Detailhandel doet goede zaken Damrak met neus op de harde feiten Epilepsie: je laat je medemens toch niet vallen...? -ECONOMIE £eidóeSou*a*it -ï VERKOOP KLEDING EN HUISHOUD-ARTIKELEN IN DE LIFT MARKTEN Naar schoon havenslib GATT: lichte groei wereldhandel houdt aan Akzo ziet werkgelegenheid het best gewaarborgd bij DE Beurs van Amsterdar VRIJDAG 25 SEPTEMBER 1987 PA( Acfcr Ter Meulen wil zijn warenhuizen verkopen ROTTERDAM De directie van Ter Meu len wil zijn warenhuizen in Rotterdam, Spii- kenisse en Dordrecht verkopen. Met Wol- te rs Schaberg in Utrecht worden daarover onderhandelingen gevoerd. Hoewel de financiële situatie niet „rooskleu rig" is, dreigt geen direct gevaar voor het voortbestaan. Ook bij een overname komt de werkgelegenheid van de circa 750 perso neelsleden,, niet in gevaar. Problemen kun nen zich volgens de dienstenbond FNV wel op langere termiin voordoen, omdat het be drijf om zijn marktpositie te behouden, moet investeren en uitbreiden. Wolters Schaberg (200 werknemers, omzet v.j. 230 min.) werd in 1980 opgericht en bezit of heeft be langen in enkele tientallen ondernemingen, waaronder de winkelketen Xenos. Schiphol wederom beste luchthaven van de wereld SCHIPHOL De luchthaven Schiphol is door geregelde luchtreizigers uit alle delen van de wereld uitgeroepen tot de beste luchthaven van de wereld. Dat is vastgesteld bij een onderzoek van de IFAPA, een internationale organisatie, die zich inzet voor de belangen van luchtreizi gers. IFAPA had onder 250.000 geregelde lucht reizigers een vragenformulier uitgedeeld en 30.000 luchtreizigers uit honderd landen heb ben dat formulier ingevuld teruggestuurd. Luchtreizigers uit Noord-Amerika, Latijns Amerika, het Midden-Oosten en Afrika waren ook van oordeel dat Schiphol de beste belas tingvrije winkels heeft met de laagste prijzen. Sinds 1980 is Schiphol reeds veertien maal tot de beste luchthaven van de wereld uitgeroepen door diverse organisaties en bladen van zaken reizigers. Utrechtse veiling eerste met opties op groente- en fruit UTRECHT De coöperatieve groenten- en fruitveiling^ Utrecht en omstreken voert vanaf volgende week dins dag als eerste veiling in Nederland het certificaatveilen in. Tot nu toe worden de produkten van de telers pas verkocht als ze in de veilinghal staan, maar het certifi caatveilen maakt het mogelijk om bij voorbeeld appels te kopen die nog aan de boom hangen. De teler weet daardoor veel eerder welke prijs hij voor zijn produkten krijgt, terwijl de koper kan rekenen op de hoeveelheid fruit die hij nodig heeft, met de juiste ver pakking. Een certificaat staat borg voor een optie op een partij fruit die nog moet worden aangeboden. De teler zet op een document welke produkten hij op welk tijdstip kan leveren en biedt dit dan via de veilingklok te koop aan. De koper van het certificaat claimt de partij fruit. Met de veiling kunnen dan afspraken worden gemaakt over de precieze levertijd en de verpakking. MACINTOSH SCHORT UITBREIDING OP STEIN Winkelconcern Macintosh - met dochterondernemingen Super Con- fex en Kwantum - houdt even de pas in. Omdat de export naar een aantal landen onder druk staat wacht de Limburgse onderneming met de voorgenomen uit breiding van magazijnen en kantoren in Stein. Met name de werkmaatschappijen Ma cintosh International in Kerkrade en Maciontosh Falcon in Stein hebben te lij den van het achterblijven de export en de daarbij behorende winstmarges. De raad van bestuur blijft bij de eerder uit gesproken verwachting dat 1987 een goed jaar wordt, maar dat het niet zeker is of het niveau van 1986 kan worden gehaald. Macintosh verdiende vorig jaar 40,78 miljoen netto. DEN HAAG De gel- domzet in de detailhan del is de eerste zeven maanden van dit jaar met 3 procent gestegen in vergeleken met de zelfde periode vorig jaar. Vooral de laatste maan den zit de groei er stevig in. In juli lag de omzet 6,9 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar en in juni 5,6 pro cent, aldus het CBS. De sterkste stijging deed zich in juli voor in de niet-voed- sel-sector. Met name de kle- dingbranche (14,4 procent), winkels voor huishuidelijke artikelen (14,2 procent), de doe-het-zelfbranche (11,7 procent en de benzine-servi- cestations 13,1 procent) wa ren forse groeiers. Daarente gen daalde in de boeken branche en bij de juweliers de geldomzet met 3 procent ten opzichte van juli 1986 en bij de kantoorboekhandels (-8 procent). In de voedsel-sector steeg de geldomzet in juli met 3,6 pro cent Voor de kruideniers be droeg die groei 2,9 procent. De warenhuizen vergrootten tenslotte hun omzet met 5,2 procent, terwijl bij de postor derbedrijven een daling met 13,5 procent optrad. In de eerste helft van 1986 zijn volgens het CBS in Ne derland ruim 7000 onderne mingen met winstoogmerk opgericht. Ten opzichte ver dezelfde periode in '85 bete kent dat een daling met ruim zes procent. Van de nieuwe ondernemin gen behoorde bijna de helft tot de bedrijfstak handel, ho reca en reparatiebedrijven voor gebruiksgoederen en ruim een kwart (2120) tot het bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening. Meer dan de helft van de op richtingen had plaats in Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant. Christie's boert goed LONDEN De winst vóór belastingen van het Britse vei linghuis Christie's, met filiaal in Amsterdam, is met 153 pro cent gestegen van 7,2 miljoen pond sterling in de eerste helft van 1986 tot 18,3 miljoen pond (ruim 61 miljoen gulden) in dezelfde periode van dit jaar. De omzet .groeide met 54 pro cent van 33 miljoen pond tot 51 miljoen pond (171 miljoen gulden). Hoger resultaat Beers DEN HAAG Beers, impor teur van zware bedriifsautos in Den Haag, heeft in het eerste halfjaar een nettowinst be haald van ƒ9,1 miljoen, tegen f 8,4 miljoen vergeleken met dezelfde periode in '86. De om zet steeg met 8,5 procent tot 253 miljoen. De markt voor zware bedriifs- autoé in Nederland is in het eerste halfjaar gegroeid, waar door weer een record in de af leveringen van nieuwe en ge bruikte bedrijfsautoé werd be reikt. De activiteiten in werk plaatsen en magazijnen ver toonden een verdere groei. De verwachting is dat de jaar winst ondanks de hogere be lastingdruk boven die van 1986 (f 15,8 miljoen) zal uitstij gen. VEEMARKT UTRECHT (24-9) SLACHTRUNDEREN: (gulden per kg gesl.gew.) Aanvoer 880. waarvan 110 stieren. Stieren 1e kwal. 7,20-7,70, 2e kwal. 6.20-7.20, vaarzen 1e kwal. 7,30-8.10, 2e kwal. 6,70-7,30, koeien 1e kwal. 6.65-7,20. 2e kwal. 6,00-6,65, 3e kwal. 5,75-6,00, worstkoeien 5,10- 5,60. Handel stieren redelijk, prijzen iets hoger, koeien stroet, prijzen iets lager. I GEBRUIKSRUNDEREN: (gulden per stuk) Aanvoer 257 waarvan 20 graskalve ren. Melk- en kalfkoeien 1e soort 2000-2450. 2e soort 1800-2000, melk- en kalfvaarzen 1e soort 1700- 2100, 2e soort 1400-1700, guste koeien 1e soort 1300-1850, 2e soort 1000-1350, enterstieren 1550-2150. pinken 1100-1325, graskalveren 900- 1200. Handel koeien rustig, prijzen prijsh., pinken rustig, pri)zen prijsh., kalveren rustig, prijzen gelijk, enter stieren redelijk en prijzen prijsh. NUCHTERE KALVEREN: (gulden per stuk) Aanvoer roodbont 153. Stierkalf 650- 800, stierkalf extra kwal. 800-900, vaarskalf 350-550 Aanvoer zwart bont 600. Stierkalf 275-550, stierkalf extra kwal. 550-650, vaarskalf 250- 425. Handel roodbont rustig, prijzen gelijk., zwartbont rustig en prijzen la ger. VARKENS: (gulden per kg lev.gew.) Aanvoer 580 varkens. Slachtvarkens 2,35-2,50, zeugen 1e kwal. 2.10-2,20, 2e kwal. 2,00-2,10. Handel rustig, prijzen iets lager. SLACHTSCHAPEN- EN LAMMEREN: (gulden per kg gesl.gew.) Aanvoer 2000. Schapen 4,50-6,00, lammeren (rammen) 8,00-9,50, (ooi en) 6,50-9,00., (gulden per stuk) scha pen 100-190, lammeren (rammen) 170-210, (ooien) 140-180. Handel schapen redelijk, prijzen prijshou dend, lammeren rustig en prijzen ge lijk. GEBRUIKSSCHAPEN-, LAMMEREN EN GEITEN: (gulden per stuk) Aanvoer aebruiksschapen- en lam meren 193. Fokschapen 180-260, weidelammeren 110-170. Handel schapen matig en prijzen gelijk, lam meren matig en gelijk. Aanvoer geiten 8 stuks. Prijzen bokken en geiten 25- 85 Handel geiten stil en prijzen iets hoger. Totale aanvoer 4671 stuks. KAASMARKT GOUDA (24-9) - Aan voer 15 partijen, handel kalm. Prijzen in gulden per kg: 1e en extra kwaliteit 6,30-8,35. Zware en extra kwaliteit 8,60-9,15 EIERVEILING EIVEBA BV BARNE- VELD (24-9) - Aanvoer 4.881.600 stuks, stemming stabiel. Prijzen in §ulden per 100 stuks: eieren van 50- 1 gram- bruin 6,20-8,31, 55-56 gram wit 8,61-8,83 en bruin 8,66-8,72, 60- 61 gram bruin 10,20-10,39 en 65-66 gram bruin 11,35-12,03. EIERVEILING BARNEVELD - Aanvoer 367.800 stuks, stemming redelijk. Prijzen In gulden per 100 stuks: eie ren van 51-52 gram 7,90-8,25, 56-57 gram 9,00-8,95, 61-62 gram 10,35- 10,65 en 66-67 gram 11,60-11,45. EIERMARKT BARNEVELD - Aanvoer 1.700.000 stuks, stemming redelijk. Prijzen in gulden: eieren van 48-54 gram 8,50-9,40 per 100 stuks, 1,77- 1,74 per kg; 57-61 gram 10.15-11.60 per 100 stuks, 1,78-1,90 per kg; 64- 67 gram 12,25-12,35 per 100 stuks. 1,91-1,84 per kg. Scharreleleren 2.75- 3,50 per 100 stuks hoger In prijs. Voedingsbond FNV wil gedwongen ontslagen in zuivel uitsluiten UTRECHT De Voedings- bond FNV wil dat er in de zui vel een regeling komt waarbij de komende jaren gedwongen ontslagen in de zuivelindustrie worden uitgesloten. De huidi ge regeling - een soort sociaal contract voor de hele zuivel industrie - loopt in januari '88 af en de bond wil die regeling tot mei 1995 verlengen. Een nieuwe regeling waarin gedwongen ontslagen worden uitgesloten, is des te urgenter nu diverse zuivelbedrijven re organisaties hebben aangekon digd. Zo wil Nestlé mogelijk 500 banen kwijt, terwijl er ook bij CCF in Friesland een klei ne 300 banen op de tocht staan. Het kader in de zuivel van de Voedingsbond FNV heeft inmiddels aan de werk gevers laten weten dat ook bij deze reorganisateis gedwongen ontslagen onaanvaardbaar zijn. In de veilige armen van een brandweerman en met opgewon den kreetjes zoals „Oh! Oh!" heeft minister Smit-Kroes gis teren de officiële opening verricht van de Slufterdam in Rot terdam. Zij deed dat door een bord met modder schoon te spuiten waardoor de tekst „Naar schoon havenslib" zicht baar werd. De Slufterdam is een soort poldertje In zee, gelegen aan het uiterste puntje van de Maasvlakte en bedoeld voor het stor ten van slib uit de Rotterdamse haven. Dat slib is ernstig ver vuild door de troep die de industrieën van de Rijnstaten in deze rivier lozen. Het was gisteren overigens niet alles vrolijkheid wat de klok sloeg. Al tijdens de officiële plechtigheid kwam wederom uit gebreid het verschil van mening ter sprake tussen de minis ter en burgemeester Peper van Rotterdam. Peper is faliekant tegen het voornemen van Smit-Kroes om in de slufter tevens cadmiumhoudend afvalgips te storten, afkomstig van de kunstmestfabrieken DSM Meststoffen en Windmail. Peper ziet niet in waarom Rotterdam daarvoor in aanmerking moet komen en weet zich gesteund door een geheim, maar uitge lekt rapport van het Waterloopkundig Laboratorium (WL) in Delft dat negatief heeft geadviseerd over de stort van dit af val in de slufter. Volgens het WL zullen door het storten van het afvalgips zare metalen zich op grote schaal oplossen en zich mogelijk versneld verspreiden in het grondwater en de zee. De minister is desondanks niet van zins van haar voor nemen af te zien. GENÈVE Het volume van de wereldhandel is in 1986 met 3,5 procent toegenomen en in 1987 en 1988 zal de groei waar schijnlijk op hetzelfde niveau liggen. De waarde van de we reldhandel groeide vorig jaar met tien procent tot 2,120 bil joen dollar, voornamelijk als gevolg van de daling van de dollarkoers. Volgens de wereldhandelsor ganisatie GATT (Algemene Overeenkomst inzake Tarie ven en Handel) heeft de we reldhandel vooral te lijden ge had van de schuldenproble men, de begrotings- en han delstekorten in de VS en de negatieve effecten van wissel koersaanpassingen. Deze pro blemen stimuleren bovendien het protectionisme. Vandaar dat volgens de GATT het be lang van de nieuwe ronde in het wereldhandelsoverleg voor het beveiligen en uitbreiden van een systeem van vrije we reldhandel groter is dan ooit. Oprichter Fermenta failliet verklaard STOCKHOLM De oprich ter en voormalige eigenaar van het Zweedse biotechnolo- gieconcern Fermenta, de in Egypte geboren Refaat el-Say- ed, is gisteren op verzoek van de Zweedse staat en twee ban ken failliet verklaard. Hij bleek niet in staat tot te rugbetaling van persoonlijke schulden ter waarde van zestig miljoen dollar, aangegaan met aandelen Fermenta als onder- f»and. El-Sayed gold niet zo ang geleden nog als de op één na rijkste man van Zweden en een uiterst geslaagde zaken man. Sinds bekend werd dat hij had gelogen over zijn aca demische kwalificaties en een geflatteerde voorstelling had gegeven van de bedrijfsresul taten, is het met hem en Fer menta bergafwaarts gegaan. UTRECHT Behoud van werkgelegenheid is één van de be langrijkste redenen geweest voor de divisie consumenten pro dukten van Akzo (ACP) om zich aan te sluiten bij Douwe Eg berts, maar niettemin kunnen Akzo en DE geen garanties geven voor de werkgelegenheid. Drs. H. Jacobs, topman van ACP en toekomstig vice-voorzitter van DE, kondigde gisteren zelfs de sluiting aan van het produktiebedrijf Grada in Apeldoorn. Dat de 379 werknemers van Grada (verzorgingsprodukten) daarbij op straat komen te staan, is voor de Industriebond FNV een „absoluut breekpunt". „Als wordt vastgehouden aan collec tief gedwongen ontslag, dan hebben we een levensgroot con flict' aldus bestuurder A. Voerman gisteren. Het huidige hoofdkantoor van ACP in Den Haag wordt het hoofdkantoor van de zogeheten non-food groep van Douwe Eg berts en Utrecht blijft het hoofdkantoor van de food groep. Voorafgaand aan de persconferentie over de samenwerking met de Akzo-divisie Consumententprodukten spreken v.l.n.r. G. Boonstra (bestuursvoorzitter DE), J. Koning (fin. dir. DE) en H. Jacobs (voorzitter Akzo-consumenteprodukten) met elkaar. FOTO: ANP AMSTERDAM De Am sterdamse effectenbeurs is gisteren weer met de neus op de harde feiten ge drukt. Woensdag was op het Beursplein even de lucht opgeklaard, maar fisteren overtrof het aan- od weer fors de vraag. Veel omzet was er niet, niet in aandelen en niet in obligaties. Alle fraaie winsten van woensdag smolten weg. Ko ninklijke Olie raakte van de winst van de vorige dag nu weer f 2,60 kwijt op ƒ261. Ook de koersen op Wall Street konden de opgaande lijn giste ren niet voortzetten. De Dow Jones-index voor de dertig be langrijkste industriële aande len, die de voorgaande twee dagen met in totaal 93 punten was gestegen, moest met 19,26 Eunten terug naar 2.566,42. »e belangrijkste oorzaak was het gerucht dat de Japanse centrale bank haar monetaire beleid zal verstrakken. Dat deed de dollar en de obligatie- markt geen goed. De stem ming voor de dollar was toch al wat zwakker door speculatie over een mogelijke verlaging van de bandbreedte voor de koers tijdens het overleg van de grote industrielanden in Washington het komende weekeinde. De beleggers na men met het oog op die be sprekingen een afwachtende houding aan. Wall Street De sprong omhoog in Wall Street kwam volkomen onver wacht. Het Dow-Jonesgemid- delde voor industrieaandelen liep 75 punten op, de grootste stijging op één dag die ooit is voorgekomen. En dat ging ge paard met grote omzetten. De Newyorkse beurs was eerst nog 16 punten gezakt, maar het positieve nieuws joeg plot seling de koersen op: het be grotingstekort was in augustus een stuk lager dan een jaar ge leden. de obligatiemarkt leefde voorts op, de dollar trok aan, de oliefondsen werden ge vraagd en de door de compu ter gestuurde koopprogram ma's, die automatisch in wer king treden als de koersen een bepaald plafond bereiken, de den de rest. De Amerikaanse valuta is in de loop van de week iets aan getrokken. Globaal genomen kunnen we zeggen dat de koers tamelijk stabiel is. Deze week schommelde hij tussen de f 2,04 en de 2,06, maar die stabiliteit is alleen mogelijk als de centrale banken in de we reld dollars blijven kopen. De Nederlandse banken hebben hun advieskoersen gisteren met een cent verlaagd tot 2,11 gulden bij verkoop van dollars en 1,99 gulden bij aankoop. Philips In eigen land was er minder goed nieuws, al is de beurs hierdoor tot nu toe niet onder druk komen te staan. De socia le partners (regering, werkne mers- en werkgeversorganisa ties) hebben eind vorige week geen overeenstemming bereikt over te voeren sociaal-econo mische beleid. Integendeel, de Industriebond FNV kondigde aan dat hij bij de komende on derhandelingen over nieuwe cao's eisen tot loonsverhoging zal stellen als werkgevers blij ven weigeren concrete afspra ken over herverdeling van ar beid te maken. En hiermee valt de basis weg, waarop de regering haar economische be leid had gevestigd. En voor de ondernemingen loopt dit uit op conflicten met de vakbewe ging met uiteindelijk de kans op kostenstijgingen. Van de internationale fondsen vroeg Philips de aandacht door voor de tweede maal het bod op de resterende (42 pro cent) aandelen van North American Philips Corporation te verhogen. Het bod komt Philips op ca. 1,4 miljard dol lar te staan. Ondanks de koersstijging van woensdag leden de internatio nale fondsen per saldo in vier dagen toch hele kleine verlie zen. Alleen Koninklijke Olie kon een koerswinst in die da gen van per saldo 3,50 boe ken. Geen nieuws uit de bank- en verzekeringssector. Ook hier zien we dat de koersen afgelo pen donderdag niet zo heel veel verschilden van die van eind vorige week. Alleen Na- tionale-Nederlanden verloor een paar gulden. Op de obligatiemarkt bleef het erg rustig. Het gemiddelde rendement op staatsobligaties kroop verder omhoog, tot 6,72 procent. Pessimisten verwach ten dat de rente verder zal stij gen als instellingen die eerst gewacht hebben op een dalende rente nu genood zaakt zijn om alsnog op de ka pitaalmarkt geld op te nemen. Op de beurs verwacht men binnenkort een nieuwe staats lening, maar dan met een ren te van 7 procent. Noteringen van vrijdag 25 september 1987 (tot 10:45 uur) «fivldend owr hodd la dd vk Ok 86/130 102.00 25/8 77.5028/1 «gen 86.60 86.30 86/1.40 115.8018/3 87.50 12/6 •hotd 103.80 103.70 66/6.60 179.50 16/9 126.30 5/5 Au 175.70 17530 86 27.— 54.107/4 45.101/6 abn 46.80 4620 84/85 5% SU 148.80 31/8 140.702/1 afrent» 148.10 146.10 86/2.55 76.00 6/1 57.7022/9 «me 59.00 58.40 86 91 40 26/8 69.60 12/6 mro 82.50 82 30 86 5.95 d 134 80 15/5 118.00 26/1 m time 121.00 120.50 86 4.—+ 2% tU 169 00 23/6 141.00 25/9 Wie 142.00 141.00 86/4.50 155.00 7/4 111.5012/6 borium ij 122.50 121.00 86 1.55 d. 65.403/9 47.506/3 buhrmtotc 62.70 62.70 85/86 1.35 68.90 18/3 57.30 20/5 cam e 59.50 59.50 235.50 86 12.88 270.50 4/8 195.50 26/2 dordte» 235.50 86 1.- 70.5011/8 45.60 4/2 «lienor c 60.70 61.00 86/1.75 625013/8 43.50 27/5 lettor 57.50 5720 86/130 54 50 10/8 38.40 13/1 gi«t-bre Moeken 47.50 47.30 86/3.50 201 00 6/8 145.00 27/2 174.30 173.80 86 1.50 51.0010/8 29.70 13/1 hoogovens c 46.40 46.40 86/1.40 65 40 14/8 48.0025/5 huntdoog. 64.10 64.50 86 ƒ2.80d 72.00 30/7 54.00 13/1 intomjW 66.50+ 66.50 86/87 1.60 57.6011/8 34.70 20/1 tta 5220 51.80 86/5.50 173.70 27/8 13100 29/1 kap 16220 16120 86/1230 299.70 4/8 207.00 2/1 konofio 261.00 26020 86/2.50 813026/8 66.00 12/6 nat node 71.80 71.70 86/8.50 200.5016/1 153.80 6/3 nmb 162.00 161.00 18920 86/7.- 200.5011/8 128.0012/6 nodltojd 189.00 86/4.- 135.80 6/1 103.00 17/9 mjr-Uoto 105.00 105.00 86 10.- 478.00 5/8 378.50 3/3 ocó 428.00 426 00 86 1.85 42.00 7/4 33.0029/1 ommoron e 33.60 33.70+ 86/3.60 90.5010/8 59.00 26/2 pakhoed c 84.00 84.10 86/2.— 56.7015/7 42.50 28/1 robecê 50.60 50.60 86/2.92 116.00 13/8 94.00 2/1 110.00 109.80 86 4.60 2% SU 146.80 17/6 1373012/1 rodamco 143.60 143.60 85/86 /1.16 110.1013/8 82.402/1 rolineo 105 60 105.60 78/4.40+5% SU 52601/6 49.50 5/1 roronto 51.90 S1J0 86/0.80 28.00 5/1 21.0024/9 vmLstork 2110 2120 86 15.33 156.1014/8 98.00 10/2 unüotor c 137.50 136.70 86/935 99.00 15/9 68.00 26/5 nu 91.00 91.00 86/2.04 98.5011/8 72.70 30/1 wesemn e 86 00 86.00 66 k 140.00 12/6 105 5010/2 ■oH-ttme 13150 13230 ,3: et vk sfc geveke(gth) 32.00 31.50 norit 440.00 aalberts 23 80 23.80 giessen 104.00 101.50 npmc 28.30 ad 59.50 59.80 goudsmit 182.00 181.00 nutricia gb 200.50 ahrendgrc 123.00 122.00 grasso 11000 106.00 nutr.vb c 20100 abn pr 47.80 46.80 grotsch c 84 50 85.00 ogem 0.24 aot 40 40 39.80 gti holding hagemeyer 122.30 121.00 orco bank c 93.10 a. rubb. 1100 10.70 80.00 80.00 otra 403.00 arm 625.00 620.00 hes techn 15.90 15.80 palthe polynormc 95.50 ant.verf 300.00H -X hein hold 156.00 152.50 107.00 audetc 218.00 215.00 hoek 160 50 159.00 pont hout 135.000 air 7200 72.00 holdoh-hout 443.00 443.00 pore lies pronam 122.00 ax corner. 4720 47.30 Wee 18.50 18.20 157.00 bam 13300 131.00 hal b 1025.00 1002.00 proost br 37.50 batenb.beh. 66.50 66.50 hal trust 1030 00 1005.00 rademakers 32.00 van beek 134.00 133.80 holland sea 280 2.75 ravast 55.20 beers 211.50 211.50 hotl.kloos 40500 400.00 reesink c 57.« begemann 50.90 50.90 hbg 121.00 126.00 riva 55.50 beiindo c 432 50 433.00 vd hoop 15.80 15.80 rivac 55.50 berk el 13.00 13.10 hunter d pr 370 rsvc 3.00 blydwffl 33.00 33.50 ica hold c 3700 37.50 samas 60.80 1 bobei 1290 12.90K igb 27.50 27.50 sanders 70 20 boer druk 143.00 145.50 ihccaiand 23.30 23.30 sarakreek 37.30 boerwinkc 66.00 64.40 industmij 168.50 168.50 schev.-ems 101 1 bos kalis c 6.30 6.50 ibb-kondor 395.00 390.00 schuitema 1035.00 braai bouw 457 00 465.00 kas-ass 53.70 54.00 schuttersv 111.00 1 bredero 770 ONG kempen b 237 00 238.00 smit mtc 20.10 brederoc 4.80 ONG kiene 106000 1060.00 sphinx 47.50 breevasl 1.30 ONG kbb 11550 115.20 st bankiers 36.20 breevastc 1.20 ONG kbbe 10600 105.00 telegraaf c text twenthe 292.00 1 bnnk mol 085 ONG kbb c pr. c 103.00 103.00 153.50 burg heybr 3300.00 3280.00 koppelpoort 230.00 220.00 tuhpcomp 53.60 catvè 935.00 930.00 krasnapols. 114.00 113.00 tw kabeth c 78.50 calvè c 935.00 920.00 landré glin 404.00 398.00 twijnstra c 89 00 calvépr 4160 00 4160.00 leid se wol 68.00 67.00 ubbink 270 00 calvè pr c 4100.00 4160 00 maasbehc 30.70 31.40 umlever 140.50 center pa c 89.80 88.50 macintosh 78.00 76.00 unit 7 pr 1050.00H csm 60.60 '59.70 rnaiweü 615.00 615.00 unri.7 pre 120.00 ceteco 247.00 240.00 medicoph. c 62.00 62 80 unil.6 pr 113.50 cetecoc 225.00 225.00 meiia 6.80 680 unl.4 pr 77.50 chamotte 15.30 15.10 mend gans 3270.00 3270.00 union 39.00 1 ckk 63 00 62.50 menebac 60.00 58.50 ver glas nb 174.501 daimindoc 425.00 425.00 mhv a'dam 7,50 7.50 vnu pr 24 20 ft cred lyom 71.30 71.00 moeara 110000 1050.00 vtramhyp. verloc 750.00K T cvggbc 97 50 97.00 moeara oor 145000. 141000. 45.80 f date» 28 00+ 27.00 moeara cop 14450.0 14000.0 vosk stevm 23.30 W desseaux 163 50 162.00 moeara wb 156700 15400.0 vredest c 30 40 'Atl dordtsepr 234.00 229.00 vd mooten 41.00 40.80 wg 125.20 |e dorp groep 412.00 405.00 mulder bosk 3750 38.50 127.00 ft econosto 146.80 146.00 multihouse 17.50 17.50 wester suik 54 70 fn emba 1011.00 1011.00 mijnbouw c 515.00 515.00 westhaven 253.00 mj enral-non c 4530 45.00 naeff 225.00H westh. pr 255.00 '1 eriksc 241.50 241.00 nagron c 40.50 40 00 wol.kl cp wyers 133.50 himess 37.50 37.70 nat.inv bnk 614.00 614.00 62.00 1 gamma hold 72.00 72.00 nbm-bouw 10.10 10.00L wyerse 62.00 i. gamma h pr 630 6.30 nedap 287.00 285.00 zeeland 884.00 Ir gewkeelee 122.00 123.00 nsprstc 13350.0 13350.0 MSB m=i§^ s (100) (100) (10.000) (100) verk aank. 1,99 2,11 Zweedse kr. (100) 3,22 3,52 Noorse kr. (100) 5,25 5,55 Deense kr. (100) 110,25 114,25 Oost.schill (100) 14,50 16,50 Spaanse pes (100) 1,25 1,65 Griekse dr. (100) 1,49 1,61 Finse mark (100) 32,25 35.25 Joeg. dinar (100) 133,50 138,00 Iers pond vk sk cons nat ga 40 3/8 40 5/8 klm 25 71 allied signal 44 5/8 447/8 du pont 117 3/4 1163/8 merck inc 205 3/4 am brands 57 561/4 exxon 48 5/8 473/4 moM corp 49 am motors 4 1/2 lord 103 5/8 1001/2 royal dutch 127 71 amencan tei 34 3/4 337/8 genietec 62 61 santa fe 58» asarco mc 33 325/8 gent motors 86 1/4 845/8 sears roeb 5151 bethlehem 16 3/4 163/4 genl public 271/2 273/4 stdoilohi 751/4 boeing 50 3/4 501/2 goodrich 58 3/4 583/4 texaco 4011 can pae 21 211/4 72 3/4 723/4 umlevernv 68 31 chevron cor 531/2 533/8 hewtett-pac 69 3/4 69 3/8 utd brands 39 1/4 Chrysler 44 1/2 427/8 icind 33 3/4 343/4 uld technol 56 51 Citicorp 57 3/4 571/4 intl flavor 56 3/4 56 westingh el wootworth 69 51 consedison 431/2 431/2 intl paper 50 3/8 493/4 49 F Campagne 1987: I Epilepsie en onderwijs Bij 50% van de patiënten I treedt de eerste epilepsie- k aanval op vóór hun 20ste jaar. Juist op school B wordt dat duidelijk. Vele W mede-leerlingen, leer- i krachten en gezinnen kr.j gen elk jaar onverwachts te makep met epilepsie. Daarom worden in 1987 alle scholen benaderd Steun ons werk.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1987 | | pagina 8