Éeidóe Qowuvnt Kamer beslist vrijdag al over lot Twee van Breda G& Bon: 2 3 4 11 13 14 Goed milieu ges yevaar voor nieuwe ardverschuivingen WAAROM U MAAR BETER BIJ DE GKB KUNT LENEN Huisartsen zien op tegen behandeling probleemdrinkers QmB Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthofl Pers, Apothelcersdijk 34,2312 DD Leiden. Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. - Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 1.24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar 1.275,60. Klachten bezorging: maandag l/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071 -122248. I 9 Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., lamiliebenchten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. Woensdag 25 januari 1989 80e jaargang no. 24329 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND eciale mij. DOi, Ie ?t felle ensen e. Veel bewolking en droog. In de nacht en ochtend plaatselijk mist. Minimumtemperatuur rond -2 graden. Middagtempe- ratuur circa 3 graden. Matige zuidelijke wind. Zon op: 08.29; onder: 17.17. Scheveningen hoog water: 5.49 en 18.05 uur; laag: 1.35 en 13.34 uur. 7isselen van de wacht \oet toeristen trekken *1 HAAG Burgemeester en wethouders van Haag willen dat er voor het Paleis Noordein- ;n zogeheten „wisselen van de wacht" wordt •steld. B en W gaan hierover contact opnemen het Hof. Dit heeft wethouder R. Vlaanderen inbare werken, verkeer en vervoer) meege- Id aan de gemeenteraad. Vlaanderen reageert •mee op suggesties uit de gemeenteraad. Vol- 5 de wethouder kan het wisselen van de wacht belangrijke attractie voor het publiek worden, wethouder merkt hierbij op dat het paleis eer- ook wordt opengesteld voor het publiek. In den is het „wisselen van de wacht" bij Buc- ;ham Palace (het koninklijk paleis) een belang- publiekstrekker. De spanning staat te lezen op de gezichten van deze reddingswerkers, als zij op zoek gaan naar overlevenden van de brand inde Peruaanse goudmijn. Drie levenden gered uit goudmijn Peru LIMA Uit een goudmijn bij Nazca in Peru, waar afgelopen zaterdag brand uit brak, zijn vannacht nog drie mijnwerkers levend naar boven gehaald. Voor de overi ge ongeveer tweehonderd mijnwerkers die nog vermist worden bestaat echter nauwe lijks meer hoop, ook al zeggen reddings werkers bij hun speurtocht nog stemmen te hebben gehoord. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door puin, rook en giftige gas sen. Bovendien is er een tekort aan moder ne reddingsapparatuur. De brand is ver moedelijk aangestoken door mijnwerkers die een geschil hadden met collega's over een nieuw ontdekte goudader, die dagelijks twee kilogram goud opleverde. Brand in Bel Air: hele hotel ontruimd DEN HAAG Het hotel Bel Air in Den Haag is gisteravond om half acht geheel ontruimd, nadat in een hotelkamer op de derde etage brand was ontstaan. In de kamer logeerden twee Amerikaan se meisjes (13 en 16 jaar), die deelnemen aan de algemene vergadering van de Mini Verenigde Na ties, die deze week in het Congresgebouw in Den Haag wordt gehouden. Zij waren vergeten na het koken van water een dompelaar uit te schakelen, die op de vensterbank tegen'de gordijnen lag. De gordijnen vatten vlam en binnen enkele seconden stond de hele kamer in lichterlaaie. Ongeveer een kwartier later was de brandweer het vuur mees ter. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De totale schade wordt geschat op 50.000 gulden. 2244; ierder 70-89169 itfalia 2 P 28-9508. DEN HAAG De Tweede Kamer zal aan staande vrijdag al be slissen over het lot van de Twee van Br.eda. Het debat over het voorne men van het kabinet om Fischer en Aus der Fünten tegelijkertijd gratie te verlenen en het land uit te zetten begint donderdagavond en wordt de volgende ochtend voortgezet. Vandaag en morgen kun nen personen en organisa ties nog schriftelijk of des gewenst mondeling hun argumenten pro of contra vrijlating aan de kamer commissie voor justitie voorleggen. Op de PvdA-fractie na koos de Kamer gister avond voor een snelle be handeling van de brief die minister Korthals Altes van justitie namens het kabinet over de kwestie rond de twee oorlogsmis dadigers had geschreven. Op initiatief van CDA- fractievoorzitter De Vries waren gistermorgen alle fractieleiders onder lei ding van kamervoorzitter Dolman bijeengekomen om te proberen tot een ge zamenlijk standpunt te ko men over de te volgen procedure. Dat lukte niet, ook niet in een tweede overleg aan het eind van de middag. Hoewel de overgrote meerderheid van de Kamer de voor keur gaf- aan een nog deze week te houden debat, bleef de PvdA van me ning dat het „met het oog op een zorgvuldige voor bereiding" beter zou zijn pas komende dinsdag over de zaak te debatteren. Het feit dat voorziter S. Minco van de Stichting Samenwerkend Verzet gisteren liet weten geen behoefte te hebben aan een hoorzitting was voor Pvd A-fractievoorzitter Kok geen doorslaggevend argument om zich bij de meerderheid van de Ka mer aan te sluiten. „Er zijn ongetwijfeld anderen die wel degelijk behoefte aan inspraak hebben. Wij vinden dat het parlement het volk zo goed mogelijk moet vertegenwoordigen. We moeten daarom ieder een die dat wil de kans ge ven zich tot het parlement te wenden". De regering is tot haar standpunt gekomen na een oproep van negentien Nederlanders die vorig jaar schreven dat de Twee van Breda wat hun betreft moesten worden vrijgela ten. Het vasthouden van de Twee tot de dood erop volgt „zou een smet wer pen op de geloofwaardig heid van Nederland, dat zich ook internationaal graag als voorvechter van de mensenrechten laat kennen". Onder de negen tien zijn voormalige ver zetsmensen en politici als H. Teengs Gerritsen, W. „Bib" van Lanschot. M. van der Stoel, P. de Jong, M. Gardeniers, en I. Sam- kalden. Pagina 4: Kameruit spraak kan weg effenen voor vrijlating Oud-verzetsman en oud-kamerlid (CPN) Joop Wolff blijft tegenstander van vrijlating van de Twee van Breda. Giste ren werd hij met andere vertegenwoordigers van het voor malig verzet op het Catshuis genodigd voor overleg met mi nister Korthals Altes. Aan de poort trooste hij een geëmo tioneerde verzetsweduwe, mevrouw Van Dool. foto: ANP DOLVEN RUSSISCHE DORPEN WORDEN KERKHOF /gram. ADI 1 i 9.20( TACAR/ t( sen, tuil slaappl i or, vr.p -250895 )SKOU Reddingswer- de Sovjetrepubliek Izjikistan houden het oog jstig op de bergen gericht, vreesd wordt dat naschok- de aardbeving van andag nieuwe aardverT iuivingen kunnen beving van maandag had gevolg dat de dorpen Sjaro- Okoelibolo onder een dikke laag modder lorden bedolven. Vermoed rdt dat daarbij honderden sen levend zijn begraven, modder kwam van de berghellingen, waar een dik pak sneeuw het afgelopen weekeinde door plotseling ho gere temperaturen snel weg- dooide. De aardbeving zette de doorweekte hellingen in bewe ging. Nadat gisteren nog een overle vende en ruim honderd lijken waren geborgen, wordt over-, wogen beide dorpen tot kerk hof te verklaren. Volgens het blad Komsomolskaja Pravda worden de bergingswerkzaam heden bemoeilijkt doordat de modderige massa nog altijd-in beweging is. ..ii Meij si aarscheurtjes in ixemburgse Boeing HIPHOL De onder- tdsdienst van de KLM Boeing-747 van de xemburgse maatschappij ■golux vijftig tot zestig irscheurtjes aangetroffen, scheurtjes bevonden zich de romp van het vliegtuig, /ei lgens een woordvoerder de KLM is de aanwezig- -v. van haarscheurtjes een ;el gewoon" verschijnsel bij egtuigen. Ze worden „uiter- d" gerepareerd, maar bete- I dernen ®een 8r00t veiligheids zo. „Ik denk dat er geen stel rondvliegt waarbij dit dingen niet voorkomt". Treinverkeer stilgelegd door dolle koe LEIDEN Een dolle koe heeft er gistermiddag voor ge zorgd dat het treinverkeer bij na tien minuten geheel moest worden stilgelegd. Het beest ontsnapte van de veemarkt in de Groenoordhallen en rende over de spoorbaan richting de sporthallen aan de Gooimeer- laan. Er moest een verdo vingspistool aan te pas komen om de koe van de rails te krij gen. In totaal liep het trein verkeer 36 minuten vertraging op. ïjaarde vrouw gedood bij ongeluk 1DEN Een 76-jarige duw uit Leiden is gister- ond bij een verkeersongeval het leven gekomen. De ste toedracht van het onge- s nog onbekend. Een 28- automobilist uit Leiden rond tien voor acht op de lUrchilllaan en ging even de kruising met de Vijf ilaan van de linker- op de hterrijbaan rijden omdat hij de kruising rechtsaf wilde Plotseling hoorde hij klap, zijn voorruit ver- interde. Hij schrok daar zo n dat hij in de middenberm weg tot stilstand am. Daar bleek dat hij de vrouw had aangereden. Zij is met hersenletsel en verschil lende botbreuken naar het AZL gebracht, maar is daar rond elf uur overleden. Het vermoeden bestaat dat de vrouw vanaf de winkelzijde de Churchilllaan is overgestoken. De verkeerslichten stonden op knipperen. De Leidse automo bilist zegt niemand gezien te hebben. De politie is nog op zoek naar een automobilist die vlak achter hem reed en na het ongeluk even is gestopt. Ook eventuele andere getui gen wordt verzocht contact op te nemen met de politie. (ADVERTENTIE) Stel, dat u geld wilt lenen. Voor een nieuwe auto bijvoorbeeld. Een droomkeuken, een fraaie antieke kast, etc. Zo'n lening is bij allerlei instanties af te sluiten. Maar daarmee bent u er natuurlijk nog niet. 't Gaat erom, dat die lening goed op uw persoonlijke situatie is afgestemd. Bij de Gemeentelijke Kredietbank Leiden bent u wat dat betreft volledig zeker van uw zaak. Daar wordt samen met u zorgvuldig nagegaan of het gewenste bedrag inderdaad haalbaar is. Kan 't, primakan 't niet, dan zoeken we een andere oplossing. Want van een lening moet u plezier hebben, vooral geen zorgen. Bovendien betaalt u bij de GKB een lage rente en verloopt de aflossing soepeler. Interessant voor u? Bel voor nadere informatie of kom gewoon even langs. Dat kan op werkdagen van 9.00-12.30 uur en op donderdagavond van 17.30-19.30 uur. Welkom! GOED VOOR UW LENING Gemeentelijke Kredietbank Leiden Breestraat 24, Postbus 11300,2301 EH Leiden tel. 071-254145 Overvaller tankstations krijgt 27 maanden cel DEN HAAG/LEIDEN De Haagse rechtbank heeft giste ren een 22-jarige Zoetermeer- der veroordeeld tot een gevan genisstraf van twee en een kwart jaar wegens het plegen van drie roofovervallen op benzinestations in Den Haag, Leiden en Utrecht. In het von nis werd behalve de strafmaat van 36 maanden. gen voorwaardelijk, ook be paald dat de man het door hem gestolen geld aan de ex ploitanten van de benzinesta tions in Leiden en Utrecht moet terugbetalen. Meisje loopt met wurgstokje LEIDEN Een 14-jarige meisje uit Leiden is gister avond in de Julianastraat be trapt met een Nunchaka-wa- pen ofwel wurgstokje. Het meisje zei het wurgstokje van iemand te hebben gekregen. Het wapen is in beslag geno- SASSENHEIM De grootste moeilijkheid bij de be handeling van probleemdrinkers is voor veel huisart sen dat sommige patiënten niet behandeld willen wor den. Sommige huisartsen zien er ook tegenop omdat de behandeling intensief is en veel tijd vergt. Ongeveer een kwart denkt niet genoeg kennis en vaardigheden te hebben. Ir. H.A.M. van der Drift-van Nies van de Rijksuniversiteit in Leiden heeft dit vastgesteld b.j een onderzoek in de gemeenten Noordwijk en Lisse voorafgaande aan het verslavingsproject Duin- en Bollenstreek. Ze peilde daarbij de wensen van de hulp verleners in de eerstelijns gezondheidszorg. Het door de provincie Zuid-Holland gesubsidieerde verslavings project is in 1986 gestart op initiatief van het Samenwerkings- verbond GVO (gezondheidsvoorlichting en -opvoeding) Zuid- Holland Noord. Het is gericht op het vroeg signaleren en behan delen van verslaving aan alcohol of drugs in de eerste lijn (thuiszorg). In het begin bleek al dat de alcoholproblematiek groter is dan de drugsproblematiek en dat de hulpverleners daarom meer belangstelling hebben voor nascholing op het ge bied van alcoholverslaving. Pagina 15: Draaiboek voor hulpverleners Vrouw Koos Alberts betrokken bij dodelijk ongeval ZEEWOLDE Een 73-jari- ge inwoner van Zeist is giste ren dodelijk verongelukt in Zeewolde. De auto die hij be stuurde kwam frontaal in botsing met een tegemoetko mende auto, bestuurd door Joke Alberts uit Hierden, de echtgenote van zanger Koos Alberts. Het slachtoffer maakte een stuurfout en kwam daardoor op de ver keerde weghelft terecht. De vrouw van het slachtoffer raakte zwaar gewond en werd overgebracht naar het Zuiderzee-ziekenhuis in Le lystad. Mevrouw Alberts werd slechts licht gewond. Zij klaagde over pijn in haar enkel en werd voor onder zoek overgebracht naar een ziekenhuis in Harderwijk. ADVERTENTIE 28 januari 11.00 tot 14.00 uur Kreatief Agogisch a Onderwijs iT kreatief edukatief werk: kultureel werk inrichtingswerk rekreatie/toerisme audio-visuele produktie kreatieve therapie: drama, muziek, beeldend, beweging Sportcentrumlaan 35 6136 KX Sittard tel. (04490) 912 12 HOGESCHOOL SITTARD Gestolen fiets duikt na 6 jaar op VAASSEN Mevrouw De Jong uit Vaassen stond wet haar oren te klapperen toen ze bericht kreeg van de Amster damse politie dat haar race fiets, die zes jaar geleden was gestolen, was teruggevonden. De politie had haar adres kun nen aflezen uit de ingegra veerde postcode. Maar net zo verbaasd reageerde mevrouw De Jong op de mededeling dat het nog niet zeker is of ze de fiets terugkrijgt. Eerst moet het proces-verbaal van zes jaar geleden bij het korps in Vaas sen opgezocht worden. Aan de hand daarvan moet de rechter bepalen of de fiets wordt te ruggegeven. Besprekingen rond paspoort in het slop DEN HAAG De be- sprekingen tussen het mi nisterie van buitenlandse zaken, de Staatsdrukkerij (SDU) en de banken NMB en NIB over de vervaardi ging van het nieuwe pas poort dreigen in het slop te geraken. De SDU en de banken kunnen het niet eens worden over een financiële regeling voor de paspoortproduktie. De kans is groot dat daardoor de op 12 ja nuari getekende principe overeenkomst (intentieverkla ring) tussen de staat en de SDU ingrijpend moet worden gewijzigd. De twee banken, die indertijd optraden als geldschieters van KEP (het bedrijf dat oorspron kelijk de paspoorten zou ma ken), willen naar verluidt dat de SDU ongeveer 90 miljoen gulden betaalt voor overname van het KEP-procédé. De SDU heeft er echter lang niet zoveel voor over omdat zij het produktiesysteem van KEP niet goed vindt. Ook de firma Joh. Enschede en zonen, waar mee de SDU wil gaan samen werken bij de produktie van het paspoort, is verre van en thousiast over het KEP-procé dé. Als de banken het verlangde geld niet krijgen, willen zij dit bedrag alsnog via de rechter van de staat vorderen. Het mi nisterie van buitenlandse za ken noch de SDU en de ban ken wilden vanmorgen com mentaar geven op de dreigen de impasse. Zij ontkenden ech ter niet dat er problemen zijn. 16 PAGINA'S Bisschop ter Schure distantieert zich van Maria- verschijning „Nieuwe bougie maakt katalysator overbodig" Voor Twee van Breda geen heerlijke oude dag Yoko Ono toont geen enkele emotie Tweemannen verdacht van schietpartij Nieuwe Rijn Leiden Kwekers Sotaweg moeten bloemen met rioolwater begieten Van de Lippe j m koopt Lindenhof jK Noordwijk IV GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER2 BINNENLAND 3/4/5 ECONOMIE6 BUITENLAND 7 KUNST 8 SPORT 9 flADIO EN TELEVISIE11 LEIDEN 13 OMGEVING14/15 EXTRA Jammer, Leiden is toch niet de schoonste stad van het land. Zelfs Tilburg niet, dat er toch altijd voor door ging. Nee, die eer komt, althans wat 1988 be treft, Den Bosch toe. Apeldoorn werd tweede, Al- mere derde en Heerlen vierde. Alles kan schoner, zelfs de schoonste stad van het land. Dus laten we ons er niet door laten afschrikken. Als zou Leiden nu zo uitgesproken vuil zijn. Doel van de verkie zing van de schoonste stad van het land is immers: Nederland bewust te maken van het belang van een schoon leef-, woon- en werkmilieu. Iets, wat je dagelijks leest in de Leidse Courant. De krant, die zich thuisvoelt in elk goed milieu. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabannem den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1