Meer hulp nodig voor vrouw in de overgang 1987 recordjaar voor Nederlandse chartermar HUIS ■RAADk Anti-rookkuur met kruiden belooft snel resultaat Het glas en zijn functie Vijfuurs videoband slijt veel te snel ECONOMIE CcidócSommvt DINSDAG 29 DECEMBER 1987 PAGIN Nog geen spoor van vermiste boswachter BUDEL Een intensieve zoekactie, onder meer met een helikopter, naar de vermiste boswachter van Staatsbosbeheer L. Cox (51) uit Leende heeft gisteren nog geen enkel resultaat gehad. Van de man is niets meer vernomen nadat hij op de morgen van Tweede Kerstdag vertrok in zijn dienst voertuig, een terreinauto. Hij had een bos wachtersuniform aan en droeg een dienst pistool. Inmiddels zijn er bijna 50 tips binnengeko men na een opsporingsbericht op de televi sie. De politie heeft een speciaal team van achttien man geformeerd. Boswachter Cox ging op Tweede Kerstdag normaal naar zijn werk in het Leenderbos, ten zuiden van Eindhoven. Toen hij 's avonds niet thuis kwam alarmeerde zijn familie de politie. Hoofddirectie NOB aanvaardt benoeming HILVERSUM De beoogde hoofddi rectie van het toekomstige Nederlands Omroepproduktie Bedrijf (NOB) heeft besloten de benoeming te aanvaarden, zo is gisteren door het facilitair bedrijf van de NOS meegedeeld. Het driemanschap, bestaande uit J.W. Verbeek, M.A. van Leeuwen (beiden lid van de huidige directie van het fa cilitair bedrijf) en C.J. Hagenbeek, de huidige facilitair commissaris van de NOS, zegt dat nu terugtreden „naar haar oordeel de continuïteit van het bedrijf alsmede de belangen van de medewerkers te zeer zou schaden". De drie beoogde directeuren hebben de aanvaarding van hun functie in he roverweging genomen nadat was ge bleken dat minister Brinkman van WVC het nieuwe bedrijf aanzienlijk minder geld wilde meegeven dan door de werkgroep Goudswaard was gead viseerd. Voor Goudswaard en ex- Shelltopman Helfrich was dat reden om niet in te gaan op het verzoek van de minister respectievelijk de functie van president en vice-president van de raad van commissarissen te aanvaar den. Volgens de drie hoofddirecteuren is hun besluit mede ingegeven door de uitspraak van de bewindsman dat hij „de komende zes maanden zal bezien of aanpassingen van het financiële ka der noodzakelijk zijn." Minister wil voor maart 1990 nieuwe registratie auto's (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Om zwartrij den en fraude uit te bannen moet er voor maart 1990 een geheel nieuwe registratie van voertuigen komen. Minister Smit-Kroes (Verkeer en Wa terstaat) heeft dit in een aantal nota's aèn betrokkenen be kend gemaakt. Zij wil de nodi ge wetsvoorstellen nog in 1988 bij de Tweede Kamer indie nen. De plannen van de minister zien er als volgt uit. Er komt één kentekenbewijs. De huidi ge delen een, twee en drie als mede de kopie deel djie ver dwijnen. Het kentekenbewijs wordt pas afgegeven als is aangetoond dat er een verze kering voor de auto is afgeslo ten of een verzoek daartoe bij een verzekeringsmaatschappij in behandeling is. Tijdens deze behandeling moet er wel een voorlopige dekking bestaan. Motorrijtuigenbelasting (MRB) zal in de toekomst geheven worden op basis van de regis tratie van de auto. Het over schrijven van een auto op een andere eigenaar of het op naam stellen van een auto zal alleen nog gebeuren na diver se controles van het nieuwe kentekenregister. De over schrijving van een auto op een andere eigenaar zal in de toe komst door de koper van de wagen zelf geregeld moeten worden. Het nieuwe kentekenregister wordt geheel geautomatiseerd zodat alle plichten voor de au tobezitter (het betalen van MRB, het hebben van een ver zekering en het voldoen aan de plicht tot periodieke keu ring) in een oogopslag zicht baar worden. De verstrekking van gegevens uit het nieuwe register wordt aan speciale ei sen verbonden om misbruik tegen te gaan. Voor aanhang wagens en opleggers komt er een speciaal kenteken. Vaten chemicali uit Cason gebor rotterdam/ijmuid: Bergers van de maatsch en Smit Tak en Wijsi hebben zondag en gistei van het gestrande vrach Öason afkomstige vatei chemicaliën geborgen, d het strand van het Sp. Finnisterre waren a spoeld. De bergers h daarbij samengewerkt mi plaatselijke opruimploeg, woordvoerder D. Kaak van de Nederlandse berj combinatie. Welk chemi de drums precies bevatte de woordvoerder niet be DEN HAAG Er moet een ruim hulpverle ningsaanbod komen voor vrouwen in de overgang, tussen de 40 en 60 jaar. De hulp moet ook buiten de sociale en medische -sfeer liggen. Met name moet daarbij worden ge dacht aan opleiding (her scholing) en betaald werk buitenshuis. Dat zegt de onderzoekster drs. B. Maas, die in opdracht van Sociale Zaken de over gangsproblematiek bij vrou wen heeft onderzocht. Het rapport dat zij hierover maakte, is gisteren door mi nister De Koning naar de Tweede Kamer gestuurd. In het algemeen hebben vrouwen uit hogere klassen minder negatieve ervaringen dan vrouwen uit de lagere klassen. Vooral vrouwen van 50 jaar of ouder afkomstig uit de lagere klassen en midden klasse met geen of weinig op leiding hebben in vergelij king met andere vrouwen de meest negatieve ervaringen (lichamelijke zowel als gees telijke). De onderzoekster heeft geconstateerd dat de groep vrouwen waar het om gaat vrijwel uitsluitend erva ring heeft met medische hulpverlening, met name van de huisarts. De mogelijk heden tot doorverwijzing naar hulpverleners op het ge bied van de geestelijke ge zondheidszorg of naar zelf hulpgroepen en alternatieve hulpverlening worden door de huisartsen nog te weinig benut. Het ontbreken van een gericht doorverwijzings- beleid leidt tot feitelijk on juist gebruik van medische voorzieningen, aldus de on derzoekster. Zij meent dat hulpmethoden zoals door zelfhulpgroepen en vrouwenopvanghuizen, zijn ontwikkeld, zoveel mo gelijk in de reguliere hulp verlening moeten worden ondergebracht. De deskun digheid van artsen en hulp verleners op het gebied van de geestelijke gezondheids zorg zou via nascholing moeten worden vergroot. Reuzeorder voor werf De Merwede ROTTERDAM - De werf De Merwede in Hardinxveld- Giessendam heeft van de bag- germaatschappij Boskalis de opdracht gekregen om een - omvangrijke verbouwing te verrichten van de sleepzuiger „W.D. Medway". De financiële omvang van de order loopt in de miljoenen, maar eën woordvoerder van de werf wilde geen nadere indicatie van het bedrag geven. Op de sleepzuiger, die uit 1976 da teert, zal een hoeveelheid nieuwe baggerinstallaties worden aangebracht. Verder zal de opslagcapaciteit van de zuiger worden verdubbeld. DOLLAR EN AANDELEN VERLIEZEN WEER WAARDE (vervolg van de voorpagina) AMSTERDAM/NEW YORK - De internationa le effectenbeurzen heb ben gisteren een flinke veer moeten laten door de verdergaande daling van de dollarkoers. Terwijl het goud in waarde steeg, kwam de dollar ten op zichte van de belangijkste valuta op een nieuw na oorlogs dieptepunt. De valutahandel raakte niet onder de indruk van een verklaring van Marlin Fit- zwater, woordvoerder van het Witte Huis, dat de Ame rikaanse regering de dollar koers niet verder omlaag wil hebben. Verwacht wordt dat de dollar de komende weken nog verder zal dalen. De centrale banken van Ja pan en in Europa grepen in om een verdere koersval te voorkomen. De interventies hadden nauwelijks effect. Voor het eerst daalde de koers ten opzichte van de gulden zelfs éven onder de 1,80. In Tokyo bereikte de dollar een negende diepte punt in veertien dagen. In Frankfurt kwam de dollar op een historisch dieptepunt van 1,602 mark en in Zürich zakte de koers voor het eerst onder de 1,30 frank. In Grootbrittannie bleven de markten gesloten in verband met een Bank Holiday. In New York werd gisteravond 1,7990 gulden genoteerd, een fractie meer dan de slotkoers van 1,7955 gulden in Amster dam. De goudprijs steeg gisteren in Zürich bijna zeven dollar tot 490,50 dollar per ounce (31,1 gram). De Nederlandse banken ver laagden hun advieskoersen met drie cent tot 1,87 gulden bij verkoop van dollars en 1,75 gulden bij aankoop. Condoléanceregister voor Den Uyl PvdA-fractievoorzitter Wim Kok was gisteren één van de velen die op het Amsterdamse stadhuis het condoléanceregister voor Joop den Uyl kwam tekenen. In Den Haag (Gemeentelijk Infor matiecentrum op de Groenmarkt) en Leiden (stadhuis) hebben ruim zeshonderd mensen hun deelneming betuigd met het over lijden van oud-premier Den Uyl. Het tekenen vari de condoléan ceregisters is mogelijk tot morgen 15.30 uur. SCHIPHOL - De geza menlijke Nederlandse charterluchtvaartmaat schappijen hebben in 1987 meer dan twee miljoen passagiers vanuit Neder land naar hun vakantie bestemming en terug ge vlogen. Daarmee wordt dit jaar een nieuw record gehaald voor de Neder- lanse chartermarkt en de resultaten van het topjaar 1979 overtroffen. Dit heeft de directeur van Transavia Airlines, P. Legro, gistermiddag op Schiphol mee gedeeld. Daar zétte hij de één miljoenste passagier van dit jaar die Transavia vervoerde in het zonnetje. Het is de eer ste maal dat deze maatschappij dit aantal reizigers in één jaar vervoert. In 1979 zat Nederland volgens Legro aan de top van zijn va- kantievliegvervoer. Door de conjuncturele ontwikkel in de jaren daarna kei deze markt met me procent. Transavia heeft een aan< het vliegvakantievervoe Schiphol van ongeveer cent en is daarmee de gi vakantiechartermaatscha In 1986 begon Transavi lijndiensten tussen Schipl Londen Gattwick. Voor de gehele Nederij luchtvaart was 1967 ee vol records, zo memoi Schiphol-directeur Wegl in een toespraak. Hij vod de dat 1988 nog wel gn zien zal geven maar een der sterke dan in 1987. Schiphol betekende 1981 het eerst het passeren vi grens van dertien miljoei sagiers in één jaar. De joenste Transavia-pas was mevrouw Pancrai Waarland, die met haaf en drie kinderen een v tiereis had geboekt naa Portugese Faro. Ook NMB vraagt geld voor betaling AMSTERDAM - Na de Post bank, de Rabobank, de Amro Bank en de meeste spaarban ken is gisteren ook de Neder- landsche Middenstands Bank naar buiten gekomen met maatregelen die de kosten van het betalingsverkeer moeten drukken. Het gebruik van be taal- en eurocheques blijft in principe gratis, maar voor kleine betalingen beneden ƒ35 gaat de NMB in de loop van 1988 een bedrag van ƒ1 rekening brengen. De afs ten zullen in de loop va jaar één maal per worden toegezonden er zoals tot nu toe op onrej tige tijden. Het tarief vo gebruik van de eurochec wordt met ingang van 1 ri verhoogd van 10 to De betaalpas, die tot i gratis was, gaat 10 ko^ CONSUMENTENINFORMATIE QeidócQowuvnt 1 „Biologische' koekjes niet gezonder Het is somber gesteld met de biologische kwaliteit van de Nederlandse koekjes. Van de grote koekjesfabrikanten zo als Verkade en Bakker Boom mag je niet verwachten dat zij ingrediënten van biologisch gecontroleerde teelt gebrui ken. Maar ook bij de alterna tieve koekjes is niet alles ro- zegeur en maneschijn. Net zoals bij de bekende mer ken bevatten de biologische koekjes bindmiddelen. De producenten proberen dit echter te camoufleren door hun koekjes een zo natuurlijk mogelijke aanblik te geven. Dat blijft echter niet onopge merkt. Het decembernummer van de Alternatieve Konsu- menten Gids bevat een test waarbij de natuurlijke samen stelling van de koekjes wordt gecontroleerd. In totaal 29 bis- kwietjes, mueslikoeken, spe culaasjes en stroopwafels wer den gecontroleerd op de aan wezigheid van biologische, ongeraffineerde grondstoffen en de gebruikte zoetmiddelen. Immers een ongeraffineerd grondstof is minder bewerkt en bevat daardoor meer voe dingstoffen. De conclusies van het onder zoek zijn niet mals: „Op grond van de biologische kwaliteit van de ingrediënten kunnen wij geen enkel koekje aanbe velen. Daarom moet er een onafhankelijk keurmerk voor koekjes komen. Zo zijn de ge bruikte suikers lang niet altijd natuurlijk. Vaak komen in de koekjes zowel bewerkte als onbewerkte zoetmiddelen voor. Bij de grote merken worden veel geraffineerde suikers gebruikt, maar ook in alternatieve koekjes komen zoetstoffen als maisstroop en rietsuikers voor. Een ding is duidelijk: echte ongeraffi neerde koekjes bestaan niet. Want zulke koekjes bevatten én ongeraffineerd vet én on geraffineerd meel. Zo'n koek je zijn de speurneuzen van de Alternatieve Konsumenten Gids niet tegengekomen. Kruiden om van het roken af te komen. Het lijkt te mooi om waar te zijn. De Kruide- hoeve uit Arnhem belooft echter met een nieuw pro- dukt, Nicosan, zware rokers binnen acht dagen van hun verslaving af te helpen. Het maandblad Libelle-Medisch heeft een onderzoek gedaan onder 5000 van haar lezers. Volgens de producent van Ni cosan was na acht dagen, de duur van de kuur, ruim de helft van de deelnemers ge stopt. 44 Procent van de deel nemers rookte aanzienlijk minder dan voorheen. Voor de fantieke roker gloort dus een sprankje hoop. Hoe vaak heb ik al niet vergeefs geprobeerd van het roken af te komen? De pogingen zijn niet meer te tellen. Hoewel ik mezelf niet als een zware ro ker zou willen omschrijven, rook ik met vlagen toch ste vig door. Vooral bij een geest dodende vergadering wil dit wel eens gebeuren. Mijn be sluit staat dan ook vast: ik ga die rookverslaving te lijf met Nicosan (45 gulden, verkrijg baar bij reformwinkel of dro- Glaswerk werd in vroeger tij den vaak gebruikt als ge schenk bij huwelijk of memo rabele data of als cadeau aan provinciale overheden. Ook tegenwoordig wordt er naast het gewone glaswerk nog veel „gelegenheidsglas" geprodu ceerd. Vóór 1958 werd alle glas am bachtelijk geproduceerd. In de 11e eeuw was al sprake van Venetiaanse glasblazers. De Italianen waren meesters in het graveren van teksten op glaswerk, waarvan nog steeds prachtige unica bij an tiquairs getuigen. Glaswerk staat anno 1987 nog altijd in de belangstelling. Royal Leerdam bracht on- De gebruiksaanwijzing leert al gauw wat me te doen staat. Vijf maal per dag een poeder innemen. De poeders moeten me de lust om te roken ontne men. Daarnaast eenmaal per dag een capsule multivitami- ne die ervoor zorgt dat mijn lever een oppepper krijgt waardoor de functie van dit orgaan wordt verbeterd. De lever heeft namelijk lange tijd de nicotine in het lichaam af gebroken en is daar wat min der actief door geworden. De Sint Janskruid capsules die ook eenmaal per dag ingeno men moeten worden, dienen voor de rust. Naast de kruidenpreparaten geeft de maker van het pro- dukt ook wat nuttige tips. Vroeg naar bed, geen zware maaltijden, veel- water en vruchtensap drinken, minder koffie en alcohol en krachtig NEE zeggen als een sigaret wordt aangeboden. Dat laatste kost geen moeite. Mijn eigen merk is toch het lekkerst. Het pakje zit nog in mijn tas, wachtend op het moment dat ik het krachtig in de vuilnis- De laatste sigaret. De helft van de deelnemers aan de kruiden- kuur stopte met roken. bak durf te gooien. Na twee dagen heb ik al de helft minder gerookt dan nor maal. De zin om naar een si garet te grijpen neemt duide lijk af. Maar als ik de vierde dag op zo'n geestdodende ver gadering beland, zit ik onge merkt toch lustig te stomen. Geschokt door die ontdek king, maak ik de sigaret uit. Maar echt vies vond ik het niet. Ik houd moed. De vijfde dag gaat prima. Rustig werkend en niet rokend kom ik de dag door. Alcohol heb ik tot nu toe braaf laten staan, koffie drinken kon ik niet laten. De zesde en zevende dag gaan me ook goed af. Ik kan niet wachten tot de achtste dag voorbij is. Dan moet de vrese lijke verslaving over zijn, zo FOTO: SP belooft de kuur. Overdag gaat het goed. 's Avonds gebeurt het. Op een feestje staan wat feestgangers gezellig een siga ret te roken. Met een glaasje witte wijn in mijn handen, snak ik ook naar een sigaret. „Nou eentje dan", hoor ik me zelf al denken. Voordat ik het weet, doe ik weer mee. De volgende dag moet ik zon der capsules en poeders ver der. 's Morgens zie ik als een berg tegen de dag op. Het lukt wonderwel, op eéh sigaret na. Waarschijnlijk behoor ik nu tot 44 procent van de door Li- belle geteste rokers. Zij gin gen immers minder roken, dank zij de acht-daagse anti- rookkuur. Maar hoelang zij en ik dat volhouden vermeldt de gebruiksaanwijzing niet. MIRJAM VAN ZUILEN Handig, die mogelijkheid om op je videorecorder meerdere programma's voor te pro grammeren. Wie er een paar weekjes met vakantie tussen uit gaat, kan dan zijn of haar favoriete tv-programma's op nemen. De mogelijkheden worden op de nieuwste ma chines steeds groter. Was het in het allerprilste begin van de videohistorie mogelijk één programma per 24 uur vast te leggen, nu is het al mogelijk zo'n acht programma's binnen één maand op te nemen. Er is echter één maar: zelfs een band van vier uur (E240) is niet lang genoeg meer om zo veel programma's te bevatten. Ten eerste varieert de lengte van de programma's meestal van een half uurtje tot een paar uur. Daarnaast moeten de aanvangs- en eindtijden royaal worden genomen, om dat bijna geen enkel program ma op tijd begint of eindigt. Alleen als de bandrecorder een knop voor halve snelheid heeft, kan er tweemaal zoveel op en nagenoeg alles worden opgenomen. Maar wat moet je doen als die halve snelheid ontbreekt? Er zit niets anders op dan maar een paar pro gramma's te missen. Basf heeft er echter iets op gevon den. Die heeft nu een nog langere videocassette op de markt gebracht, een E300 met ruimte voor vijf uur ingeblikt tv-genot. Maar was de E240 al dun, de E300 is helemaal flin terdun. Video-fabrikanten als JVC en Grundig hebben in middels de nieuwe videotape uitgebreid in de praktijk ge test en door de mangel ge haald. Daaruit is hen geble ken dat de band veel te dun is voor praktisch gebruik. Er is al snel sprake van aanzienlij ke slijtage. Met andere woorden: de band is geen lang leven beschoren. Bovendien blijken de recorders van bij voorbeeld Grundig door de nieuwe band misleid te worden: de automatische bandlengte-herkénner behan delt de vijfuursband als een drie- of vieruursband. Voorlopig is de E300-videota- pe (uiteraard spreken we over de VHS-versie) nog niet in de Nederland verkrijgbaar. Naar verwachting gebeurt dat „er gens" in het nieuwe jaar. Overheidsglazen uit het „winkeltje" In Leerdam langs het zogenaamde „Hals- tothet ontwerpersteam van glas" uit, gemaakt naar een Leerdam toetrad, blies in 1927 model dat voorkomt op de zijn eerste gildeglas zelf. Wie schilderijen van Frans Hals. nu voor een paar gulden een gildeglas koopt voor zijn Het glas kost ƒ119,-. Daarbij feestmaaltijd kan niet zeggen past een kandelaar van glas dat de thans 86-jarige (gepen- voor ƒ395,-. De grote A. D. sioneerde maar nog werkza- Copier, die in 1923 samen met me) Copier mikte op de „hapy de kunstenaar Chris Lebeau few". Het lijkt zelfs of hij met Voor de feestdagen: drie soorten glazen „Magnum Plus". Deze worden in dozen 6 stuks overal in Nederland verkocht voor 21,95. (Royal Leerdam) zijn ontwerp van industriële vervaardiging is uitgegaan. Een kristallen gilde-wijnglas kostte in 1957 ƒ3,50 en thans 35,-. Een gilde-wijnglas kwam in 1957 op 1,50 en komt thans op 3,-. Voor geschenken bij bijzonde- ïeden of als relatie- cadeau kan men nog steeds bij de Verenigde Glasfabrieken terecht bij de speciale afdeling „gelegenheidsglas". Voor een kelk met ets „Verenigde Oost- Indische Compagnie" (VOC) legt men 60,55 neer (excl. ets); een oorlamsglas kost 65,- en voor een hartstochte lijke zeiler is bijvoorbeeld een scheepskaraf met ets voor 180,- een meesterlijke ver rassing. Deze „kunstwerkjes" zijn alle met de hand ge maakt. Evenals vroeger be heersen ambachtslieden de kunst van etsen en graveren tot in de puntjes. TINY FRANCIS Kookboeken di niet frustreren Een goedl kookboek is kookboek waar je iets hebt; als gemiddelde eter reider dan. Hoogstandjes leuk, maar zelden te ve zenlijken in de huis-tuir keuken-keuken. Een kookboek moet dus frustreren. Bovendien is niet leuk als je voor elk recht eerst tassen vol l schappen moet doen en volgens nog uren aan dej moet. Een goed kookl combineert een aantal zs Er moeten veel gerechte staan die je dagelijks maken, maar ook een paa cepten waar je, bijvoor! bij een extra feestelijk etf enige eer mee kunt inleg Dit soort kookboeken z steeds meer. Vooral de Hi uitgeverij Bzztöh pro! met zijn Bever-serie het den te vinden tussen de aspecten van eten. Dat I inmiddels weer een ai boeken opgeleverd met rechten uit diverse lar Frankrijk, Italië, Scandin Hongarije en Vietnam. I mee begeeft de reeks nogal tussen uitersten. Ai ene kant de inmiddels 1 traditionele, maar dal niet minder lekkere Boui dische smaak en de langj steeds meer in zwang kol de Aziatische keuken. Culinair veelschrijver Belterman vulde in de Kreatief Koken voor uitj rij Van Dishoeck een b| over de Italiaanse keuke deed dat, vergeleken me rianne Piepenstocck in d ver-reeks, nogal bek maar mede daardoor overzichtelijk. Eén recep bladzij met een uitsteke volgen bereidingswijze, de Kans op slagen natui vergroot. Dat de keuze door een tikkeltje tradil Ier is geworden, spreekt voor zichzelf. Wie liever drinkt dan ee uit de voeten met Het penboekje, hoewel je dai moet houden van een s niet erg voor de hand li de combinaties. Wat te ken bijvoorbeeld van ki aardbeiensaus. Maar ja, a niet te eten is, is het in e val wel spannend. DICK HOF1 Bever-reeks: De Franse K De Italiaanse keuken. De S navische keuken, De Hou keuken. De Vietnamese k Uitgeverij: Bzztöh. Prijs p« ƒ14,50. Kreatief-koken-reeks: De aanse keuken. Het siropen! Uitgeverij: Van Dishoeck per deel: ƒ12,50.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1987 | | pagina 14