Shell waarschuwt Den Haag RUIMT OP mimmm hm Bon: 2 3 5 13 14 15 „Botte" brief Van den Broek ergert banken Jaloers MUSEUM Consumentenbond onderzoekt of btw-verlaging wordt doorberekend Ontwikkelingswerkers niet veilig in Peru YS: Libië begonnen met proef- produktie van gifgas !NV start acties in Zuid-Holland £eidóc0owiamt Woensdag 4 januari 1989 80e jaargang no. 24311 Uitgave Westerpers, behorende tol Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro^-bankN.V geiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand 1.24,24 (aut. betaling), kwartaal f. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18 00-19.00 uur, zaterdag 14.00-1bW uur tel 0/1-12Z248. Advertenties: (excl. 6% BTW) 1.0,67 per mm.. lamiliebenchten 1.0.60 per mm. Telelax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur hooldredacleur 11 Hallewas, Chel-redacteur W A. Bunteweg. HET WEER Wisselend bewolkt en enkele buien, later op de dag van het westen uit regen. Minimum temperatuur ca. 3 graden, mid- dagtemperatuur ca. 5 graden. Krachtige westelijke wind, aan de kust hard. Zon op: 08.47; onder: 16.44. Scheveningen hoog water: 01.00 en 13.19; 09.05 en 21.14 uur. met speciale rubriek van de UIT-bijlage ijswi jks echtpaar aalt kwart miljoen it fruitautomaat HEVENINGEN In het Casino van heveningen is vannacht het recordbe- ig van ruim een kwart miljoen gulden een fruitautomaat komen rollen. De rand jackpot" van precies 253.809 gulden 75 cent ging naar een echtpaar uit Rijs- jk. Het fortuinlijke stel was overigens zo duusd dat het niet inging op een aanbod n de casino-directie ter plekke het cham- gne-glas te heffen. De echtelieden verko- i een snelle terugkeer naar Rijswijk en oegen de champage mee naar huis. Het itste recordbedrag dat een gokautomaat Scheveningen heeft uitgekeerd, stond op jeveer 220.000 gulden. DEN HAAG De Consumentenbond „gaat de winkels in" om na te gaan in hoeverre de verlaging van het btw-tarief - onder meer de verschuiving van een aantal artikelen van het hoge naar het lage btw-tarief - inderdaad leidt tot prijs verlagingen. De resultaten van het onder zoek kunnen niet eerder dan over een maand verwacht worden. Het is op dit moment te vroeg, aldus een woordvoerder van de Consumentenbond, om te concluderen dat fabrikanten en winkeliers in het algemeen de btw-verla ging omzeilen door de prijzen van hun produkten te verhogen. Wel is bekend dat een aantal bedrijven (waaronder Sikkens, Curver en Brabantia) daartoe over is ge gaan. Zij beroepen zich op hogere kosten, onder meer van grondstoffen. „Dat is voor ons moeilijk te beoordelen", aldus de woordvoerder van de Consumentenbond. „In principe vinden we dat de btw-verla ging ten goede moet komen aan de consu ment. Maar daarvan is ook sprake als in derdaad de prijzen van grondstoffen zijn gestegen en de artikelen zónder btw-ver laging nog meer in prijs zouden zijn ver hoogd dan nu. Maar dat kunnen wij niet zomaar even nagaan. Wel gaan we de ko mende tijd de winkels in en trekken we meldingen na om een betrouwbaar beeld te krijgen van de gevolgen van de btw- verlaging". Groningse minima goedkoop naar voetbal en theater GRONINGEN Het College van B en W van Groningen wil de minima in Groningen een re ductie geven op hun kaartje voor FC Groningen en voor bepaalde voorstellingen in de Stads schouwburg. Uitkeringsgerech tigden in Groningen hebben al recht op kortingen op onder meer zwemabonnementen, het abonnement voor de bibliotheek en sportcursussen. Doel van de regeling is de deelname van mi nima aan maatschappelijke acti viteiten te bevorderen. Politie: vrijlating van Rara-verdachte „afschuwelijk" AMSTERDAM De politie heeft met „afschuw" gerea geerd op de vrijlating op grond van vormfouten van de Rara-verdachte René R. „In deze zaak hebben we veel energie gestoken en een goed stuk bewijs geleverd. Dan is het vervelend als iemand toch wordt vrijgelaten", aldus woordvoerder Wilting van het inmiddels opgeheven lande lijk coördinatieteam. Vice-president J. Cremer van het ge rechtshof in Amsterdam, dat gisteravond de voorlopige hechtenis van René R. opschortte en hem in vrijheid stel de, overwoog dat de huiszoeking in de woning van R. on rechtmatig is geweest. „Er is niet gebleken dat deze huis zoeking is geschied onder leiding van de rechter-commis- saris", meende Cremer. De bewijslast van zes aanslagen, .gericht tegen onder andere Shell en de Makro vanwege hun aanwezigheid in Zuidafrika, was op die huiszoeking gebaseerd. Zeven andere Rara-verdachten kwamen we- fens gebrek aan bewijs nooit voor de rechter. 'agina 3: Rara-verdachte wacht nog één strafzaak Rector theologische universiteit Utrecht legt priesterambt neer Meer aandacht voor kind bij wijziging achternaam Anti-apartheid sancties gemeente verstoren relatie >5 DEN HAAG Als de gemeente Den Haag sancties treft tegen het olieconcern Shell Nederland zal dit ernstige consequenties hebben voor de relatie van het betrokken bedrijf met de gemeente. Dit schrijft president-directeur H. Hooy- kaas van Shell in een brief aan het Haag se college van burgemeester en wethou ders. Het is de eerste keer dat Shell op deze wijze zijn ongenoegen laat blijken aan een gemeentebestuur. Het olieconcern, met 48 vestigingen in Den Haag, waarschuwt het gemeentebe stuur geen acties te voeren tegen bedrij ven met belangen in Zuidafrika. De reac tie van Shell komt nadat het gemeentebe stuur eind vorig jaar een rapport van de Werkgroep Anti-Apartheid 's-Gravenha- ge (WAAG) had ontvangen. In dat rap port „Kies voor Voorkeur", waar het ge meentebestuur zelf om had gevraagd, wordt voorgesteld dat Den Haag bij voor keur zaken moet doen met bedrijven die geen belangen hebben in Zuidafrika. President-directeur Hooykaas schrijft in zijn brief dat de adviezen van de werk groep WAAG (waarin ook de de gemeen teraadsfracties van PvdA, D66 en Links Den Haag zitting hebben) leiden tot het ondergeschikt maken van de werkgele genheid in Den Haag aan „een hoger poli tiek belang". Pagina 3: Shell: sancties leggen Haagse (ADVERTENTIE) TOPKLASSE Origineel Engelse Chesterfield éénmalig 2.995.- Dit kan allaan bij Nadarlanda grootste Chesterfield importeur Royal Chesterfield Klokluiderstr. 45, 03240-41255, Almere-Stad Hoorn 170 (t/o Avifauna) 01720-39079, Alphan a.d. Rijn DEN HAAG Alle Neder landse ontwikkelingswerkers in Peru moeten zich onmiddel lijk naar de hoofdstad Lima begeven. Dat heeft minister Bukman van ontwikkelingssa menwerking vandaag gezegd. Hij is bezorgd over de veilig heid van de circa vijftig Ne derlandse gezinnen op het Pe ruaanse platteland in verband met guerilla-activiteiten. De veiligheidsmaatregel geldt vol gens de minister zowel voor de ontwikkelingswerkers die on der direct contract van de Ne derlandse regering staan als voor vrijwilligers. De maatre gel is genomen in overleg met de Europese Commissie in Brussel: ook andere landen hebben hun mensen opgeroe pen naar Lima te komen. Directe aanleiding voor het besluit van Bukman is de moord op twee Franse ontwik kelingswerkers in december. Berg vuil voor Haags stadhuis ,,Zo veel afval ligt er in de Haagse plantsoenen". Met die boodschap hebben enkele honderden medewerkers van de Haagse plantsoenendienst vanmorgen een lading vuil voor het Haagse stad huis gestort. De hoveniers vragen al enige maanden tevergeefs een vuilwerktoeslag, omdat hun werk meer behelst dan het alleen maar bijhouden van het groen. B en W van Den Haag willen WASHINGTON Libië is volgens Amerikaanse regeringsbronnen begon nen met een proefproduk- tie van gifgassen en be schikt reeds over een be perkte hoeveelheid che mische wapens. De Verenigde Staten hebben buitenlandse bedrijven opge roepen onmiddellijk hun technische hulp aan de Libi sche fabriek te staken om te voorkomen dat Libië een volledige produktie kan star ten. Tot dusverre werd van Amerikaanse zijde aange voerd dat Libië „op het punt stond" chemische wapens te produceren. Amerikaanse regeringsfunc tionarissen gaan er van uit dat Libië de chemicaliën die nodig zijn voor het vervaar digen van chemische wapens in de fabriek tijdelijk elders heeft opgeslagen. Volgens de New York Times zou het om grote hoeveelheden gaan. Afgelopen zomer zouden tij dens een proef met de fa briek per ongeluk giftige chemicaliën zijn weggelekt, aldus een bericht in Was hington Post. Volgens het Libische persbu reau JANA hielden Libische werknemers, studenten en regeringsfunctionarissen een mars naar de fabriek. Wan neer de mars plaats had is niet bekend. Een Libische fabrieksdirecteur zou alle Arabische, Afrikaanse en Derde Wereld-landen opge roepen hebben aan de om streden fabriek mee te wer ken. De man zei dat Libische universiteiten „een ontwerp voor een Libische farmaceu tische fabriek" hadden ge produceerd. Pagina 5: VS willen in Pa rijs over Libië praten Israel teleurgesteld over Nederland Nederlands elftal enige houvast voor Sonny Silooy Veronica vervaardigt zijn j j eigen „Zonen en dochters" I Vervuiling Stadstimmerwerf Leiden veel erger dan verwacht B. Went neemt afscheid van Antoniusschool Voorhout Alkemade krijgt rechtswinkel GEESTELIJK LEVEN OPINIE/WEER BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE SPORT KUNST RADIO EN TELEVISIE LEIDEN OMGEVING jEIDEN De Industrie- en Voedingsbond CNV is randaag in Zuid-Holland begonnen met voorlichtende icties over de cao-onderhandelingen in de metaalnij verheid. In onder andere Leiden, Noordwijk en Sassen- ïeim werden de werknemers van metaalbedrijven in- jelicht over de stand van zaken. Ook startte een hand- ekeningenactie. Worgen staan bedrijven in onder meer Koudekerk en Boskoop )p het programma. Mocht de actie een succes blijken, dan vol den later ook andere gemeenten. In de noordelijke provincies .taan demonstratieve ledenvergaderingen op het programma. De Industriebond CNV wil de werknemers uitleggen op welke nanier de werkgevers de arbeidsvoorwaarden willen ontmante en, terwijl „de metaal in 1988 een winst maakte van bijna 2 mil- ard gulden". Aanleiding voor de acties is het plan van de werk jevers om van de zaterdag een normale werkdag te maken, voor de bond volstrekt onbespreekbaar. Verder wil men meer arbeidsplaatsen voor langdurig werklozen en kunnen meedelen n de winst. De onderhandelingen worden op 11 januari hervat. Boeing 747 verliest glijbaan SCHIPHOL Een Boeing V 747 van de Indonesische luchtvaartmaatschappij Ga- ruda heeft gisteren tijdens de start op Schiphol één van de glijbanen verloren waarmee >assagiers in noodsituaties het toestel kunnen verlaten. Het gevaarte werd uit het daarvoor bestemde luik ge- ^slingerd en belandde in on- JHppgeblazen toestand naast de I^Ktartbaan. De Boeing, die op ®I\veg was naar Jakarta en een JMktssenstop zou maken in ^Frankfurt, heeft de start niet P' afgebroken. In het toestel be vonden zich slechts honderd passagiers. De veiligheids- Voorschriften eisen dat bij een volgeboekte vlucht alle glijbanen moeten kunnen functioneren. Volgens deskundigen is het zeer uitzonderlijk dat een Boeing 747 een glijbaan ver liest. Alle deuren van het vliegtuig zijn van een glij baan voorzien. Bij sommige uitgangen bevinden deze zich in de deur, bij andere in een luik daaronder. Wanneer een dergelijk luik tijdens de vlucht opengaat, heeft dat geen gevolgen voor de druk in de cabine. KLM is verant woordelijk voor het onder houd van de 747-vloot van Garuda. (ADVERTENTIE) A CASE OF QUALITY VAN 5 T/M 21 JANUARI 1989 VIND JE ER DE MOOISTE KOOPJES DEN HAAG. Venestroot 29,2511 AR Den Hoog IEIDSCHENDAM, Winkelcentrum leidsenhoge, 2262 AK leidschendom Noordwijkse ernstig gewond bij aanrijding NOORDWIJKERHOUT Een Noordwijkse is vanmor gen om acht uur ernstig ge wond geraakt bij een ongeval op de Gooweg in Noordwijker- hout. De vrouw zat in de auto naast een 27-jarige Noordwij- kerhouter. Ze reden in over de Gooweg richting Noordwijker- hout. Ter hoogte van het Con grescenter Leeuwenhorst bot ste hun auto door onbekende oorzaak achterop een takelwa gen. De bestuurder bleef onge deerd. Inbrekers actief in Oegstgeest OEGSTGEEST Twee wo ningen aan de Emmalaan en een woning aan de Jufferman- straat zijn gisteravond en van nacht bezocht door inbrekers. In een woning aan de Emma laan zat een vrouw beneden televisie te kijen toen ze boven gestommel hoorde. Ze ging bo ven kijken en zag net de in breker vertrekken. De man had inmiddels enkele kasten doorzocht. Het is onbekend wat er uit de woning is gesto- leiV (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Neder landse Middenstandsbank (NMB) en de Nederlandse Investeringsbank (NIB) zijn niet bereid om de principe-overeenkomst tussen de staat en de Staatsdrukkerij te onder tekenen. Ze ergeren zich aan de „botte manier" van opereren van minister Van den Broek (buiten landse zaken) in het pas- poort-project. Dit blijkt uit een brief van de banken aan minister Van den Broek. De onderhande lingen over de invoering van het nieuwe, fraudebestendige paspoort verkeren in een patstelling sinds de minister maandag per brief scherpe kritiek heeft uitgeoefend op de houding van de banken in de kwestie. Curator mr.J. Mentink van KEP vindt dat Van den Broek en de top van de banken zo spoedig mogelijk rond de tafel moeten gaan zitten. „Dan zijn we er zó uit", zegt Men tink. De, banken zeggen de inten tieverklaring wel voor 'ge zien' te willen tekenen, maar niet voor 'akkoord'. Eerst willen de banken zekerheid over hun investeringen van tachtig miljoen gulden in KEP. De verklaring is be doeld om de produktie van het nieuwe paspoort onder te brengen bij de Staatsdrukke rij. Een oplossing is nog niet in zicht. De NMB en de NIB ei sen van Buitenlandse Zaken opheldering over de brief van Van den Broek. „Wij willen weten wie er nu pre cies een verkeerd beeld van ons heeft", aldus de banken. Formeel ontkennen de ban ken dat zij zullen dreigen de machines van KEP voorlopig in bezit te houden en niet op de te verwachten faillisse mentsveiling aan te bieden. Die veiling is nodig als de Staatsdrukkerij (SdU) blijft weigeren de KEP-machines over te nemen. De SdU zou op aanraden van concurren ten van de NMB op de vei ling wachten, omdat de ma chines hier veel goedkoper kunnen worden overgeno- Pagina 3: Banken moeten afzien van voorwaarden vooraf Met abonneetelevisie voorkom je dat arme mensen reclames te zien krijgen voor Mercedes Benz en zo jaloers worden op de rijken. Dat beweren wij niet, maar dat zegt een reclameman uit Indonesië, bij gelegenheid van het feit, dat na zeven jaar weer te levisiereclame in zijn land is toegestaan. In 1981 werd het verbod ingesteld, omdat door de reclame in dat land, waar gemiddeld maar 900 gulden per jaar werd verdiend, anders maar verderfelijk consu- meergedrag zou ontstaan. Met onze reclame voor de Leidse Courant maken we alleen maar mensen jaloers, die de Leidse Courant nog niet lezen. En dat zijn gelukkig niet enkel de rijken. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Voorletters: Adres: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: dc Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N. B. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1