Bewoners Slaaghwijk willen ndere woonruimteverdeling 1 a STAD OMGEVING CombiFoio en Fuji presenteren: Nog beter zen nèt ze v LI Een cadeau van formaat Fracties: Zonodig grondig onderzoek naar gifstort Gekrakeel over huurverhoging Agaathflat WOENSDAG 30 MAART 1988 PAGINA 11 -N rouwen lastig ^vallen DEN Een 18-jarige Leidse jw heeft gisteren bij de politie gifte gedaan van aanranding, frouw werd zaterdagnacht rond irt over drie op de Van Slinge- jtlaan bij de Leidse Hout staan- gehouden door een man. die dwong van haar fiets te stap- De vrouw begon te gillen. Apop de man vluchtte. Een 21-ja- Leidse meldde gisteren bij de tie dat ze maandagavond rond tien op de Ommedijkseweg jelaagd door een ongeveer 25- man. Hij trok haar van haar en gaf haar een klap. De ^iw verweerde zich, waarop de verdween. Bromfietsster gewond LEIDEN Een 18-jarige bromfietsster uit Leiden is gistermiddag om kwart over drie gewond geraakt bij een aanrijding op de hoek van de Stevenshofdreef en de Belle van Zuylenstraat. De vrouw, die op de Stevens hofdreef reed. kreeg geen Voorrang van een 49-jarige automobilist uit Leiden en werd geraakt. Zij is met een vleeswond aan haar linker been overgebracht naar het Diaconessenhuis in Leiden. FIETSENDIEF VOL BEROUW LEIDEN De Leidse politie heeft giste ren een brief gekregen van een berouw volle fietsendief. De onbekende dader meldde in zijn schrijven spijt te hebben gekregen van de diefstal van drie fietsen, die afgelopen zaterdag samen met een paar vrienden „in een dronken bui" werd gepleegd. De briefschrijver liet weten dat de fietsen tegen het gebouw van het Ener giebedrijf Rijnland aan de Langegracht waren gezet en gaf ook het nummer van het cijferslot waarmee de fietsen aan el kaar vast stonden. Die informatie bleek volledig te kloppen. De politie heeft de fietsen op het bureau gestald en probeert de eigenaars te vinden. De berouwvolle fietsendief heeft niet vermeld waar hij de fietsen heeft Vier maanden geëist tegen boekhouder die tonnen verduisterde LEIDEN Een 45-jarige boekhou der uit Roelofarendsveen. die zijn zieltogende administratiekantoortje in Leiden overeind hield door als executeur-testamentair drie ton aan erfenisgelden te verduisteren, hoor de gisteren voor de Haagse recht bank een gevangenisstraf eisen van negen maanden, waarvan vijf maan den voorwaardelijk. De man, die alle feiten heeft be kend. benadeelde tussen 1983 en 1986 de erven van drie overledenen door bedragen van 100.000, 123.000 en 75.000 gulden voor eigen zakelijk en privegebruik aan te wenden. Met het geld voldeed hij vooral belas tingschulden, achterstallige sociale premie's en een oude lening als ge volg van een kostbare verbouwing aan zijn huis. Verder stopte hij met de 75.000 gulden van de ene erfenis gedeeltelijk het gat van 123.000 gul den in de andere. Ook gaf hij toe met zijn gezin enigszins boven zijn stand te hebben geleefd. Zo ging men vaak uit eten en schafte de boekhouder zich een stacaravan aan. Als verzachtende omstandigheid kwalificeerde de rechtbank het feit dat de man de verduisterde bedra gen inmiddels heeft kunnen terug betalen. Enkele familieleden hebben hem daartoe flinke bedragen ge leend. Waarom klopte de boekhouder, een maal in financiële problemen, niet eerder bij zijn familie aan Op deze vraag kreeg de rechtbank gisteren geen duidelijk antwoord. De dader verklaarde zich „groot te willen houden". Zelfs zijn gezin wist niets van de verduisteringen. Dat de man, die het kantoortje van zijn vader had overgenomen, zich graag groter voordeed dan hij was. bleek even eens uit het feit dat hij diens accoun- tantstitel en persoonlijke briefpapier was blijven gebruiken. De boekhouder zet het administra tiekantoortje nog voort. Met de op brengst hoopt hij uiteindelijk de ver schillende leningen en schulden te kunnen afbetalen. Met zijn gezin moet hij sober leven van het salaris van zijn echtgenote, die een baan heeft gevonden. Mocht de rechtbank hem inderdaad met een onvoorwaardelijke gevan genisstraf willen straffen, dan gaat zijn bedrijfje over de kop en komt de boekhouder niet meer uit de finan ciële ellende, zo betoogden de man en zijn advocaat. Rechter mr. S.F. Kootte leek daar wel gevoelig voor. „Maar een fikse boete als alternatief, dat kunt u eigenlijk niet betalen". Officier van justitie, mevrouw mr. Klopper, vond een onvoorwaardelij ke celstraf terecht: „De verdachte heeft zich een lange tijd met die ver duisteringen bezig gehouden en er zich tot op het allerlaatste moment nog proberen uit te draaien. Boven dien, juist mensen met een dergelij ke vertrouwenspositie, die moeilijk te controleren zijn, mogen dat ver trouwen niet misbruiken". Uit spraak 12 april. tmgatmammammm y, PLAN FLATWIJK AANTREKKELIJKER TE MAKEN rtl .EIDEN Een ander 'oningtoewijzingsbeleid, •achtig optreden tegen lathuurders die zich lisdragen, een wekelijk- warenmarkt en de anstelling van huis- leesters. Dat zijn enkele oorstellen uit het Plan an Aanpak voor de laaghwijk, dat het woonklimaat in de flat- uurt bij de Merenwijk ïoet verbeteren. Het lan is opgesteld door ewoners en werd van- aag gepresenteerd. Na eacties van ambtenaren woningbouwvereni- ingen zal het definitieve lan begin juni worden langeboden aan het col van B en W. let Plan van Aanpak is de erste concrete stap om de sefomstandigheden in de wijk Slaaghwijk te verbete ren. De wijk met de „Horsten" en de „Donken" kampt sinds Jen aantal jaren met verpau- ering, vervuiling en vanda- isme. In mei 1987 besloot het ollege een werkgroep Beheer laaghwijk in te stellen om de roblemen te lijf te gaan. In drie kleinere werkgroepen, bestaande uit vertegenwoordi gers van gemeente, woning bouwverenigingen. bewoners en andere instanties, zijn de afgelopen maanden de proble men op een rijtje gezet. Ook werd er een lijst met aanbeve lingen opgesteld. Doorgangswijk Slaaghwijk is de afgelopen ja ren een „doorgangswijk". ge worden, zo constateert de werkgroep. Bewoners ver trokken eerst naar andere wo ningen in de Merenwijk, later naar de Stevenshof. De flats aan de Horsten en Donken worden nu vooral door de la gere inkomensgroepen ge huurd. „Voor mensen met een hoger inkomen is het aantrek kelijker om een huis te kopen of zich in een leuke huurwo ning elders te vestigen". De wijk werd minder aan trekkelijk, de woonlasten ste gen, redenen waarom veel woningzoekenden er niet wil len wonen en huidige bewo ners wegwillen. De wachttijd voor een woning in Slaagh wijk bedraagt bijvoorbeeld drie maanden, terwijl die voor andere woningwetwoningen in Leiden kan oplopen tot drie jaar. Zp komen er in Slaagh wijk vaak „probleemgevallen" terecht die dringend woon ruimte nodig hebben. „Een echt gevoel van 'dit is onze buurt' ontbreekt bij veel be woners. Een gemeenschappe lijk en persoonlijk verant woordelijkheidsgevoel ont breekt", aldus de werkgroep. Evenwicht De werkgroep ziet in het wo ningtoewijzingsbeleid van de gemeente een middel om iets aan de situatie in Slaaghwijk te verbeteren. „Er moet een evenwichtiger bevolkingssa menstelling komen. De sociale en culturele achtergrond van dë Slaaghwijkbewoners mag niet teveel verschillen met die van bewoners in andere wij ken". De kandidaat-bewoner zou in een gesprek met bewo ners, woningbouwvereniging en aan te stellen huismeesters op de huisregels moeten worden gewezen. Verder zouden mensen die uit nood een woning in Slaagh wijk aanvaarden het recht moeten hebben om met be houd van hun puntentotaal ingeschreven te blijven staan bij de gemeente als woning zoekende. De werkgroep wil op die manier bewerkstelligen dat in de wijk alleen mensen komen wonen die dat graag willen. Wethouder D. Tesse- laar (volkshuisvesting) heeft overigens recentelijk laten zou aan strengere regels on- weten dat er wat hem betreft derworpen moeten worden, niet aan het huidige systeem Er moeten duidelijke huisre- van woonruimteverdeling ge- gels komen, en bij herhaalde- tornd kan worden. lijke overtreding daarvan zou- nen. Galerijen moeten van een geluiddempende laag De werkgroep meent dat er in den huurders moeten verdwij- de verbetering van de leefsi- tuatie ook voor de woning bouwverenigingen De Sleutels worden voorzien en bewoners en Leiden (WVL) een taak zouden geen plavuizen of par- ligt weggelegd. De portieken ketvloer moegen aanleggen, en liften zouden verder aldus de aanbevelingen. C)ok moeten worden opgeknapt stelt de werkgroep voor om maximaal één hond per wo ning toe te staan, ten einde mebestendige materialen het probleem van hondepoep worden gebruikt en grafitty een halt toe te roepen, moet geregeld worden verwij derd. Ook moeten de corpora ties storingen en klachten van bewoners sneller verhelpen. Overigens heeft de WVL on langs laten weten huismees ters in de wijk te willen aan- Voorts zouden er naar de me ning van de bewoners meer voorzieningen moeten komen. Ze denken daarbij aan een weekmarkt, meer winkels, ters in de wijk te willen aan- jongeren. en sportaccommoda- stellen. Het krijgt daarvoor tje een centraal klachten- en informatiepunt, betere bus- verbindingen, volkstuintjes en De bewoners klagen ook over buitenschoolse opvang v00r vochtoverlast, die moet - worden aangepakt. Zo sugge reren'zij een drainagesysteem rond de Merendonk en Ra- venshorst. Om inbraken tegen te gaan moeten de bergingen onder de flats van betere slo ten en deuren worden voor kinderen. Ook vindt de werk groep dat het huidige systeem met de wijkagent niet voldoet. Hij moet een duidelijker ta kenpakket krijgen en even tueel zou de wijkdienst uitge breid moeten worden. Verder denkt de werkgroep dat het buurtwerk beter georgani seerd moet worden om de be trokkenheid van de bewoners Regels Ook het gedrag van bewoners bij de wijk te vergroten WmÊÊÊÊÊÊKÊ^^KÊÊÊÊÊÊÊ (ADVERTENTIE) Nu bij CombiFoto. 6 nieuwste universele diafilm n Fuji. Groot in scherpte 1 rijk van kleur. Voor 'n opti- ial resultaat van uw dia's t u voortaan Fuji. Gegaran- kert goed van het felste licht 'ft de diepste schaduw. (t nieuwe Fuji diafilm is verkrijg- n 50 en 100 ISO. dêfoadnjMów uütcfouyüide, Goude/tGidó. Vergissing van de bank in uw voordeel LEIDEN De NMB-bank heeft bij de Leidse politie aan gifte gedaan van verduistering door een van haar rekeninghou ders. Een Leidenaar opende in december vorig jaar een reke ning bij de bank, en kreeg een 10.000 gulden op zijn rekening gestort. De man nam het geld direct op en heeft daarna niets meer van zich laten horen, ook al maande de bank hem diverse malen het geld terug te storten. De politie zal de handige mee- paar dagen daarna bij vergissing denker binnenkort horen. Leidenaar (53) bekent incest LEIDEN Een 53-jarige Leidenaar is gisterochtend door de po litie in zijn woning aangehouden op verdenking van incest. De man heeft vanaf 1980 geregeld gemeenschap gehad met een nu 23-jarig meisje uit Den Haag, waarvan hij voogd was. De Leide naar nam het meisje geregeld mee op reizen in binnen- en bui tenland. waar hij ontucht met haar pleegde. De zaak kwam aan het rollen toen het meisje een paar dagen geleden aangifte deed bij de politie. De man heeft inmiddels bekend. HSSSHSh Veel kinderen in Volkenkunde „Tijdens de kerstvakantie hebben we hier ook mee gedaan aan de knutsel- week. Toen leerden we Ja pans papier vouwen", ver tellen Karlijn en Marlies. Zij zijn twee van de 26 kinde ren die gisteren tijdens hun paasvakantie deelnamen aan het creatieve vakantie programma in het Rijksmu seum voor Volkenkunde aan de Steenstraat 1. Gis teren werd er onder bege leiding van sociaal acade mie studente Simone van Kasteel getracht karpervlie gers te maken vankleurd papier. Er is ontzettend veel belangstelling voor de activiteiten in de vakantie week. „Tot donderdag zit ten we vol", aldus Simone van Kasteel. Het program ma is georganiseerd voor kinderen vanaf 9 jaar. Mor gen kunnen de kinderen wajangpoppen maken. Van dinsdag 5 april tot en met vrijdag 8 april zijn er in het museum ook activiteiten voor kinderen. Die week is er Japans papier vouwen, zelf gamelan spelen, een kijkdoos maken en op zijde schilderen. Om teleurstel ling te voorkomen is het raadzaam telefonisch plaat sen te reserveren (tel. 071- 211824). De kosten per kind zijn twee gulden en twee gulden extra voor ma teriaal. De activtteiten zijn steeds 's middags van 14.00 tot 16.00 uur. FOTO: TEJO RINGERS CDA: ROOMBURG DESNOODS AFGRAVEN LEIDEN „Als er nieuwe, sterke aanwijzingen zijn dat in Roomburg grote hoeveelheden chemisch afval zijn gestort, dan moet dat grondig worden on derzocht". Dat zeggen alle frac ties uit de Leidse gemeenteraad in een reactie op de uitspraken van de Socialistiese Partij, dat de voormalige vuilstort grote hoeveelheden. illegaal ge dumpt, chemisch afval bevat. De raadsfracties zijn „zeer geïn teresseerd" in de bronnen waarover SP-raadslid Vergeer zegt te beschikken. „Als Ver geer in staat is om aan te tonen dat er sprake van is dat de volksgezondheid wordt be dreigd, dan moet je een grondig onderzoek doen", vindt bijvoor beeld VVD-fractieleider M. van der Nat. Hij vindt dat Vergeer zijn getuigen moet oproepen de zaak aan te geven bij de ge meente en de officier van justi tie. „Als het allemaal zo ernstig is als hij zegt, kan hij dat niet nalaten". P. Kranenburg (CDA) wil het nemen van maatregelen in be langrijke mate laten afhangen van de uitkomst van het onder zoek in Alphen. Hij noemt bei de situaties vergelijkbaar. „Als in Alphen werkelijk veel vaten in de grond zitten, moet in Lei den onmiddellijk worden inge grepen. Ook op Roomburg was het toezicht op de stortingen be perkt. Die vaten raken na tien jaar lek en je moet er niet aan denken wat voor schade de in houd kan aanrichten aan het grondwater pn de kunststof wa terleidingbuizen. In het uiterste geval zou je het park De Bult moeten afgraven, hoe jammer dat ook is voor de wielrenners van Swift". L. Beijen (PvdA) wil nog geen conclusies trekken over de ernst van de situatie, „maar als in Leiden sprake is van Al- phense toestanden, dan moet dat natuurlijk serieus worden onderzocht". Als blijkt dat be paalde bedrijven zich schuldig hebben gemaakt aan illegale vuilstortingen op Roomburg, dan moeten die de gemeente minstens financieel schadeloos stellen, meent Beijen. Vergeer is van mening dat al lereerst de gemeente getuigen in het algemeen moet oproepen om hun zegje te komen doen. „Als dat niet gebeurt, ben ik bereid om hen te verzoeken naar de gemeente te stappen. Het zou een goede zaak zijn als zij daar in beslotenheid hun woordje kunnen doen. Die mensen hebben tenslotte wat te verliezen". Vergeer overweegt de kwestie middels een inter pellatiedebat aan de orde te stellen in de gemeenteraad. SWIFT NIET BEZORGD LEIDEN De Leidse Wielervereniging Swift maakt zich geen zorgen over het chemische afval dat zich in de voor malige vuilstort Roomburg bevindt. Voorzitter C. van der Hulst is er weliswaar van overtuigd dat er jaren geleden verboden stoffen zijn gestort, maar hij gelooft niet dat dat in grote hoeveelheden is gebeurd. „Voordat ons parcours op Roomburg is aangelegd, zijn er proefboringen gedaan. Toen is verontreiniging aangetoond, maar ernstig was die zeker niet. Misschien kunnen er problemen ontstaan als je bij het park een plas voor zwemmers of surfers aan zou leggen, maar wielrenners lopen denk ik geen gevaar". Van der Hulst verwacht niet dat het park De Bult moet worden afgegraven. „De gemeente zou dan veel geld voor niets heb ben uitgegeven aan het park. Dan hadden ze veel eerder een nauwkeurig onderzoek moeten doen". Afgraven van De Bult zou „een ramp" voor Swift zijn, meent Van der Hulst. Het parcours is pas twee jaar geleden geopend. „Mocht het toch gebeuren, dan hoop ik dat we op het toekomstige be drijventerrein in Roomburg terecht kunnen", kijkt de voor zitter vooruit. „Als er gegraven gaat worden, is dat op z'n vroegst over een aantal jaren. En dan is dat terrein al klaar". LEIDEN De Socialistiese Partij (SP) afdeling Leiden wil dat de Woningbouw Vereniging Leiden (WVL) zich te houdt aan eerder gedane beloften aan de bewoners van de flat in de Agaathlaan. Deze belofte houdt in dat na de renovatie van de flat de gemiddel de woonlasten gelijk blijven. Volgens de SP wordt in een renova tiecontract dat de bewoners moeten tekenen, een huurverhoging vermeld. Die renovatie betekent dat de flat wordt aangesloten op de stadsverwarming, de flat in vier delen wordt gesplitst, het licht wordt verbeterd, de entree naar de andere kant verhuisd en er een busbaan en parkeerplaatsen rond de flat worden gemaakt. „In het contract dat nu aan de bewoners is aangeboden staat dat de huur met 28,85 gulden wordt verhoogd. Daarnaast gaan de service kosten omhoog van 48,92 gulden per maand naar 64,82 gulden, een verhoging dus van 15,92 gulden per maand. Totaal een woonlas tenverhoging van 41,75 gulden per maand. Daar komt nog eens een verhoging van het puntenaantal en een huurverhoging van drie procent per 1 juli bij", zo vermeldt de SP in een brief aan de woninbouwvereniging. Volgens de SP heeft de woningbouwver eniging echter eerder beloofd „de woonlasten zoveel mogelijk op het huidige niveau te handhaven". Ook over de berekening van de service-kosten is de SP verbolgen. Die verhoging wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door een post huismeester. De taken die deze persoon krijgt opgelegd horen volgens de SP tot het normale takenpakket van de woning bouwvereniging. „Het is volstrekt onjuist om de woonlasten van de bewoners daavoor met 17 gulden per maand te verhogen", al dus de brief. „Wat nu dreigt te gebeuren is dat taken van de ver huurders worden uitgevoerd op kosten van de huurder". Volgens P. Jansen, hoofd technische dienst van de woningbouw vereniging, is er van het begin af aan gestreefd naar het gelijk blijven van de woonlasten. „Het is echter niet helemaal gelukt De huur- en servicekosten gaan omhoog maar daarentegen bestaat er grote kans dat de stookkosten omlaag gaan omdat de flat nu is aangesloten op de stadsverwarming. Maar de hoogte van de stook kosten is natuurlijk een individuele zaak. Hoe de kosten elkaar compenseren is nu nog niet te zeggen", aldus Jansen. Over de post huismeester vertelt Jansen dat dit niet een huismees ter is in functie van de technische dienst. „In dat geval mogen de kosten van een huismeester nooit worden verhaald op de bewo ners. Maar hier ligt het anders. Het accent ligt in dit geval op een sociaal-vaardige huismeester. De taken van deze persoon liggen op het sociale vlak. Hij is altijd in de flat aanwezig en doet allerlei extra klussen om het wonen in de flat zo aangenaam mogelijk te maken. Inmiddels hebben al 197 van de 216 bewoners een akkoord verklaring getekend. Zij gaan hiermee zowel akkoord met de op zet van het renovatieplan als met de financiële consequenties. en luxe handdoek van 50 x 100 cm wordt uw deel als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. De nieuwe abonnee wordt ook I hartelijk verwelkomd: deze krijgt de krant de eerste twee weken gratis. I Not I Nog Noteer als nieuwe abonnee ingaande Naam: Adres Postcode/plaals Telefoonfvoor controle bezorging) Deze ontvangt de krant de eerste twee weken gratis. Daarna wordt het abonnement betaald per maand automatisch betalen f23,74 kwartaal acceptgiro f 70.93 Stuir als dank de handdoek aan: Naam:Voor Adres: Postcode/plaats: Stuur deze bon ingevuld aan de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 Vd Den Haag (postzegel betalen wij). Ccidóc Qowia/nt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1988 | | pagina 11