Leger zet Stroessner aan de kant ijr 4 tïA -SER vindt sstijging van l woonlasten aanvaardbaar Noodtoestand dreigt voor droog Italië dHulshoff 3 14 15 Boeken COUP IN PARAGUAY 4- FEB. A.S. fe 11 12 Meubelfabriek Oisterwijk Vrijdag 3 februari 1989 44e jaargang no. 13370 Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071 -122244. Voor abonnementen: 071 -313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N. V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vnjdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W A. Buijteweg. Losse Veel bewolking en later van het westen uit af en toe regen. Minimumtemperatuur rond het vriespunt, middagtempera- tuur ca.5 graden. Zuidwesten wind, langs de kust krachtig. Zondag af en toe zon. Zon op: 08.15, onder: 17.34; hoog water Scheveningen: 1.36 en 13.49; laag water: 9.25 en 22.06. mentallen doden diegramp Burma \NGOON Een Fokker F-27 van Burmaanse luchtvaartmaatschappij iC is vanmorgen kort na de start van t vliegveld van Rangoon neergestort, 'arbij zijn 26 inzittenden van het toe- 1 en drie mensen op de grond om het i gekomen, zo is uit officiële bron- vernomen. Volgens ooggetuigen 'jeed zich tijdens het opstijgen aan ird een ontploffing voor en stortte toestel vervolgens neer op gebou- i van een militaire basis in de buurt de luchthaven. Het is het vierde ngeluk met een Friendship van de C in nog geen twee jaar. In het to- 1 zijn daarbij zeker 119 lekomen. Feestje Neuzen met een politieman, dat kan alleen met carnaval. Van Rio de Janeiro tot München en van Venetië tot Maastricht stor ten miljoenen zich vanavond in het carnavalsge- woel. Woens dagmorgen wordt iedereen weer nuchter op het werk ver wacht. FOTO: AP Alfredo Stroessner Alir Negatief oordeel over nieuw Haags stadhuis DEN HAAG De gemeente Den Haag loopt grote financiële risico's als het huidi ge plan voor de bouw van een nieuw stad huis annex bibliotheek aan het Spui wordt uitgevoerd. De bouwkundige en juridische kanten van de voorstellen zijn onvoldoende uitgewerkt. Het is niet verstandig om nu al een besluit te nemen over de bouw van het door architect R. Meier ont worpen stadhuis. Dit staat in de adviezen die twee externe bureaus gisteren hebben uitgebracht aan de Haagse gemeenteraad. Een contract met de geldschieter Algemeen Bur- gelijk Pensioenfonds (ABP) zou bij stijgende infla tie de gemeente financieel de das om doen. Aan bevolen wordt voor de financiering hypotheken bij banken af te sluiten. Door leningen aan te gaan met verschillende looptijden kan, volgens de bu reaus, de rentelast zoveel mogelijk binnen de per ken worden gehouden. Bovendien heeft de ge meente dan in tegenstelling tot het huidige voorstel waarbij het ABP opdrachtgever is zelf de touwtjes in handen. Overigens wordt uit de adviezen duidelijk dat als deze worden opgevolgd het stadhuis vele miljoe nen duurder wordt. Ook het bedrag dat jaarlijks aan het stadhuis mag worden uitgegeven 22,5 miljoen zal fors worden overschreden. Het ABP noch de initiatiefnemer van het plan, wet houder A. Duivesteijn, wilden gisteren reageren. Het college trad emd vorig jaar met het raads voorstel voor het stadhuis naar buiten. De kosten i de meest gewenste variant zouden 333 miljoen ASUNCION In het Zuidamerikaanse Para guay hebben opstandi ge militairen vannacht dictator Alfredo Stroes sner aan de kant gezet. De coup staat onder leiding van generaal Andrez Ro- driquez, de tweede man het Paraguayaanse le ger. Hij kreeg vanmorgen de steun van andere leger commandanten. Stroessner zou vanmorgen door het Eerste Legercorps onder militair arrest zijn geplaatst. „Stroessner is i gevangene en generaal Rodriguez heeft de hele zaak onder controle", zo zei een oppositieleider die niet nader genoemd wilde wor den. In een radioverklaring zei generaal Rodriguez: „We hebben onze barakken ver laten om de waardigheid en de eer vari het leger te bewaren, om de hereniging van de regeringspartij te herstellen en de democra tie in het land te herstel len. Ook willen we strijden voor de inachtneming van de mensertrechten en wil len we ons rooms-katholie- ke geloof bewaren". In de afgelopen weken de den in Paraguay geruchten de rondg dat de 64-jarige Rodriguez en de 76-jarige Stroessner met elkaar overhoop lagen. Generaal Andres Rodriguez is de schoonvader van één van de kinderen van Stroes sner. Kort geleden heeft Stroessner naar verluidt aan Rodriguez gevraagd met pensioen te gaan. Maar de generaal had hier geen oren naar. Alfredo Stroes sner is al meer dan dertig jaar staatshoofd van Para guay. Samen met de Chi leense president Pinochet is n U'e laatst overgebleve ne van de militaire dicta tors, die in de jaren zeven tig in vrijwel geheel La- tijns-Amerika aan de macht waren. Pagina 5: Zware gevech ten bij staatsgreep Nieuw Houtrust officieel open Samen met staatssecretaris Dees van WVC en wethouder Ver- duyn Lunel van sportzaken heeft ,,de Haagse ooievaar" gister middag Houtrust Sport geopend. In de afgelopen zeven maan den is Houtrust verbouwd tot een multi-functionele sportaccom modatie met een permanente atletiekbaan. De verbouwing kost te 18 miljoen gulden. De ooievaar, die gisteren met het lossen van een startschot de openingshandeling verrichtte, dient als mascotte bij de Neder landse en Europese kampioenschappen indoor-atletiek. Van avond begint in Houtrust de nationale titelstrijd en op 18 en 19 februari worden de Europese kampioenschappen gehouden. FOTO: MILAN KONVALINKA ij sluiten de opruiming af met een extra toegift, waardoor vele originele merkmeubelen lezen kollektie ARFLEX. ARTIFORT. AVANT GARDE. BANZ BORD. CASTELIJN. DURLET. FISBA. GELDERLAND. HARVINK. HENNIE DE JONG, HULSTA, KENDIX. LEOLUX. LUXAFLEX. MIRODAN. MONTIS. PASTOE. ROLF BENZ. TONON EV A. anders denken DEN HAAG Een com missie van de Sociaal Eco nomische Raad (SER), be staande uit werkgevers, vakcentrales en onafhan kelijke kroonleden, heeft een unaniem advies uitge bracht waarin een stijging van de woonlasten in de jaren negentig aanvaard baar wordt genoemd. Het ontwerp-advies gaat gr van uit dat het besteedbare in komen de komende jaren zal stijgen. Mede daarom kan een •groter deel van het inkomen aan woonlasten worden be steed. De werkgeversorganisa ties en de vakcentrale CNV hebben inmiddels hun instem ming betuigd met het advies. De FNV beslist hier binnen kort over. De vakcentrales hebben een aantal randvoorwaarden ge koppeld aan hun instemming met een verhoging van de woonlasten. Zo menen zij dat de te verwachten inkomens- groei in ieder geval eerlijker moet worden verdeeld dan dn afgelopen jaren het geval was. Ook gaan zij er van uit dat de vermindering van huursubsi die wordt gecompenseerd doe belastingverlaging. Voor de" laagste inkomens zal de indivi duele huursubsidie gehand haafd moeten blijven. Geen problemen heeft de SER-commissie met het stre ven van de staatssecretaris naar minder overheidsbemoei enis op de woningmarkt. Men is het echter niet eens met zijn plannen om via een systeem van tijdelijke woonvergunnin gen mensen met een relatief hoog inkomen uit lage-huren- woningen te krijgen. De com missie acht een dwangmatige aanpak uit den boze en ziet meer in systeem dat huurders met hogere inkomens finan cieel stimuleert naar duurdere woningen te verhuizen. TRANSPORTBEDRIJF KATWIJK FAILLIET KATWIJK Alle 44 werkne mers van het Katwijkse trans portbedrijf Tuinwijk bv is ont slag aangezegd. Het bedrijf is failliet verklaard. De curator E.N. Muller uit Katwijk heeft inmiddels wel een gegadigde die enkele vrachtwagens, per soneelsleden en mogelijk ook het pand van het transportbe drijf over wil nemen. Deze ge gadigde zou inmiddels al drie chauffeurs van Tuinwijk in dienst hebben genomen. De identiteit van deze gegadigde wilde de curator vanmorgen nog niet vrijgeven. Tuinwijk bv heeft vorig jaar het in financiële moeilijkhe den verkerende Katwijkse transportbedrijf Mathieu van Zaal overgenomen. Directe aanleiding voor het huidige faillissement is het feit dat de financiers de geldkraan voor Tuinwijk hebben dichtge draaid. FC Den Haag mag niet in intertoto DEN HAAG Kort voor het belangrijke bekertreffen met Sparta, komende zondag, heeft FC Den Haag een onplezierige mededeling van de KNVB ge kregen. De UEFA heeft name lijk besloten de inschrijving van de ploeg van trainer Co Adriaanse in het intertoto- toernooi niet te accepteren. „De bond had dit moeten mel den in de mededeling in het bulletin", meent trainer Adri aanse. „Vorig jaar konden we wel meedoen, omdat we toen op het moment van inschrij ven nog in de eredivisie speel den. Het is nalatig van de bond en noodzaakt ons nu ij lings alsnog een oefenpro gramma te regelen. Verve lend". ADVERTENTIES AUTOVERHUUR IF.PRAMöEiaS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p dag HOOFDSTRAAT 104 LEIDERDORP Tel. 071-894040 (Van onze correspondent Jean Mentens) MILAAN De droogte die in Italië nu al de hele winter aanhoudt, groeit langzaam uit tot een ramp. Als de regen nog een paar dagen uitblijft, zal in het land de nood toestand moeten wórden uitgeroepen. Op twee plaatsen is er al alarm geslagen in Genua mogen de mensen geen auto's meer was sen en niet meer sproeien in de tuin. Maandag wordt beke ken of de kraan niet helemaal dicht moet voor ten minste een paar uur per dag. In Na pels is de situatie nog erger. Daar heerst gewon al in grote gedeelten van de stad een chronisch watertekort. Nu is de situatie kritiek voor de ge hele stadsbevolking. Het peil van de waterreservoirs was de laatste vijftig jaar nog nooit zo laag als nu. Als het voor de 15e februari niet flink begint te regenen in heel Italië, gaan de landbou wers een regelrechte nacht merrie tegemoet. Er wordt nu al van schade aan de komende graanoogst gesproken. 18 PAGINA'S' Haha, lachen is het antwoord Hartpatiënt moet a langer op een /I operatie wachten Elly van Hulst na Q kater weer scherp V Leiden stopt sociale woningbouw in Stevenshof Alkemade steunt bezwaren tegen kerosine- tankvaart 2* Grensverleggend verlies van onschuld bij Adriaan van Dis Nauwe samenwerking Flora en veiling CNB GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND FILM ECONOMIE LAND EN TUINBOUW... KERKDIENSTEN SPORT LEIDEN OMGEVING BOEKEN KUNST RADIO EN TELEVISIE Hagenaar bekent doodschieten geldloper LELYSTAD De 19-jarige Hagenaar J.L. heeft tegenover de politie bekend dat hij vorige week donderdag bij een overval in een Albert Heijn-winkel in Lelystad een geldloper heeft doodge schoten. L. was al kort na de overval in de bossen bij Lelystad gearresteerd maar ontkende aanvankelijk. Volgens de politie van Lelystad heeft de man de bedrijfsleider en de geldloper in de winkel opgewacht. Op het moment dat deze naar buiten lie pen schoot hij naar zijn zeggen eerst op de bedrijfsleider, daarna enkele malen op de geldloper. Die overleed later. De politie is nog op zoek naar medeplichtigen. China nodigt Gorbatsjov uit PEKING De Chinese presi dent Qian Qichen heeft zijn ambtgenoot en partijleider van de Sovjetunie Michail Gorbats jov uitgenodigd voor een offi cieel bezoek aan China. De uitnodiging betekent dat er een eind is gekomen aan de breuk tussen de twee socialis tische grootmachten, die dertig jaar heeft geduurd. Minister van buitenlandse zaken Edoe- ard Sjevardnadze heeft de uit nodiging in naam van Gor batsjov aanvaard en daarvoor zijn dank uitgesproken. Sje vardnadze is sinds woensdag in Peking om de top voor te bereiden. HET KLEURRIJKE NIEUWE WONEN. Kom nu naar Meubelfabriek Oisterwijk en ontdek het verrassend nieuwe wonen. In kleur, met onze nieuwe collecties Provence en Manor House. Maar natuurlijk ook met onze traditionele Oisterwyck- collectie. Het verrassend nieuwe u Berkel (Z.H.). Noordeindseweglló. 01891-14670. Beverwiik. Meubelboulevard (Parallelweg 100). 02510-26923- „Zilver", zo heet de korte roman, die Adriaan van Dis heeft geschreven. Onze recensent Jan Verstap pen vindt dat Van Dis het gegeven, de belevings wereld van een onbegrepen puber, op gevoelige wij ze heeft uitgewerkt. Hoe hij tot die uitspraak komt leest u vandaag op de wekelijkse boekenpagina van de Leidse Courant. Daarop ook aandacht voor Lau rel Hardy, de meesters van de humor, maar dan wel ten koste van vrouwen. Thomas Leeflang uit Soest doet daar een boekje over open. De Leidse Courant: een krant niet alleen om als een boek te lezen, maar zeker ook om je - hieronder -op te „boeken". De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. S B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonn den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1