£eidóe Qowuvnt Hirohito overleden Bon- Zomer vakantie '89 10 11 13 15 23 25 Vakantie EIFFI OPVOLGER AKIHITO REEDS INGEHULDIGD Bureaucratie verdringt politiek steeds meer Dode bij schietpartij op Leidse Nieuwe Rijn Uitzetten Syrische vrouwen rukt gezinnen uit elkaar 27 Zaterdag 7 januari 1989 80e jaargang no. 24314 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende tot Sijlhoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V.Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f24,24 (aut. betaling), kwartaal 1.72,34, jaar f275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uurzaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071 -122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) f. 0,67 per mm lamiliebenchten 1.0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur-hoofdredacteur 11 Hallewas. Chel-redacteur W A b-xjleweg. Half tot zwaar bewolkt en la ter op de dag mogelijk regen of motregen. Temperatuur on geveer 8 graden. Matige wes tenwind. Na het weekeinde zacht weer met af en toe wat regen of motregen en een tem peratuur rond 9 graden. Zon op: 08.46; onder: 16.48. Hoog water Schev.: 03.19 en 15.29; laag w.: 11.16 en 23.25. Vandaag verschijnt deze krant met extra pagina's over Wilhelmina voorkwam mede proces tegen Hirohito' ]3i JJNDEN hai rse teleurg vt eert \v 1 Maart enJ?v i kree ei m Pos teurs g( de - Een aantal Euro- onder wie de Ne- •landse koningin Wilhelmi- heeft zich in het geheim ;e gespannen om de zaterdag daar iérlêden Japanse keizer Hi- uhito na de Tweede Wereld- orlog te vrijwaren van een wegens oorlogsmisda- Dat schrijft Harold rooks-Baker, de redacteur Britse gids voor het oningschap, „Burke's Peera- genaamd. ming Frederick IX van De- emarken, kroonprins in 1946, •idde de vorstelijke inspan- jngen om voor Hirohito een roces en daaraan vrijwel ze- Henn ier gekoppeld terechtstelling i hel oi ma; te voorkomen, aldus Brooks- Baker. Frederick nam daartoe in het geheim contact op met de Amerikaanse militaire op perbevelhebber voor de Stille Zuidzee, generaal Douglas Ma- cArthur. De toekomstige koning had volgens de redacteur de steun van koningin Wilhelmina, ko ning George VI van Groot- Brittannië, Groothertogin Charlotte van Luxemburg en koning Haakon VII van Noor wegen. Volgens de auteur van de Britse gids voor het koning schap overtuigden genoemde vorsten MacArthur ervan dat door het leven van Hirohito te sparen „communistische infil tratie" en „burgeroorlog" in Japan voorkomen zouden kunnen worden. De genoemde groep monar chen bestond geheel uit ver wanten. Brooks-Baker schrijft dat zij de Amerikaanse gene raal duidelijk maakten dat „koningsmoord" in het verle den steeds had geleid tot anar chie en politieke verwarring in de landen waar dit had plaatsgevonden. MacArthur wilde Hirohito aanvankelijk voor een speciaal oorlogstribu naal brengen. Eenzelfde op vatting koesterden Winston Churchill en Charles de Gaul le. Een CDA opgericht in Sovjetunie PARIJS - In de Sovjetunie is eind december een christendemocratische partij opgericht. Verder wordt de vorming van een sociaaldemocratische partij voorbereid. Dat is gisteren vernomen van zegslieden van het Centrum van Sociaaldemocra ten (CDS), een Franse oppositiepartij. De Christelijk Patriottische Unie (CPU) is op 17 december opgericht tijdens een vergadering in Moskou waarop 32 afgevaardigden aanwezig wa ren. Volgens de vice-voorzitter van het CDS gaat het om de eerste oprichting van een politieke partij in de geest van de Sovjet-wet op verenigingen. Die kunnen worden aangeduid als sociale en politiek onafhankelijke organisaties. Volgens hem is deze door Gorbatsjov ingevoerde wet bedoeld om het pluralisme te bevorderen. De sociaaldemocratische partij zal op 4 en 5 februari in Leningrad worden opgericht. Twaalf heer deel III BELLING WOLDE De plantsoen werker Roelf Ras- ke uit Bellingwolde kreeg deze week via de post niet minder dan twaalf delen III van het kentekenbewijs toe gezonden. Daarbij was zijn eigen exemplaar, maar de meeste waren voor andere, hem totaal onbekende auto bezitters. Twee haalden het kostbaar kleinood intussen bij hem weg. Met de andere zit Raske eenbeetje in de maag. „Het lijkt me wel een beetje een zootje, daar in Veendam", zegt hij. Werkgevers tegen verdere atv DEN HAAG De werkgeversorganisaties VNO en NCW vinden dat tijdens de komende cao-onderhandelingen niet meer moet worden gesproken over verdere arbeidstijdverkorting (atv) en prijscompensatie. De werkgevers vin den verdere atv een onterecht wapen tegen de werkloosheid. De afgelopen jaren is gebleken dat atv de werkgelegenheid niets heeft gehol pen, aldus de VNO-woordvoerder. Ook vrezen de werkgevers aantasting van de concurrentie positie met andere landen. „In Nederland en Duitsland wordt per jaar het minst aantal uren gewerkt. Daarmee is wel een grens bereikt". De werkgevers staan ook op het standpunt dat prijscompensatie niet aan de orde is, omdat is thans geen inflatie is. Een woordvoerder van de FNV zei dat de werkgevers met hun blok kade „spelen met vuur". Tl TOKYO - De Japanse keizer Hirohito (87) is vanmorgen na een sle pend ziekbed overleden. Een zegsman van het keizerlijke hof in Tokyo, Shoichi Fujimoro, maak te bekend dat de keizer om 06.33 uur plaatselijke tijd (gisteravond 22.33 Nederlandse tijd) stierf. Hirohito is onmid dellijk opgevolgd door de 55-jarige kroonprins Akihito, die daarmee de 125e keizer van Japan is. Shoichi Fujin hoge functionaris van de paleis staf, verklaarde dat kanker aan de twaalfvingerige darm de doodsoorzaak was. Fuji mori sprak tijdens een pers conferentie die door de tele visie werd uitgezonden. De toestand van Hirohito, die sinds 19 september vorig jaar het bed moest houden, was de laatste drie dagen sterk achteruitgegaan. Als gevolg van aanhoudende interne bloedingen daalde zijn bloed druk scherp. Voortdurende bloedtransfusies mochten echter niet baten. De artsen stopten daar gisteren in de loop van de dag mee omdat de keizer sterk verzwakt was. Hij kreeg gisteravond nog wel zuurstof toegediend. Afgelopen nacht veranderde de toestand van de vorst van „ernstig maar stabiel" naar „kritiek",-aldus een officiële woordvoerder. Volgens kabinetschef Keizo Obuchi raakte Hirohito kort na 04.00 uur (20.00 uur Ne derlandse tijd) in coma. De gehele keizerlijke familie had zich toen al naar het paleis gespoed. Dat gold ook voor de lijfarts van Hirohito en premier Noboru Takeshita. Enkele uren na het overlij den kreeg kroonprins Akihi to tijdens een ceremoniële plechtigheid in het paleis de traditionele keizerlijke waar digheidstekenen overhandigd - een zwaard, juwelen en een spiegel die, zo wil de legende, afkomstig zijn van de zonne- godin. Vandaag komt het kabinet bijeen om te beslissen over de naam van de regeerperiode van de nieuwe keizer. Het tijdperk van Hirohito heette Showa (Schitterende Vrede). Op 1 januari was het 64ste jaar van de Showa-periode ingegaan, die op 1 januari het 64ste jaar inging. Hirohito was daarmee de langst rege rende monarch ter wereld. Aan zijn begrafenis, op zijn vroegst over 45 dagen, zullen enkele rituelen en ceremo niën voorafgaan, te beginnen met een wake in het paleis. Vederland iereidt politieke ontacten met PLO voor DEN HAAG In het 3LO-hoofdkwartier in Tunis wordt begin volgen- Ie week de grondslag ge- voor politieke con tacten tussen Nederland de Palestijnse Bevrij- i9eJdings Organisatie. g 12, Li De gesprekken van H. Wij- ïaendts, voor internationale :ontacten de hoogste ambte- Biaar van Buitenlandse Zaken, ^net PLO-leider Yasser Arafat :n diens „minister van buiten- andse zaken" Farouk Khad- loumi, kunnen normaliter slechts worden gevolgd door contacten tussen de minister PLO-vertegenwoordigers. Tripoli bereidt LïS? zich voor op luchtaanval TRIPOLI De Libische hoofdstad Tripoli is vrijwel uitgestorven. Het neerschieten van twee MiG's door Ameri kaanse vliegtuigen heeft de 6 °P zl spanning sterk opgevoerd. De atsinge meeste inwoners zijn naar het platteland gevlucht in afwach ting van een Amerikaanse aanval op de fabriek in Rabta, ten zuidwesten van Tripoli, 'aarvan de Amerikanen be- 'eren dat er chemische wa- worden gefabriceerd. Het loofdkwartier van de Libische leider Gaddafi, in april 1986 n de doelwitten van de imerikaanse luchtaanvallen, wordt zwaar bewaakt. Pagina 5: Nederland wil toe zeggingen over chemische wapens - Goederentrein in Boxtel ontspoord M jfen in brand 10XTEL In Boxtel is van- 'acht een goederentrein ge- leeltelijk ontspoord en in 'rand geraakt. De trein heeft ook wagons met gevaarlijke '•stoffen. Niet bekend is of deze n brand staan, aldus een voordvoerder van de Neder- andse Spoorwegen. De trein y die op weg was van Rotterdam laar de Bondsrepubliek Duits land bestaat uit tenminste 43 wagons. Er hebben zich voor zover bekend geen persoonlij ke ongelukken voorgedaan. Beide poren zijn versperd en dat zal een belangrijk deel vandaag zo blijven. Hierdoor is treinverkeer tussen Den Bosch-Eindhoven en Tilburg- Eindhoven niet mogelijk. PROMOVENDUS ONDERZOEKT AUTOMATISERING OP MINISTERIE: (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De invoering van computers bij ministeries en andere overheidsorganen zorgt voor extra verstarring van de organisatie. Informati seringsprocessen versterken de bureaucratie binnen het de partement en verschuiven het beleid hoe langer hoe meer >a «r - dp achtergrond. Dat schrijft dr. Paul Frissen (33) in zijn proefschrift „Bureaucrati sche cultuur en informatise ring", waarop hij gisteren aan de Katholieke Universiteit Brabant promoveerde. Frissen heeft een half jaar lang allerlei ambtenaren geïn terviewd bij een doorsnee di rectoraat-generaal van een mi nisterie. Verder verdiepte hij zich in automatiseringsprojec ten en andere vertrouwelijke stukken van het directoraat, woonde vergaderingen bij en sprak mensen in de „wandel gangen". De veelgehoorde sug gestie dat automatisering flexi bele en dynamische organisa ties zou opleveren is volgens Frissen onjuist. De informatie maatschappij leidt volgens hem niet tot democratisering, maar juist tot machtsconcen tratie. Het gebruik van compu ters en programmatuur in de politiek zorgt ervoor dat beleid plaats moet maken voor vorm. procedures en technische ver eisten. Met andere woorden, de politiek wordt verdrongen door de bureaucratie. Volgens de onderzoeker is de bureau cratische cultuur „in zekere zin onontkoombaar en zal de bureaucratie het belang van de politiek verminderen". De plaats van de schietpartij is gemarkeerd met bordjes. FOTO: WIM VAN NOORT LEIDEN Een 29-jarige in woner van Voorschoten is afgelopen nacht rond een uur neergeschoten op de Nieuwe Rijn in Leiden. De zwaargewonde man overleed kort na aankomst in het Aca demisch Ziekenhuis in Lei den. De politie tast nog in het duister over de identiteit van de dader en het motief. Bij een uitgebreid politie-on- derzoek zijn acht bezoekers van het Turkse restaurant Het Paleis voor verhoor meegenomen naar het bu reau. De schietpartij speelde zich vlak voor de deur van het restaurant af. Volgens omwonenden is er boven de gelegenheid een soort beslo ten sociëteit die tot diep in de nacht bezocht wordt. De po litie kon vanochtend de in dented van het slachtoffer, dat de Turkse nationaliteit heeft, nog niet vrijgeven. ENSCHEDE Door de beslis sing van de Almelose recht bank twee Syrische vrouwen los van hun kinderen en man naar Syrië terug te zenden, worden volgens het comité ge zinnen uit elkaar gerukt. Dat zegt het comité dat zich het lot van de asielzoekers in Ensche de heeft aangetrokken. Het co mité is geschokt dat dat de vice-president van de recht bank in Almelo voorbij is ge gaan aan de humane aspecten. Het gaat om twee Syrische 27 en 30 jaar, die behoren tot een groep van 80 in Enschede verblijvende ge zinnen. Ze zouden vanochtend op het vliegtuig naar Damas cus worden gezet. De vrouwen die al op 15 november het land hadden moeten verlaten, wer den in vreemdelingenbewa ring genomen toen ze zich in het kader van de meldings plicht op 3 januari op het En- schedese politiebureau ver voegden. De advocaat van de twee spande daarop gistermid dag een kort geding aan, met het doel de bewaring opgehe ven te krijgen en de uitzetting te voorkomen die staatssecre taris Korte-Van Hemel inmid dels had aangekondigd. De echtgenoten van de betrokke nen zijn inmiddels ondergedo ken. De ene vrouw heeft een dochter van vijf jaar, die in een kindertehuis is opgeno men, de andere heeft een baby van ruim vier maanden van wie de verblijfplaats niet be kend is. Gevangenisbaas in Rome regisseert eigen ontvoering ROME Een Italiaanse gevangenisfunctionaris heeft be kend dat hij een overval op zichzelf in scene had gezet en de schuld had gegeven aan terroristen van de Rode Brigades, om overplaatsing te krijgen. Egidio de Luca, onderdirecteur van de Rebibbia-gevanngenis in Rome, had eerder deze week gezegd dat hij door terroristen was aangehouden toen hij met zijn auto op weg was naar huis en dat hij door hen was beschoten. De Luca werd voor een wond in zijn dijbeen in een ziekenhuis behandeld; vermoedelijk was hij door een medeplichtige in een been geschoten. Na zijn verklaring maakte men zich in politieke kringen en in de media zorgen dat de terroristen zich nu kennelijk bedienden van een nieuwe, brutale tactiek. Domineesechtpaar in Amerika laat kind van honger sterven WILKES-BARRE - Een vroe- gere dominee en zijn vrouw zijn in de Amerikaanse staat Pennsylvania in staat van be schuldiging gesteld omdat zij hun zoon van honger lieten sterven. Het tegoed op hun bankrekening van 7.500 gul den kwam in hun ogen toe aan God. Volgens de politie had den vader en moeder Cottam en hun zoon Eric (14) en doch ter Laura (12) zeker drie we ken niet gegeten. De zoon stierf de hongerdood en de drie anderen moesten naar het ziekenhuis. Volgens de autori teiten wilde de dominee zijn spaargeld schenken aan de Ze vende-Dagsadventisten, een fundamentalistische prote stantse groep die strikt naar Bijbels voorschrift wil leven. Om principiële redenen had de 39-jarige Cottam hulp van de gemeentedienst sociale za ken geweigerd. Als vader en moeder schuldig bevonden worden, kunnen zij ter dood veroordeeld worden. Een Nederlands dilemma sterft s mee V Sovjetsoldaten in Afghanistan m vechten tegen k kou en verveling V Huren worden 7 onbetaalbaar 1 Herman Kuiphof geeft zijn visie op dilemma's in de sport Yvonne van Gennip zwaar aangeslagen Superloterij voor Muziekcentrum dreigt alsnog te mislukken Boerderij Moleneind wordt gerestaureerd 30 PAGINA'S „Heeft u voor mij twee weken zon?" Achttien verenigingen Rijn- en Veenstreek bundelen krachten Zelfs Disney's watertorens dragen oren van Mickey Mouse De vrede van een vergeten vesting: Nieuwpoort LI „Gangbusters": vijf heren met de „jive" in het lijf CO GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND KUNST ECONOMIE SPORT LEIDEN OMGEVING RADIO EN TELEVISIE FINALE 15 Geen wonder. Bij dergelijke temperaturen, die niets meer met de winter te maken hebben, krijg je de zomer in je hoofd. De Leidse Courant ook. Van daar dat we vandaag heel wat vakantie in onze weekendbijlage Finale hebben gestopt. Maar ook, omdat de Vakantiebeurs in Utrecht in aantocht is. Ideeën genoeg. Wat dacht u van een bezoek aan Nieuwpoort of aan Sardinië? Wilt u dichterbij blij ven dan is er nog het Kootwijkerzand, de grootste zandverstuiving van Europa. De hele wereld komt er naar kijken. Kijk naar de hele wereld. Haal hem met de Leidse Courant in huis. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters; Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1