Libië bang voor SoUAdtlt Amerikaanse actie Yan den Broek wijst banken op afspraken Voordeeltje Haagse Pluim voor Danstheater en orkest VIDEO- I RECORDER N 9053 16 Voorkeurstations High Quality 3 Programma's, 14 dagen J gk Stilstaand beeld en beeld voor beeld K weergaveAfstands- Direktieenalle I medewerkers van B CVY W Radio Modern wensen U een voorspoedig Nieuwjaar! HET WEER DEN HAAG Burgemeester A. Havermans van stad Den Haag. „Dat zien we graag in Den Haag", in 1988 minder goed zijn gelopen ook de onenigheid Den Haag heeft gistermiddag tijdens de gemeente- zei Havermans in zijn nieuwjaarstoespraak en hij die is ontstaan over het stadhuisplan. Het externe lijke nieuwjaarsreceptie de Haagse Pluim 1988 uit- gaf 1989 het motto „Samen werken aan een fijne onderzoek waaraan het plan momenteel wordt on- gereikt aan het Nederlands Danstheater en het Re- stad" mee. derworpen, zou eigenlijk overbodig moeten zijn, sidentie Orkest. De pluim is een prijs die wordt toe- maar, zo zei Havermans, het is toch verstandig dat gekend aan personen of instellingen die een positie- het wordt uitgevoerd omdat het de wens is van de ve bijdrage hebben geleverd aan het imago van de De Haagse burgemeester noemde bij de zaken die gemeenteraad. Half tot zwaar bewolkt. Mini mumtemperatuur rond 2 gra den. Middagtemperatuur onge veer 6 graden. Wind uit zuid tot zuidwest, toenemend tot matig, aan de kust tot krach tig. Later regen. Zon op: 08.48; onder: 16.42. Scheveningen hoog water: 00.06 en 12.30; laag water: 07.54 en 20.04 uur. 14 PAGINA'S Nieuw gezicht achter stem op Radio Bloemendaal Publiek slaat er op los in Amerikaanse tv- shows New York verbiedt faxen tijdens het rijden 3INA VS ONTKENNEN PLANNEN VOOR VERGELDINGSAANVAL Kind kan naam gescheiden moeder sneller overnemen DEN HAAG - Voor een minderjarige die de geslachtsnaam van de gescheiden moeder aan wil nemen geldt niet langer dat hij drie jaar na verbreking van de relatie alleen door haar verzorgd en opgevoed moet zijn. De verzor gingstermijn van drie jaar geldt voortaan voor af. Het kind kan ook de naam van een even tuele nieuwe partner (stiefvader) aannemen indien deze het kind mede opvoedt en ver zorgt. Een minderjarige van twaalf jaar en ou der krijgt bovendien het recht een voorgestel de naamswijziging te weigeren; het verzoek wordt dan afgewezen. De naam kan gedurende de minderjarigheid- maar één keer worden veranderd, behoudens zeer bijzondere geval len. Dit blijkt uit nieuwe richtlijnen voor het veranderen van de achternaam die per 1 fe bruari opnieuw vastgesteld worden. Pensioen weduwnaars blijft niet ongemoeid AMSTERDAM - Het we duwnaarspensioen dat de Sociale Verzekeringsbank gaat uitbetalen aan we duwnaars zal naar ver wachting niet ongemoeid worden gelaten. Presi dent-directeur Schaafsma van de Sociale Verzeke ringsbank verwacht dat er spoedig een wetsontwerp komt ter beperking van de aww-uitgaven, zei hij gisteren in zijn nieuws- jaarsrede. Kort voor de jaarwisseling be sloot de SVB ook weduwnaars i pensioen toe te kennen. De Centrale Raad van Beroep had twee weduwnaars die hier vroegen in het gelijk ge steld. Het alleen aan vrouwen toekennen van een pensioen •r nabestaanden is volgens de beroepsrechter discrimine rend. Honorering van alle 40.000 daarvoor in aanmerking komende weduwnaars zou een half miljard gulden per jaar kosten. Staatssecretaris De Graaf werkt aan voorstellen, terwijl ook de - ongeduldig geworden - Tweede Kamer iets wil doen /oor de weduwnaars. De voor stellen gaan echter lang niet zover als waartoe de SVB nu op grond van de rechterlijke uitspraken heeft besloten. Schaafsma liet weten dat het aantal mensen met een aow- pensioen dit jaar de twee mil joen zal overschrijden. De bank keerde vorig jaar ruim 33 miljard gulden uit aan aow- aww- en kinderbijslaguitke- Dolfijnen redden surfer van haai SYDNEY Dolfijnen hebben voor de kust van Ballina in New South Wales in Australië een surfer gered van een haai. De haai beet bij zijn eerste aanval een stuk uit de surf plank van de 17-jarige Austra liër. Bij de volgende aanval liep de jongen verwondingen op in de buikstreek. Na deze aanval kwam een groep dolfij nen opdagen die de haai ver dreef, vertelde de surfer later. m' m Belgische overheid straft Etienne de Wilde voor dopinggebruik A. Koningsveld neemt afscheid van Kamer van Koophandel Jachtwerf Van Lent pakt bruggen over Ringvaart aan Noordwijks uitzendbureau brengt banen aan huis Dinsdag 3 januari 1989 jaargang no. 24310 Uitgave Weslerpers. behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 11,2300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen: 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-bank N.V. Leiden. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 24,24 (aut. betaling), kwartaal i. 72,34, jaar f. 275,60. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl. 6% BTW) 1.0.67 per mm., iamiliebenchten I 0,60 per mm. Telefax 070-902702 tbv. advertenties. Directeur hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur W.A Buijteweg. Armenië ontkent „miraculeuze redding" MOSKOU Een woordvoerder van het Armeense persbureau Armenpress heeft vanmorgen ontkend dat er 24 dagen na de ca tastrofale aardbeving nog mensen levend uit de puinhopen zijn gehaald. Een Frans radiostation meldde gisteren van een ver pleegster van de organisatie Artsen zonder Grenzen te hebben vernomen dat zaterdag in Spitak zeventien mensen waren gered uit de restanten van een graansilo. „De laatste keer dat een per soon levend uit het puin is gehaald was op vrijdag 30 december toen in Spitak een nog levende vrouw werd gevonden. Zij over leed echter een dag later", aldus Eduard Shakhnazaryan van Armenpress. „Niemand die na 24 december in de puinhopen is aangetroffen, is blijven leven". Volgens het Franse radiostation „Europe 1" waren de zeventien in leven gebleven door zich te voeden met graan en het drinken van gesmolten sneeuw. Zij zouden in goede gezondheid hebben verkeerd. ROME In Libië be staat vrees voor een Amerikaanse actie, ge richt tegen een fabriek waar chemische wapens gemaakt zouden kun nen worden. Volgens berichten uit Libië en de Arabische krant Al- Khaleej zouden de Amerikaanse eenheden die een dergelijke actie moeten uitvoeren al zijn overgebracht naar Italië en Spanje. Bovendien zouden dertien schepen van de Amerikaan se Zesde Vloot onderweg zijn naar de Middellandse Zee. De Amerikaanse presi dent Reagan dreigde vorige week met de mogelijkheid van een vergeldingsactie te gen de fabriek. Libië ont kent ten stelligste dat de fa briek bedoeld is om chemi sche wapens te produceren. Een woordvoerder van de Amerikaanse marine in Washington heeft vannacht bevestigd dat er een mari ne-eenheid onderweg is naar de Middellandse Zee, maar volgens deze woord voerder gaat het om een normale afwisseling van schepen. Een Amerikaanse marinewoordvoerder in Ita lië heeft deze lezing beves tigd. Op het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken was niemand aanwe zig om commentaar te ge- Volgens het Libische pers bureau Jana zou een Ame rikaanse aanval op de fa briek overigens een voor wendsel zijn voor een po ging de Libische leider Gadhafi te doden. De Libi sche betrokkenheid bij ter reurdaden is voor de VS in het verleden al eens aanlei ding geweest om vlak v de Libische kust militaire waarschuwings-oefeningen te houden. Eenmaal kwam het daarbij tot een treffen met de Libische luchtmacht. Later voerden de VS ver- geldingsaanvallen uit op de Libische steden Tripoli en Benghazi. Pagina 4: Nog geen bewij zen voor Duitse hulp aan Libië Afghaanse kinderen Vijftien kinderen die verwondingen opliepen bij gevechten in Af ghanistan, zijn per vliegtuig aangekomen in de Westduitse stad Düsseldorf waar ze behandeld zullen worden. Verplegers tilden hen uit het toestel. FOTO: ANP ÜBij TNO —jverdwijnen rjj|85 banen EN HAAG Bij TNO loeten 85 arbeidsplaatsen ver- Iwijnen. Ondanks herschik king, vut en pensionering is iargedwongen ontslag voor onge veer vijftien mensen niet voorkomen. Het is nog niet kend wat de gevolgen van ingreep zijn voor de vestiging in Delft TNO, dat nu nog werk biedt aan 5000 mens heeft het afgelopen jaar op- J [nieuw verlies gemaakt, al werd het tekort van 6,7 mil joen uit '1987 teruggebracht tot 1,5 miljoen. Pagina 6: Opdrachten TNO lopen terug Y°°r0 Automobilist drinkt vijftig J flesjes bier WASSENAAR Een 32-jari- ge automobilist uit Lelystad is "i vannacht rond één uur in Wassenaar aangehouden op de 750,- Rijksstraatweg omdat zijn rij gedrag opviel. Na de blaastest bekende hij sinds gisteroch tend wel vijftig flesjes bier te hebben gedronken. Bovendien had hij een ontzegging van de ,n rij. rijbevoegdheid van twee jaar, iavo/ z'Jn aut0 was n'et verzekerd angs- en bij had geen geldig kente- tudie- ken deel III. Voorts had de ogen. auto een lekke uitlaat en zeer krm. gladde banden. Chef-kok bakt geld zwart HA VERFORDWEST Chef- kok Albert Grabham heeft op 'nieuwjaarsdag de duurste lunch uit zijn carrière gebak ken: de omzet van zijn restau rant op oudejaarsavond. Grab ham had het geld na oude jaarsavond in de oven ver stopt, en vergat het eruit te halen toen hij het vuur weer aanstak om een lunch te berei den. Het hele New House Ho tel in het West-Wales rook al naar verbrand papier voordat Grabham zich realiseerde wat hij had gedaan. Tegen die tijd was meer dan 700 gulden v brand. (ADVERTENTIE) Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd. In de panie kachtige cha os tijdens de brand afgelo pen nacht in een Amster dams ver pleeghuis werden som mige bejaar den aan han den en voe ten naar bui ten gedragen in plaats van op een bran card. FOTO: ANP „Zachte winter levert gezin zeker negentig gulden op". Als u veertien dagen geleden de Leidse Cou rant al las, zou u dat groot opgemaakt op de voor pagina hebben kunnen zien staan. Er was in het bericht zelfs sprake van een voordeeltje van hon derd gulden of meer, in sommige gevallen. Nu komt de Vereniging van Gasbedrijven zelfs met de mededeling, dat een gemiddeld gezin op zijn ener gierekening wel 240 gulden lager kan uitkomen door verminderd aardgasgebruik. Als de „winter" zo doorgaat kan dat nog aardig wat geld opleveren. Tot de Leidse Courant plotseling meldt, dat de vorst (eindelijk) invalt. Maar om dat tijdig te kun nen lezen moet u wel eerst (proef-)abonnee zijn. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Van den Broek (buiten landse zaken) heeft de Nederlandse Midden- standsbank en de Natio nale Investeringsbank gis teren per brief gevraagd, de intentieverklaring voor de produktie van het nieuwe paspoort toch te ondertekenen. Volgens de minister is de onderteke ning in een eerder stadi um mondeling toegezegd. De banken willen de intentie verklaring van de staat en de nieuwe producent van het pas poort, de Staatsuitgeverij (SDU), pas ondertekenen, als zij volledig schadeloos gesteld worden voor het geld dat ze in het failliet gegane bedrijf KEP hebben geïnvesteeerd. De bei de banken vrezen dat wanneer zij wel akkoord gaan met on dertekening, het zichzelf juri disch onmogelijk maken om alsnog een schadeclaim bij het departement in te dienen. Volgens minister Van den Broek is de houding van de banken „veel te voorbarig" omdat het een intentieverkla ring betreft over de voorwaar den waaronder het nieuwe paspoort zal worden verstrekt. Met andere woorden: het bindt de banken aan niets. Over de claims van de banken kan in het vervolgoverleg worden onderhandeld, meent de mi nister. Volgens Van den Broek heb ben de drie partijen in geza menlijk overleg overeenstem ming bereikt over de tekst van een intentieverklaring. In een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij zijn oproep aan de banken toelicht, beroept Van den Broek zich op het feit dat vlak na het faillissement van KEP, door de financiers het initiatief werd genomen om te zoeken naar alternatieve op lossingen. „Vervolgens heeft intensief overleg plaatsgevon den tussen buitenlandse zaken, de banken en de Staatsuitge verij, die op voorstel van de banken bij dit overleg werd betrokken". Daarbij werd het door KEP ontwikkelde procé dé gehandhaafd. De minister schrijft op deze wijze de ban ken de gelegenheid te hebben willen bieden om ondanks de „evidente wanprestatie van KEP" hun belangen in de nieuwe opzet in te brengen. Pagina 3: KEP-directeur raakt alleen koelmachine kwijt De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. gewonden na verpleeghuis De brand die vannacht het Amsterdamse verpleeghuis Vreug- woedde, is beperkt van omvang ge en kon snel worden geblust. Vijf bewoners moesten met ademhalings naar ziekenhuizen worden Hun toestand is niet ernstig. On- veertig mensen zijn binnen het ge- elders overgebracht. In het tien tellende torengebouw wor- mensen verpleegd. De brand brak half vijf uit in een zusterstation op de Ihtste etage. De brandweer sluit het in raken van een kerststukje als oor- niet uit. Record: 19 puppy's De Soesterbergse hond Lotje heeft nog dagen nodig om bij te komen van de negentien pup py's die zij heeft gewor pen. De vijfjarige briard (Franse herder) had al eens eerder twaalf jon gen gekregen, maar heeft nu een Neder lands record gevestigd. Alleen in België is dit hoge aantal ooit eerder gehaald. Een Briard krijgt gemiddeld acht pups per nest. Inmid dels zijn twee hondjes uit het Soesterbergse nest overleden. Moeder Lotje is door de beval ling zo verzwakt, dat ze haar kleintjes niet zelf kan voeden. Haar bazin geeft de puppy's nu de fles en brengt enkele jongen naar een Am sterdamse bouvier, die als min gaat dienen. FOTO: PERS UNIE Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoon 071-12.22.48 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. (ADVERTENTIE)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1989 | | pagina 1