Ruding dreigt: Ik trek Oort in Krappe meerderheid in Kamer voor gratie 6 2 3 5 11 12 13 16 17 Beter imago Loonsverhoging kan weer* VVD VINDT ALLEENSTAANDENTOESLAG GEEN CRISIS WAARD lijexamens iu ook op saterdag Amerikaans bedrijf bouwde gifgas fabriek voor Iraq 1399" ei. btw PvdA wil informatie van Van den Broek over paspoortzaak iCeicUe ©ouAO/nt M Uilgave Westerpers, behorende tot Sijlhofl Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14 00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) 1.0.67 per mm., lamilieberichten 10,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hooldredacteur IJ. Hallewas, Chel-redacteur W.A. Buijteweg. Donderdag 26 januari 1989 80e jaargang no. 24330 HET WEER Wolkenvelden en droog. Mini mumtemperatuur rond min 2 graden. Middagtemperatuur ongeveer 6 graden. Zwakke tot matige zuidelijke wind. Zon op: 08.27; onder: 17.19. Scheveningen hoog water 06.26 en 18.40; laag water; 02.05 en 14.04 uur. F%&. 7rak van Nederlands vliegtuig a 45 jaar gevonden in Australië )SSMAN/DEN HAAG In het noorden van Australië heeft i wetenschappelijke expeditie het wrak gevonden van een stel van de Nederlands-Indische Luchtmacht, dat daar op 6 (tember 1944 neerstortte. Bij het wrak zijn stoffelijke resten ïgetroffen, waaronder die van dertien Nederlanders. Dat eft het ministerie van defensie gisteren vernomen, t vliegtuig, de DT 941, werd gevonden in het oerwoud van de at Queensland, op 1200 meter hoogte in de bergen. Volgens woordvoerder van defensie ligt het in „erg ontoegankelijk ïied" en is de expeditie er slechts eenmaal bij geweest, t ministerie is op de hoogte van de namen van de dertien Ne- rlandse slachtoffers, vier bemanningsleden en negen passa- ;rs. Op dit moment wordt geprobeerd, via de Oorlogsgraven- chting, hun nabestaanden in te lichten. Het hangt mede van n af of de Nederlandse autoriteiten de stoffelijke overschotten ar Nederland zullen laten overbrengen, of dat ze in Australië aarde zullen worden besteld. NCW-DIRECTEUR WEITENBERG: DEN HAAG - Het is weer verantwoord om de werknemers een loonsverhoging te geven. De bedrijven hebben weer vlees en hier en daar zelfs vet op de botten ge kregen. Algemeen directeur prof. drs. J. Weiten- berg van het werkgeversverbond NCW zegt dat in „Elsevier" van deze^ week. Zijn woordvoerder heeft de uitspraken inmiddels bevestigd. Volgens Weitenberg Prof. drs. J. Weitenberg verkeert het bedrijfsleven nu in een FOTO: SP evenwichtige, uitgebalanceerde positie. Het tijdperk van loonmatiging voor her stel van de winsten is voorbij. De ontsta ne financiële ruimte kan worden ge bruikt voor salarisverhogingen en andere zaken die aan de werknemers ten goede komen, aldus Weitenberg. De NCW-di- recteur waarschuwt aan de andere kant voor een loongolf zoals die in de jaren zestig heeft plaatsgevonden. Daarvoor is te veel leergeld betaald, aldus de NCW- directeur. Pagina 6: Loonsverhoging in strijd met gemaakte afspraken. Honderden massagraven in Sovjetunie ontdekt MOSKOU De regeringscommissie die de massa-moorden onder het bewind van Stalin onderzoekt, heeft bij de stad Minsk in Wit-Rusland 510 massagraven ontdekt, waarin naar schatting dertigduizend men sen liggen begraven. Eerdere schattingen van het aantal lichamen liepen op tot 150.000. Inmiddels zijn zes graven geo pend, die de resten bevatten van zo'n driehonderd personen. De ruim driedui zend voorwérpen die in de geopende gra ven zijn gevonden worden met laser zorg vuldig onderzocht. Het gaat om kleding, kogels en patroonhulzen. De slachtoffers zijn moeilijk te identificeren omdat er in archieven geen informatie te vinden is over de massa-moorden. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het ka binet zal alle wetsvoor stellen voor het nieuwe belastingplan intrekken als de Tweede Kamer alsnog besluit een struc turele alleenstaanden- toeslag te behouden. Dat zei minister Ruding van financiën vandaag in de Tweede Kamer bij de voortzetting van het de bat over „Oort". Ruding is vanmorgen vroeg ge machtigd door de minis terraad, die in spoedzit ting bijeen is geweest. „Een alleenstaandentoeslag doet gewelf! aan de hele operatie die tenslotte is be doeld voor vereenvoudi ging", aldus Ruding. „Bo vendien bestaat er een groot gevaar dat het delica te evenwicht in de inko mensverhoudingen wordt verstoord". Ruding zei dat het kabinet geen bezwaar heeft tegen een tijdelijke alleenstaandentoeslag voor een overgangsperiode van een jaar. Öp verzoek van de VVD'er De Grave is het debat .ge schorst. De vergadering zou in de loop van de dag worden hervat. Vrijwel de hele Kamer wil een alleenstaandentoeslag. VVD-fractievaorzitter Voorhoeve vindt de kwes tie van de alleenstaanden toeslag echter geen crisis waard. Daarom zal de VVD haar voorstel voor het behoud van een alleen staandentoeslag hoogst waarschijnlijk intrekken. „Minister Ruding en het CDA accepteren de toeslag niet om redenen die ons onduidelijk zijn. Het machtswoord zal wel val len", aldus Voorhoeve. „Zo forceert de regering een kunstmatig einde aan de discussie. Wij komen ech ter bij de verkiezingen in 1990 terug op dit punt. Ik betreur de houding van de regering, maar de verhou ding blijft goed en de 4,1 miljard belastingverlaging blijft staan". Ruding ziet niets in een al leenstaandentoeslag, omdat die te duur, moeilijk uit voerbaar en fraudegevoelig zou zijn. Het CDA is de enige Kamerfractie die de regering steunt. Alle ande re partijen, inclusief de kleine christelijke, willen alleenstaanden structureel tegemoet komen. Er lag hiervoor al een plan van de PvdA dat 300 miljoen gulden kost. De VVD heeft gisteren tot woede van Ru ding en het CDA een soort gelijk voorstel ingediend. VVD-woordvoerder De Grave heeft zich laten overtuigen door de PvdA, die volgens de liberaal een controleerbare regeling heeft gemaakt. [JSWIJK Het Centraal ireau Rijvaardigheidsbewij- n (CBR) in Rijswijk heeft tsloten drie extra zaterdagen benutten voor het afnemen n rijexamens. Daarnaast aat het CBR vanaf 4 maart ke zaterdag examens afne- en om de opgelopen achter and in te halen. Het CBR is de problemen geraakt door inloopproblemen met de euwe computer, zieke exa- inatoren en een hausse in de camen-aanvragen. Als nood- plossing is het CBR begonnen et de opleiding van nieuwe art-time examinatoren. Het nemen van examens op za- rdagen gaat door tot de ach- rstanden zijn ingelopen. 'lateau met ouden horloges estolen IDEN Bij een juwelier in Breestraat is gistermidaag nd een uur een plateau met ■uden horloges gestolen. De liefstal werd gepleegd door ier personen. In de drukte ie bij hun binnenkomst ont- lond namen ze het plateau lee uit een vitrine die even iet afgesloten was. De waarde an de buit bedraagt enkele uizenden guldens. lanhouding in Almelo a gooien van stenen laar Haagse supporters lLMELO De politie van Umelo heeft zeven jongens in e leeftijd van 15 tot -18 jaar angehouden. Na afloop van e wedstrijd Heracles - FC >en Haag op 11 januari, gooi en de jongelui stenen naar ussen die Haagse supporters aar het NS-Station vervoer en. Diverse ruiten sneuvel en en enkele aanhangers van 'C Den Haag raakten licht ge jond door rondvliegend glas. Dronken in de rolstoel VINTERSWIJK - De politie 'an Winterswijk heeft een 'eertigjarige invalide van de veg gehaald, omdat hij zoveel \ad gedronken dat hij zijn rol- toel niet meer kon besturen. oordat de man werd ingere kend was hij enkele keren uit Ie stoel op straat gevallen. Omstanders die hem er steeds veer inhielpen, achtten het na Ie zoveelste keer raadzaam de Kill tie te waarschuwen. De nan werd later door de politie huis afgeleverd, nog even onder rolstoel. IJsmr. Pieter Nederlandse mariniers in Noorwegen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG In de Tweede Kamer tekent zich een krappe meerder heid af voor vrijlating van de Twee van Breda. Maar aangezien een groot aantal kamerleden nog geen de finitief standpunt heeft bepaald, zal het er tijdens het debat vanavond en morgenochtend nog om kunnen spannen. Met name de PvdA-fractie wilde eerst de vanmorgen om tien uur begonnen besloten 'hoorzitting' afwachten waar bij voor- en tegenstanders van gratiering de gelegenheid kre gen hun opvattingen kenbaar te maken. Vanaf zes uur van avond houdt de Landelijke Kontaktgroep Verzetsgepen- sioneerden (LKG) een demon stratie op het Buitenhof. Ook bij het beeld van De Dokwer- Debat op tv en radio Vanaf ongeveer 19.30 uur tot ongeveer 23.00 uur is vanavond op Nederland 3 een rechtstreeks verslag van het kamerdebat te zien. Voor morgen is de uitzending gepland tussen 10.15 en 16.00 uur. De radio begint de uitzen ding vanavond om 19.00 uur op Radio 1 en vanaf 20.00 uur op de gecombi neerde zender Radio 1 en 2. Ook morgen is de uitzen ding op Radio 1. ker in Amsterdam wordt van avond gedemonstreerd. Tijdens het kamerdebat, dat circa half acht begint, zullen alleen de kleine fracties een unaniem standpunt verwoor den. Binnen CDA, VVD, PvdA en D'66 zijn de menin gen verdeeld. Toch hebben deze fracties in principe beslo ten tijdens het debat elk slechts één woordvoerder het standpunt van zowel de voor als tegenstanders te laten ver woorden. De PSP (1 zetel) was vanmorgen voor vrijlating, de SGP (3 zetels) tegen, GPV (1 zetel) voor. De RPF (1 zetel) had nog geen standpunt be paald. Binnen de PPR (2 ze tels) staken de stemmen. Hoewel nog geen officiële pei ling in de CDA-fractie is ge houden, wordt er vanuit ge gaan dat een ruime meerder heid voor vrijlating zal stem men. Binnen de VVD-fractie (27 zetels) is op dit moment een zeer kleine meerderheid tegen gratieverlening. Hoewel D66-fractieleider Van Mierlo in 1972 tegen vrijlating stem de, wordt verwacht dat de De mocraten (9 zetels) nu in meerderheid voor gratiëring zullen stemmen. Cruciaal is de opstelling van de sociaal-de mocraten (52 zetels) waar een meerderheid nog steeds zijn mening moet bepalen. Pagina 4: Oud-verzetsman Buiter kiest voor rechtsstaat Geen krant ontvangen Bel tussèn 18.00 en 19 00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnr.071- 122248 en uw krant wordt nog dezelf de avond nabezorgd. BESCHULDIGINGEN IN DUITSE KRANT: WEST-BERLIJN Het Amerikaanse Bechtel-con- sortium zou in Iraq heb ben meegewerkt aan de bouw van een fabriek voor chemische wapens. Dat schrijft vandaag de linkse Westduitse krant Tageszeitung. De krant zegt een lijst te heb ben van 31 buitenlandse be drijven en achttien banken en financiële instellingen die bij het project betrokken zouden zijn geweest. Behalve het Amerikaanse Bechtel-concern staan op de lijst bedrijven uit Westduitsland, België, Frank rijk, Brazilië, Italië, Groot- Brittannië, Joegoslavië en Zwitserland. Zij zouden „di rect of indirect" hebben mee gewerkt aan de bouw van de gifgas-fabriek. Ook waren vol gens de krant dertig Russische deskundigen bij het project be trokken. De krant noemde zeven West duitse bedrijven bij naam, maar van de buitenlandse on dernemingen werd alleen Bechtel genoemd. Een woord voerder van het bedrijf heeft de beschuldigingen als „een schandelijke leugen" van de hand gewezen. Een Rusische woordvoerder ontkende enige betrokkenheid van Sovjetdes kundigen. In de Bondsrepu bliek loopt overigens al sinds 1987 een gerechtelijk onder zoek naar bedrijven, die Iraq zouden hebben geholpen aan kennis en materiaal voor het maken van chemische wapens. Iraq heeft, zoals bekend, in de oorlog met Iran verscheidene malen gebruik gemaakt van chemische wapens. Pagina 5: Vrachtwagen vol bewijzen tegen Imhausen Chemie ADVERTENTIE CD EURO PC met monitor Software COMPUTERSYSTEMS' Wagenstraat39-DenHaag-Tel 070-6 DEN HAAG Het PvdA-Tweede Kamerlid De Visser heeft vanmorgen in een overleg van de Vaste Kamercommissies van buitenlandse zaken en binnenlandse zaken aangedrongen op een spoedig mondeling overleg met minister Van den Broek (buiten landse zaken) over de paspoortzaak. Dit mondeling overleg zal mogelijk volgende week al plaatsvin den, zo zei De Visser vanmorgen. „Als de minister wil kan het overleg besloten zijn. We willen graag door Van den Broek wor den geïnformeerd over de stand van zaken in de onderhandelin gen over het opzetten van de paspoortproduktie door de Staats drukkerij", aldus het PvdA-Kamerlid. De Staatsdrukkerij (SDU) en drukkerij Johan Enschedé hebben gedreigd de intentieverklaring voor de produktie van een nieuw paspoort eenzijdig op te zeggen. Aanleiding voor het dreigement is de uitkomst van een eerste onderzoek naar de bruikbaarheid van het KEP-procédé en de weigering van de banken NMB en NIB om een diepgaander onderzoek naar de produktielijn van het KEP-concern te betalen. Naar verluidt hebben inspecteurs van SDU ervoor gewaarschuwd dat het overnemen van het KEP-procédé kan leiden tot een verder uitstel van paspoortpro duktie met tenminste één jaar. Harde kritiek theologen op paus Prikklok niet langer maat aller dingen Folteringen in Syrië aan de orde van de dag Introductie DSM niet vlekkeloos Graf en Sukova bereiken finale Bewoners Stevenshof Leiden willen verkeers maatregelen Vandalen houden huis in Stompwijk Voorschotenaren willen oude Schoolstraat terug Van Gogh herdacht met exposities, opera en musical KRO-tv-jongeren zwalken tussen feit en verzinsel GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE SPORT LEIDEN OMGEVING AUTONIEUWS KUNST RADIO EN TELEVISIE Het imago van Nederland in de wereld is verbe terd. Steeds minder mensen denken nog dat het een oord van drugs en daarmee samenhangende criminaliteit is. Dat is belangrijk voor de toeristen industrie. Als toeristen wegblijven, scheelt dat im mers veel in onze gezamenlijke portemonnee. Sig nalen uit de hotelwereld geven nu de indruk dat de Amerikanen Nederland weer hebben ontdekt. Het staat vandaag te lezen in de Leidse Courant die ook steeds meer wordt ontdekt als een uitstekende krant. Bijvoorbeeld nu door u, als u dit nummer „los" hebt gekocht. Neem een verder voorproefje. U merkt vanzelf, het smaakt naar meer. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1