Ëeidóe Qowuvnt „Uitbanning is beter voor de samenleving" Garnalen to 2 Im U$dL Alleenstaanden vechten afschaffing toeslag aan push op rondreis n Zuidoost-Azië Delegatie De Korte in Brazilië beroofd lurlijl W Vrijdag 27 januari 1989 80e jaargang no. 24331 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tof Sijlholl Pers, Apothekersdijk34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 1.24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) 0,67 per mm., familieberichten! 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Bui)teweg. Half tot zwaar bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Mi nimumtemperatuur van 3 gra den aan de kust tot -2 graden in het binnenland. Middag- temperatuur rond 7 graden. Matige zuidwestelijke wind. Zon op: 08.26; onder: 17.20 on der. Scheveningen hoog water: 06.55 en 19.04; laag water: 02.14 en 14.34 uur. UITSLAG KERSTVIGNETTEN- Zie pagina 10 Ontroerd Zichtbaar ontroerd nam Joris Ivens gisteren een staande ovatie in ontvangst tijdens het Filmfestival Rotterdam, dat werd geopend met zijn film ,,Een verhaal van de wind". Eerder op de dag was Ivens benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De première van zijn film werd bijgewoond door Koningin Beatrix, die daarmee bijdroeg tot de definitieve afsluiting van een veer tig jaar durende periode, waarin Ivens door de Nederlandse overheid als persona non grata werd beschouwd. Rechts op de foto Ivens' vrouw Marceline Loridan. foto: anp M ADVERTENTIE AUTOVERHUUR P.PBANGEiaS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 Hillary: Rust voor Mount Everest KATMANDU De hoogste berg ter wereld; de Mount Eve rest, is dringend toe aan een adempauze. De berg, een ge wild einddoel van steeds meer bergbeklimmers, moet een aantal jaren met rust gelaten worden, zo meent sir Edmund Hillary, die Mount Everest in 1953 als eerste wist te bedwin gen. De unieke bergtop dreigt een vuilnisvat te worden door alle troep die expedities achterlaten. Tussen 1953 en nu is Mount Everest in totaal al 260 keer bedwongen, zowel aan de Nepalese als aan de Tibetaanse zijde en bij het Nepalese ministerie van toerisme, dat officieel toestemming voor de klimexpedities moet geven, zijn al aanvragen binnengeko men voor expedities tot het eind van de eeuw. Nepal kan deze inkomsten zo goed gebruiken, dat het niet waarschijn lijk is dat tot een klimverbod zal worden besloten. VASHINGTON Presi- lent Bush van de Vere- ïigde Staten gaat eind ko- nende maand, na zijn be- oek aan Japan voor de legrafenis van keizer Hi- ohito, twee dagen naar ~hina. In het midden van ie jaren zeventig is Bush ;nige tijd Amerikaanse imbassadeur in Peking 'eweest. Peking in elk China's sterke man Deng Xiaoping, aldus de woordvoerder van het Witte Huis, Marlin Fitzwater. De logelijkheid bestaat dat Bush |p zijn eerste grote buitenland se reis ook nog enkele andere landen aandoet, aldus het Wit te Huis. Aangenomen wordt dat Bush in elk geval naar Zuidkorea gaat. Volgens de woordvoerders ligt er geen verband tussen de reis van Bush naar China en de toenadering tussen China en de Sovjetunie. Volgende week krijgt de Chinese leider Deng Xiaoping bezoek van de Russi sche minister van buitenlandse zaken Eduard Sjevardnadze. Zijn bezoek aan Peking wordt gezien als voorbereiding op een geplande topontmoeting tussen Sovjetleider Michail Gorbatsjov en Deng Xiaoping, ergens in het komende voor jaar. Dat wordt dan de eerste Chinees-Russische top sinds 1959. ADVERTENTIE kN<nSGÉ:KKE tjAQÊH totüioABi I DINSDAG I 30 EN 311 JANUARI Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd. Vaticaan kritisch over huwelijks ontbindingen bij kerkelijke M rechtbanken mm Is de ideale relatie monogaam? Lendl bijna terug op tennistroon Albert Heijn mag j j naar Leidse Marcagarage I I Het Spant ja Leimuiden drie j J ton duurder I mm Dichter Jos Wittemanuit ja Sassenheim J zoekt uitgever IV ciaal gehuurde bus naar het centrum van Rio gereden, waar zij een bijeenkomst met de Braziliaanse verenigde ka mers van koophandel zouden bijwonen. Na garanties van de buschauffeur lieten zij de be trokken tassen in de bewaakte bus achter. Toen zij na een uurtje terugkeerden, waren de spullen spoorloos. De chauf feur en de escorterende morto- ragent wisten van toeten noch blazen, hoewel ze naar eigen zeggen steeds in de omgeving van de bus waren gebleven. De Nederlandse delegatie heeft geen klacht bij de politie ingediend. DEN HAAG De alleen- staandenorganisatie CISA zal na de invoering van de herzie ne belastingwetgeving volgens „Oort" (1990) alleenstaanden oproepen de belastingverzwa ring die voortvloeit uit het schrappen van de alleenstaan- dentoeslag aan te vechten. Volgens het Centrum Individu en Samenleving biedt het ver drag inzake burgerlijke en po litieke rechten (Bupo) basis om de belastingverzwaring aan te vechten. Het CISA zal alleen staanden bij de rechtsgang be geleiden, zo laat de organisatie vandaag premier Lubbers per brief weten. Schade aan politieauto door gladheid LEIDEN De Leidse politie heeft gisteravond drie botsink- jes geregistreerd waarvan gladde wegen de oorzaak wa ren. Op de hoek van de Lam mermarkt en de Havenkade ontstond een botsing tussen een politieauto en een perso nenauto bestuurd door een jarige Leidenaar. De laatste wilde remmen toen hij de poli tieauto op de verkeerde weg helft zag, maar gleed door. Op het Waddingerplein in wijk Stevenshof gleed een pi sonenauto bestuurd door e 23-jarige Leidse tegen een k taarnpaal. de vrouw liep een hersenschudding op. De liefde van Sheena Easton "NA JAPAN OOK NAAR CHINA Het moet nu maar eens afgelopen zijn met dat thuis pellen van garnalen, vindt onze overheid. Het gebeurt lang niet overal meer op die primitieve ma nier, maar het gebeurt nog steeds. Een staatssecre taris en een minister hebben nu een besluit geno men. Het moet dan gek gaan, wil er met ingang van 1 juli volgend jaar thuis nog garnalen worden gepeld. Het thuis werken is dan alleen nog wegge legd voor de huisvrouwen en de computerbezitters. Vanaf dat moment hebben de garnalenpellers ein delijk de kans thuis van hun vrije tijd te genieten. Bijvoorbeeld met het lezen van de Leidse Courant. Maar dan niet meer over het thuis pellen van gar nalen. Postcode/plaats:. ilieu-activisten d(ekladden bomen ieseli tech en i nieu- lessii P igs te d .01* iieseljj len rden, ei dl 1 .DEN Milieu-activisten hebben nnacht op diverse plaatsen in Leiden Wassenaar bomen beklad om auto- ibilisten te wijzen op de gevaren van regen. De activisten werden rond vijf betrapt en direct geverbali- r>rd. In Leiden werden drie personen ïgehouden op de Utrechtsebrug. Zij dden bomen beklad op de Zoeter- iudse singel; ook bomen op de Lam- •nschansweg hadden het moeten ont- In Wassenaar werden negen onen aangehouden. Zij hadden ze- dertig bomen op de Rijksstraatweg de Lange Kerkdam bekliederd met tte kalk. Botsing na 65 jaar schadevrij rijden VILLA RICA De 95-jarige Amerikaan Horace Nunley heeft na 65 jaar schadevrij rij den zijn eerste ongeluk gehad: hij botste met zijn auto op een patrouillewagen van de politie. Beide auto's raakten bescha digd, maar niemand werd ern stig gewond. Nunley verklaar de in het ziekenhuis dat hij al leen blauwe plekken had opge lopen. Op de vraag of hij een nieuwe auto zou kopen en weer gaan rijden antwoordde de 95- jarige: „Voorlopig maar even niet". Fokkers willen VARA voor de rechter dagen HILVERSUM Pelsdierfokkers overwegen juridi sche stappen tegen de VARA omdat deze omroep via de tv een actie tegen bont heeft ontketend. De fok kers willen dat er een.eind komt aan de campagne die de omroep voert met hulp van de populaire tele visie-sterren uit Golden Girls, van wie de omroep ook de komische serie uitzendt. In een brief aan de omroep schrijft de Nederlandse Vereniging van Fok kers van Edelpelsdieren (NFE) dat de zendmachti ging wordt misbruikt voor het creëren van onnodig schuldgevoel bij mensen die dachten in alle vrijheid voor bont te kunnen kiezen. De actie onder het mot to „Golden Girls boksen tegen bontdragers" is scha delijk voor de branche, reden waarom de fokkers een eind aan willen maken. De VARA denkt er ir tussen niet aan met de campagne te stoppen, ze wil zelf bepalen wat er met de zendtijd gebeurt. (Van onze parlementaire redactie) SAO PAULO Een aan tal leden van de Neder landse delegatie die vice- premier Rudolf de Korte op zijn Braziliaanse reis is kort na aankomst in Rio de Janeiro beroofd. Twee ambtenaren van economi sche zaken en een lid van de meereizende economi sche missie raakten een aantal reistasjes en een duur fototoestel kwijt. De drie Nederlanders waren samen met de andere leden van de delegatie in een spe- DEN HAAG Minister Korthals Altes (justitie) is pas vorig jaar tot de conclusie gekomen dat de Twee van Breda vrij gelaten zouden moeten worden. Tot dan toe had hij steeds op het standpunt gestaan dat het leed van de oorlogs slachtoffers zwaarder moest wegen dan elke andere overweging. Man stort bouwafval LEIDEN Een 32-jarige Lei denaar wilde gisteravond op een makkelijke manier van zijn bouwafval afkomen. Hij reed om negen uur naar de spoorlijn aan de Hoge Mors- weg en liet daar elf volle vuil niszakken achter. Omwonen den registreerden het kente ken en de man kreeg korte tijd later de politie aan huis die hem een proces verbaal aanreikte. Ook moest de man beloven het vuil vandaag op te ruimen. Gestolen creditcards LEIDEN Drie uit Zaïre af komstige mannen hebben gis teren in diverse winkels in de Leidse binnenstad goederen betaald met gestolen credit cards. In totaal had het drietal al voor 2200 gulden gekocht toen ze kort na drie uur wer den aangehouden. Geldloper gedood bij roofoverval LELYSTAD Een 60-jarige geldloper uit Zwolle is gister middag gedood bij een gewa pende roofoverval op een AH- filiaal in Lelystad. Het slacht offer werd neergeschoten toen hij probeerde te ontkomen met het geld dat hij zojuist van de bedrijfsleider had gekregen. De 30-jarige bedrijfsleider en een 50-jarige bloemenkoop- man liepen ook ernstige schot wonden op. Beide mannen zijn inmiddels buiten levensge vaar. De politie heeft inmid dels een van de vermoedelijke daders, een 19-jarige man, aangehouden. „Mijn overtuiging is nu dat uitbanning uit de sa menleving van deze mis dadigers voor velen een bron van angst en verdriet minder kan betekenen. Als dat niet gebeurt zou de discussie over het al dan niet vrijlaten telkens weer blijven oplaaien en langza merhand, naarmate De Twee ouder en zwakker worden, een blijvend ka rakter krijgen. Alleen door vrijlating kan het Nederlandse volk van een politieke, morele en emo tionele last worden be vrijd". De minister zei dit van morgen in de Tweede Ka mer waar hij het voorne men van de regering tot vrijlating van Fischer en Aus der Fünten verdedig de. Hij erkende dat naar zijn persoonlijke mening de twee oorlogsmisdadi gers indertijd beter de doodstraf hadden kunnen krijgen. „Nog altijd ben ik van opvatting dat de dood straf in ons land ten aan- KORTHALS ALTES: GEEN DAAD VAN BARMHARTIGHEID Ook vanmorgen bleven de tegenstanders van vrijlating van de Twee van Breda op het Binnenhof hun overtuiging uitdragen. Deze man voerde een fotoboek mee met opnamen uit een van de vernietigingskampen. foto: milan konvalinka zien van oorlogsmisdadi gers mogelijk had moeten blijven", aldus Korthals Altes. Het feit dat in kringen van het voormalig verzet en in organisaties van oor logsgetroffenen een toene mend aantal mensen vindt dat De Twee moeten wor den vrijgelaten heeft voor Korthals Altes een belang rijke rol gespeeld. Hij be klemtoonde dat gratie niet moet worden gezien als een daad van barmhartig heid. „Er is bij ons geen spoor van vergoeilijking". De minister deed een dringende oproep op de Kamer „de samenleving te ontdoen van het armzalige stukje leven dat deze mis- nog rest". Pagina 3: Motie tegen vrijlating Twee van Bre da kansloos De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Naam: J

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1