Bush: Dit jaar geen top met Gorbatsjov imm 2 Als kool Bedrijven moeten meer uitgeven aan veiligheid 4 5 7 9 11 12 13 15 Weggelopen jongeren wonen in kelderboxen •Cabinet ziet niets in xtraatje bejaarden Gorbatsjov naar de paus? IEeid6c6omant Vrijdag 20 januari 1989 80e jaargang no. 24325 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende lot Siitholl Pers. Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 1.24,24 (aut. betaling), kwartaal 1.72,34, jaar 1.275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071 -122248. Advertenties: (excl 6% BTW) 0.67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buiiteweg. Losse nummers f. 1,10 HET WEER Half tot zwaar bewolkt, 's middags af en toe regen. Mi nimumtemperatuur 3 graden aan de kust, in het zuiden cir ca 0. Middagtemperatuur rond 6. Matige, aan kust krachtige, zuidwestenwind, later draai end naar west. Zon op: 08.35; onder: 17.08. Scheveningen hoog water: 2.56 en 14.54 uur; laag: 10.46 en 23.04 uur. itancyi incieel- I. belas ^aagse plantsoen- rbeiders staken dinqsw x270 cfcN HAAG De ongeveer driehonderd lo lagse plantsoenarbeiders hebben van- ag niet gewerkt. Ze zijn ontevreden er de belofte van de gemeente Den iag dat ze een vuilwerktoeslag van 57 winket 93 gulden per maand krijgen. De ar- "iders willen om te beginnen allemaal 90 Iden. Vervolgens moet er naar een vuil- b|o|erktoeslag van 325 gulden worden toe- dce^werkt. Op een bijeenkomst vanmorgen sloten de pantsoenarbeiders de verte- nwoordigers van de AbvaKabo en de 'O naar het stadhuis te sturen om op- euw te overleggen. De wethouder van rsoneelszaken, F. Vooys, zou volgens K. jpormeulen van de AbvaKabo onmiddel- k tot nieuw overleg bereid zijn. Ontbijtservice Shell-personeel ROTTERDAM De service van Shell beperkt zich niet al leen tot de klanten bij de pomp; ook voor de eigen men sen heeft de Nederlands-Britse oliemaatschappij veel over. De ongeveer 1000 werknemers van Shell-Rotterdam kunnen vanaf 1 februari 's ochtends tusse 7 en 8 uur terecht in de personeelskantine, waar zij broodjes en dergelijke tegen kostprijs kunnen nuttigen. De ontbijtservice wordt ingevoerd omdat veel mensen problemen hebben om op tijd op hun werk te komen vanwege de ochtendspits. Eerste werkdag bijna fataal DALEN Zijn eerste optreden als radio-verslaggever voer Radio Drenthe is de 31-jarige Roel Bark hof uit Coevorden gistermiddag bij na fataal geworden. Tijdens een ME-oefening in Dalen werd Bark hof per ongeluk door een molotov cocktail geraakt en vloog zijn kle ding in brand. De verslaggever wil de voor zijn debuut bij de omroep geluidsopnamen maken van de oe fening en om niets te missen had hij zich wat al te dicht bij de oefe ning begeven. Dankzij snel ingrij pen van een ME'er bleef de schade voor Barkhof beperkt tot een ka potte broek en een pijnlijke knie. LEIDEN De Leidse politie heeft gisteren in totaal drie van huis weggelopen jongeren gevonden die in erbarmelijke toestan den in kelderboxen woonden. De politie hield een zoekactie naar een 14-jarige meisje dat enkele dagen geleden bij haar pleegouders in Leiden was weggelopen. Het spoor leidde naar een flat aan de Milanenhorst in de Merenwijk. Daar trof de poli tie in eèn kelderbox een 15-jarige vriendin van het meisje aan dat ook was weggelopen en daar samen met haar al een paar dagen „woonde". Er was sprake van een enorme puinhoop en stank van urine en uitwerpselen in de kelderruimte.Het 14-jari- ge meisje bleek de nacht te hebben doorgebracht bij een 18-jari- ge vriend die in een kelderbox onder een flat aan de Van Rie- beeckhof bewoonde. Ook daar werd een smerige troep en stank aangetroffen. De jongen bleek al langer dan een maand in de kelder te wonen. Eigen tv-show voor Jan ten Hoopen HILVERSUM - De Leidse klinisch psy choloog Jan ten Hoopen, die eind vorig jaar de Showmasterscompetitie op NCRV-tv won, knjgt te beginnen zater dag 11 maart gedurende zes weken een eigen tv-programma in de zogenaamde prime time, d.w.z. tussen half negen en tien uur. Voor dit programma bestaat nog geen titel, maar het zal worden op gebouwd rqnd dilemma's in het mense lijke leven. Hieraan doet ook een panel van vier personen mee, van wie de na men nog niet bekend zijn. Ook over de titel van dit programma wórdt nog na gedacht. Pagina 17 Jan ten Hoopen put stof uit eigen praktijk. NIEUWE PRESIDENT BELOOFT „VRIENDELIJKER AMERIKA" WASHINGTON Op de trappen van het Ca- pitool in Washington wordt George Herbert Bush vanavond rond 18.00 uur Nederlandse tijd beëdigd als 41e pre sident van de Verenig de Staten. Met de hand op de familiebijbel zal hij de eed op de grond wet afleggen ten over staan van de opperrech ter William Rehnquist. Na de 35 woorden tellende eed houdt Bush zijn inaugu rele rede waarin hij, naar verwachting, zijn visie zal ontvouwen van een „zach ter en vriendelijker Ameri ka". Hij beloofde eerder al een „president van alle Amerikanen" te willen zijn. Bush zal de Amerikaanse bevolking vragen de han den uit de mouwen te ste ken voor het vele werk dat gedaan moet worden. Tijdens een persconferentie aan de vooravond van zijn beëdiging verklaarde Bush dat hij geen haast heeft een topconferentie te beleggen met Sovjetleider Gorbats jov. Dit jaar zit zo'n top er volgens hem niet in. Bush Met alle bals en andere festiviteiten die gehouden worden in verband met de inauguratie van president Bush hebben de modehuizen en kledingverhuurders in Washington goede zaken gedaan. Gisteravond was er voor Bush en Quayle een feestje, waarbij niet minder dan 12.000 mensen aanwezig waren. Avondkleding verplicht. trachtte verder de verwach tingen voor zijn eerste „^onderd dagen" tradi tioneel de periode waarin een president de belangrijk ste lijnen van zijn beleid uitzet in te dammen. De beëdiging vindt dit keer plaats aan de westelijke kant van het Capitool, dat de afgelopen jaren helemaal opgeknapt is. Na de plech tigheid, waarvoor zo'n 140.000 gasten zijn uitgeno digd, gaan Bush en en vice- president Quayle naar het Witte Huis. De autoriteiten verwachten langs de route ruim anderhalf miljoen toe schouwers. Voor Bush, vice-president Dan Quayle en hun echtge notes begon de dag vandaag met een bezoek aan de St. Johns Church, een traditio neel onderdeel van de in huldiging. Daarna ging het viertal op de koffie bij de vertrekkende president Ro nald Reagan en Nancy, die direct na de inauguratie naar Californië vertrekken. In de hoofdstad gaat het vijftig miljoen gulden kos tende feest dan echter on verdroten voort. Aan de vooravond van zijn aftreden werd Reagan van morgen geprezen door het Sovjetregeringsblad Izves- tia. De commentator van het blad schreef onder meer dat de Sovjetunie lering kan trekken uit Reagans oproe pen om de regering terug te geven aan het volk. „Het klinkt paradoxaal, maar is er niet een gelijkenis tussen het credo van een Ameri kaanse conservatief en de grote lijn van de politieke hervormingen van de Sov jetcommunisten?", aldus Iz- vestia. (Van onze parlementaire redactie) •EN HAAG Het kabi- et ziet niets in de door DA en PvdA gewenste ivoering van een speciale ejaardenaftrek, die ao- 'ers met een klein pen- oen meer financieel oordeel moet geven in et nieuwe belastingsys- 'em. erder houdt de regering te- ïn de zin van de Kamer vol it de drempel voor de aftrek in ziektekosten moet worden xhoogd. Ook moet de alleen- aandentoeslag worden afge- haft, meent het kabinet, dat i dit onderdeel kan rekenen steun van de coalitiepart ij CDA en VVD. at is duidelijk geworden op de tweede dag van het mara thon-debat over de herziening van het belastingstelsel. Minis ter Ruding en staatssecretaris Koning van financien keren zich tegen de meeste wijzi gingsvoorstellen van de Ka mer. Volgens beide bewindslieden, die vinden dat de toptarieven van 50 en 60 procent in de toe komst nóg verder omlaag moeten, druisen de ideeën van de fracties in tegen de vereen voudiging en kosten ze te veel. „Er dreigt een gat in de finan ciering van „Oort" te worden geslagen", waarschuwde Ru- ding. Volgens de minister kos ten alle plannen bij elkaar ze-, ker 400 miljoen gulden extra. Daarbovenop zou dan nog 500 miljoen komen voor het door de PvdA bepleite behoud van de alleenstaandentoeslag. Pagina 3: Ruding vraagt Ka mer „boter bij de vis" Goudschat in liegtuig-wc ATMANDU De douane p het vliegveld van de Nepa- ise hoofdstad Katmandu eeft gisteren in het toilet van en vliegtuig 8,92 kilo goud ge- onden. De schat. 48 goud ukken in twee pakjes, werd evonden nadat de passagiers 'aren uitgestapt. Het toestel an Royal Nepal Airlines was Ekomstig uit Bangkok in hailand. De douane-woord- oerder schat dat het edelme- ial op de markt van Katman- u 4,44 miljoen Nepalese rupie ?brengt, ongeveer 350.000 nlden. AUTOVERHUUR Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag. HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 (ADVERTENTIES) Amerikaantje kijken Amerikaantje kijken is wat deze Vietnamese kinderen in de stad Dong Ha doen. Zes voormalige Amerikaanse militairen zijn momenteel op bezoek in Vietnam, om te helpen mijnen op te sporen die zij twintig jaar geleden tijdens de oorlog hebben achtergelaten. Nog steeds vallen in Vietnam slachtoffers door niet-ontplofte bommen, mijnen en granaten. FOTO: AP UTRECHT Het Neder lands bedrijfsleven zal de komende jaren volgens minister Korthals Altes van justitie beduidend meer geld moeten uitge geven aan veiligheidszorg. „Het is niet goed denk baar dat de particuliere beveiliging in Nederland blijvend op een veel lager peil zal liggen dan in de rest van de Europese ge meenschap", aldus de mi nister vandaag tijdens een symposium in Utrecht over de financiering van de veiligheidszorg. Volgens Korthals Altes ver dient niet alleen de kwantiteit van de particuliere beveiliging aandacht, maar zeker ook de kwaliteit. „De verdenkingen van het plegen van criminele activiteiten, die onlangs zijn gerezen ten aanzien van een zich als beveiligingsbedrijf op werpende organisatie in Den Haag heeft ons van dit laatste nog weer eens doordrongen", zo zei de minister. Hij wees er op dat Toejanchamon niet wettelijk was toegelaten als beveiligingsbedrijf. Volgens prof.dr. A. Heijder moeten de lokale politiechef in zijn rayon over alle opspo ringsactiviteiten de eindver antwoordelijkheid krijgen. Ook het werk van particuliere bewakingsdiensten en bijzon dere opsporingsdiensten van de overheid zoals bij voorbeeld de FIOD, moet door het lokale management worden geleid. Heijder zei dat gisteren bij zijn aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Polities tudies aan de Vrije Universi teit in Amsterdam. Westen reageert voorzichtig positief op Shevardnadze Shevardnadze WENEN In Westerse kringen wordt voorzichtig po sitief gereageerd op de plannen over het terugtrekken van nucleaire kort-afstandswapens uit Centraal-Europa die Sovjet-minister Sjevardnadze gisteren in Wenen be kendmaakte. Het Witte Huis verwelkomde in een reactie de plannen maar wacht op de praktische uitvoering. NAVO-zegsman Stafford zei dat de stappen van Moskou als „bemoedigend" kunnen worden gezien, als zij „het teken zijn dat de Sovjetu nie zich ervan bewust wordt dat ook op dit terrein haar po tentieel ver boven haar be hoeften ligt". Hij voegde daar echter onmiddellijk aan toe dat de NAVO zal moeten wachten tot de aangekondigde reducties hebben plaatsgevon den om het belang ervan op waarde te kunnen schatten. De rede van de Russische mi nister was het meest opmerke lijke feit op de laatste dag van de officiële slotbijeenkomst van de Weense vervolg-Confe- rentie over Veiligheid en Sa menwerking in Europa (CVSE). Naast het terugtrek ken van de nucleaire wapens, verklaarde Sjevardnadze ver der dat de Sovjetunie afziet van het moderniseren van haar korte-afstandswapens (tot 500 kilometer) en van de NAVO-landen verwacht dat zij dit ook zullen doen. Pagina 5: Shevardnadze legt vinger op zere plek WENEN Sovjet-leider Michail Gorbatsjov zal in november van dit jaar een officieel bezoek aan Italië afleggen. In dit ver band wordt gespeculeerd over een ontmoeting tussen Gorbatsjov en paus Johannes Paulus II. Het bezoek van Gorbatsjov aan Ita lië werd gisteren bekend gemaakt door de Italiaanse minister Andreotti, na diens ontmoeting met zijn Sovjetrussische collega Shevardnadze. Nog nooit eerder heeft een Sovjet-leider een offi cieel bezoek aan Italië gebracht. In Nederland is Gorbatsjov erg populair. In een onderzoek van bureau Lagendijk naar de meest populaire regeringsleider be haalde hij 82 procent van de stemmen. Premier Lubbers werd tweede met 65 procent en de scheidende Amerikaanse president Reagan derde met 50 procent. Diens opvolger Bush is zesde. Directie Rijnoord stapt op ALPHEN AAN DEN RIJN Het bestuur van het Rijnoordzie- kenhuis moet voor maandagmorgen negen uur de interim-direc tie opnieuw aanstellen. Dat is het ultimatum dat de medische staf en de ondernemingsraad van het Alphense ziekenhuis ge steld hebben aan het bestuur. Mocht niet aan het ultimatum worden voldaan dan sluit D. Qué, voorzitter van de medische staf, acties niet uit. Het bestuur van het Alphense ziekenhuis heeft W. van de Greve, de fusieformateur, de wacht aangezegd. Vervolgens heeft interim-directeur G. Visser ook zijn baan op gezegd. Medische staf en de ondernemingsraad gaan hier niet mee akkoord. Zij eisen dat de interim-directie terugkomt omdat zij daarin vertrouwen hebben. Afgelopen maandag hebben de medische staf en de ondernemingsraad het vertrouwen in het bestuur al opgezegd. 18 PAGINA'S „Geen christelijke viering Jom Hasjoa" De overgang als ziekte Weer harde klappen bij betogingen Praag Mark Koevermans sneuvelt kansloos in tweede ronde Toestand Salvador Dali opnieuw kritiek Bewoners Vrouwenweg Leiden vrezen toename sluipverkeer Cursus zelfverdediging voor vrouwen in Koudekerk Nieuwe opleiding voor lassers in Zoeterwoude Noordwijkse borrelbus blijft rijden GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE SPORT LAND EN TUINBOUW KERKDIENSTEN KUNST LEIDEN OMGEVING FILM BOEKEN RADIO EN TELEVISIE Kinderbijslag straks per maand ZOETERMEER Vanaf 1 ja nuari 1990 of anders uiterlijk een jaar later gaan de districts kantoren van de Sociale Ver zekeringsbank de kinderbij slag per maand betalen. In de loop van dit jaar gaan die kan toren de aanvragen voor kin derbijslag per computer ver werken. Dat maakt- maande lijkse uitbetaling mogelijk. De formulieren die nu nog elk kwartaal opnieuw moeten worden ingevuld, gaan ver dwijnen. De maandelijkse uit betaling zal automatisch plaatsvinden. Geleerden vast op ijsschots MOSKOU De Russische atoomijsbreker Rossiya is er niet in geslaagd een aantal on derzoekers van een weten schappelijke station op een stuk ijs bij Groenland te eva cueren. Door een warme golf stroom is het ijs waarop het station zich bevindt losgebro ken en drijft het in zuidelijke richting. De ijsbreker zal een nieuwe poging ondernemen, omdat een reddingspoging met een vliegtuig of helikopter door de onbetrouwbaarheid van het smeltende ijs niet meer mogelijk is. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur. telefoon 071- 12.22.48 en uw krant wordt nog de zelfde avond nabezorgd. Misschien is het u een zorg dat de bleekselderij niet in prijs is gedaald, ondanks het feit dat het aanbod groeide. Maar voor de tuinder die ze teelt, ligt dat anders. Kassen en warenhuizen zorgen er, wat hem betreft, gelukkig voor, dat de voor de teelt noodzakelijke warmte binnengehouden kan worden. Daardoor kunnen - als het eens echt winter zou zijn - situaties als in Israel, waar men te kampen heeft met vorstschade, zich niet voordoen. Al dit soort zaken komt ook vandaag weer aan de orde in „In en om de kas", de rubriek met nieuws over land- en tuinbouw. In de Leidse Courant, dat - mits u onderstaande bon invult - straks groeit als kool. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een opcif envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant. Antwoordnummer 998. 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding bestaat. Kan een \er:oek om een proefabonnement mor den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1