Importeurs eisen vergoeding Technische oorzaak nieuwe vliegramp 6 ss%r%89 i» 2 3 4 5 7 Op één hoop VANDAAG Lauwe reacties op nieuwe stap Moskou Verdeeldheid over bijwonen begrafenis Japanse keizer 613 files Ruzie in snackbar ZUURKOOLEN ZUURKOOLSPEK fctï HET WEER Maandag 9 januari 1989 80e jaargang no. 24315 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers. behorende lot Sijtholf Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Pcistbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 1.24,24 (aut. betaling), kwartaal i. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) 1.0,67 per mm., familieberichten f. 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur LJ. Hallewas, Chef redacteur W.A. Buijteweg. Veel bewolking. Af en toe wat regen of motregen. In de loop van de middag vanuit het noordwesten enkele opklarin gen. Temperaturen ongeveer 9 graden. Zuidwestelijke wind, matig, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, in de middag draaiend naar west. Daarna overwegend droog. Zon op: 08.45, onder: 16.51. Droogrijden WASSENAAR Het ritje van een 17- jarige Wassenaarder om een auto 'droog' te rijden eindigde gistermiddag in een sloot. De jongen had de wagen van zijn opa gewassen en zou die even droog rijden. Hij reed vanaf de Narcis- laan naar de secundaire weg langs de Rijksstraatweg. Bij het inhalen van een fietser zag hij plotseling een tegen ligger aankomen. Hij stuurde scherp terug naar rechts, maar belandde met de rechterwielen in de berm. De auto begon te slippen en schoot naar de lin kerkant van de weg. Na een boom ge ramd te hebben, kwam de auto in een sloot terecht. De jongen stapte daarop ongedeerd uit de auto en rende terug naar huis. Getuigen volgden de jongen, waarop hij kon worden aangehouden. De auto bleek totaal vernield. Shell-monument beklad en vernield DEN HAAG Het Shell-monument in de Haagse kinderboerderij aan de Mient is het afgelopen weekeinde beklad en vernield. In het krakersblad „De Zwarte" werden deze vernielingen aan de boortoren-op- sokkel aangekondigd. De politie kreeg het blaadje pas later in handen. Behalve dat het monument werd beklad is er ook ce ment ingegoten. De actie droeg als motto „Breek Shell - René Vrij'". Zoals bekend heeft het gerechtshof inmiddels de van RARA-aanslagen op de,Makro verdachte René vrijgesproken. De boortoren-op-sok kel werd vorig jaar opgericht ter herinne ring aan de eerste olievondsten van de voormalige Bataafsche Petroleummaat- schappij op die plek, in 1938. Gesprek met PLO in voortreffelijke sfeer TUNIS - In een „voortreffelijke sfeer" heeft de hoogste beleidsamb tenaar van het ministerie van bui tenlandse zaken, directeur-generaal politieke zaken Henri Wijnaendts, gisteravond in Tunis „een zeer openhartig gesprek" gevoerd met zijn Palestijnse ambtgenoot Abu Ja- 'far. Vandaag spreekt Wijnaendts •met Farouk Khaddoumi, de „mi nister van buitenlandse zaken" van de PLO, en waarschijnlijk ook met PLO-leider Arafat. „Alle zaken die wij in Nederland belangrijk vinden zijn aan de orde gekomen", zo verklaarde Wij naendts gisteravond na afloop van zijn diner met Ja'far. Hij doelde daarbij op het recht van Israel om in vrede te leven binnen veilige en erkende grenzen. Van Palestijnse zijde werd gespro ken over „een goed begin van een proces van het over en weer toe lichten van standpunten". Ook de „intifadah", de Palestijnse volksop stand in de door Israel bezette ge bieden, kwam gisteren ter sprake. Abu Ja'far zette uiteen hoe het Palestijnse zelfbewustzijn dank zij de „intifadah" is toegenomen. Di verse Palestijnse woordvoerders hebben de afgelopen dagen tegen gesproken dat de „intifadah" op een lager pitje zou worden gezet teneinde Israel tot een soepeler standpunt te bewegen. Pagina 4: Nederland en PLO la veren en zwijgen behoedzaam De zanger Jordaan is gistermiddag leeftijd in het Sint in Amsterdam Jordaan, die „de ko- van het levenslied" werd kampte al jaren met gezondheid. In 1972, toen de ,6^. na een hartaanval van i publiek afscheid nam, kwa- n zijn memoires in de boek- ikel: „Ze kunnen van me zeg- nwat ze willen". Van de elpee edankt lieve mensen" werden Ijoenen exemplaren verkocht. eina 6: Johnny Jordaan nam i.hnnil 1972 afscheid van zijn pu- 'Johnny Jordaan TELEFOON- APPARATUUR NOG NIET GEKEURD (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De organisatie Verenigde Telecommunicatie Be drijven (VTB) komt met een mil joenenclaim tegen minister Smit- Kroes van verkeer en waterstaat. Via een kort geding tegen de Staat en een klachten-procedure voor de Europees Commissie wil de VTB afdwingen dat de overheid niet goedgekeurde telefoon-randappa- ratuur alsnog op de markt toelaat. In het kort geding eist de VTB, die 70 Nederlandse importeurs en dealers van randapparatuur vertegenwoordigt, dat het ministerie met een overgangsrege ling komt voor de toelating .van bedrijfs- centrales en telefoontoestellen. Bij de Europese Commissie heeft de VTB de overheid vanmorgen aansprakelijk ge steld voor alle geleden schade, die vol gens een woordvoerder nu reeds in de miljoenen guldens loopt. De VTB voelt zich ernstig benadeeld aangezien haar apparatuur niet tijdig door de KEMA in Arnhem gekeurd kon worden. De per 1 januari geprivatiseerde PTT kan wel al haar randapparatuur goedgekeurd aan de man brengen. Ton van Huis, voorzitter van de VTB: „Dit kun je geen vrije concurrentie meer noe men. Bovendien heeft de overheid zich niet aan zijn woord gehouden. Ons is meermalen beloofd dat wij per 1 januari de strijd met de PTT zouden kunnen aanbinden". Volgens een woordvoerder van de KEMA duurt het nog zeker tot juli dit jaar voor alle keuringsaanvragen afgehandeld zijn. De VTB vindt dat het ministerie dan maar tot medio dit jaar een oogje dicht moet knijpen of tijdelijke vergunningen moet afgeven. De VTB,, met een jaaromzet Van 300 miljoen gul den en totaal 1.500 werknemers in dienst, wijst er op dat de meeste appara tuur al wel in andere EG-landen is goed gekeurd. ■Volgens een woordvoerder van het mi nisterie van verkeer en waterstaat ziet minister Smit-Kroes geen aanleiding om haar beleid inzake de VTB te wijzigen. „Wij wachten rustig af wat er gaat ge beuren", aldus de woordvoerder. ntarctica den van de milieu-organisatie Greenpeace hebben voor een primeur gezorgd met de eerste poli- ke demonstratie op Antarctica. Zij blokkeerden een landingsbaan in aanbouw op de Franse ba- Dumont d'Urville. FOTO: afp Reddingswerkers zoeken naar overlevenden van de vliegramp gisteravond met een Boeing 737-400 bij het Engelse Kegworth. 16 PAGINA'S Geloof meer in tel, engagement minder belangrijk in kerken Bedrijven moeten meer geld voor het milieu uitgeven Libië alsnog akkoord met inspectie fabriek Dader schietpartij op Nieuwe Rijn nog zoek JohnnyJordaan nam in 1972 al afscheid van publiek „Hotel Oranje wordt beste van Nederland" geestelijk leven 2 opinie/weer 2 binnenland 3 buitenland 4/8 leiden 5 omgeving 7 kunst 6 radio en televisie 9 van huis uit 10 sport 11 t/m 16 KEGWORTH Techni sche gebreken aan een gloednieuwe Boeing 737- 400 zijn waarschijnlijk de oorzaak van de tweede vliegramp in Groot-Brit- tannië in korte tijd. Een toestel van de luchtvaart maatschappij British Mid land stortte gisteravond na een mislukte poging tot een noodlanding neer op de autosnelweg Ml bij Kegworth in midden-En- geland. Vanmorgen wa ren 37 slachtoffers gebor gen. Het lijn vliegtuig had 126 pas sagiers en bemanningsleden aan boord. Van de vele overle venden zijn sommigen er slecht aan toe, zodat een stij ging van het dodental niet is uitgesloten. De twaalf weken oude Boeing 737 was gisteravond opgeste gen van het Londense vlieg veld Heathrow en had de Noordierse hoofdstad Belfast als bestemming. Toen het lijn- vliegtuig ongeveer een derde van de afstand had afgelegd, meldde de piloot een storing in één van de motoren. Korte tijd later vloog het toestel in brand. De piloot kreeg opdracht een noodlanding te maken op het vliegveld East Midlands, maar nauwelijks anderhalve kilo meter van het begin van de landingsbaan stortte de Boeing 737 neer op de Ml, de drukste autosnelweg van Groot-Brit- tannië. Naderende automobi listen slaagden er ternauwer nood in de wrakstukken te omzeilen. 'Het naburige dorp Kegworth ontkwam op het nippertje aan een ramp, verge lijkbaar met het drama in het Schotse Lockerbie. Daarbij kwamen 270 mensen om- het leven. Pagina 4: Piloot voorkomt groter drama PARIJS De meeste westerse landen hebben betrekkelijk lauw gereageerd op de Russi sche aankondiging dat de Sov jetunie nog dit jaar begint met de vernietiging van haar voor raden chemische wapens. Het Russische voornemen werd bekendgemaakt door minister van buitenlandse zaken Sje- vardnadze op de internationale conferentie over chemische wa pens in Parijs. Ook als er geen internationaal akkoord wordt bereikt over de uitbanning van de gifgassen, zal Moskou met de vernietiging beginnen, aldus Sjevardnadze gisteren in zijn toespraak. Momenteel wordt in zijn land nog gewerkt aan de bouw van een speciale installa tie voor de vernietiging van C- wapens. De Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken Shultz zei in een reactie dat de VS allang bezig zijn hun voor raden oude chemische wapens te vernietigen. Overigens ma ken de VS tegelijkertijd wel een nieuw soort chemische wa pens. Desondanks zei Shultz dat op de conferentie „grote voor uitgang wordt geboekt". Pagina 4: Moskou vraagt ook openheid van VS m AGT WAARSCHUWT VOOR SLECHTE BEURT EN HAAG Nederland oet een afvaardiging m hoog niveau sturen tar de begrafenis van izer Hirohito van Ja- vindt oud-premier an Agt, de huidige EG- nbassadeur in Japan. Op z'n minst moet minis- r Van den Broek van buitenlandse zaken de plechtigheid bijwonen. Als we dat niet doen ma ken we een bijzonder slechte beurt". De Nederlandse regering heeft nog geen besluit genomen over wie ons land op 24 februari zal vertegenwoordigen bij de offi ciële begrafenisplechtigheid van de vrijdagavond overle den Japanse keizer (87). Wel heeft de regering haar deelne ming aan de regering in To kyo betuigd. In de hele wereld is verdeeld gereageerd op de dood van Hi rohito. De'Britse koninklijke familie is in een lastig parket gebracht. Veel Britten zijn woedend over het feit dat geen enkel lid van het koningshuis de herdenkingsmis van de slachtoffers van de vliegramp in Lockerbie heeft bijgewoond en zij zien niet in waarom er wel iemand, volgens geruch ten prins Charles, naar de be grafenis van de Japanse keizer zou moeten gaan. De Nieuw- zeelandse minister van defen sie, Bob Tizard, heeft gisteren gezegd dat keizer Hirohito di rect na de Tweede Wereldoor log had moeten worden geëxe cuteerd. In zijn eerste officiële toe spraak heeft de Japanse keizer Akihito vandaag gezegd dat hij de naoorlogse grondwet zal respecteren. „Gedompeld in rouw en verpletterd door de verantwoordelijkheid die ik op mij neem, stel ik mij nederig aan U voor", zei hij. Maar Aki hito nam het op voor zijn va der die naar zijn zeggen toege wijd was aan de vrede en „in tijden van problemen" - de enige maar indirecte verwij zing naar de voor Japan desa streus verlopen oorlog - soli dair was met het Japanse volk. Pagina 7: Minister of ambas sadeur naar begrafenis EN HAAG Hoewel vorig jaar minder aan de weg werd •Werkt dan in 1987 stonden vorig jaar drie procent meer au- s in de file. Belangrijkste oorzaak was forse toename van it aantal verkeersknelpunten. Het aantal „bottlenecks" eeg in één jaar tijd met 13,1 procent van 2.481 naar 2.806. ok het wagenpark gaf vorig jaar een forse groei te zien. olgens Verkeer en Waterstaat reden per 1 januari 1989 4,92 'ljoen personenauto's op de weg, tegen 4,75 miljoen in 1987, Bn toename met 3,5 procent. Totaal werden 4.613 files ge ld, tegen 4.476 in 1987. LEIDEN Een 28-jarige Leidenaar is gisteravond door de politie in zijn kraag gevat nadat hij op de vuist was gegaan met een 41-jarige eigenaar van een snackbar aan de Lage Rijndijk uit Rijpwetering. De Leidenaar had de eigenaar en andere personeelsleden be dreigd omdat zij hem aanspraken op het niet betalen van be stellingen eerder in die week. Daarbij zou de Leidenaar de eigenaar enkele klappen verkocht hebben. Het zou om be stellingen van tachtig en honderd gulden gaan. De snackba reigenaar is voor onderzoek naar het Academisch ziekenhuis gebracht. Al meer don 25 jaar helpt het NRF hun gelijke kansen te geven door financiële steun aan honderden projekten in Nederland. Helpt u mee? Ja, toch zeker! GIRO 953 bAationaai Revalidatie Voor informatie: F- Kennedylaan 101 V-nnab 3981 GB BUNNIK 1 tel 03405-63244 (ADVERTENTIE) Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees y in de aanbieding QQ Zuurkool AQ naturel, pak 500 g zonder zwoerd, 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes lettea Professoren staan erom bekend, dat zij soms met nieuwe, frisse ideeën kunnen komen. De Twentse professor Boorsma bewijst dat ze met even groot gemak oude koeien uit de sloot kunnen halen. Hij komt met het stokoude voorstel op de proppen om in Nederland ééu soort politie in te voeren. Wie de Leidse Courant leest weet hoeveel er al over de op heffing van de rijkspolitie en de invoering van de gemeentepolitie in het verleden te doen is geweest. Lang niet iedereen ziet het nut in van „alles maar op een hoop te vegen". Dat is immers ook de re den, dat u de Leidse Courant als uw krant kiest. En zo heeft de rijkspolitie ook altijd nog een eigen identiteit. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N.B. Indien daartoe aanleiding beslaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1