Kamer ontziet bej aarden, zieken en alleenstaanden GÉ u 3 4 9 13 15 „Nederland zo corrupt als wat" 11 Boek Solidariteit ontevreden met vele beperkingen Meeste Nederlanders kochten niet één boek WAAROM U MAAR BETER BIJ DE GKB KUNT LENEN GOED VOOR UW LENING TIJDENS MARATHON-DEBAT BELASTINGEN: „Iraq en Syrië hebben ook biologische wapens" VANDAAG Öomcuit Woensdag 18 januari 1989 80e jaargang no. 24323 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 1.24,24 (aut. betaling), kwartaal f72,34jaar 1.275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071 -122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., lamiliebenchten i. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. Losse nummers f. 1,10 Veel bewolking, plaatselijk mist, vooral in de nacht en ochtend. Droog. Minimumtem peratuur om het vriespunt, middagtemperatuur ca. 4 gra den. Overwegend zwakke wind tussen west en zuid. Zon op: 08.37, onder: 17.05; hoog water Scheveningen: 00.55 en 13.08; laag water: 08.55 en 21.24. ddeekkkb met speciale rubriek ZIE PAGINA van de UIT-bijlage )V-kaart student 4 juli verkrijgbaar SN HAAG Na 14 juli van dit jaar chadeau nnen studenten hun openbaar ver- om fr.jaarkaart gaan afhalen op het post- 'eUl ntoor. De kaart, die vanaf 1 septem- Valkent) f geldig is, wordt gedrukt door de Hanngk jatsdrukkerij (SDU). Directeur dr. W. rtuyn van de BV OV Studentenkaart elde gisteravond mee dat de contrac- rif VPrriA" met de PTT en de SDU zijn afge- nd. Het hele project, dat 560.000 stu- od. spon nten de mogelijkheid biedt gratis te -an, c.v„ ,zen, kost ruirrj 370 miljoen per jaar. 27.oo jigens Fortuyn zal het project geen 20064, ke]e vertraging hoeven op te lopen, d-505603 ia|s pvdA-kamerlid Wallage en minis- 3E jUfli r deelman rr*aandag zeiden te vrezen. ng met imping ieklaan 1-11413 WARSCHAU Het is nog geenszins zeker dat de leiding van het Poolse verboden vakverbond Solidariteit het aanbod van de regering zal accepteren om weer legaal te worden. De leiding van de Poolse communistische partij schaarde zich vannacht achter het voorstel van premier Rakowski om op politiek- en vakbondsgebied pluralisme in te voeren. Maar aan de legalise ring van Solidariteit is een reeks voorwaarden verbonden, waarvan niet zeker is of die door Solidariteit aanvaard zullen worden. In een eerste reactie toonden leiders van het verboden vakverbond zich ontevreden met de voorwaarden. Zo moet het verbond de economische hervormingen van de regering steu nen, loyaal achter de staat staan en afzien van financiering uit het Westen. Solidariteit moet zich zien als bestanddeel van het socialisme, aldus premier Rakowski. Het nieuwe Solidariteit mag geen voortzetting worden van het oude vakverbond, dat in 1980 werd opgericht en anderhalf jaar later werd verboden. Ziekenhuisdirecteuren houden het niet lang vol UTRECHT Naar schatting een op de drie ziekenhuisdirecteuren legt voortijdig zijn functie neer. Ze kunnen hun werk met meer aan en bezwijken onder de druk van bezuinigingen en de zich steeds wijzigende structuren in de gezondheidszorg. Dit blijkt uit gegevens van de Nederlandse Vereni ging van Ziekenhuisdirecteuren (NVZD). De tendens van het vroegtijdig opstappen is zo'n vijf jaar geleden begonnen. De gemid delde periode dat een ziekenhuisdirecteur tegenwoordig in functie is bedraagt nauwe lijks zes jaar. In de academische ziekenhui zen is dat slechts drie jaar. Volgens NVZD- voorzitter dr. G. van den Broek haalt nie mand meer zonder kleerscheuren de eind streep. „Steeds vaker zie je een directeur tussentijds vertrekken". Zakmes Dit zeer speciale Zwitserse „zak mes" bestaat uit maar liefst 306 verschillende on derdelen. Voor elke soort kaas, hard of zacht, is er een apart mes waarmee gesne den moet wor den. Het mes, dat het grootste ter wereld wordt genoemd, is ge maakt in St. Gal len. FOTO: EPA merikaan :hiet vijf hoolkinderen aod PRA 104 Leic -ockton Een estelijk gestoorde man eft gisteren vijf kinde- doodgeschoten op schoolplein in de met pia nerikaanse stad Stock- i op mt (Californië). De man, Jacirt f»1 vervolgens zich- f dood. Zo n dertig an- re kinderen raakten het bloedbad gewond. der iets te zeggen en t een volkomen uit- jkkingsloosgezicht ERZiENqaaide de 24-jarige st. liefd hutter met een automa^ uk. Occi ch AK-47 geweer en rming. 7 ,eg pjst0jen school- ein leeg. Onderwijzeres ry Mackey vertelde: ij stond daar maar met geweer, grote zwaai- makend. Hij zei niets, labyte sfcp niets, hij had een Macintc ej strak gezicht. Hij :Uual0|ek niet echt boos te n, hij keek alsof er ets aan de hand was", ker vier kinderen ver arden vannacht nog in ongevijj kritieke toestand nerwoni CHAL l.P04V75 laag: Nog helemaal overstuur door de schietpartij houdt een van de gewon de schoolkinderen zijn zuurstofmasker vast. FOTO: AP AMSTERDAM Bijna zes van de tien van de Nederlanders van 15 jaar en ouder heeft volgens eigen zeggen een jaar lang niet één boek gekocht. In 1984 waren dat er nog vier van de tien. Het aantal mensen dat zeer vaak boeken zegt te kopen, blijft in de gehele pe riode 1984-1988 constant op 3 tot 4 procent. Hoewel er minder boeken werden gekocht, werd er het afgelopen jaar wel evenveel gele zen als daarvoor. Uit het onderzoek van het NIPO blijkt ook dat 61 procent van de onder vraagden geen lid is van de openbare biblio theek. Zogenoemde leesheidenen, mensen die niets van boeken moeten weten, vindt men meer onder mannen dan onder vrouwen. De mensen die het meest lezen zijn over het al gemeen jonger dan veertig, beter opgeleid en wonen voor meer dan de helft in het westen van het land, inclusief de grote steden. Voor het aanschaffen van een boek blijkt de boek handel de belangrijkste informatiebron. De televisie scoort daarbij opvallend laag. )ndernemers eisen actie tegen nti-apartheids-beleid steden (Van onze parlementaire redactie) gruimt )EN HAAG De rijks verheid moet een eind ats, si! laken aan het anti-apart- eidsbeleid van grote ste en, waaronder ook Lei- n en Den Haag. Het •eren van dergelijke po tdek moet voorbehouden .jijn aan het ministerie van litenlandse zaken, zo schrijven de werkgever sorganisaties NCW en VNO in een brief-op-po- ten aan premier Lubbers, minister Van den Broek (buitenlandse zaken) en Van Dijk (binnenlandse zaken). Vooral de discussie in de ge meente Den Haag om een boy cotactie tegen Shell te voeren is de werkgeversorganisaties in het verkeerde keelgat ge schoten. Stel, dat u geld wilt lenen. Voor een nieuwe auto bijvoorbeeld. Een droomkeuken, een fraaie antieke kast, etc. Zo'n lening is bij allerlei instanties af te sluiten. Maar daarmee bent u er natuurlijk nog met. 't Gaat erom, dat die lening goed op uw persoonlijke situatie is afgestemd. Bij de Gemeentelijke Kredietbank Leiden bent u wat dat betreft volledig zeker van uw zaak Daar wordt samen met u zorgvuldig nagegaan of het gewenste bedrag inderdaad haalbaar is. Kan 't, primakan 't met, dan zoeken we een andere oplossing. Want van een lening moet u plezier hebben, vooral geen zorgen. Bovendien betaalt u bij de GKB een lage rente en verloopt de aflossing soepeler. Interessant voor u? Bel voor nadere informatie of kom gewoon even langs. Dat kan op werkdagen van 9.00-12.30 uur en op donderdagavond van 17.30-19.30 uur. Welkom! Gemeentelijke Kredietbank Leiden Breestraat 24, Postbus 11300,2301 EH Leiden tel. 071-254145 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Tweede Kamer heeft vandaag op enkele be langrijke wijzigingen aangedrongen in het kabinetsplan voor de hervorming van het be lastingstelsel. Dat ge beurde op de eerste dag van het marathon-debat over de belastingver eenvoudiging en -verla ging, gebaseerd op het voorstel van de com- missie-Oort. Het kabinet wil dat er van af 1 januari 1990 nog maar drie belastingtarieven gel den (35, 50 en 60%). Vrijwel alle toeslagen worden afge schaft, net als een aantal af trekposten. De regerings fracties CDA en VVD steu nen dit voorstel in grote lij nen, maar willen met name bejaarden en mensen met hoge ziektekosten tegemoet komen. De VVD vindt met de PvdA dat alleenstaanden op minimumniveau er niet op achteruit mogen gaan. De liberalen hebben daarom een overgangsregeling voorgesteld waardoor deze alleenstaanden minder zwaar worden getroffen dan in het kabinetsplan. De PvdA meent dat de volledi ge alleenstaandentoeslag moet blijven bestaan. Hier mee is het CDA het niet eens. De christen-democra ten zeggen echter op voor hand niet „nee" tegen het VVD-plan. De koopkracht van bejaar den die naast de aow-uitke- ring een klein pensioen hebben (maximaal 15.000 gulden per jaar) moet vol gens het CDA vanaf 1990 veel meer toenemen dan de 0,4% in het rege'ringsplan. Daartoe is volgens het CDA voor deze groep een specia le „bejaarden-aftrek" nodig van circa duizend gulden per jaar. De koopkracht van bejaarden met een hoog pensioen zal dan iets min der stijgen. De drie grote fracties willen voorts in tegenstelling tot het kabinet dat hoge ziekte kosten voorlopig aftrekbaar blijven. Na VVD en PvdA is nu het CDA tot de over tuiging gekomen dat de „drempel" voor het aftrek ken van ziektekosten voor lopig niet mag worden ver hoogd. In 1992, als het plan- Dekker voor de reorganisa tie van de gezondheidszorg is uitgevoerd en iedereen een basisverzekering heeft, moet er volgens het CDA worden bekeken wat er verder met de ziektekosten- aftrek gebeurt. Verder wil de Kamer dat de aftrek voor congresbezoek en de aanschaf van compu ters voor een groot deel blijft gehandhaafd. Het CDA pleit voor een lagere drempel voor de aftrek van dieetkosten (750 in plaats van 1000 gulden) en zieken bezoek. Ook vindt het CDA dat de „teruggave-grens" voor het kunnen invullen van een T-biljet op 300 in plaats van 400 gulden moet liggen. Reis om de wereld Op zijn sponsortocht rond de wereld deed de 66-jarige Iraniër Obahi, oud-wielerkampioen van zijn land, gisteren Den Haag aan. Obahi wil met zijn wereldreis geld inzamelen voor de actie „Save the children". Hij is nu een half jaar onderweg. Binnen enkele dagen steekt hij over naar Engeland. FOTO: ANP WASHINGTON Iraq en Syrië hebben naast chemische ook biologische wapens. Dit heeft een onderzoeker van een particu lier intsituut voor het Midden-Oosten in Washington verklaard. De Amerikaanse omroep ABC meldde dinsdag dat Iraq „biologi sche wapens maakt en opslaat" die cholera, tyfus, botulisme en andere dodelijke ziektes kunnen veroorzaken. Syrië heeft bij de produktie van biologische wapens mogelijk hulp gekregen van Noord-Korea, van welk land bekend is dat het dergelijke wa pens bezit. Iraq spreek officieel tegen dat het een programma heeft voor de ontwikkeling van biologische wapens. Maar presi dent Saddam Husayn heeft wel gezegd dat zijn land een „super wapen" aan het ontwikkelen is. Pagina 5: „Libië" ondermijnt positie Kohl" (ADVERTENTIE) De Nationale DoeHetZeH Beurs DO 19 VR 20 ZA 21 JANUARI dagelijks van 10.00-18.00 uur, zaterdag tot 16.00 uur VOLOP AKTIVITEITEN op het DOEHETZELF PLEIN IBreinM VERKRIJGBAAR OP lUoegangl 230 ns-stations JAARBEURS UTRECHT/HOLLAND VERSLAGGEVERS NIEUWE REVU OP PAD ALS ZAKENLIEDEN AMSTERDAM Twee verslaggevers van het weekblad Nieuwe Revu die zich hebben voorge daan als zakenlieden, heb ben aangetoond dat veel Nederlandse gezagdragers (van wethouders tot nota rissen) gaarne bereid zijn tot corrupte handelingen. De verslaggevers, die een duur kantoor in- het Rotterdamse Groothandelscentrum huur den en daar een nepbedrijf op poten zetten, benaderden amb tenaren, bedrijven, advocaten en anderen met louche voor stellen. „Ons heeft het gemak waarmee illegale transacties besproken konden worden enorm verbaasd", aldus hoofd redacteur Derk Sauer van de Nieuwe Revu. Volgens Sauer adviseerde een topambtenaar van het ministe rie van economische zaken de verslaggevers bijvoorbeeld hun bedrijf niet in Groningen te vestigen, maar' in Hoofd dorp. Daar kende hij namelijk de burgemeester en via hem zou er wel wat te regelen zijn, met name op fiscaal gebied. Ook bleek een advocaat („Eén van de bekendste namen op dit gebied") binnen de kortste keren bereid een contract op tafel te leggen dat de illegale lozingen van gif mogelijk maakte. En de wethouder van economische zaken van Ber gen op Zoom toonde zich te genover de nepzakenlieden zo soepel dat hij met hen en een bevriende architect naar Ant werpen vertrok, om daar „in de privé-sfeer" de vestiging van een bedrijf te vergemak kelijken. „Als gerrteente den ken wij met u mee en kunnen we ook wel wat creatief reke nen", zo verklaarde de wet houder. „Op die manier heb ben we ook General Electrics aan een vestiging kunnen hel pen". De wethouder ontkent die uitlatingen niet, hij zegt achteraf slechts: „Ik moet zeg gen dat de heren hun spel bui tengemeen goed gespeeld heb ben". 16 PAGINA'S Du Pont informeert over risico's fabriek Echte nekkramp is zeldzaam Douven tot eigen f verbazing tweede I Pianist Murray Perahia en zijn „tien kleine gekken" „Countdown" viert tienjarig bestaan Weg vrij voor vestiging Albert Heijn in Marcagarage Reconstructie j js Gogherpolder |/1 begint dit jaar al I Kinderopvang Warmond pakt te duur uit GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE SPORT KUNST RADIO EN TELEVISIE LEIOEN OMGEVING Behoort u ook tot die bijna zestig procent van onze landgenoten, die in het afgelopen jaar helemaal geen boek hebben gekocht? Of rekent u zich tot die drie tot vier procent, die zich juist heel vaak boeken aanschaft? Ook als u daar ergens tussenin zit, heeft toch de Stichting Speurwerk betreffende het Boek u in de peiling. Eenenzestig procent van de Nederlanders blijkt geen lid te zijn van de bi bliotheek: het aantal „boekenheidenen" neemt dus kennelijk nogal toe. Maar al leest het Nederlandse volk dan misschien niet zo veel boeken, het leest dan toch zeker wel de krant. Velen kozen de Leid- se Courant. En ze lezen hem nog dagelijks: als een boek. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. NB Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een ierroek om een proefabonnement nar den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1