£eicl6e Qowuvnt I naar begrafenis Hirohito Scherpere controle op snelheidsduivels Ontbijt 2 3 5 10 11 13 Drie gestolen schilderijen terug Leidse marktmeester liet zich omkopen Stakingen breiden zich uit Theo van E ;te vijf' daal v« :er Kon mess, er eens iren te| et twe ?n kna| ■1. Aan in ASR Dinsdag 31 januari 1989 80e jaargang no. 24334 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Weslerpers. behorende lot Sijtholf Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071 -122244. Voor abonnementen: 071 -313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vnjdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14 00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) 1.0,67 per mm., familiebenchten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. Losse nummers f. 1,10 HET WEER In de nacht en ochtend plaat selijk mist. Overdag wolken velden en droog. Minimum temperatuur rond het vries punt, middagtemperatuur on geveer 5 graden. Matige zui denwind. Zon op: 8.20; onder: 17.28. Scheveningen hoog wa ter: 10.36 en 23.06; laag: 5.10 en 17.50 Laatste Sovjet troepen eerder weg uit Kabul ISLAMABAD De laatste Sovjet troepen zullen nog deze week de Af ghaanse hoofdstad Kabul verlaten: een tiental dagen eerder dan voor zien in het Geneefse akkoord over de toekomst van Afghanistan. Dat is vernomen van westelijke diplomaten de Pakistaanse hoofdstad Islama bad. De Sovjettroepen moeten krachtens het Geneefse akkoord ui terlijk 15 februari Afghanistan heb ben verlaten. De verwachting is dat als de Sovjettroepen zijn vertrokken, het islamitische verzet de aanval zal openen op de belegerde hoofdstad. Wethouder Oegstgeest Haagse Ombudsvrouw OEGSTGEEST/DEN HAAG De Oegst- geestse wethouder mevrouw Th.L. Blom- de Koek van Leeuwen (56) wordt vermoe delijk de nieuwe Haagse ombudsvrouw. Loco-burgemeester Blom staat bovenaan de kandidatenlijst. Zij maakt vanaf 1976 deel uit van de VVD-fractie in de ge meenteraad van Oegstgeest. Sinds '78 is zij wethouder in die gemeente. Als zij offi cieel wordt benoemd, volgt zij mr. G. Eb- beling op, die in april met vut gaat. De voordracht van Blom steunt op een minie me meerderheid in het Haagse college. De Haagse gemeenteraad moet binnenkort een beslissing over de benoeming nemen. Blom is huisvrouw van professie en wet houder uit hobby. Hagenaar (26) doodgeschoten DEN HAAG De 26-jarige Ro nald Mokiem uit Den Haag is gis teravond om zeven uur door een nog onbekende man doodgescho ten op de Hoefkade. De schiet partij vond plaats voor een kof fiehuis waar het slachtoffer en de dader even tevoren ruzie hadden gekregen. Volgens ooggetuigen liep het slachtoffer, nadat hij was geraakt in schouder, hoofd en hand, enige honderden meters richting Jan Blankenstraat, waar hij in elkaar zakte. Volgens de Haagse politie heeft de recherche op grond van getuigenverklarin gen een vermoeden over de in- dentiteit van de dader. Alaska bevangen door kou De inwoners van de Noordamerikaanse staat Alaska hebben het nog steeds koud sinds een koudegolf, met temperaturen die in sommige gebieden in de wind min 78 graden Celsius bereikten, hen het afgelopen weekeinde overviel. Doorgaans is het daar in deze tijd van het jaar rond de min 22 gra den. Of de wachtende Walter Thomas (foto) nog een bus heeft zien langskomen is de vraag, want bij de lage temperaturen die nu in Alaska heersen hebben zelfs motoren het moeilijk. De extreem lage temperaturen le veren ook problemen op voor de toevoer van levensmiddelen, benzine, water en elek triciteit. Daarom heeft gouverneur Steve Cowper de noodtoestand voor het gebied afgekondigd. Volgens de meteorologische dienst zal de koudegolf Alaska nog enkele dagen in zijn macht houden. FOTO: AP schot! s onvo r wat st ev< ugvalk ;v (Hj t om d Alfn Terwi 3art V iel al door te brei 'erd n d. :entrat de scoi becon ■eedvei 1-6 ze| traine Alphe Ie ee dolf 1), Jok te, Eri ut 10- perioc gebode ndelijk ks -5 va :es pur r duel :r ploe ng (4 a Lidi ïaal (2 .e Pas bele ci speek naat i net 3 lig ha et wer /o ee >vo bi i valsti ;n goe er Nil volger do. G ;set mi i in h< bijbli gebre concei erlore es dri 15-5 e DEI Reuzenpanda Ying-Ying overleden Reuzenpanda Ying-Ying, die samen met het man netje Pe-Pe in de die rentuin van Mexico- Stad voor nakomelingen heeft gezorgd, is overle den. Ying-Ying was ruim veertien jaar oud. Vol gens Maria Elena Hoyo, de directeur van de die rentuin, is het verlies van Pe-Pe, die vorig jaar zomer bezweek aan kanker, Ying-Ying mo gelijk teveel geworden. Het dier was sindsdien zeer depressief en uit haar doen, alus Hoyo. Ying-Ying was elf maan den oud toen zij gezel schap kreeg van Pe-Pe. Sindsdien was het paar onafscheidelijk. Ying- Ying baarde zeven jon gen, waarvan er vier in leven bleven. FOTO: AP DEN HAAG/ROTTER DAM De Haagse politie heeft vannacht rond één uur het laatste nog ver miste werk van de diefstal uit de depots van de Rijks dienst Beeldende Kunst teruggevonden. „De Pols" van Co Westerik werd vannacht na een anoniem telefoontje aangetroffen in de Van Boutersemstraat. Het lag opgerold in een plastic zak op straat, voor de garage-ingang van een begrafenisonderneming. Het doek van 87 bij 106 cm. bleek licht bescha digd aan de randen. De waarde van het werk wordt geschat tussen de 50.000 en 100.000 gulden. Eerder gisteren werden de twee andere doeken die door een 22-jarige Haagse employee van de Rijksdienst Beeldende Kunst waren gestolen, „Man met baard" van Rembrandt en „Ijsvermaak" van Jan van Goyen, teruggevonden ir^ een auto in Rotterdam. Tijdens de bekentenis die de Haagse af legde werd pas duidelijk dat nog een derde werk was gesto len. Dit werk, de nu ook te ruggevonden „Pols" van Wes terik, was volgens haar voor 2000 gulden verkocht aan een 29-jarige Hagenaar. Een huis zoeking bij de koper leverde echter niets op. Onduidelijk is nog hoe de vrouw, die slechts korte tijd bij de Rijksdienst werkte, het gro te schilderij van Westerik uit de depots van de RBK heeft kunnen smokkelen. De Rem brandt en Van Goyen nam ze mee in haar tas, maar met de Westerik was dit onmogelijk. Overigens was bij de Rijks dienst Beeldende Kunst nog niet opgemerkt dat dit werk was gestolen, ondanks een pe riodieke halfjaarlijkse contro le. Pagina 14: Miljoenwerken Rembrandt en Van Goyen lagen in kofferbak. LEIDEN De rijksre cherche heeft gisteren een 55-jarige Leidse markt meester aangehouden om dat hij geld zou hebben gevraagd van marktkoop lieden voor onder andere de toewijzing van stand plaatsen. In het huis van de marktmeester is 10.000 gulden aangetroffen, ook zijn administratie is in be slag genomen. Het onderzoek tegen de marktmeester begon tien we ken geleden na klachten van handelaren. De Leidse politie die in de praktijk veel con tact met de marktmeesters heeft, droeg het onderzoek dired over aan de rijksre cherche om belangenver menging te voorkomen. De marktmeester is hangende het onderzoek geschorst. Hij is nu in verzekering gesteld. De man is aangehouden op verdenking van knevelarij. Het is nog niet duidelijk hoe lang de affaire heeft gelopen. Justitie gaat uit van enige ja ren. Volgens persofficier van justitie mr K. Vos wordt re kening gehouden met meer arrestaties. „We verwachten dat niet in zijn directe omge ving. Het is ook afhankelijk van wat hij met het geld heeft gedaan. Dat moet blij ken uit het verhoor". Directeur M. Logtenberg van de Leidse gemeentelijke dienst Reiniging Havens en Warenmarkten noemt de zaak een „tragische geschie denis". „Ik hoop nog steeds dat het niet waar is". (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Er gaat op 24 februari geen lid van de koninklijke fa milie naar de begrafenis van de Japanse keizer Hirohito. Minister Van den Broek van buiten landse zaken gaat als enige namens de Neder landse regering. Het kabinet heeft dit beslo ten om de slachtoffers en hun nabestaanden en de ex- krijgsgevangen uit de Ja panse bezetting niet te kwetsen. Dat heeft premier Lubbers, die gisteren een gesprek on der vier ogen heeft gehad met koningin Beatrix, van daag bekend gemaakt. Het kabinet heeft zich weken lang beraden over de Ne derlandse afvaardiging. De coalitiepartners CDA en VVD en de oppositie reage ren eensgezind. De Kamer accepteert het kabinetsbe sluit en meent dat de dis cussie over de zwaarte van de Nederlandse delegatie nu is gesloten. Ook voorzitter Minco van het Samenwer kend Verzet is tevreden. „Mijn grootste zorg was dat er een lid van de koninklij ke familie zou gaan", aldus PPR-fractievoorzitter Ria Beckers. „Met Van den Broek hebben wij geen moeite, hoewel wij liever een afvaardiging van een nog lager niveau hadden gezien". Ook CDA. VVD en PvdA vinden dat de discussie moet worden gestopt. Het CDA spreekt van een „ver standig en evenwichtig be sluit, dat terecht rekening houdt met de gevoelens in de samenleving" en de VVD laat weten: „Met mi nister Van den Broek houdt het kabinet rekening met zowel de gevoelens van de slachtoffers van de Japanse bezetting als met de zwaarte van de delegaties van ande re landen en het protocol voor de begrafenis". De PvdA vindt Van den Broek „de hoogst mogelijke verte genwoordiger" voor de be grafenis. Minco, die hevig teleurge steld is over de vrijlating van de Twee van Breda, heeft vrede met de zwaarte van de afvaardiging. „Als er een lid van de koninklijke familie was gegaan, waren wij op onze ziel getrapt", al dus Minco. Pagina 3: Prinses Mar griet naar Japan voor her denkingsfeest Bloemengroet aan koningin De marechausee bij de poort van Huis ten Bosch had vanmorgen de handen vol aan de bloemen die omwonenden en bewonderaars bezorgden voor koningin Beatrix. De vorstin viert vandaag haar 51e verjaardag: in huiselijke kring. FOTO: CEES VERKERK (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR [F.PtëAM&iiaS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE BIJ UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS.MUZIEK THEATER, RECREATIE.EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA WESTLANDSE CHAUFFEURS DOEN MEE UTRECHT Vier trans portondernemingen zijn vandaag toegevoegd aan het lijstje van bedrijven waar chauffeurs actie voe ren tegen de opstelling van de werkgevers bij de cao-onderhandelingen. Daardoor wordt er nu bij zeventien bedrijven en op totaal 31 plaatsen actie ge voerd. Eén van de grootste acties vindt plaats bij het transport bedrijf Van Spronsen in Mon ster. Daar werken honderd chauffeurs, van wie er ruim twintig, gesteund door vak bondsbestuurders, spontaan tot actie overgegaan. Zij verzoch ten collega-chauffeurs die toch wilden uitrijden hun vracht auto te laten staan. In de loop van de ochtend kregen ze ge zelschap van zo'n zestig colle ga's uit andere bedrijven. Van Spronsen is door de vakbon den uitgeroepen tot één van de speerpunten van de acties. De directie van het bedrijf toonde zich bereid om met een af vaardiging van de chauffeurs te praten. „Beide partijen moeten zo snel mogelijk om de tafel gaan zitten", aldus direc teur Draak, die echter nog geen toezeggingen wilde doen. Bij de overige transportonder nemingen in de Haagse regio wordt geen actie gevoerd. Een bij de grens in Limburg geplande actie voor de afgelo pen nacht is niet doorgegaan wegens de mist. Zondagnacht was dat ook al het geval ge weest. Pagina 4: CNV verwijt werkgevers conflict te ver harden (Van onze parlementaire redactie) UTRECHT - Justitie en politie zullen snelheids- overtreders in het verkeer harder gaan aanpakken. Door het aantal controles fors op te voeren, moet het mogelijk zijn het ko mend jaar 300.000 proces sen-verbaal voor te hard rijden uit te schrijven, te gen nog geen 70.000 in 1987. De Utrechtse officier van justitie mr. J. Spee, voorzitter van de werk groep „Handhaving snel heidslimieten", maakte dit vanmorgen bekend bij de opening van de personen- auto-RAI. Uit recente CBS-cijfers is ge bleken dat steeds meer auto mobilisten de sinds mei vorig jaar ingestelde nieuwe snel heidslimieten van 100 en 120 kilometer aan hun laars lap pen. Zo steeg de gemiddelde rijsnelheid van personenauto's op wegen waar maximaal 100 mag worden gereden van 98,4 kilometer per uur in mei naar 102 kilometer per uur in de cember. Ook op 120-kilometer-wegen drukt de automobilist het gas pedaal dieper in. Werd hier in mei nog gemiddeld 108,3 kilo meter per uur gereden, in de cember bedroeg de gemiddelde rijsnelheid al 110,8 km/u. In dit tijdvak werden totaal 130.000 automobilisten op de bon geslingerd. Aanvankelijk was gerekend op ruim 100.000 processen-verbaal in een heel jaar tijd. De nieuwe snelheidsgrenzen hebben ondanks alle overtre dingen wel geleid tot een forse daling van het aantal ver keersslachtoffers. Zo was het aantal verkeersdoden op auto- (snel)wegen van mei tot de cember 30 procent lager dan in dezelfde periode van 1987. In 1987 waren er nog 111 ver keersdoden te betreuren en in het afgelopen jaar 79. Ook vie len 15 procent minder zwaar gewonden in het verkeer: 444 tegenover 519 in 1987. Pagina 3: Vader van het „kaasplankje" gelooft nog in 100 kilometer Bonden en werkgevers metaal vinden elkaar in nieuwe cao RIJSWIJK - Werkgevers en bonden hebben gisteravond een principe-akkoord bereikt over de nieuwe cao voor de metaalnijverheid. De metaal, met 270.000 werknemers de grootste bedrijfstak in de marktsector, is hiermee de eerste grote sector waar dit jaar overeenstemming over de arbeidsvoorwaarden is bereikt. Het akkoord over de éénjarige cao voorziet in een loonsver hoging van 1.5 procent per 1 april, een éénmalige uitkering van 0,4 procent, 1 procent loonsverhoging voor de laagste salarisgroepen en verlenging van de vut-regeling voor 59-ja- rigen. In onder meer de bouw (250.000 werknemers), het wegvervoer (70.000 werkne mers) en bij Hoogovens (17.000 werknemers) zijn de onder handelingen vastgelopen op de eisen voor verdere arbeidstijd verkorting en loonsverhoging. Pagina 6: Cao-akkoord me taal zal uitstraling niet mis sen. 16 PAGINA'S Gesprekken in hervormde kerk lopen vast Concurrentie dreigt voor nieuw paspoort Extra leerstof voor a hoogbegaafde l\ kinderen i Leger Joegoslavië dreigt met ingrijpen Anonimiteit h bevalt f Graeme Rutjes f „Woonboten weg uit Nieuwkoopse Plassen" Leiderdorp krijgt sociaal rechercheur Strijd tegen rijksweg 11-West nu pas echt begonnen GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER 2 BINNENLAND 3/4 BUITENLAND 5 ECONOMIE6 SPORT 7 LEIDEN 9 OMGEVING 10/11/13 CONSUMENTENINFORMATIE 12 KUNST 14 RADIO EN TELEVISIE 15 Als u morgen lekker aan uw ontbijt zit, moet u maar eens denken aan die duizend mensen, die dan bij de Shell aan het Hofplein in Rotterdam het ontbijt voor het eerst op het werk gaan nuttigen. Bij de Shell snappen ze niet, dat de media daar zo'n aandacht aan besteden, want in het buiten land, met name in de Verenigde Staten en Groot- Brittannie, is het heel normaal dat je 's morgens niet thuis maar in een speciaal ontbijtrestaurant eet. We houden het erop, dat we - ondanks files - toch liever thuis blijven ontbijten. Straks moeten we ook nog op ons werk dineren en slapen. En wanneer blijft er dan nog tijd over om de Leidse Courant te lezen? Zeker ook op het werk? De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1