Vrouw staat meer op eigen benen „Er is nu een generatie die fier rechtop loopt'" Zwakzinnigen hebben soms een normaal IQ ONDERZOEK JUBILEREND MARGRIET: Zeeleeuw HET KOENEHUIS=TRENDSETTER BINNENLAND ficidócSoiwtMit ZATERDAG 29 OKTOBER 1988 PAGINA 3 Jrote beurt voor 't land TRECHT Nederland krijgt vandaag fn „grote beurt". Het is de Tweede Na- jnale Milieuwerkdag, die tot doel heeft et publiek kennis te laten maken met et natuur- en landschapsbeheer. Voor 11e provincies is die dag een programma ;esteld waaraan iedereen zowel actief 'passief kan meedoen. Het werken in atuur en landschap is volgens de orga- isator, het Landelijk Overleg Natuur- Landschapsbeheer (LONL) in trecht, hard nodig om bij voorbeeld outwallen, knotwilgen en sloten te be- ouden. Op de landelijke werkdag kan >t publiek zelf helpen met onder meer !t opknappen van poelen, het knotten ip wilgen en het snoeien van mei- ,n jornhagen. Er zijn bovendien in veel fyvincies fiets-, wandel- en vaarroutes itgezet. Moeder met kinderen verongelukt EDE Een 27-jarige vrouw uit Wagenin- gen en haar twee kinderen van 1 en 3 jaar zijn gisteren in Ede om het leven ge komen. Op een spoorwegovergang werden ze aangere den door een trein. Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. Het treinverkeer liep 25 minuten vertra ging op. Oprichter COC overleden AMSTERDAM De oprieh- ter van de Nederlandse Vere niging tot Integratie van Ho moseksualiteit COC, Niek Engelschman, is op 75-jarige leeftijd overleden. Engelsc hman, die bekend werd on der de naam Bob Angelo, richtte in 1939 het blad „Le vensrecht" op. Uit de lezers kring van dit blad ontstond in 1946, nadat het blad tij dens de oorlog enkele jaren niet was verschenen, het COC. Engelschman was tot 1964 voorzitter van de vere niging. Hij werd in 1986 be noemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Belangrijke prijs voor prof. De Wied UTRECHT De 65-jarige prol. dr. D. de Wied is gisteren in New York onderscheiden met de Al- bert Einstein Award voor zijn werk over neuropeptiden; stoffen in de hersenen die het gedrag be ïnvloeden. Hij deelt de prijs met de Amerikaanse onderzoeker prof. F.E. Bloom. Prof. De Wied is verbonden aan de faculteit der geneeskunde van de Utrechtse Universiteit als hoogleraar in de farmacologie. De Albert Einstein Award is in 1984 voor het eerst toegekend en gaat jaarlijks naar prominente mensen die een be langrijke bijdrage hebben gele verd aan het inzicht in psychiatri sche ziekten. Ook aow'ers profiteren van extraatje DEN HAAG Het is de bedoe- ling dat ook de aow' ers meede len in het extraatje van in tótaal 200 miljoen gulden dat het kabi net in het najaarsoverleg heeft uitgetrokken voor de uitkerings gerechtigden. Vice-premier De Korte zei dit gisteren na afloop van de ministerraad. De Korte sloot zich in wat andere bewoor dingen aan bij het dreigement van minister De Koning van so ciale zaken en werkgelegenheid dat de 200 miljoen van tafel is als de vakbonden zich niet hou den aan de eis van loonmatiging. TOPMAN LANDBOUW NAAR WASHINGTON DEN HAAG Topambtenaar J. van der Veen gaat op eigen aandringen weg als directeur-generaal landbouw en voedselvoorziening van het ministerie van landbouw en visserij. Met ingang van 1 januari 1989 wordt hij landbouw raad in Washington ambtsgebied Ver enigde Staten van Noord Amerika en Porto Rico. Van der Veen (44) was voor zitter van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond toen hij, voor velen on verwacht, met ingang van 1 mei 1987 werd benoemd tot directeur-generaal van het ministerie. Van der Veen volgt in Washington ir. J. Sonneveld op. Die is kandidaat voor het Europees Parlement, waarvoor volgend jaar verkiezingen worden gehouden. Tuchtcollege waarschuwt keuringsarts UTRECHT Het Centraal Medisch Tuchtcollege heeft een huisarts een waarschuwing opgelegd omdat hij te gemakkelijk is omgesprongen met het medisch dossier van een man die hij voor een ver zekeringsmaatschappij moest keuren. De man moest worden gekeurd omdat hij een beroep deed op de clausule in zijn levensverzekeringspolis, dat hij bij arbeidsongeschiktheid geen premie meer hoefde te betalen. De man was akkoord gegaan dat zijn huisarts het complete medisch dossier aan de keuringsarts had opgestuurd. Maar de keu ringsarts kopieerde vervolgens de stukken die hij van belang vond en stuurde ze naar de arts van de verzekeringsmaatschappij met de mededeling dat hij ze kon houden. Die laatste arts deelde de man een week later mee dat hij geen premievrijstelling kreeg omdat hij toen hij de verzekering sloot niét had gemeld dat hij aan een depressie had geleden. Kandidaat- notaris is eeuwig (Vervolg van de voorpagina) AMSTERDAM Vrou wen van nu zijn meer te vreden over de relatie met hun partner en hun .kinderen dan tien jaar geleden. Dat was eigen lijk de enige vergelij king, die naar aanleiding van het nieuwe NIPO- onderzoek voor Margriet gemaakt kon worden ^met het onderzoek „Vrouw '78", destijds ook op initiatief van Mar griet. De invalshoek voor dit onderzoek was dan orte ook een andere: onder- Desldzocht werd hoe vrouwen elotc^nno 1988 staan tegen- ideitover individualisering, ijpe zoii dsrïSinds de jaren '60 is in Ne- jderland sprake van een toe nemende ontzuiling en libe- j ralisering van levensstijlen. var Individualisering is het Jsteeds meer maken van eigen p J keuzen, los van traditionele T normen en waarden. Mar- griet wilde weten hoe vrou- ang wen, en niet alleen Margriet- nin^ vrouwen, denken over indi- aag^vjduaiisering en in hoeverre eijjjfhun gedrag in overeenstem- iming is met hun ideeën. ;t §?Daartoe werden zestig opi- din| niërende uitspraken in een representatieve steekproef voorgelegd aan ongeveer 800 vrouwen van 18 jaar en ou der. Die vrouwen voeren zelfstandig een huishouding, is de traditionele vrouw gelo vig. Een groot gedeelte van de Nederlandse vrouwen (27%, dat is ongeveer 1,6 mil joen), behoort tot het traditio nele type. Zij is vaak gehuwd met of zonder partner, met of en woont bijna nooit samen. zonder kinderen; een gedeel te van hen heeft een baan buitenshuis. Opleiding Ruim een derde van de vrou wen staat positief tegenover individualisering. Omdat die houding sterk samenhangt met het opleidingsniveau van vrouwen, en dit opleidingsni veau stijgt, kan worden ver wacht dat geïndividualiseerd denken in de toekomst zal toenemen. Behalve met het opleidingsniveau hangt indi vidualisering ook samen met opleiding, kerkelijke gezindte en politieke voorkeur; leef tijd bleek van minder groot belang. In concreto betekent een hoge opleiding en een voor keur voor een partij „links van het midden" een hoge mate van individualisering. Deze vrouw is tevens het minst gelovig. Zij wordt inge deeld bij het type combina tievrouw of pioniersvrouw. Een lagere opleiding en een voorkeur voor het CDA kan wijzen op een vrouw die af wijzend staat tegenover indi vidualisering. In tegenstel ling tot de combinatievrouw Ze werkt vrijwel nooit bui tenshuis, heeft bijna nooit kinderopvang of betaalde hulp en vindt zichzelf zorg zaam en liefhebbend. Ze leest Story en Privé. Ze vindt de dingen goed zoals ze zijn en is door de bank genomen te vreden. Doordat haar leven zich grotendeels binnenshuis met man en kinderen af speelt, mist ze af en toe con tacten om zich heen en kan ze zich wat eenzaam voelen. Evenwicht De traditionele vrouw en de pioniersvrouw hebben een aardig evenwicht bereikt tus sen hun ideeën over indivi dualisering en de praktijk van hun dagelijks leven. Er zijn echter ook vrouwen (11% of 600.000) die wel positief staan tegenover individuali sering, maar dat niet in over eenstemming (kunnen) bren gen met hun gedrag. Zo'n vrouw werkt niet buitens huis, zorgt zelf voor de kin deren en heeft een middelba re of hogere beroepsoplei ding. Ze stemt PVDA, leest Trouw of Het Parool en vindt zichzelf zorgzaam en verantwoordelijk. Op het ge voelsmatige vlak is ze min der tevreden: ze vindt dat ze van haar partner te weinig waardering voor haar werk krijgt en is ook niet tevreden over de opvoeding die ze haar kinderen geeft. Dit zijn oudere vrouwen, die vinden dat ze de boot gemist hebben. Ze behoren tot een generatie voor wie het nog vanzelf sprekend was dat ze zouden trouwen en kinderen zouden krijgen. Echter, ook een gro te groep jongere vrouwen be hoort tot de „supporters", zo als deze groep genoemd wordt: zij voelen zich als „al leen maar" vrouw en huis moeder te weinig gewaar deerd. Het onderzoek concludeert, dat vrouwen anno 1988 zowel traditionele als niet-traditio- nele rolopvattingen hante ren. Vaak is er sprake van een combinatie. Opvallend is de volgende uitkomst: vrou wen vinden een carrière voor een vrouw even belang rijk als voor een man (68%), maar 54% van de onder vraagde vrouwen vindt het belangrijker dat vrouwen een goede vrouw/echtgenote zijn dan dat ze goed zijn in hun werk. Een gehuwde vrouw mag dan ook alleen een baan hebben als dat niet ten koste gaat van kinderen, huishouden en partner. Dit kan tot tweestrijd leiden in de vrouwen zelf. Beatrix bekijkt cheren van chapen op 'asmanië Kookaburra's eeuwdèn hun luidruchtige irwensingen vanuit de bo- rond Charlton Estate, een jhapenboerderij van bijna "O.OOO hectare golvende groe- le weiden in Tasmanië, in af- achting van koningin Bea- ix die daar een kijkje kwam :men. oen de Nederlandse vorstin p de boerderij, met naar :hatting 18.000 schapen, aan- wam waren de scheerders al druk doende de dieren an hun vacht te ontdoen. De oningin schoof voorzichtig ings de rij zwoegende scheer- ers met grote merinoschapen issen hun knieën geklemd, e voorovergebogen mannen, :ie per dag zo'n 160 schapen heren oftewel één per drie linuten en daar omgerekend lim 300 gulden per dag mee irdienen, keken nauwelijks i toen de koningin uit dat nd aan de andere kant van wereld langs hen heenliep, koninging bekeek ook andgebreide mohair truien kocht er drie. a haar tochtje door het wol- oduktiebedrijf bezocht ko ningin Beatrix de Waverly tooien Mill, het oudste wol- rwerkingsbedrijf van Au- ralië. Hier liet zij zich uitleg- :n welke weg een vieze baal ol moet afleggen om te gera- en tot een kleurige trui of de- Daarna ging de tocht 3 aar de Albert Hall in Laun- iston, de tweede stad van asmanië, waar honderden le de Nederlandse Ge- leenschap zich vol verwach- ng hadden verzameld om ko- ingin Beatrix en prins Claus e hand te drukken. Vandaag ekt de koninklijke karavaan Ier naar Adelaide. Terwijl een schapenscheerder druk met zijn werk bezig is, laat de koningin zich uitleggen wat er komt kijken bij de produktie van wol. :j|E KNOLLEN r' ben is Hei ua. wMP- twr AWNEN HUN VR0UWEM uitbuiten. Met een forse boeggolf begon de Zeeleeuw giste ren aan zijn proefvaarten. De onderzeeër is ge bouwd bij de Rotterdam- sche Droogdokmaat schappij (RDM) en is de eerste in de Walrus-klas se die wordt uitgetest. De eerste had de Walrus zelf moeten zijn, maar die raakte zwaar beschadigd door een brand in augus tus 1986. De oplevering van de Walrus liep daar door aanzienlijke vertra ging op. Waarschijnlijk begint hij met zijn proef vaarten in september 1990. wachten moe UTRECHT De positie va"n de kandidaat-notaris moët^ worden verbeterd. „Eeuwig"* wachten op een vrijkomende notarisplaats is iets wat veèl kandidaat-notarissen niet lan ger willen. Ze vertrekken en proberen elders carrière te maken. Dat is funest voor de notariskantoren. Dit staat in het rapport „Nu naar het jaar 2000" van de Ko ninklijke Notariële Broeder schap dat vandaag op een symposium in Utrecht is ge presenteerd. Notaris mr. D. Caminada uit Rijswijk, een van de opstellers van de nota, zei dat er op korte termijn veel veranderd moet worden in het notariaat „wil de Nederlandse samenleving gebruik kunnen blijven maken van de diensten van een onafhankelijk en on partijdig notariaat". Volgens het rapport moeten notariskantoren groter kun nen worden door fusies en as sociaties met andere kantoren (ook over de gemeentegrenzen heen) en dienen kandidaat-no tarissen als zelfstandig waar nemer één of meer vaste da gen per week op te kunnen treden. Ook staatssecretaris Korte- Van Hemel van justitie vond dat er iets moet veranderen: „Beperking van het aantal standplaatsen voor notarissen zal niet bijdragen tot een bete re kwaliteit van het notari aat". PSYCHOLOOG: MET TESTS IS HET EEN ROMMELTJE UTRECHT Inrichtingen voor zwakzinnigen knoeien maar wat aan met het afne men van tests bij hun bewo ners om een diagnose te stel len. Sommigen testen hele maal niet. Dit zijn enkele con clusies uit een onderzoek van psycholoog J. Feenstra onder acht instellingen voor zwak zinnigenzorg. Het onderzoek is nog niet afgerond en het is nog maar de vraag of dat gebeurt, omdat het onderdeel zwakzin nigenzorg door een reorganisa tie binnen de Rijksuniversiteit Utrecht is opgeheven. Het niet testen van nieuwe be woners is volgens de psycho loog te wijten aan een trend uit vroegere jaren om geeste lijk gehandicapten niet in hok jes te stoppen. Toch is het af nemen van een test bij een nieuwe bewoner wel degelijk nuttig, stelt Feenstra. Daarbij kan worden bekeken in welke „categorie" de nieuwe bewo ner valt en zijn er in ieder ge val basisgegevens bekend. Daaraan is te zien wat de be woner kan en niet kan en of hij vooruit gaat of juist achter uit. Door het meten van het IQ wordt bovendien duidelijk of de bewoner wel zwakzinnig is. Tijdens het onderzoek testte Feenstra een bewoner van een gezinsvervangend tehuis. De jongen was nog nooit eerder getest en hij bleek nu een nor maal IQ te hebben. „Die jon gen had heus wel problemen, want je woont daar niet voor niets, maar zwakzinnig was hij absoluut niet", aldus Feenstra. De psycholoog heeft het IQ van de bewoners ook zelf ge test. Hij vond daarbij verschil len van tien tot twintig punten met de uitslag van het huis zelf. Als er al wordt getest, dan gaan de instellingen heel verschillend met de uitslagen om. Sommige leggen die in een kast, anderen hanteren de uitslag bij de behandeling heel strikt. MAN VROUW MAATSCHAPPIJ HEFT ZICH NA 20 JAAR OP AMSTERDAM Twintig jaar na haar oprichting zet Man Vrouw Maatschappij (MVM) er een punt ach ter. De actiegroep wordt vandaag tijdens een mani festatie in het Amster damse Krasnapolsky op geheven. Niet omdat de emancipatie van de vrouw voltooid is en er dus niks meer is te doen, maar om dat de strijdmethode niet meer werkt. „Wij hebben ons altijd gericht op een totaal emancipatiebe leid op alle terreinen. Wij von den namelijk dat je de ene maatregel op de andere moet afstemmen", aldus Binky Ber ger, MVMér van het eerste uur. „Maar wat gebeurde er. Alleen hier en daar werd wat veranderd. We hebben daar wel tegen geageerd, maar dat heeft niks uitgehaald. Nu moeten de nieuwe vrouwenor ganisaties die zich op specifie ke deelgebieden richten, zoals het Platform Vrouwen voor Economische Zelfstandigheid, het werk overnemen". Dat een totaal emancipatiebe leid niet van de grond is geko men wijt Berger vooral ook aan de economische crisis. „Ik heb minister De Koning van sociale zaken letterlijk eens horen zeggen dat door de be zuinigingen nieuw beleid voor oud beleid moet wijken". De opheffing van de staatssecreta ris voor emancipatiezaken is daar een voorbeeld van. Man Vrouw Maatschappij werd op 26 oktober 1968 opge- rioht. Dit feit wordt wel gezien als het begin van de tweede emancipatiegolf in ons land. KEUKENS BADKAMERS SANITAIR OPEN HAARDEN MARMER. TEGELS PLAVUIZEN De actiegroep ging zich rich ten op seksegelijkheid, rol doorbreking en mentaliteits verandering op allerlei terrei nen. MVM begon met honderd leden. Op het hoogtepunt (1975-1977) telde de vereniging drieduizend leden. Nu zijn daar nog vijfhonderd van overgebleven. Mannen MVM heeft altijd opengestaan voor mannen. Een opvallend verschijnsel, dat zowel binnen de gelederen van MVM als daarbuiten voor de nodige dis cussie heeft gezorgd. Moesten vrouwen en mannen nu sa men of juist afzonderlijk aan emancipatie werken? „Wii vonden dat als je de ene rol verandert, je ook de andere moeten veranderen. Dus wil den we mannen erbij betrek ken", vertelt Binky Berger. „Het ledental bestond uit niet meer dan tien tot vijftien pro cent mannen en het percenta ge actieve leden was nog klei ner. Maar ze konden wel des kundigheid inbrengen". In 1976 werd binnen MVM zelfs een speciale mannen- werkgroep (waarin ook vrou wen) „Willem Word Wakker" in het leven geroepen. De mannen in deze werkgroep gingen aan de slag met hun ei gen emancipatie. Toch is het idee van mannen-emancipatie nooit echt aangeslagen. De werkgroep hield er in 1982 mee op. „Ik denk dat de man nen toch geschrokken zijn van de consequenties. Ze hadden nogal wat te verliezen, terwijl de vrouwen alleen maar kon den winnen". Dat Man Vrouw Maatschappij besloten heeft zich op te hef fen vindt Berger geen trieste zaak. „Ik vind het alleen maar heel dapper. Met onze metho de lukte het gewoon niet. Kijk, we heffen de club dan wel op, maar de MVMérs zitten met hun deskundigheid overal". Deelterrein Het werken aan de emancipa tie van vrouwen moet volgens MVM worden voortgezet door organisaties als het Clara Wichmann Instituut, het Co mité Vrouwen Gelijke Rech ten Nu, de Stichting Tegen Haar Wil, de Stichting Thuisr werk en vele andere vrouweiy groepen die zich met een spe cifiek deelterrein bezighouden. MVM is niet somber gestemd. Er zijn zeker successen ge weest. „Wij hebben de tweedy emancipatiegolf in gang geze£ Er kwam een emancipatie commissie - de huidige eman- cipatieraad - en in 1975 wercl de eerste staatssecretaris voor emancipatiezaken aangesteld. Ook hebben we een mentali teitsverandering op gang we ten te brengen. Bij mannen, maar vooral bij vrouwen. Vrouwen hebben een groter 'zelfgevoel gekregen. Er is nu een generatie die fier rechtop loopt. En dat is een fantastisch winstpunt". CLARISSE BUMA

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1988 | | pagina 3