mededelingen gemeentebestuur 28 sep t/m 2 okt '87 5 i 1 H E E 26 en27 September 1987 Groenoordhallcn- Leiden lassers mannequin „DE DRIE EENEN" Restaurant „De Drie Eenen" Service-abonnement PTT-toestellen PAGINA 6 LEIDSE COURANT VRIJDAG 25 SEPTEMBER: 1071-1222441 LEIDSE COURANT (KORTE) MEDEDELINGEN Voor al uw varende bruiloften en party's: Rederij Diane, tel. 010-4826967. Opsporing verzocht! Grote roeiboot. 4 m lang, kleur groen, onder rwart en bin nen rood. met of zonder Yama ha 8 pk motor. Tel. 01712-8474. INTERNATIONALE DIERENSHOW PERSONEEL AANGEBODEN iabysltster biedt zich aan In Lelden. Tel. 01802-3308. Biedt zich aan werkster in Jong gezin. Brieven o.nr. 8812 bur. v.d. blad. WINKEL/KAPPERS PERS. GEVRAAGD Gevraagd Jonge leuke verkoopster De Haas modemagazijn. Haar lemmerstraat 80-82 Lelden. Lasbedrij» G. C. Vermeer zoekt voor direct ervaren I TECHNISCH I PERS. GEVRAAGD voor het buitenland. Bellen na 18.00 uur 070-672175. DIVERSEN PERS. GEVRAAGD Volg Je momenteel een cursus of wil Je mannequin worden, wij organiseren een prof. casting (seiektle) voor het aanwerven van deze mannequins. Interes se? Bellen naar Agenda dl Roma. Tel. 076-137937 Gevraagd tijdelijke krachten voor het bollen planten. Tel. 02523-77119. Firma Van Eeden Zoon. Leeweg 1, Noord wijkerhout. WOONRUIMTE TE HUUR GEVRAAGD Net meisje, ambtenaar, niet rookster, zoekt etagewoning. Tel. 02205-1430. Te huur gevr. kamer In Leiden, max. f 350.-. Tel. 01802-3308. I SPORT. SPEL EN HOBBY'S Ook 's winters TENNISSEN op de kunststofbanen van schaats- centrum „de Uithof". Vaste baan van 28-9-'87 t/m 25-3-'88 v.a. 115.- (ochtend of mid dag), losse banen v.a. ƒ3.- p.p.p.u. „de Uithof, Jaap Eden weg 10. Den Haag. tel. 070-299991. I DIEREN EN PLANTEN Te koop: Duitse HERDERPUPS, van part., met stamboom. Pr. 600.-- Tel. 015-613181. Te koop ruwharige DWERG TEKKELS. 10 wkn. oud. reutjes. Inl. Tekkel kennel v.d. Bunga en Metlatl. Tel. 08330-27960. T.k. Yorkshire TERRIER, teefje. 12 wkn. met stamb. Tel. 070- 952113. Wegens omstandigh. t.k. DO- BERMANN. tee», 10 mnd. P. n.o.t. Tel. 070-235850 tussen 17.00-18.30 uur. LESSEN EN CLUBS r omwegen uw rijbewijs! Bel voor een spoedcursus, rechtstreeks en gratis het cen trale nr. 06-0229229. Verkeersschool Tempo 31,90 per les, dlv. auto's, ook automaat. Tel. 01717-4823, b.g.g. 070-457626. Ie les f 3.95 PEDICURECURSUS, duur 8 maanden. Volgend Jaar eigen praktijk. Geen vooroplei dingseisen 125,- p.m. Start oklober. Eén middag of avond p. week. College de Paris. Den Haag. Ln. v. Meer- dervoort 368. 070-632188. MUZIEK INSTRUMENTEN Occ. PIANO'S en vleugels. Ge heel gereviseerd of nagezien In onze eigen werkplaats. Nieuwe plano's en vleugels met duizen den guldens korting, volledige garantie. Gratis bezorgd. H. Bouman. Noordeinde 105, Den Haag. Tel. 070-859889. Do.dag koopavond. PIANO of vleugel t.k. gevraagd. Tel. 010-4210537. PIANO. 2 Jr. oud. on bespeeld, volls garantie, nw.pr. ƒ5000.-, vr.pr. 3500.-. Tel. 070-809512 tussen 20 en 22 uur. I COMPUTERS EN 8YSTEMEN T.k.a.: MSX Spectra videocom puter datarecorder softwa re boeken. Pr. n.o.t.k. Atari 520 ST monitor diskdrive software. Pr. n.o.t.k. Tel. 070- 473049. na 19.00 uur. SENSATIE van 198711 Voor de waanzinnige prijs van 1698.- Inclusief BTW (II) krijgt u de 100% IBM-comp. Whlty P.C. met: 8 MHZ, 640 K. Hercules of CGA, 8087 Socket, Clock/Calender. Centronics-, serieel- game- adapter. 360 K diskdrive, Rlp-over kast, 8 slots, 150 watt. 84-delig Keyboard met groen of ander T.T.L. moni tor. Met 2 drives 1949.- In clusief BTW. Je vindt het bij Compu-Markt. Schoolstraat 29. (070-637379). Konijnen kippen cavia's vissen bijen katten vogels honden muizen ratten schapen geiten duiven pony's paarden enz,enz. reptielen Vele attrakties en demonstraties. BEIDE DAGEN GEOPEND VAN 10.00 TOT 18.00 UUR. U aangeboden door Hel Slaapkamer Centrum Leiderdorp.-Heemstede (Cruquius).-Waddinxveen.-Lisse.-Diemen VOORSCHOTEN LUXE SERVICEFLATS In het gebouw ..Richard Wagner" zijn beschik baar gekomen enkele 2-KAMERAPPARTEMENTBN QBBN LEEFTIJDSGRENS Prijzen v.a. 1.990.- per maand. Inclusief warme maaltijd, c.v. enz., voor 2 perso nen wordt deze prijs met 170.- per maand verhoogd. BBZ1CHTIQINQ WOBNSDAQ van 14.00-16.00 uur In het gebouw aan de Ri chard Wagnerlaan 73 of na tel. afspraak. InforvnatlB B.V. Umaco, 035-855982 Kam. Onnesweg 227, 1223 JG Hilversum Bij geen gehoor (tijdens kantooruren) 02159-58211 En tijdens bezichtigingsuren 01717-4314 RESTAURANT TE ROELOF ARENDSVEEN. tot en met 1 november ter kennismaking lichtpaalmenu „Walbaken" MENU: Garnalencocktail, Ossestaartsoep, gebakken zalmforel in citroensaus, dame blanche. Prijs: f 39.50 de hele maand oktober geldig. Zuideinde 111 Roelof arendsveen. Voor reserveringen 01713-3687. eil Abonnees die vóór 1 juli 1986 van PTT Tele communicatie een luxe telefoontoestel huur den in plaats van het standaard (T65) toestel (het bekende grijze model), hebben dit vanaf februari 1987 in eigendom gekregen. Deze abonnees hebben in januari/februari 1987 hierover een brief ontvangen. De garantie voor deze toestellen verstreek op 1 juli 1987. PTT Telecommunicatie biedt aan deze groep toestelbezitters éénmalig de mogelijkheid om tegen betaling van f 25,- een service abonnement tot 1 november 1988 te nemen. Dit abonnement bestaat uit kosteloze répara- ,ni tie bij technisch falen. Het niet goed functio nerende toestel moet dan wel bij de Primafoon of een andere PTT Telefoonwinkel ter reparatie worden aangeboden. Abonnees op deze service ontvangen een service- certificaat en een speciale toestelsticker. Bent u geïnteresseerd, wendt u dan tot de Primafoon of PTT Telefoonwinkel. U kunt ook gratis het nummer 06-0402 bellen. Tot met 31 oktober 1987 kunt u van deze eenma lige aanbieding gebruik maken. ptt telecommunicatie ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||!lllll||||j|||||||||||j|||||||||||||||||W Commissie vergaderingen Commissie voor Onderwijs, Sociaal- Cultureel Werk en Emancipatie Woensdag 30 september a.s. om 20.00 uur in kamer 23/24 van het Gulden Vlies, Breestraat 125. Agenda: Voortzetting secretariaat BAVO-commis- sie. Leidse toets/Cito toets. Beleidsnota: "Benoemen, beoordelen, na scholen. aspecten van het personeelsbe leid onderwijs", alsmede beantwoording door B W van de inspraakreacties. "Als ze de kans krijgen...", notitie over aan dacht voor emancipatie en homo-/hete- rosexualiteit in het onderwijs. Advisering over emancipatiebeleid. Werkgelegenheids Impuls Onderwijs (WIO). Belangstellenden, die naar aanleiding van één van de bovengenoemde agendapunten het woord willen voeren, wordt aangeraden dit uiterlijk één dag voor de vergadering aan de secretaris van de commissie voor Onder wijs, Sociaal-Cultureel Werk en Emancipa tie. mw. G W. Brust. telefoon 071-254173. kenbaar te maken. Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Verkeer en Milieu Op donderdag 1 oktober a.s. 20.00 uur in kamer 23/24 van het Gulden Vlies, Bree straat 125. Agenda: Presentatie bouwplan muziekverzamelge- bouw J. C. de Rijpstraat. Behandeling bezwaarschriften tegen bouwplan muziekverzamelgebouw. Voorstel inzake grondruil percelen aan de Hoge Morsweg. Voortgangsrapportage m.b.t. proef Bree straat (21.30 uur). Dit punt wordt gezamenlijk met de commis sie Economische Aangelegenheden behan deld. Belangstellenden, die naar aanle.iding van één van de bovengenoemde agendapunten het woord willen voeren, wordt aangeraden dit uiterlijk één dag voor de vergadering aan de secretaris van de commissie Ruimtelijke Ordening. Openbare Werken. Verkeer en Milieu, mw. E. Visser-v.d. Vlist. telefoon 071- 254236. kenbaar te maken. Bovenstaande vergaderingen zijn openbaar. Wie meer wil weten over de te behandelen agendapunten kan daarvoor terecht in het informatie centrum in de hal van het Stadhuis. Overige vergaderingen Projectgroep Beheerplan Fortuinwijk Woeni in het 30 september a.s. 20.00 uur van de speeltuinvereni ging "Beatrix" aan de Schubertiaan. Agenda: Onderdelen van het beheerplan. Voor informatie kunt u bellen tel. 254495. Voor informatie "Overige vergade ring" zie telefoonnummer contact persoon onderaan agenda. Diversen Wijziging storingsnummer Stadskabei Met ingang van 1 oktober aanstaande komt er een wijziging in het telefoonnummer voor het doorgeven van storingen en klach ten over radio- en televisie ontvangst via het Leidse kabelnet. In de plaats van het oude telefoonnummer (124978) wordt het nieuwe storingsnum mer: 224978. Vrouwen Advies Commissie voor de Woningbouw zoekt vrijwilligers De Vrouwen Advies Commissie voor de Wo ningbouw zoekt leden. Wie aan de verbete ring van het woonklimaat mee wil werken, bereid is aan bouwteams deel te nemen, overdag vrije tijd heeft, een cursus wil volgen en in Leiden woont, kan zich aanmelden bij de voorzitter tel. 215384 of bij het secretari aat Koggewal 4 tel. 210314. De VAC is een landelijk erkende vrijwilligers woonconsumentenorganisatie. Zij adviseert opdrachtgevers, wooncorporaties. gemeen ten en architecten over de praktische bruik baarheid en de indeling van toekomstige wo ningen en over de inrichting van de woonom geving. Heempark-rondleiding Zondag 27 september a.s. om 14.00 u. is er weer een rondleiding in het Leidse Heem park. Op de maandelijkse rondleidingen ko men aan de orde wetenswaardigheden over inheemse planten en de landschapstypes waar ze thuishoren, het beheer van het park en folklore en gebruik van wilde planten. In september zijn er al veel van de 450 aan wezige plantesoorten uitgebloeid. De ver schillende soorten vruchten en zaden zijn de ze maand zeker de moeite waard. De wandelingen staan o.l.v. natuurgidsen van het IVN-afd. Leiden (Instituut voor Na tuurbeschermingseducatie). De wandeling duurt 5 kwartier Na afloop kunt u ook een kijkje nemen in de Bijenstal. Het Heempark is gelegen aan de Oegstgeesterweg. Ope ningstijden van mei t/m september maandag t/m vrijdag 8.30-17.30 u. Zon- en feestdagen 14.00-17.00 u. Vanaf 1 oktober op zon- en feestdagen gesloten. Informatieavond verbouwingsplannen Codimarkt e.o. Op donderdag 1 oktober a.s. organiseert de gemeente een informatieavond over de ver bouwingsplannen voor de bebouwing gele gen in het gebied dat wordt begrensd door de Hogewoerd, de Bolwerkstraat, het Leven daal en de Rijnstraat (de Codimarkt e.o De avond wordt gehouden in kamer 13 van het Gulden Vlies, Breestraat 125, aanvang 20.30 uur. Omwonenden en belangstellenden zijn van harte welkom Hoorzitting ontwerpprogramma Welzijn 1988 Op maandag 28 september a.s. om 20.00 uur zullen de raadscommissies voor Onder wijs, Sociaal-Cultureel Werk en Emancipa tie, voor Cultuur, Volksgezondheid en Groenvoorzieningen en voor Sociale Zaken en Maatschappelijke aangelegenheden een hoorzitting houden betreffende het ontwerp programma Welzijn 1988. De hoorzitting vindt plaats in het Gulden Vlies. Breestraat 125, kamer 23/24. Tentoonstelling Gemeentearchief: 20 jaar weven Van 28 september-13 oktober wordt in de tentoonstellingszaal van het Gemeentear chief "De Viietpanden", ingang Vliet 45, een expositie gehouden door de Weefkring Het Leyds Laeken. Onder de titel "20 jaar weven, 1967-1987, noodzaak van vroeger, hobby van nu" zal de weefkring een beeld geven van hoe met een weefgetouw geweven werd en wordt. De toegang is gratis de openings tijden van maandag-vrijdag 11 -17 uur en za terdag 10-12.30 uur. Ontwerpverordening geldelijke steun voorzieningen aan huurwoningen 1988 Rijksregeling Sinds 1 januari 1987 gekit een ingrijpend gewijzigd systeem voor het subsidiëren van groot-on- derhouds- en verbeteringsplannen aan huurwoningen (de Rijksregeling geldelijke steun voorzie ningen aan huurwoningen 1987). Onder dit systeem vallen alle categorieën van huurwoningen. De subsidie bestaat uit een éénmalige bijdrage De hoogte van de éénmalige bijdrage houdt ver band met de ouderdom van de woning en met de noodzakelijke kosten van uitvoering van het groot-onderhouds- of verbeteringsplan. Gemeentelijke verordening De gemeenteraden van grotere gemeenten zoals Leiden - zijn, op grond van de Rijksregeling, verplicht om een subsidieverordening vast te stellen, die in werking moet treden met ingang van 1 januari 1988. Burgemeester en Wethouders hebben daartoe een ontwerpverordening, met bijbe horend ontwerp-raadsvoorstel, voorbereid. De ontwerpverordening sluit aan op de Rijksregeling, en bevat verder bepalingen betreffende: de wijze van verdeling van de door het rijk aan de gemeente beschikbaar gestelde jaarlijkse subsidie-budgetten voor de verschillende categorieën van huurwoningen. de financiële en technische beoordeling van de groot-onderhouds- of verbeteringsplannen, waarvoor de éénmalige bijdrage wordt gevraagd, en de procedureregels, die gelden voor het aanvragen van subsidie voor een plan. en voor de uit betaling van de subsidie (controle op de uitvoering van het werk, mogelijke voorschotverlening, gereedmelding en eindafrekening). Reakties De ontwerpverordening, met bijbehorend ontwerp-raadsvoorstel. is om advies dan wel commen taar toegezonden aan de woningbouwverenigingen en andere organisaties en instellingen op het gebied van de volkshuisvesting, alsmede aan de leden en plv. leden van de Adviesraad voor de volkshuisvesting. Ook andere belanghebbenden en belangstellenden, die op de ontwerpverordening willen reage ren. kunnen dit schriftelijk doen. Commentaren of opmerkingen kunnen worden ingediend bij Bur gemeester en Wethouders van Leiden, postbus 9100,2300 PC Leiden, en wel tot uiterëjk 6 no vember aanstaande. In verband hiermede is de ontwerpverordening c.a. ter inzage gelegd bij de informatiebalies van het Stadhuis en het stadsbouwhuis. Nadere informatie over de ontwerpverordening kan wor den verkregen op kamer 101/104 van het stadsbouwhuis. tel. 254429 of 254432. Informatie over subsidiemogelijkheden voor concrete plannen kan worden verkregen op het spreekuur van het bureau verbetering particuliere woningen, dagelijks tussen 11.00 en 12.00 uur, in kamer 113/114 van het stadsbouwhuis, of telefonisch onder de nummers 254418, 254419, 254420, en 254426. En verder De ontwerpverordening wordt vervolgens behandeld in de openbare vergadering van de Advies raad voor de volkshuisvesting, die zal worden gehouden op 26 november aanstaande te 15.30 uur in de kantine van het stadsbouwhuis, Langegracht 72. Hierna wordt de ontwerpverordening, met de ontvangen commentaren en opmerkingen, om ad vies voorgelegd aan de betrokken Raadscommissies tijdens een vergadering, waarvan het tijd stip t.z.t. nader bekend zal worden gemaakt. Tenslotte wordt de ontwerpverordening behandeld in een vergadering van de Gemeenteraad. Wekelijkse gemeenteadvertentie gaat verhuizen Al voor de zomervakantie besloot de gemeenteraad tot het nemen van een aantal be zuinigingsmaatregelen. Eén van die maatregelen betreft een verandering in de ma nier waarop tijdens de afgelopen jaren de wekelijkse gemeenteadvertentie is ver schenen. Binnenkort is het zover dat die verandering doorgevoerd gaat worden. Wat verandert er Met ingang van 1 oktober zal de gemeentelijke advertentie verdwijnen uit de vrij-, dagse edities van de beide plaatselijke dagbladen en verhuizen naar één van de huis-aan-huisbladen die er in Leiden verschijnen. Laatste keer Vandaag, 25 september, verschijnt de gemeenteadvertentie dus voor de laatste keer in de beide plaatselijke dagbladen. Voortaan zult u deze informatie via het huis- aan-huisblad aangeboden krijgen. Nog een nieuwtje Tijdens de afgelopen periode zijn de gemeentelijke mededelingen, als proef, twee keer te beluisteren geweest via een radio-uitzending van Omroep Rijnland. Het ziet ernaar uit dat de gemeentelijke mededelingen binnenkort ook wekelijks via Omroep Rijnland zullen worden uitgezonden. Grof-/ hulsvuilop haaldienst De volgende week zijn san C wijk 2 en 8 wo. 30 sept. wijk 5 en 7 do. 1 okt. wijk 4 en 6 vr. 2 okt. Bouwplannen Burgemeester en Wethouders zijn van plan de volgende bouwvergunningen te verlenen met toepassing van artikel 17,18a en 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en/of arti kel 50, lid 8 van de Woningwet: Witte Rozenstraat 42a, verbouwen woning Steenstraat 57, plaatsen demontabel ter ras Amphoraweg, bouw bedrijfsgebouw en transformatorstation Brigantijnwal 7, verbouw garage in woon ruimte en uitbreiding begane grond Brigantijnwal 2. verbouw garage in woon ruimte Verder hebben Burgemeester en Wethou ders het voornemen de volgende bouwver gunningen volgens de normale procedure te verlenen: Haarlemmerstraat 113, aanpassen gevel Kalvermarkt 6. verbouw 6 hofjeswoningen Langegracht 70, verbouw bedrijfsschool Joubertstraat 11, verbouw benedenwo ning Oude Rijn 46. restauratie woonhuis Lopsenstraat 8. verbouw woning Melchior Treublaan 22. plaatsen dakkapel Academisch Ziekenhuis, verbouw gebouw 41 Karper en Foretlenbuurt, plaatsen dakka pellen en dakramen bij 246 woningen Edel Karper 9. plaatsen schutting en per- Hogewoerd. Rijnstraat, Leven daal, Bolwerkstraat: verbouw t.b.v. winkels en bedrijven, 54 twee- en driekamerwonin gen met parkeergelegenheid N.b. t.b.v. de woningen ligt tevens een akoestisch rapport ter inzage waarin wordt aangetoond dat het binnen-niveau van de woningen aanvaardbaar is in verband met de Wet Geluidhinder. Alle bovengenoemde bouwplannen liggen vanaf 28 september 1987 gedurende veer tien dagen ter inzage in kamer 210 van het Stadsbouwhuis, Langegracht 72. In die pe riode kan iedereen schriftelijk bezwaar tegen de bouwplannen indienen bij Burgemeester en Wethouders van Leiden. Postbus 9100. 2300 PC Leiden. Als Burgemeester en Wet houders ondanks de ingediende bezwaar schriften en de eventuele toelichting in de Commissie voor Ruimtelijke Ordening, uit eindelijk toch een bouwvergunning verlenen krijgen de indieners van bezwaarschriften hiervan bericht. Aanvragers om bouwver gunningen worden erop gewezen dat de bouwleges bij vooruitbetaling dienen te wor den voldaan. Welstands commissie Maandag 28 september a.s. om 20.30 uur In kamer 12 van het "Gulden Vlies", Breestraat 125 Agenda: Botermarkt 4-5. verbouwing (wijzigingste kening) Rijnsburgerweg 10, wijzigen entree radio therapiegebouw Breestraat 81aanbrengen stalen rolluiken Munmkenstraat. Oosterstraat en Van Speykstraat. groot onderhoud 113 wonin gen Breestraat 74. wijzigen verdiepingen Gerrit Doustraat 4. plaatsen mobilofoc stallatie op dak Amphoraweg. bouw transformatorst Langegracht 70, aanbrengen gevelb ting op westgevel Zuster Bertkenstraat 12. aanbrengen ro kanaal t.b.v. een houtkachel Roodenburgerstraat 44. uitbreiden dakl pel voorgeveldakvlak Levendaal/St. Jorissteeg/verlengde H desteeg, bouw woningen, winkels en kj toren (keuze kleur en materiaal) Vlietweg 76b, bouw garage annex bergij Kort Galgewater 18, verbouwen womnó Vrouwenweg 2ibouw berging De Mey van Streefkerkstraat 57, bouw si re Garenmarkt 27, wijzigen dakbedekl Witte Singel 96, plaatsen fietsenloo v.d. Blom-Vijlbnefhof 10. plaatsen b Breestraat 133. wijzigen winkelpui Leeuwenhoek (bedrijventerrein), van 3 duikers Oosterdwarsstraat 19. verbouwen scht tje Langegracht (voormalig zeefgebouw), bouwen tot brandweergarage Flevoweg, bouw bedrijfshal met kantoor Oude Rijn 46, renovatie Kalvermarkt 6, groot-onderhoud 7 h woningen Lange Mare 63-65, renoveren en herin* len panden Kenauweg, bouw bedrijvencomplex Rijnsburgerweg 10, verbouwing gt' 41 Amphoraweg, bouw bedrijfsruimte Stevenshofjespolder vlek 23a, bouw nmgen (wijzigingstekening) i Melchior Treublaan 22. plaatsen dakkap in voor- en achtergeveldakvfak Merenwijk (voormalig Warmonds i Karpers), plaatsen dakkapel voorgefl dakvlak en dakraam achtergeveldakyll (246 woningen) Dopheide 32. plaatsen erfafscheiding e pergola Langegracht 70, verbouwen bedrijfsscha Energiebedrijf Haarlemmerstraat 113. wijzigen van J voorgevel Joubertstraat 11verbouwen beneden* ning Lopsenstraat 8. verbouwing Brigantijnwal 2, wijzigen voorgevelko» garage Neeltje van Zuytbrouckhof 39. bouw woning Schagensteeg 7, verbouwen pakhuisje. Bovengenoemde bouwplannen ligg» maandag a.s. tussen 10.00 en 12.00 uur li inzage bij de secretaris van de welstan" commissie, kamer 244 van het Stadsbc' huis. Langegracht 72. Voor telefonische inlichtingen en aanmekfr gen spreekrecht kunt u bellen met telefoo nummer 254543, b.g.g. 254559. Ruimtelijke ordening Voorbereidingsbe sluit Lekstraat De Burgemeester van Leiden maakt bek* dat de gemeenteraad op 21 september 19 (raadsvoorstel nr. 203) heeft besloten te* klaren, dat een herziening wordt voorban van het bestemmingsplan Meerburgerpok voor wat betreft het op de tekening numn 60 ST 9262 met een sterretjeslijn aangeg ven gebied. Het betreft een gebied aani Lekstraat nr. 88-152. De raad heeft tevf bepaald, dat het besluit in werking treedt 28 september 1987. Het besluit ligt melf gang van die datum ter inzage voor een ie* in kamer 210 van het Stadsbouwhuis, Lan? gracht 72.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1987 | | pagina 6