Ccidóe (Bowuvnt Duizenden forensen te laat op hun werk Bon: Nijpels begint kort geding om subsidie op schone auto 4 5 9 9 14 Op de hoogte UI rubriek Luchtverkeer op Schiphol hervat STORING ONTREGELT TREINVERKEER RANDSTAD Chauffeurs denken nog niet aan rijden OPEN HUIS Joegoslavië in impasse beland f Uitgave Westerpers, behorende tot Sijtholl Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 1.24,24 (aut. betaling), kwartaal L 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071 -122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur WA. Buijteweg. Woensdag 1 februari 1989 80e jaargang no. 24335 In de nacht en ochtend plaat selijk mist. Overdag wolken velden en droog. Minimum temperatuur ongeveer min 1 graad. Middagtemperatuur omstreeks 5 graden. Matige zuidwestenwind. Zon op: 08.18; onder: 17.30. Scheveningen hoog water: 11.56; laag water: 6.30 en 19.20 met speciale r! Sproeiproef tegen gladheid op bruggen KAMPEN Rijkswaterstaat gaat op de Tweede IJsselbrug bij Kampen een proef nemen met een systeem dat au tomatisch gladheid kan bestrijden. Melders in het wegdek geven bij glad heid een signaal af, waarna sproei koppen ervoor zorgen dat het dooi- middel een oplossing van water met calcium-chloride op het brug dek terecht komt. Het systeem is ont wikkeld omdat de gladheidsbestrij- ding op bruggen met een stalen dek, zoals bij Kampen, de nodige proble men geeft. Het kan voorkomen dat een dergelijk brugdek een lagere tem peratuur heeft dan de aansluitende wegvakken Radio verzuimt koningin te feliciteren HILVERSUM Koningin Beatrix heeft het gisteren op haar verjaardag zonder de traditionele gelukwens op de radiozenders één tot en met vier moeten stellen. Zij moest om 07.00 uur genoegen nemen met het Wil helmus. Oorzaak: de omroepster van dienst van de KRO was iets verlaat en de tekst van de gelukwens was zoek. De coördinatrice van de KRO wijt de zaak aan een „uiterst betreu renswaardige samenloop van om standigheden". „Er is nog gepro beerd de fout later op de ochtend te herstellen, maar dat gaf te veel pro blemen met de STER en de regiona le uitzendingen". Dode bij overval op Belgische snelweg BRUSSEL Bij een spectacu laire overval op een geldtran sport in de buurt van Brussel is gisteravond een dode geval len. Een wagen van het geld transportbedrijf GMIC werd op de autoweg van Brussel naar Oostende in dichte mist klemgereden. De overvallers openden onmiddellijk het vuur, waarbij de chauffeur van de wagen gedood werd. De gepantserde achterdeur van de transportauto werd op geblazen met een kneedbom. De overvallers zijn met hun buit, van onbekende omvang, verdwenen. Vervoer gevaarlijke stoffen stilgelegd ROTTERDAM - De politie van Rotterdam heeft van nacht zes tankwagens die ge vaarlijke stoffen vervoerden stilgezet. „Het was onverant woord met die zware mist met zulke bommen rond te rijden", aldus een woord voerder van de Rotterdamse politie. Tegen de chauffeurs is proces-verbaal opgemaakt. Vanmorgen mochten de wa gens weer verder rijden om dat de mist voldoende was opgetrokken. Gisteren zijn in de Rijnmond veel klachten binnengekomen over stank. SCHIPHOL - Het luchtverkeer op psyijipt ,^-mHf M Schiphol dat gisteravond vrijwel j# JoBI volledig stil was komen te liggen Ir IÜB als gevolg van zeer dichte mist, is vanmorgen weer op gang geko men. De spits in het binnenko mende luchtverkeer in de vroege ochtend kon zonder problemen worden afgehandeld. Het vertrek kende luchtverkeer kampte van morgen nog wel met de gevolgen van de zeer dichte mist. Vijftien Een personenbusje werd totaal vernieid bij uitgaande vluchten moesten nog een botsing in dichte mist bij Lexmond. De worden geannuleerd. Op de wegen zes inzittenden moesten in een ziekenhuis kwamen gisteren drie automobilis- worden behandeld. ten om het leven bij aanrijdingen FOTO: ANP in de dichte mist. i we zijn zonder de trein" lever- ord op: „Op hét sta tion, urenlang". Enfin, morgen gaat in Amsterdam de Auto- RAI open. Vanwege de te verwachten drukte verzoeken de organisatoren bezoekers om toch vooral met de trein te ko men. FOTO: ANP LEIDEN Vele dui zenden mensen zijn vanochtend te laat op hun werk gekomen om dat ongeveer 250 trei nen Amsterdam CS niet konden bereiken of verlaten vanwege een stroomstoring. sluiting ontstaan tussen het omschakelpaneel van het gemeentelijk energiebedrijf van Amsterdam en de om vormers van NS. Door de stroomstoring lag het hele station plat. Wissels en sei nen konden niet worden bediend en daardoor was elke treinverbinding met Leiden, Haarlem, Utrecht, Weesp en Uitgeest urenlang niet mogelijk. Drie uur later was het euvel verholpen en kon het treinverkeer weer langzaam op gang worden gebracht. Tegen tien uur re den de treinen nog met een vertraging van gemiddeld een half uur en omstreeks een uur of elf reden de meeste weer volgens het spoorboekje. Voor die tijd konden vele reizigers dank zij extra in gezette bussen, enkele ande re Amsterdamse s de metro toch nog hun doel bereiken. In de hoofdstad was vanmorgen niet veel te merken van extra drukte als gevolg van het ontbre ken van treinverbindingen en ook op de wegen van en naar de hoofdstad was het niet drukker dan normaal. De stroomstoring heeft ook voor de treinreizigers ko mende van of via Leiden niet al te veel overlast met zich meegebracht. Met affi ches werd reizigers met be stemming Amsterdam dui delijk gemaakt, dat zij met de trein naar Haarlem moesten reizen en dan van daar met bussen naar Am sterdam CS. De meeste mensen vatten dit vrij laco niek op, ook al zaten de treinen naar Haarlem prop vol en bleken er toch niet overal voldoende bussen te zijn. UTRECHT De acties in het wegtransport zijn van daag opnieuw uitgebreid. In verschillende bedrijven zijn stakingen die aanvan kelijk maar één of twee dagen zouden duren ver lengd met 24 uur of voor onbepaalde tijd. Nieuwe stakingen zijn onder meer begonnen bij Rotterdam Tank Transport en Schenk in Papendrecht. De actie bij het Monsterse bedrijf Van Spronsen is daarentegen beëindigd. Daardoor wordt er in het Westland niet meer ge staakt. Er zijn nu ongeveer driehon derd chauffeurs in staking, ze voelen er vooralsnog bijzonder weinig voor weer te gaan rij den. Volgens de Vervoersbond FNV zijn ze bijzonder' kwaad op de werkgevers in het be- roepsgoederenvervoer die gis teren hebben laten weten wel over de nieuwe cao te willen praten, mits de bonden hun ei sen bijstellen. Gisteren zou de Federatie van Werkgevers hebben gezegd dat de chauf feurs tien procent loonsverho- .ging willen. Een woordvoer der van het CNV noemt dat volstrekte onzin. „Alles bij el kaar gaat het om een verho ging van 4'/2 a vijf procent". Chr. Middelbare Mk Technische School LAMMENSCHANSPARK 5 - 2321 JK LEIDEN - 071-761800 op 2 februari van 18.00 tot 21.00 uur Middelbaar beroepsonderwijs voor jongens en meisjes in de studierichtingen BOUWKUNDE ELEKTROTECHNIEK1 WERKTUIGBOUWKUNDE ENERGIETECHNIEK -ELEKTRONICA Heb je belangstelling voor één van deze middelbaar technische dagopleidingen, dan ben je van HARTE WELKOM. Paniek door dolle koe Drie uur lang heeft een losgebroken koe gisteren voor paniek gezorgd in de Leidse Merenwijk. Het dier was op de veemarkt in de Groenoordhallen ontsnapt en de woonwijk in gevlucht. Vier keer werd het razende dier ge troffen door een verdo vingsgeweer, maar pas toen het beest in volle vaart tegen de auto van een veehandelaar rende, ging de koe door de knie- FOTO'S: HENK SNATERSE Pag 13: Een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen. DEN HAAG De Neder landse regering spant een kort geding aan bij de president van het Europe se Hof van justitie nu de Europese Commissie een onderzoek start naar de Nederlandse subsidie op schone kleine auto's, aldus minister Ed Nijpels (mi lieu). Dat laatste kan uitmonden in een procedure voor het Euro pese Hof, wat de werking van de Nederlandse wet betreffen de de vermindering van de bijzondere verbruiksbelasting op schone auto's automatisch zou opschorten. Gistermiddag gaf de Eerste Kamer zijn fiat aan het fiscale wetsontwerp, dat overigens niet in werking zal treden voor de uitslag van het bedoel de kort geding bekend is. De Europese Commissie vindt dat deze vorm van subsidie voor een schone auto met katalysa tor concurrentievervalsend is in een open Europa. De Stich ting Natuur en Milieu noemt het een prima zaak dat minis ter Nijpels meteen in het ge weer komt tegen de actie van de Europese Commissie. De automobielbranche in Neder land is eveneens ingenomen met de standvastigheid van de bewindsman. Met het oog op de komst van de nieuwe subsi dieregeling, waarbij de rege ring 1700 gulden neertelt voor elke auto die aan de strenge Amerikaanse normen voldoet en 850 gulden voor personen wagens waarvan de uitlaatgas sen voldoen aan de soepelere Europese normen, hadden de verkopers hun voorraden al aangepast. BELGRADO De leiders van de Joegoslavische partij hebben gisteren voor de twee de dag gedebatteerd, over de economische en politieke crisis in het land zonder ook maar een stap dichterbij elkaar te komen. Volgens waarnemers is de vergadering van het Cen traal Comité in een impasse beland. Partijleider Stipe Su- var en de Servische partijchef Slobodan Milosevic, de twee voornaamste tegenspelers op de partijbijeenkomst, waren niet bereid hun meningsver schillen te vergeten. De partij leiding kreeg opnieuw een waarschuwing van het leger dat het niet werkeloos zal toe zien hoe de Joegoslavische communisten het land „op de klippen laten lopen". Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoon 071-12.22.48 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. VS willen alle Boeings grondig controleren WASHINGTON De Ameri- kaanse dienst voor de burger luchtvaart (FAA) heeft giste ren een grondige controle ge last van meer dan zevenhon derd vliegtuigen van de fa briek Boeing. Bij een aantal lange-afstandstoestellen van dat merk heeft de dienst pro blemen in de bedrading gesig naleerd. Vorige week nog be weerden inspecteurs van de Amerikaanse Boeing-fabriek dat ze bij de 737-300 en 737-400 geen fouten konden ontdek ken in de bedrading. Luchtvaartdeskundigen en een aantal vroegere of huidige werknemers van de vliegtuig fabriek hebben Boeing er kort geleden van beschuldigd het produktieschema onverant woord te willen versnellen. De FAA wil dat alle sinds 1980 gebouwde Boeings 737, 747, 757 en 767 een inspectie onder gaan om vast te stellen of er onregelmatigheden zitten in de verbinding tussen het mo tor- en bagagecompartiment enerzijds en de brandalarme- rings- en -blussystemen ander zijds. „In Indonesië gelooft men zonder vragen" De man moet ook emanciperen Stof in knoflook zou ook tumor voorkomen Bommen moeten verzet In Afghanistan breken i k m?'*W Jan Timman op weg naar eerste succes Geesink geen kandidaat voor opvolging Vonhoff Leiderdorp opent zwembad De Does Voorzitter Oranje vereniging; m m Rijnsburg heeft |l% moordpubliek IV GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND5 ECONOMIE6 KUNST 7 SPORT 9 RADIO EN TELEVISIE 11 LEIDEN 13 OMGEVING 14/15 EXTRA t Sb Voetbal op tv Wat is nieuws? Het woordenboek geeft een glas helder antwoord op deze vraag: dat is alles wat nog niet bekend is. Reden waarom er elke dag door ra dio en via televisie zoveel nieuwsberichten worden uitgezonden en er vandaag weer tal van kranten verschijnen. Om bekend te maken wat nog onbe kend is. En wie is daar niet nieuwsgierig naar? Nieuwsberichten via de ether worden de hele dag aan u voorgelezen. Maar dat gaat het ene oor in, het andere uit. Met het ter hand nemen van deze krant alleen al, bewijst u zelf te willen lezen hoe de wereld er voorstaat. Compliment voor uw te rechte keuze: de Leidse Courant. De Leidse Courant wil ik best twee weken proheren. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1