Stakingsgolf dreigt n Affaire Libië •breidt zich als olievlek uit „Invoering OV-kaart studenten op schema 2 3 4 5 7 9 10 11 14 Lot Losgeld geëist voor Vanden Boeynants VANDAAG 12 Uitgave Weslerpers, behorende lot Sijthoff Pers. Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071 -313677. Giro 103003. Bank: Amro bank N.V. Leiden. Abonnementen (mCl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal 1.72,34, jaar I 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19 00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071 -122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm., familieberichten 1.0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W A. Buiiteweg. Perioden met zon, in de nacht en ochtend kans op mist. Ove rigens droog. Minimumtempe ratuur 4 graden bij zee, tot 1 graad in het binnenland. Mid- dagtemperatuur rond 6. Zwak ke, aan de kust matige wind uit west tot zuidwest. Zon op: '08.38; onder: 17.03. Schevenin- gen hoog water: 12.04; laag: 7.20 en 20.10. ixichauffeur stopt a ant in kofferbak BURG Een 19-jarige inwo- van Udenhout is gisteren door taxichauffeur in de kofferbak oJstopt en bij het politiebureau in Iburg afgeleverd. De man was avondje uit geweest in Tilburg besloot per taxi naar huis te n. Daar aangekomen ontston- j er problemen over de betaling, klant sloeg daarbij de chauffeur het gezicht. De chauffeur werd '.o boos dat hij de man in de ifferbak opsloot en naar het bu- iu rijkspolitie in Udenhout reed. idat dat gesloten was, reed de [auffeur door naar het bureau in Iburg. Daar is de wanbetaler door Udenhoutse politie Hersenvliesontsteking doodt al twee kinderen RIJSWIJK Twee kinderen zijn overleden aan de ernstigste vorm van hersenvliesontsteking, die dit jaar in onverwacht grote mate heeft toegeslagen. En kele andere kinderen lijden er ook aan, maar het ziet er naar uit dat zij zullen herstellen van deze besmet telijk ziekte. De Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid in Rijswijk verwacht dat er de komende weken nog diverse kinderen ziek zullen worden. Ook wordt niet uitgesloten dat enkelen van hen daardoor zullen overlijden. Tien a vijftien pro cent van de mensen heeft deze bacterie (meningococ- cen meningitis) achter in de keel, maar de meesten worden er niet ziek van. Wel duikt de ziekte in de winter altijd meer op dan in de rest van het jaar. Ko ningin Beatrix kreeg in 1987 ook hersenvliesontste king, maar zij werd toen getroffen door de minst ge vaarlijke vorm. Air Holland verhelpt in twee Boeings-757 fout brandblussysteem SCHIPHOL In twee van de drie Boeings- 757 van de charterluchtvaartmaatschappij Air Holland is bij een inspectie een mankement ontdekt aan het brandblussysteem voor de vrachtruimen. Het mankement is niet van in vloed geweest op de veiligheid en is inmid dels verholpen. Bij twee vliegtuigen bleek dat de volgorde waarin de schuimflessen moeten worden geleegd was omgedraaid. In plaats van de grotere, die eerst moet worden ge bruikt, werd de kleinere fles als eerste ge leegd. In twee van de compartimenten liet de grotere fles het afweten. De bedrading van het alarmsysteem in de tweemotorige toestel len doorstond wel alle controles. De brandweer wist vannacht te voorkomen dat de brand in een Nieuwvennepse papierloods oversloeg naar een 200 me ter verder gelegen chemische fabriek. Papierloods in de as NIEUW-VENNEP Een grote uitslaande brand heeft afgelopen nacht een loods van papierhandel Nijssen in Nieuw-Vennep in de as gelegd. Ongeveer 35 omwonenden moesten enkele uren worden geë vacueerd. De brandweer wi^t te voorkomen dat de brand oversloeg naar een 200 meter verder gelegen chemische fabriek. De oor zaak van de brand is nog niet bekend. De schade wordt geschat op ruim een miljoen gulden. ERKOOP TELEFOON EER VRIJ £G tikt Smit-Kroes ïard op le vingers IEN HAAG De ver loop voor telefoonappara- lur is weer vrij nu de Eu^ ese Commissie, het da- ijks bestuur van de EG, inister Smit-Kroes giste- :n hard op de vingers htergroleeft getikt. Volgens de ,ommissie heeft het mi- isterie verzuimd de nieu- ve keuringseisen voor te- efoons en bedrijfscentra- es tijdig aan de EG voor te- 6 leggen. De nieuwe heren ichtlijnen mogen daarom )os te-liet worden toegepast, zo het directoraat-ge- leraal voor de interne narkt en industrie. het 61 )e organisatie Verenigde Te- ecommunicatie Bedrijven TB) stuurde gisteren zijn erder aangekondigde klacht de Europese Commissie n de gang van zaken ondom de nieuwe PTT-wet vordt aangevochten. Door apaciteitsproblemen bij het leuringsinstituut KEMA kan 70-tal importeurs van tele- oonapparatuur sinds 1 januari ijn produkten niet meer ver lopen. Eind vorige week ver- Forn schoo voorst Goer lijkt n datiest nk Scl 1127 FOTO: SP leende minister Smit-Kroes zes weken uitstel aan vier be drijven die hun apparatuur niet tijdig gekeurd konden krijgen. Volgens een woordvoerder van Verkeer en Waterstaat wordt op het moment nage gaan wat de consequenties zijn van de brief van de EG. De nieuwe technische richtlijnen zouden 1 september vorig jaar overigens wel via het ministe rie van buitenlandse zaken naar Brussel zijn verstuurd. ,,Maar sindsdien hadden we niets meer vernomen". De woordvoerder veronderstelt dat de EG met de nieuwe ei sen akkoord zal gaan, aange zien deze eisen minder streng zijn dan de oude PTT-bepalin- gen. Voorzitter Ton van Huis missie betekent dat de tele communicatiemarkt weer „he lemaal open ligt". Van Huis: „Volgensmij kunnen wij de bedrijfscentrales weer gewoon gaan leveren". aarna IfONN/WASHINGTON nbogaRet schandaal over de be- mtnomtrokkenheid van bedrij- West-Duitsland, be België en mogelijk nog let meer Europese landen bij iete[de bouw van een fabriek voor gifgassen in Libië, breidt zich steeds verder v uit punl /as (Volgens het Westduitse blad b°o{ Stern is ook een Westduits Tra^staatsbedrijf betrokken bij de bouw van de omstreden fa- briek. Het bedrijf ontkent de beschuldiging. Het gaat om Salzgitter Industriebau GmbH (SIG), filiaal van de "jWestduitse metaalgroep Salz gitter. Salzgitter verkocht de bouwplannen voor een che- U eebeui Jusbtie onderzoekt momen teel de betrokkenheid van dit bedrijf bij de bouw van Zajde omstreden fabriek West Ron 3-5 lac orsprc paalw Win i Rab- Volgens het weekblad Der Spiegel werkt een ander Duits bedrijf sinds twee jaar in Libië mee aan het vergro ten van de actie-radius van Libische militaire vliegtui gen. Volgens het blad is het streven de Libische jagers een bereik te geven tot Jeru zalem en terug. Ook dit Duit se bedrijf ontkent de be schuldigingen. Maar volgens Der Spiegel heeft het bedrijf een tiental mensen aan het werk bij de Libische lucht macht. Hun hoge salarissen worden op Zwitserse bankre keningen gestort, zo schrijft het weekblad. Intussen is in Antwerpen een tweede aanhouding ver richt in verband met de leve ring van goederen die ge bruikt zouden zijn voor de bouw van de fabriek in Li bië. Het gaat om een mede werker van een inmiddels failliete transportfirma, die wordt verdacht van valsheid in geschrifte en misbruik van vertrouwen. Van be trokkenheid van enig Neder lands bedrijf bij de leveran ties is vooralsnog geen bewijs gevonden, aldus de douane recherche in Rotterdam. BONDEN EISEN SOEPELER OPSTELLING WERKGEVERS BIJ CAO-OVERLEG AMERSFOORT Er zullen volgende maand talloze stakingen uit breken als de werkge vers niet bereid zijn de vakbonden tegemoet te komen bij de cao-on derhandelingen. Diver se FNV-bonden hebben acties aangekondigd. De Hout- en bouwbond FNV heeft het voortouw genomen. De ledenverte genwoordiging (bondsraad) heeft het bondsbestuur gis teren opdracht gegeven ac ties, inclusief stakingen, voor te bereiden. Het lande lijk actiecomité is inmiddels in werking getreden. Acties als werkonderbrekingen en stakingen kunnen pas half februari beginnen omdat de leden eerst moeten worden geïnformeerd en bovendien veel bouwwerken vanwege het winterseizoen nu stillig gen. De bondsraad van de Hout en bouwbond CNV komt morgen bijeen om over eventuele acties te spreken. Tot nu toe trekken beide bonden een lijn. De onaf hankelijk voorzitter van het cao-overleg, commissaris der koningin Lammers (Flevoland), onderneemt deze week nog een poging de partijen' opnieuw om ta fel te krijgen. Andere FNV-bonden over wegen mee te doen aan de acties. In de metaalnijver heid is de Industriebond FNV al begonnen met het informeren van zijn leden. De bond sluit werkonder brekingen voor de volgende overlegronde niet uit. De Vervoersbond FNV heeft na het stuklopen van het overleg over de nieuwe cao voor het wegtransport afgelopen vrijdag aange kondigd dat eind deze maand stakingen bij trans portbedrijven worden uitge roepen. Ook in het streek vervoer dreigen acties als de werkgevers niet meer geld voor de arbeidsvoor waarden willen uittrekken. In de grafische industrie zijn de onderhandelingen nog gaande, maar de grafi sche FNV-bond Druk en Papier voorziet moeizaam overleg. Bij het staalconcern Hoogovens heeft het „gema tigde optimisme" van de In dustriebond FNV plaats ge maakt voor somberheid. De gecoördineerde inzet is ,het antwoord van FNV en bonden op de gezamenlijke notitie van VNO en NCW, waarin de werkgevers wor den opgeroepen een dam op te werpen tegen verdere ar beidstijdverkorting en prijs compensatie. „Miami Vice" ren op relschoppers in een door zwarten bewoonde wijk in Mia mi. Het hele politiekorps van Miami was gisteren op de been ge bracht nadat er hevige rellen waren uitgebroken toen politie agenten een man op een motor hadden neergeschoten. De hele buurt werd afgegrendeld en agenten werden in groepen de wijk ingestuurd om de orde te herstellen. BRUSSEL Het Belgi sche dagblad Le Soir heeft een brief ontvangen, ondertekend door de „So cialistische Revolutionaire Brigade", waarin een los geld wordt geëist voor de ontvoerde politicus Van den Boeynants. De „Socialistische Revolutio naire Brigade" heeft de ont voering al eerder opgeëist. De Belgische politie twijfelt er niet aan dat de ex-premier in derdaad is ontvoerd, maar er is geen bewijs dat deze groepe ring Vanden Boeynants in haar macht heeft. In de brief aan Le Soir wordt een losgeld genoemd tussen de twintig en dertig miljoen Belgische franc, omgerekend tussen de 1,1 en 1,7 miljoen gulden. Eerder had Le Soir gisteravond laat een anoniem telefoontje ontvan gen, waarin de „Socialistische Revolutionaire Brigade" dreig de dat Vanden Boeynants niet meer terug zou komen, „tenzij in stukjes gehakt". Gistermid dag nog kamden vijfhonderd rijkswachters de bossen uit bij Mons, zestig kilometer ten zui den van Brussel, nadat in een anoniem telefoontje was ge meld dat daar het lijk van de oud-politicus te vinden zou zijn. De grootscheepse zoekac tie leverde evenwel niets op. Bejaarde van spaargeld beroofd DEN HAAG Twee vrou wen hebben gisteren een 80-ja- rige Hagenaar in zijn woning aan de Fisherstraat beroofd van 70.000 gulden. De vrou wen belden bij de man aan met het verzoek de naam van de straat op een briefje te schrijven. Terwijl de ene vrouw de Hagenaar aan de praat hield, doorzocht de an der het huis. De 70.000 gulden, al het spaargeld van de bejaar de, zat in een portefeuille in diens colbert, dat in de slaap kamer hing UTRECHT Er is geen enkele vertraging rond de invoering van de open baar vervoer-jaarkaart voor studenten. Op de ge plande datum 1 september krijgen alle rechthebben den hun kaart. Dat heeft directeur dr. W. Fortuyn van de BV „OV Studen tenkaart" vanmorgen meegedeeld De BV „OV Studentenkaart" is een joint venture waarin onder meer het ministerie van onderwijs en de open baar vervoerbedrijven de in voering van de kaart voorbe reiden en coördineren. Directeur Fortuyn: „Als er problemen zouden zijn, zou ik dat zeker moeten weten. Maar we werken goed op schema «n volgens draai boek" Gisteravond uitte on- derwijsspecialist J. Wallage (PvdA) na een bezoek aan de Informatiseringsbank in Groningen zijn twijfels over het halen van de invoerings datum 1 september. Minister Deetman van onderwijs zei later op de avond in Deurne dat er „mee- en tegenvallers zijn en dat er nog heel veel moet gebeuren". Pagina 3: NS klaar voor cpvang studenten (ADVERTENTIE) AUTOVERHUUR IF.PIBAN]<3.[iiaS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE Bil UW KRANT MET INFORMATIE OVER F1LMS.MUZIEK THEATER, RECREATIE,EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA KK: btw nog niet overal aangepast DEN HAAG De btw-veran- deringen die per 1 januari zijn ingegaan hebben nog niet overal geleid tot aangepaste prijzen. Dat constateert Kon- sumenten Kontakt (KK) naar aanleiding van vragen en klachten van consumenten en metingen in de levensmid- over duurzame gebruiksgoede ren die in 1988 zijn gekocht, maar pas dit jaar afgeleverd zijn. Volgens de wet moet dan het nieuwe lagere percentage van 18,5 procent worden bere kend. „Plan kust- uitbreiding Westland heroverwegen" DELFT Het „Plan-Water- man" is ten onrechte op de achtergrond geraakt. Het idee van landaanwinning voor de kust van het West- land verdient opnieuw te worden overwogen, zo zei de scheidende voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Delft en Omstreken, dr. ir. F. Hek- ker, gisteren in zijn nieuw jaarstoespraak. Volgens Hek- ker wordt het Westland de komende decennia gecon fronteerd met een groeiend gebrek aan ruimte. Daarom zou het goed zijn indien het „Plan-Waterman" weer uit de ijskast wordt gehaald. Te meer omdat recent onder zoek van initiatiefnemer Waterman leert dat de kos ten per mJ landaanwinning meevallen, aldus Hekker. 16 PAGINA'S Pop-plaatjes draaien op school is geen katechese Voor jarige Zonnebloem staat ontmoeting met zieke centraal Meeste mensen houden armoede liever verborgen Tsjechoslowakije zorgt voor valse noot in Wenen Zoon Van Praag voorzitter Ajax Leidse families mogen hun stamboom uitpluizen Veense beurtschepen varen 60 jaar Warme erkenning voor Mies Staats Strippenkaart voor tennissers Ter Aaar Barenboimte elitair voor Parijse Opera GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE SPORT LEIDEN OMGEVING 10/ KUNST RADIO EN TELEVISIE De meeste loten kun je trekken, werpen of in de schoot geworpen krijgen, maar een staatslot koop je bij de sigarenhandelaar of via de giro, als een soort dagafschrift. En of je iets gewonnen hebt, is ook bij de meeste loterijen niet zo gauw te achter halen. De trekkingslijsten zijn immers dikwijls moeilijk te pakken te krijgen. Vaak ontgaat je daardoor nog een vette prijs. Bij de Staatsloterij is dat anders. Zodra er een trekking is geweest, net als bijvoorbeeld gisteren, dan staat de lijst met prijzen de volgende dag gegarandeerd al in de krant. Vandaar, dat een abonnement veiliger is dan het los kopen van de Leidse Courant. De krant, die niemand aan zijn lot wil overlaten. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters; Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: dc Leidse Courant. Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N, B Indien daartoe aanleiding besi een i erzoek om een proefabonnemc den geweigerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1