Informele leiders aan de macht «4i Onderwijsbonden willen andere vut-regeling „Minister Ruding moet belasting ambtenaren nog eens voorlichten Sfening fjnderslag [i start lEUWi Geen sluiting bejaarden oorden op grote schaal NOG EEN WEEK MET KORTING. EN DAN HONDERD JAAR NIET MEER. 87paiNENLAND fceidócOowumt jer: basis voor itie PvdA en VVD eider belang rOFl !RDAM De samenleving is zeer met een verruiming van de keuze- .kheden voor de vorm van een rege- sintïlitie. Het zal uiteindelijk ook een ge- de p belang voor PvdA en VVD blijken s systals die partijen de basis kunnen leg- s ecojr een coalitie waarvan het CDA niet ige y "Hie deel uitmaakt. Dit betoogde de A ctievoorzitter van de PvdA in de 1 Kamer. W. Meijer, gisteravond op ?r laajtigke bijeenkomst van de VVD in 2n opdam. „De cdalities met het CDA heb- iten es ieder afzonderlijk verzwakt omdat >r het aan alternatieven ontbreekt", aldus l? Eei erkende dat onderhandelingen (menwerking tussen de PvdA en de moeilijk" zouden worden. Jubileumboom voor koningin LEUSDEN De Federatie van Oranjeverenigingen heeft ge meentebesturen in ons land op geroepen op 31 januari 1988, de vijftigste verjaardag van konin gin Beatrix, speciale Beatrix-bo- men te plaatsen. De Federatie wil daarmee de traditie voortzet ten om op centrale plaatsen in gemeenten jubileumbomen te plaatsen, zoals dat vroeger ge beurde met Wilhelmina- en Juli- anabomen. Staatsbosbeheer en de Nederlandse Vereniging van Boomkwekers hebben hun me dewerking al toegezegd aan de actie, waarbij waarschijnlijk zal worden gekozen voor een linde boom. Van Kemenade als eerste op voordracht van Eindhoven DEN HAAG Oud-minister dr. J. van Kemenade (PvdA) wordt zeer waarschijnlijk de nieuwe burgemeester van Eindhoven. Van Kemenade staat als eerste op de voordracht van de commis saris van de koningin in Noord Brabant. Van Kemenade moet in Eindho ven dr. G. Borrie opvolgen die met pensioen gaat. Van Kemena de (50) was minister van onder wijs in de kabinetten Den Uyl en Van Agt II. Op het ogenblik is hij voorzitter van het college van bestuur van de Vrije Univer siteit in Amsterdam. TNO-onderzoeker: „Heel jong met fluor beginnen UTRECHT Kinderen die vanaf hun eerste levensjaren fluoride toegediend hebben ge kregen, blijken op latere leef tijd minder gaatjes in hun de finitieve gebit te krijgen dan kinderen die pas na de door braak van dat gebit-aan fluor zijn begonnen. Dit is het be langrijkste resultaat van een onderzoek waarop drs. Ton van Eek vandaag in Utrecht is gepromoveerd. Van Eek is verbonden aan de werkgroep TNO Tand- en Mondziekten van het Nederlands Instituut voor Preventieve Gezond heidszorg. Ontvoerder van Joke Otto in Italië doodgeschoten SPIJKENISSE/BRESCIA Eén van de ontvoerders van de bankiersvrouw Joke Otto uit Spijkenisse is bij een schietpartij met de politie in het Noord- italiaanse Brescia om het leven geko men. Het betreft de 31-jarige Italiaan Pierluigi Facchinetti, die wegens min stens zes moorden en meerdere roofo vervallen werd gezocht. Bij de schiet partij werd Mauro Nicoli, die eveneens bij de ontvoering betrokken was, le vensgevaarlijk gewond. Tijdens de ont voering van mevrouw Otto vorig jaar werd haar vriend gedwongen 1,4 mil joen gulden uit de kluis van de Vere nigde Spaarbanken in Rotterdam te ha len. OMBUDSMAN: 99 di en bev hij o eej If ze| e voo i vani pa. R 'Sgew-VENNEP De r 8roks terugkerende lse d(achtmobilisatie-oe- ngesij Donderslag 18 is verjjg weer van start ji. Opgeroepen zijn 1000 man personeel 327ste infanterie- het lijgingsbataljon. Dit Jn behoort tot de zo- ZU TOde territoriale n- den die na mobilisa- vens en vliegvelden n beveiligen, oeme dt gtfunctionarissen als offi- liecla! onderofficieren en n wjurs dienden zich van- >er eerste reisgelegen- i 07.00 uur naar hun op- bkatie te verplaatsen, rerige personeel moest gO uur reizen. De mobili- er ^jkomstcentra zijn een 'iehal aan de Noorder- Nieuw-Vennep, het 23-e magazijn te Hillegom de fimilitaire complex Nieu- di£r te Amsterdam. In de pn morgenochtend moet taljon gereed zijn. Tot dag krijgt het bataljon tische test het marine- imp Valkenburg te Kat- arhn Zee te beveiligen. Te- de hallen schietvaardigheid- Bra wor<^en gehouden in Ai_,fanterieschietkamp De P\mp, in het artillerie- JSer<:amp te Oldebroek en aclchietbaan Waalsdorp in tlaag. De demobilisatie kfij^ag rond het middag- pelij)t00id 2iin- lordi veil )otte geiser 2 moeder en Hi het leven SRDAM Een 33-jari- ie beMer en haar 8-jarig mpen zijn gistermiddag in st taming in Rotterdam om S ,ven êekomen door kool- ^^devergiftiging, ver- 'r,espjijk veroorzaakt door geiser. Het drama door het 9-jarig rtje van mevrouw °lQj), die toen zij uit school snehaar moeder en broertje eer ü|eloos aantrof. Het meis- ng eimeerde telefonisch een zijzelf ook be- ra upos raakte. Een buur- ütslatist via de tuin in de wo- n. Mj komen en belde de po rt- e drie bewusteloze men- le°befrden naar een zieken- ïperr^racht, waar bleek dat iisje als enige het onge- et zod overleefd, nper. (ADVERTENTIE) "■hei 12 years old, iü 6°^ pure malt whisky. FDelcavê KADERLEDEN PROFITEREN VAN SOLDATENBENDE VANDAAGi IN HET OIRSCHOT In de ma cho-wereld van het leger leven vooral de zwakke dienstplichtigen in een ongunstig klimaat. Zij huiveren onder het weertype dat wordt be paald door keiharde op leiders of medesoldaten wier lichaam even ge spierd is als hun taal. Pesterijtjes die al dan niet onder invloed van alcohol of drugs als een geintje beginnen, veran deren niet zelden in een regelrechte bedreiging voor de weerloze slacht offers. In 1982 bracht een overheids- onderzoek naar wandaden in het leger slechts incidenten naar boven. De marine ken de in 1984 de ontuchtaffaire met zeven matrozen op het fregat Van Galen. En nu is het de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninck-ka- zerne in Oirschot waar op nieuw sprake is van een schrikbewind. Waren het twee jaar geleden twee be roeps-sergeants die werden veroordeeld wegens mishan deling en intimidatie van dienstplichtigen, nu wijzen beschuldigende vingers een hele bende dienstplichtigen van de Bravo-compagnie aan. De marechaussee heeft na een onderzoek van anderhal ve maand twee processen- verbaal opgemaakt. Op grond daarvan wordt overwogen een gerechtelijke vervolging tegen bepaalde personen in te stellen. Op het departe ment van defensie, waar gis teren urenlang over de ter reurdaden van het afgelopen half jaar is vergaderd, zwijgt men echter over het aantal daders (ten minste drie), hun namen en de aard van hun daden. Spierballen Waar Defensie ondanks een boek met voorbeelden van Marcel Buitinga en een zwartboek van de VVDM (beide uit 1985) is blijven spreken van incidenten bin nen de krijgsmacht, ziet de vereniging van dienstplichti ge militairen nu toch echt structurele problemen. „In elke groep heb je wel wat terreur, maar in het geval van Oirschot is het heel ma nifest. Het schrijnende is: men wist ervan", vertelt VVDM-woordvoerer Jan Wit. „Wat is het subtiele van het geheel. Er vindt geen openlijk fysiek geweld door kaderleden plaats, maar deze staan het wel toe. Daarvoor worden de informele leiders gebruikt, de soldaten met een grote mond en flinke spier ballen. Die hebben veel aan zien en macht. Zij zwepen de anderen ook op tot prestaties. Militair gezien functioneren zij goed en de te zwakke ka derleden profiteren van hen". Hij vervolgt: „Elke groep kent een groepscommandant, een sergeant, en die heeft een plaatsvervanger. Meestal is dat een dienstplichtige die later korporaal wordt. Het schrijnende is dat in Oirschot die plaatsvervanger ook zo'n typische leider is, die ook heeft meegedaan aan de ter reurdaden. Deze man is nog altijd niet geschorst. Het is tijdens de opleiding allemaal al misgegaan en daarna zo gebleven, 's Avonds kan zo iets escaleren omdat er dan amper controle is. De jongens controleren elkaar. Dat kan goed gaan, maar dan niet door mensen die dit niet aan kunnen. En als het dan zoals Defensie zegt om incidenten gaat, waarom heeft staatsse cretaris Van Houwelingen dan in februari j.l. een onder zoekscommissie ingesteld o.l.v. prof.dr. Drenth van de. VU in Amsterdam? Deze commissie moest onderzoek verrichten naar omvang, aard en oorzaken van geweld tussen militairen van gelijke rang en naar de relatie meer- deren-minderen". Pantser- infanterie In Oirschot is het zeventien de pantser-infanteriebataljon gelegerd. Dit is onderdeel van de 13e pantser-infante riebrigade waartoe ook kapi tein Vlijm behoort die on langs zijn „schrikbewind" in de Willem 1-kazerne in Nij megen na diverse klachten heeft moeten bijstellen. Het waren ook soldaten van het Oirschotse bataljon die zich begin vorig jaar tijdens een bezoek aan de kazerne in Vught buiten in de winterse kou totaal moesten omkle den. De handelingen van de nu beschuldigde „bende van Oirschot" worden geken merkt door machtswellust, sadisme en wellust. Eén mis bruikte dienstplichtige zou zelfs uit wanhoop een ge bouwtje in brand hebben ge stoken om via zelfmoord voorgoed aan de terreur van zijn „dienstmaten" te kunnen ontsnappen. Toen een VVDM-lid deze mislukte po ging openbaar wilde maken, werd ook hij mishandeld. Daarop bracht een legerpre- dikant de zaak van mishan delingen, intimidaties, chan tage met foto's van gedwon gen seksuele spelletjes enzo voort eindelijk aan het rol len. Te zacht Sommige hardheidsoefenin gen zijn nodig, zeggen voor standers van deze aanpak. De praktijk van de oorlog heeft dat veelvuldig aangetoond. En wie al niet opgewassen is tegen z'n kamergenoten of commandant, is zeker te zacht voor de vijand. De Bra vo-compagnie in Oirschot leidt op voor functies in Ne derland, met oefeningen in Duitsland. Echte vechtmachi nes voor de Duitse frontlinies hoefden er van deze man schappen niet te worden ge maakt. Dat „excuus" hadden de twee in 1986 veroordeelde sergeants nog wel. Zij be werkten sluipende soldaten met de punt van hun schoe nen, gooiden schurend zand in hun veldtenue en organi seerden marsen met nog niet ingelopen „kistjes". Na dat „incident" gingen stemmen op meer sociale vaardigheden te onderwijzen in de opleiding van onderof ficieren in Weert. Uit krin gen van de kaderleden klonk echter als tegenargument. „Dienstplichtigen zijn na tuurlijk ook niet allemaal lekkere jongens, sommigen zijn zelfs duidelijk crimi neel". Deskundige prof. Everaerd zei in 1985 al tijdens de con ferentie „Sekse, seksualiteit en krijgsmacht": „Thuis en in zijn directe omgeving is de man nog wel aardig, maar dat wordt minder naarmate hij verder in de buitenwereld komt. In het leger ontstaan dan ruwe seksspelletjes". MINISTER BRINKMAN: DEN HAAG Volgens minister Brinkman (wel zijn) is van het op grote schaal sluiten van bejaar denoorden geen sprake. Slechts „in een beperkt aantal gevallen" zal ge sproken kunnen worden van een daadwerkelijke verhuizing. Tijdens een gisteren gehouden mondeling overleg met leden van de commissie voor welzijn en cultuur uit de Tweede Ka mer verzette Brinkman zich tegen de suggestie als zou het bij de sluiting van bejaarden oorden gaan om op zijn minst 8000 plaatsen. Brinkman: „Er Bejaarden uit Groningen boden de vaste kamercommissie voor welzijn gisteren in Den Haag een „snert-maaltijd" aan uit protest tegen de voorgenomen bezuinigingen op de bejaardenoorden. Zelf namen de demonstranten ook een kop erwtensoep. FOTO: CEES VERKERK schikbaar stellen van een be drag van 380 miljoen gulden wees hij om budgettaire rede nen van de hand. Ook de in stelling van een sanerings fonds op dit terrein wees hij als een „ongelukkige gedach te" af. wordt niet met duizenden ge-, schoven als zouden het baaltjes meel zijn". Volgens Brinkman moet „hier en daar" sluiting worden overwogen. Op korte termijn zal hij de Kamer hier over schriftelijk informeren. Brinkman zegde toe open te staan voor het zoeken naar' tussentijdse, incidentele oplos singen voor ontstane knelpun ten. Voor begin april volgend jaar komt hij met een evalua tie van de Wet op de bejaar denoorden. Een verzoek van uit de provincies tot het be- Premie ziektekosten weer 114 hoger UTRECHT Mensen van 20 tot 65 jaar die particulier zijn ver zekerd tegen ziektekosten moeten volgend jaar opnieuw 114 extra betalen aan „wettelijke bijdragen". Dat bedrag is nodig om de tekorten op te vangen van de standaardpolis voor ex-vrijwil lig verzekerden bij het ziekenfonds en voor een bijdrage aan de ziekenfondsen omdat die relatief meer oudere en dus duurdere klanten in hun verzekerdenbestand hebben dan de particuliere verzekeraars. Verzekerden tot twintig jaar betalen de helft en 65-plussers tachtig procent. Wie een standaardpolis heeft, betaalt alleen de heffing van 48 gulden. Het ministerie van WVC heeft over de verhoging overigens nog geen beslissing genomen. Daarom is het nog onduidelijk of de premie al per 1 januari wordt verhoogd. Het staat ook nog niet vast of het een tijdelijke of blijvende verhoging zal worden. DEN HAAG De mede werkers van de belasting dienst zouden nog eens moeten worden voorge licht over de wettelijke bepalingen met betrek king tot het binnentreden van een huis. Dat vraagt de Nationale Ombudsman, mr. drs. M. Oosting, aan de minister van financiën. De minister moet er ook voor zorgen dat die bepa lingen goed worden uitge voerd. De Nationale Ombudsman re ageert daarmee op een klacht van een destijds 66-jarige in woner van Breda. In januari van 1985 kwamen bij de man twee deurwaarders een belas tingschuld van 3900 gulden in nen. De man weigerde de deurwaarders de toegang tot zijn woning. Die kwamen later die dag terug met de politie. De Bredanaar weigerde op nieuw toegang. Daarop werd hij aangehouden. Dat ging ge paard met enige schermutse lingen waarbij de man gewond raakte. De Ombudsman schrijft in zijn rapport dat op grond van de Grondwet alleen bij wet aan gewezen personen in wettelij ke bepaalde gevallen een wo ning tegen de wil van de be woner mogen betreden. De deurwaarder kan de hulp inroepen van de burgemeester als hoofd van de politie. De burgemeester kan zich laten vertegenwoordigen door een hoge politiefunctionaris. In het geval van de Bredanaar wer den de deurwaarders verger zeld door twee lage politie functionarissen, die niet kon den worden beschouwd als vertegenwoordigers van de burgemeester, aldus Oosting. Geen spoor van afkomst vondeling AALTEN De afkomst van de baby die eind vorige week ter vondeling werd gelegd bij de Duits-Nederlandse grens overgang in Aalten is nog steeds onbekend. Onderzoek van zowel de Duitse als de Ne derlandse politie heeft nog niets opgeleverd. De baby, een jongetje, werd in een tas bij een bushalte gevonden. Het wordt niet uitgesloten dat de moeder van de vondeling van Nederlandse afkomst is. Vol gens de politie is de baby, die is opgenomen in een zieken huis in Bocholt, in paniek ach tergelaten. DEN HAAG De onder wijsbonden willen een an dere verruiming van de vut-regeling dan minister Deetman van onderwijs begin deze maand heeft voorgesteld. Zij vinden dat het onderwijsperso neel moet kunnen kiezen tussen deeltijd vut op 55- jarige leeftijd of volledige vut vanaf 57 jaar. Het voorstel wordt 25 novem ber aan de minister voorgelegd tijdens de eerste besprekingen over de zogenoemd dop-maat- regel (doorstroming van on derwijspersoneel). Volgens de bonden blijkt uit voorlopige berekeningen dat met het thans beschikbare geld (151 miljoen) de door hen voorge stelde regeling tot de mogelijk heden behoort. Deetmans voorstel om het on derwijspersoneel al op 53-jari- ge leeftijd de mogelijkheid te geven voor een halve week vervroegd het onderwijs te verlaten heeft volgens de bon den grote nadelen. Er bestaat dan ook twijfel over het aantal deelnemers. De maatregel, waarvan 5.000 mensen gebruik kunnen maken, zou het onder wijs in één keer confronteren met ongeveer 10.000 in deeltijd werkende leerkrachten. Een dergelijke sterke groei van de deeltijdarbeid zal het onder wijs voor organisatorische en onderwijskundige problemen plaatsen, aldus de bonden gis teren in een verklaring. Een ander bezwaar ligt voor de organisaties in de kwaliteit van de nieuwe deeltijdbanen voor jongere leerkrachten. Het zal in de meeste gevallen gaan om banen van ongeveer 20 uur met salarissen onder de bij standsnorm. De kans op aan vullend werk voor jongeren in het onderwijs zal niet erg groot zijn, menen de bonden. (ADVERTENTIE) Doorgaans zijn wij niet zo kwistig met Disc spelers (op de Yamaha 900 en 1100 zelfs korting. Maar we bestaan 100 jaar. En dan mag je wel een keer een toegift geven. Daarom, t/m 30 november 1987 f 100,- korting op onze Compact f200,-). En een gratis compact disc t.w.v. f55.-. Zodat u meteen kunt horen dat Yamaha precies klinkt zoals het is bedoeld. O YAMAHA

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1987 | | pagina 3