hun acties vroegen. FOTO: ANP Afghanistan Boven: De weinige Afgha- nen die nog kunnen lachen zijn de zwartgeld-handela- ren. Voor hen zijn het goe de tijden. Met zijn armen vol „Afghani's", die op de zwarte markt nog geen kwart van hun normale waarde hebben, wandelt deze handelaar zielstevre den door de straten van Kabul. Rechts: Deze groep Afgha- nen, die het afgelopen weekeinde in de stad Ma- sori Sarif poseerde voor de fotograaf, heeft in de oorlog de andere kant ge kozen. Maar nu eens niet, zoals zo vaak is gebeurd, de kant van het verzet. Ze kozen zeer recent en om niet duidelijk geworden re denen de kant van het re geringsleger. Een leger dat, nu de Russische af tocht vrijwel is voltooid, voor de uitzichtloze op dracht staat steden te ver dedigen tegen het steeds verder oprukkende verzet. FOTO'S: AP f Pagina 4: Verzet wist alle sporen Sovjet-aanwezig heid uit DEN HAAG De Tweede Kamer betreurt het dat Hol landse Signaal Apparaten (HSA) er na vijf jaar niet in is geslaagd een nieuw computer systeem voor de artillerie te ontwikkelen. CDA en VVD gaan echter akkoord met het voorstel van staatssecretaris Van Houwelingen (defensie) om de opdracht te gunnen aan een buitenlandse leverancier die eventueel samenwerkt met het Nederlandse bedrijf. De opdracht aan HSA heeft Defensie 10,3 en Economische Zaken 6,7 miljoen gulden ge kost. „Dat HSA het deson danks niet heeft gered, vind ik erg onbevredigend, maar het gaat me te ver om van wegge gooid geld te spreken", zei het CDA-kamerlid Frinking van morgen. „Het project heeft in ieder geval werkgelegenheid en research opgeleverd". Ook mevrouw Van Heemskerk (VVD) legt zich bij de misluk king neer. Zij vindt dat Van Houwelingen een juiste beslis sing heeft genomen door met HSA te kappen. Overigens vraagt ze zich af of HSA er wel in zou slagen om met een buitenlands bedrijf alsnog een goed systeem te ontwikkelen. Een van de nieuwe gegadig den is namelijk het Franse be drijf Thomson/CSF, dat sa menwerkt met HSA. In totaal hebben vier buitenlandse be drijven nu een offerte uitge bracht. NS wil recordtrein van 1600 meter UTRECHT De NS gaat zondag 19 februari proberen de lang ste reizigerstrein ter wereld te laten rijden. De Spoorwegen, die dan 150 jaar bestaan, willen zo in het Guiness Book of Records komen. Voor zover bekend is het huidige record in februari 1975 gevestigd in Australië: een locomotief met 42 rijtuigen. De trein die de NS gaat inzetten bestaat uit een elektrische locomotief met 60 intercity-rijtuigen. De totale trein is 1600 meter lang en zal rijden van Rotterdam naar Eindhoven. De „recordtrein" weegt, met reizigers erin, 2.500 to*i. (ADVERTENTIES) AUTOVERHUUR F.C>RMI@[EI3S Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 PENDELDIENST: VOLG BORDEN P RAI TREIN TOEGANGBILJETTEN BIJ NS-STATIONS AMSTERDAM raï (Van onze correspondent) BRUSSEL De Brusselse Justitie verwacht dat de Revolutionaire Socialisti sche Brigade, die drie en een halve week geleden de Belgische oud-premier Paul Vanden Boeynants uit de garage bij zijn ap partement ontvoerde, vannavond opnieuw van zich zal laten horen. In hun eerste brief na de spoorloze verdwijning van de oud-premier, nu drie weken geleden, eisten de ontvoerders dat de Brusselse kranten Le Soir en Het Laatste Nieuws vandaag hun lezers zouden raadplegen over de vraag on der welke armen-organisaties de twintig miljoen frank nloeten worden verdeeld die de Revolutionaire Socialisti sche Brigade heeft geëist in ruil voor de vrijlating van VdB. De twee kranten zijn op die eis niet ingegaan. De ontvoerders hebben twee weken geleden voor het laatst van zich laten horen, toen ze de redactie van Le Soir de identiteitskaart van VdB en fragmenten uit een handge schreven brief van de oud- premier stuurden. Ook een rechtstreekse oproep aan de ontvoerders van de zoon van de oud-politicus, Christian Vanden Boeynants, bleef tot nu toe zónder resultaat. Het enige „spoor" dat nu nog wordt nagetrokken is de hard nekkige bewering van een helderziende, die volhoudt dat VdB in een buitenlands res taurant in Brussel wordt vast- gènouden. par DEN (Van onze >arlementaire redactie) HAAG Directeur Weitenberg van de chris telijke werkgeversorgani satie NCW heeft weinig hoop dat de werkloosheid in de volgende kabinets periode zal dalen. Weitenberg zei gisteren op een persbijeenkomst in Den Haag dat de werkloosheid dusdanig structureel is dat zelfs een forse economische groei de werkloosheid per saldo niet zal doen vermin deren. „Groei heeft wel tot gevolg dat er door de stijging van de produktiviteit meer banen ontstaan, maar de ex tra vraag naar personeel zal worden overtroffen door het aanbod van nieuwe mensen op de arbeidsmarkt. Het biedt dus weinig soelaas voor de meeste huidige werklo zen", aldus Weitenberg. De NCW-voorman is boven dien pessimistisch over de uitbreiding van de werkgele genheid als gevolg van het wegvallen van de Europese binnengrenzen per 1 januari 1993: „We kunnen profijt trekken van de geringere wachttijden die bij de gren zen zullen ontstaan. Maar het feit dat we na de Europese eenwording op grotere schaal kunnen gaan produceren zal geen positieve effecten heb ben als de afzet gelijk blijft". Volgens de NCW-directeur kan de werkloosheid slechts effectief bestreden worden als de minimumlonen wor den verlaagd. Weitenberg nam gisteren af stand van de aan hem toege schreven uitlatingen, die vo rige week in de media ver schenen, dat er weer ruimte zou zijn voor loonsverhogin gen. Volgens de NCW'er zijn zijn woorden verkeerd uitge legd: „De beheerste loonont wikkeling van de afgelopen jaren moet worden voortge zet. Loonmatiging blijft noodzakelijk met het oog op economische groei en voor het behoud en groei van de werkgelegenheid. Het accent moet liggen op scholing en bestrijding van werkloos heid". Pagina 3: „Ramingen zijn veel te optimistisch" 14 PAGINA'S Christendom heeft geen antwoord op aantasting milieu Waardeloze tips: „Heijn zit hier aan de overkant" Het homoplekje van professor Swaab Jan Timman verrast schaaktweekamp Judoka Van As bedankt na administratief foutje Na museumjaarkaart nu ook nationale theaterkaart Van Gend en Loos vertrekt uit Leiden Natuur- en Landschaps beheer Zuid- Holland viert jubileum Pretband Kleintje Pils internationaal in actie Katwijk gaat afzanden zeereep beperken GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER/BRIEVEN2 BINNENLAND 3/6 BUITENLAND 4 ECONOMIE 5 KUNST 6 SPORT 7 LEIDEN 9 OMGEVING 10/11/12 RADIO EN TELEVISIE13 Nog één avond en het is voorbij: het jaarlijkse car naval. Lang niet alleen in het zuiden van ons land wordt carnaval gevierd, ook in onze eigen omgeving wordt er gehost en gesprongen, maar op straat zie je dat allemaal niet zo. Wij beperken ons tot het kijken naar het kastje, waarop - vooral als we Duitsland kunnen ontvangen - wij zo het een en ander kunnen ontwaren van de feestelijkheden bij onze Oosterburen. Nuchter als we zijn, nemen we er vanavond - thuis - nog eentje en lezen we in een rustig hoekje de krant. Voor het eerst mis schien de Leidse Courant? Dan beslist niet voor het laatst. (Wacht niet met het invullen van de bon tot a.s., oftewel aswoensdag!). De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1