Leraar moet 40 uur op school blijven jlEESTE APOTHEKERS FRAUDEREN Beter yrische vrouwen in Damascus aangehouden Interpol maakt jacht op directeur Toetanchamon 2 3 12 14 11 Veel bloemen bij Indisch Monument DELEGATIE WACHT OP ARAFAT Bouw heeft weer mee JVIEUWE PLANNEN DEETMAN Dinsdag 10 januari 1989 80e jaargang no. 24316 'jllandse IJssel slibt met chemisch vuil DA De Hollandse IJssel, de ke vaarweg tussen Rotterdam ouda, slibt dicht met ernstig Xitreinigd slib. Rijkswaterstaat de vaardiepte beperken tot 2,5 voorkomen dat tankers ;efcevaarlijke lading vast komen te i. Dat meldt De Volkskrant z chtend. Over de Hollandse IJs- ordt per jaar 16 miljoen ton la- vervoerd, waaronder kerosine Schiphol. De normale vaardiep- ,2 meter, maar de aanwezig en 750 kubieke meter slib dat zo langzamerhand onmo- Omdat het slib ernstig ver- s door afval uit de petroche- industrie is uitbaggeren niet oudig. De overheid onderzoekt ii nering haalbaar is. ieverwi beschi is de B l in de es teg. i des wijk d Leidf jhenan dat iepuntt shoppe die stai Cheeta Verme dat Uilgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) 0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A. Buijteweg. DEN HAAG Tientallen mensen hebben na de dood van keizer Hirohito van Japan bloemen gelegd bij het Indisch Monument in Den Haag. Zij willen hiermee eer betonen aan degenen die bijna een halve eeuw geleden zijn omgekomen tijdens de Japanse be zetting in Nederlands-Indië. Komende zaterdag is er van 11.00 tot 13.00 uur offipieel gelegenheid voor een stille bloemlegging bij het monument, aldus de Stich ting Herdenking 15 augustus 1945. Koningin Beatrix, haar familie en de hofhouding hebben in verband met het overlijden van keizer Hirohito gisteren ho frouw in acht genomen. Ook op 24 februari, de dag van de officiële uitvaartplechtigheid, zal er hofrouw worden betracht. De hele koninklijke familie komt op dagen van hofrouw geen sociale en representatie ve verplichtingen na en gaat dan stemmig gekleed. Pagina 2: Prins Philip naar begrafenis Hirohito TUNIS In de Tunesische hoofdstad Tunis heeft de Nederlandse ambtelijke delegatie die gesprekken voert met de PLO -de hele morgen gewacht op het geplande onderhoud met PLO-leider Arafat. Ook gisteren werd uren gewacht voordat duidelijk werd dat de PLO-leider niet eerder dan vandaag uit Jordanië zou terugkeren. Het was rond het middaguur nog niet bekend of het gesprek vandaag nog zou plaatsvinden, noch of de delegatie nog langer in Tunis zou blijven wachten. Het plan was later vandaag naar Nederland te rug te keren. Om veiligheidsredenen verstrekt de PLO nooit preciese informatie over de verblijfplaats en de be wegingen van Arafat. Ook buitenlandse bezoekers wor den tot op het laatste moment in het onzekere gelaten waar en wanneer zij de PLO-leider zullen ontmi Pagina 5: PLO-topman verwacht gesprek met ter Nigeriaanse student wint vijftig miljoen NEW YORK Een Nigeriaanse student in de Verenigde Staten heeft in een loterij een prijs ge wonnen van 26 miljoen dollar (ruim vijftig miljoen gulden). Hij kocht het winnende lot enkele mi nuten Voor het sluiten van de lo ketten. Augustin Jombo, 37 jaar en stu dent politieke wetenschappen aan de universiteit Fordham in New York, is de enige winnaar in de lo terij. Hij zei zo laat te zijn geweest met het kopen van zijn loten, omdat hij bezig was een vismaaltijd voor zijn gezin te bereiden. „Mijn Ameri kaanse droom is uitgekomen", al dus Jombo. Vannacht wisselend bewolkt en een enkele bui. Overdag perioden met zon en vrijwel overal droog. Minimumtempe ratuur 4 graden aan zee tot 0 graden in het oosten. Middag- temperatuup rond 6. Matige wind. Zon op: 08.45; onder: 16.53. Hoog water: 5.29 en 17.35; laag: 0.45 en 13.25. AMSTERDAM De bouwproduktie in Nederland is vórig jaar circa 7 pro cent hoger geweest dan in 1987. De bouwnijverheid leverde met een pro- duktie van 47 miljard gulden een bij drage aan de economische groei van 7 procent. Vrije sectorwoningen en bedrijfsgebouwen leverden een meer dan evenredig aandeel in de hogere bouwproduktie, zo zei drs. A.P. Buur, directeur van het Economisch Insti tuut voor de Bouwnijverheid (EIB), vanmiddag in Amsterdam. De gunsti ge cijfers zijn volgens Buur mede het gevolg van zeer zacht winterweer. Voor 1989 voorziet het EIB een stabi lisatie van het produktieniveau. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Leraren in het basis- en voortge zet onderwijs moeten voortaan veertig uur per week op school te vinden zijn. De tijd bui ten de lessen zou dan gebruikt kunnen wor den voor taken als cor- Bjrectiewerk, lesvoorbe reiding en huiswerkbe geleiding. Het aantal vakantiedagen moet voorts teruggebracht worden van gemiddeld twaalf weken nu, naar een zomervakantie van dagen en paas- en '24 kerstvakantie van beide tien dagen. Minister Deetman van on derwijs schrijft dit in een notitie aan de onderwijs vakorganisaties, die daarop uiterst kritisch hebben ge reageerd. Volgens ABOP- bestuurder Aat Sliedrecht wordt de vrijheid van leer krachten onaanvaardbaar ver ingeperkt, zonder dat daar iets tegenover staat. „Bovendien zijn de meeste scholen er helemaal niet op ingericht om de leerkrach ten veertig uur per week in huis te hebben. Daar zijn de lerarenkamers gewoon te klein voor", aldus Slie drecht. De notitie van Deetman zal 25 januari tussen het minis terie en de bonden worden besproken. De bonden wil len de plannen niet op voorhand als „onbespreek baar" van de hand wijzen. Interessant vinden de bon den met name het voorstel van de minister de scholen meer vrijheid te bieden bij het voeren van een eigen beleid. Zo zouden schoolbesturen op basis van een door het ministerie toegekend bud get zelf een personeelsbe leid kunnen gaan voeren. Ook krijgen de scholen meer armslag bij het vast stellen van lespakketten. De ingewikkelde regelgeving voor scholen zal belangrijk worden teruggebracht. De bonden tekenen daar wel bij aan dat de minister zijn eigen financiële risico in feite door wil schuiven naar de schoolbesturen. Wat de voorgestelde taakin- vulling van de leerkrachten betreft, wijzen de bonden er in een gezamenlijke verkla ring op, dat leraren nu al een groot aantal „vrije" uren en dagen aan hun werk besteden. De leer krachten zouden deze taken volgens Deetman niet meer thuis, maar op school moeten verrichten. Slie drecht: „Deze extra controle is niet nodig om er op toe te zien dat de leraar zijn uren volmaakt, want de gemid delde leerkracht werkt nu al tien procent van zijn tijd jendijk zonnen Giessei kunne ardwe als G< j] ICHEDE De twee sche vrouwen, die za- op het vliegtuig hun geboorteland den gezet, zijn direct lankomst in Damascus j jehouden. Dat heeft Stichting Vluchtelin- erk gisteren vanuit vernomen. De vrou- hadden in Nederland vergeefs vraagd. asiel aange- Aangenomen wordt dat ook het 4-jarig dochtertje van één van de vrouwen in Damascus is opgepakt. Volgens D. Turk van de Stichting Vluchtelin genwerk hebben de Neder landse autoriteiten ten onrech te verklaard dat de vrouw het kind graag bij zich wilde hou den. Er bestaat echter een bandopname waarin de vrouw tegen haar advocaat zegt dat het kind bij de rest van het ge zin in Nederland zou moeten blijven. Het Tweede-Kamerlid Lank- horst (PPR) heeft staatssecre taris Korte-Van Hemel (justi tie) in schriftelijke vragen om opheldering over de omstre den uitzetting gevraagd. Niet modern Deze (ex-)dinosaurus in een museum in Washing ton lijkt toch even harte lijk te moeten lachen om het punkkapsel van een jonge bezoeker. Het „moderne" lijnenspel stamt al uit de oertijd en had toen veel meer om het lijf. ADVERTENTIE AUTOVERHUUR IF.PlBANKSIiiaS Verhuur van luxe auto's en busjes vanaf 30.- p. dag HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 Bij de hoofdvestiging van Toetanchamon in Scheveingen liepen zowel agenten in burger als in uni form in en uit. Ook de aangrenzende woning van directeur-eigenaar E. Hoos werd doorzocht. Hier bij werden politiehonden ingezet. Tijdens de actie was de straat afgezet en werd het spektakel door velen bekeken. FOTO: PETER VAN MULKEN BOM FC DEN HAAG VOERT POLITIE NAAR DADERS AANSLAGEN oOf^ DEN HAAG Interpol maakt jacht op de spoor loos verdwenen directeur van het Haagse beveili gingsbedrijf Toetancha mon E.H. Hoos (42), die ,,op zakenreis is door Eu ropa". De Haagse politie heeft een internationaal opsporingsbevel tegen hem verspreid, omdat hij als directeur en eigenaar van Toetanchamon wordt verdacht van betrokken heid bij een serie terreur daden in Den Haag en omgeving. De vuurwerkbom die onlangs voorafgaande aan de wedstrijd FC Den Haag-RBC enkele ge wonden eiste, vormde voor de Haagse politie het spoor naar de drie Hagenaars (21, 24 en 21 jaar), die verantwoordelijk blijken voor allerlei aanslagen. Het gearresteerde drietal is personeel van het beveili gingsbedrijf. Overigens is het onderzoek, al dus de politie, nog lang niet af gerond en sluit men meer aan houdingen niet uit. De drie eind december gearresteerde medewerkers hebben na lang durig .verhoor niet alleen be kend verantwoordelijk te zijn voor de bom bij FC Den Haag, maar ook voor de aanslagen en brandstichtingen jegens Sijthoff Pers, de brandstich ting bij de Gemeentelijke Soci ale Dienst en de aanslag met een explosieve schemerlamp op de Haagse wethouder A. Duivesteijn. De aanslagen op Sijthoff Pers, beginnend met twee brand stichtingen in de nacht van 23 november, werden in de me dia herhaaldelijk in verband gebracht met de Haagse on derneming Toetanchamon. Bij Toe'tanchamon was men kwaad geworden over een rechtbankverslag in de Haag- sche Courant van 22 novem ber, waarin werd gesteld dat enkele personeelsleden van het beveiligingsbedrijf „een justitieel verleden" hadden. Pagina 15 Motieven gearres teerden nog onbekend Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.1 en 15.00 uur, telefoon 071-12.22.48 nabezorgd. lECHT Veel apo- ers en apotheekhou- le huisartsen bereke- voor goedkopere me nen de prijs van dure jesmiddelen, vragen loge vergoedingen of ïgen ten onrechte ad- istratie- en emballage- Dij en in rekening. Dit is leken bij een onder zoek van de E^nomische Controle Dienst (ECD) in de laatste maanden van Van de 161 apothekers en huisartsen die de ECD tot nu toe heeft bezocht, waren er 120 in overtreding. In 41 gevallen is proces-verbaal opgemaakt. De overige overtredingen kon den onvoldoende aan één per soon worden toegeschreven voor een juridisch sluitende bewijsvoering of „het gedrag kon worden gecorrigeerd". In een aantal gevallen zal nog een tweede controle worden uitgevoerd. kers toch nog in allerlei vorm kortingen krijgen van impor teurs, fabrikanten en groot handelaren en die in eigen zak steken. Volgens het nieuwe vergoedingensysteem dat een jaar geleden van kracht werd, mogen ze alleen de werkelijke inkoopprijs (dus na aftrek van eventuele kortingen) aan zie kenfondsverzekerden en par ticuliere patiënten in rekening brengen. Honderden mensen melden zich bij de Consumentenbond met vragen en klachten over de apothekers. De speciale te lefoonlijn die de bond tot en met vrijdag heeft opengesteld, heeft gisteren al 855 reacties opgeleverd, aldus een woord voerder van de bond. „Door de enorme drukte, kunnen we voorlopige alleen maar onze eerste indrukken weergeven", zegt hij. „De mensen bellen ons vooral over de tarieven en de informatie-verstrekking. zich bij- Daarnaast beklagen over het ontbreken sluiters, of over de onduide lijkheid daarvan. En we krij gen veel telefoontjes van men sen die last hebben van bij werkingen en daarover eigen lijk door huisarts of apotheker geïnformeerd zouden moeten worden". 18 PAGINA'S Mgr. Simonis: Overgrote deel priesters onderhoudt celibaat Minima genoodzaakt ongezonder te eten Kunstbandje helpt snel m geopereerde knie K beter genezen V Armeense mm overlevenden trotseren felle kou f KNVB lonkt naar Q commerciële tv V Drie kopers voor Kaagse jeugdherberg Maatregelen tegen alcoholgebruik in Katwijk Leiden heeft jaar vol records achter zich GEESTELIJK LEVEN 2 OPINIE/WEER/BRIEVEN2 BINNENLAND 3/5/15 ECONOMIE 6 BUITENLAND 7 SPORT 8/9 LEIDEN 11 OMGEVING 12/13/14 KUNST 15 RADIO EN TELEVISIE 17 Grieppatiënten die dit stukje transpirerend tussen de wollen dekens, opgeschudde kussens en de war me kruiken lezen, hebben niet zo veel meer aan het goede nieuws van vandaag. Zij zijn immers nog net door het virus geveld. Maar wie nog geen last heeft gehad kan wat geruster ademhalen. De griep- golf is duidelijk op zijn retour. Het ministerie van Volksgezondheid (WVC) leidt dat, men zij voor zichtig, alleen nog maar af uit voorlopige cijfers. In de laatste week van het jaar was het aantal bedle gerige patiënten al aanmerkelijk minder dan begin december. Hoeveel precies leest u vandaag in de Leidse Courant. De krant, waarmee je zo al beter (af) voelt. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): i open envelop zonder postzegel opsturen naar de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. AI.B. Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabom den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1