i tigen tv op zondag voor jeugd en jongeren bij rPlO/TELËVÏSiÊ Journaal vijf dagen ondertiteld j Nederland Duitsland j Satelliet j Radio QeidóaQowiwnt VRIJDAG 25 SEPTEMBER 1987 PAGINA 19 arij J* voor, 'alais. fix Italia voor )S-programma 1987 nst is ti VERSUM - De Nederlandse televi- zeven ersie van het dasndrama „The 1 f van de Russische componist Igor (rinsky. heeft de Prix Italia in de Jen prAekcategorie gewonnen. Dit pro- v°lgei ima dat in 1985 werd gemaakt, van h! ,j vooral geprezen om zijn videogra- indighi ie vormgeving. De co-produktie cht voo de stichting MUZT en de NOS-te- spelert [ie werd mede mogelijk gemaakt er* ovi een subsidiebijdrage van het prins lry-rap ,hardfonds. Strawinsky schreef ontplo t flood" ruim twintig jaar geleden macadi iaal voor televisie. Het dansdrama het ooi baseerd op het bijbelse verhaal van maken ch en de zondvloed. Jaap Drup- j verzorgde de vormgeving en de «ie. HILVERSUM - De ondertiteling van het NOS-journaal van 20.00 uur via pagina 199 van Teletekst, zal vanaf 1 oktober met twee dagen worden uitgebreid tot alle werkda gen van de week. Tot nu werd al leen gedurende drie dagen van de week ondertiteld. Het ligt in de be doeling om begin volgend jaar ook in het weekeinde het acht-uur-jour- naal te ondertitelen. Het experiment met de journaal-ondertiteling kreeg na een korte proef in '86, in maart van dit jaar een meer definitief ka rakter. Plannen voor verdere uit breiding van de ondertiteling naar de andere journaals zijn er nog niet vanwege een tekort aan mankracht. EO boos over weigering van medewerking HILVERSUM - De Evangelische Omroep is verontwaardigd over de weigering van de waarnemend voorzitster van de Ne derlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie, mevrouw prof. dr. Dupuis, en de secretaris van de Koninklijke Neder landse Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunde. Van Berkestijn, om in het EO-programma „De toren van Ba- bel" medewerking te verlenen. De bedoeling was dat zij zou den discussiëren met drs. Rutenfrans over de vraag of vrijwil lige euthanasie altijd wel zo vrijwillig is als gesuggereerd wordt. Mevrouw Dupuis en de heer Van Berkestijn weigeren met de heer Rutenfrans (mede-auteur van het boekje „mag de dokter doden") te spreken, omdat hij te weinig verstand van euthanasie zou hebben en omdat hij -samen met prof. dr. Des- saur- overeenkomst ziet tussen het „euthanasiastisch" klimaat in Nederland en dat in Duitsland in de dertiger jaren. Volgens de heer Rutenfrans is het niet verwonderlijk dat zijn potentië le gesprekspartners niet met hem willen praten, omdat „men op zakelijke argumenten geen weerwoord heeft". De heer Ru tenfrans zal nu alleen ondervraagd worden op donderdag 1 oktober om 22.45 uur op Nederland 1. Uitgebreid weerbericht voortaan alleen in half zes-journaal HILVERSUM - Het uitgebreide weerbericht van het KNMI, de weerraporten en de mededelingen van het Landbouwschap zullen vanaf 4 oktober in één uitzen ding via de middengolfzenders van Radio 5 worden uit gezonden. De uitzending begint om 06.30 en duurt afhan kelijk van het aantal mededelingen maximaal negentien minuten. De uitzendingen om 05.45 en om 06.45 komen daarmee te vervallen. De bevrachtingsberichten voor de binnenvaart verschuiven door de nieuwe opzet naar de mededelingenrubriek van de NOS aan het einde van de dag. Deze uitzendingen zijn eveneens op Radio 5 te be luisteren, op zondag vanaf 16.55 uur en op werkdagen om 17.55 uur. Daar de uitzending wordt ondergebracht in de zendtijd van de NOS is eveneens de presentatie van het radioprogramma gewijzigd. Deze is nu door de NOS in handen gelegd van de Radionieuwsdienst ANP. Sinds 1947 werden de uitzendingen verzorgd vanuit een studio bij het KNMI in De Bilt, door een medewerker van de weerdienst 9 oktol 500 VERSUM - De jonge kij- van de VPRO krijgen p Vngan8 van zondag 4 okto- h 'w! 'lun e*6en ontbijt-tv. Vol- Sfp ie week verhuizen de jprogramma's van deze iSÏ «P van woensdagmid- i-en tw, naar de zondagochtend, lSS£' w negen tot elf uur op Ned. aa*!e i deze twee uur worden a. Na (feenvolgens afzonderlijk enc* leeftijdsgroepen 1988 vjer tot zes, van zes tot Da en tien jaar en ouder enteo iens eindredacteur Burny °P1 kunnen de ouders dan uit- m^r 1 m, bijkomen van de zater- ivond dan wel samen in een hut bouwen. Hij wijst T,rH'>r op, dat er bij de op- Een mi van zlJn Pr°gramrnering za. 2< tweesporenbeleid wordt (al); do jlgd, d.w.z. voor een deel 0. wo. jen de kinderen kijkvoer z| 1' gezet en voor een deel wo* a 'en zij zelf in de uitzen- betrokken. zoals in „Ach- erk in de kast". Het idee 1 (Spu er dit programma werd "zob,ij ^ens overgenomen STA 2: buitenland, ai); ii de persconferentie, die ■30, 11 iy Bos over dit kinderpro- 1 3- Pn ama gaf, kwam ook ter ;0 j. ke dat er nogal wat ouders kèlcen! <üe menen, dat de VPRO ijpostig omspringt met be- U de onderwerpen. Zijn ant- ,9°i'5 Ird hierop is, dat de een- (aij-1< Jigste oplossing hiervoor is 15it niet naar het VPRO- 3YL0N rm te kijken. Bovendien JO. ons land veertien miljoen (Buitel tr'anc*ers- Dat maakt het s that ogelijk het iedereen naar in te maken. In elk geval t de VPRO niet voor het ikkelij ke aanbod uit het 13Q j onland, dat nogal eens ipon i it naar geweld om kinde- ia. di bezig te houden. Dat richt (Lfi r schade aan dan openhar- mdhi TPRO brengt het liefst ei- werk en kiest uit het bui- i' land wat tot lering van het (est In „Majesteit uw ontbijt" mijmert koning Donald over zijn geliefde Rosemonde. kind kan strekken en tot aan vulling op de eigen verbeel ding bijdraagt. Bovendien moet het vederlicht verteld worden. Dit gebeurt bijv. in de Tsjechische serie „Buurman en buurman". Hierin liggen twee onhandige buren, boezem vrienden bovendien voortdu rend op komische wijze met elkaar overhoop. In dezelfde trant valt „Pipa en haar papa", waarin een meisje met haar familie van alles overhoop haalt en dit met haar vader doorneemt Freek Naar aanleiding van de moei lijkheden, die Freek de Jonge bij de VARA ondervond over de uitzending van het pro gramma „Kinderen voor kin deren" liet Burny Bos weten, dat Freek hem maar eens op moest bellen. „Als hij met een leuk idee komt, kunnen we dat samen realiseren", aldus Bos. Hij had overigens ook klach ten over de VARA. Deze om roep komt per 1 april op zon dag met ontbijt-tv, maar brengt dan tevens een kinder programma op de buis. „Ik noem dit schaamteloos en bij na kwaadaardig", zegt Bos. „Theo en Thea" zijn van het scherm verdwenen. Over hun optreden kwamen de meeste klachten van ouders binnen. Dat zij bepaalde onderwerpen behandelden, die voor kinde ren leuk waren, mag niet ont kend worden. Maar zij konden er op hinderlijke wijze over doorzagen met woordspelingen die kennelijk van volwassenen afkomstig waren. Hiernaar ge vraagd vertelde Burny Bos, dat zij zelf een beetje op hun eigen werk waren uitgekeken en dat er samen met de VPRO naar iets nieuws wordt ge zocht. Burny Bos heeft hele maal gelijk als hij zegt: „Voor het bouwen van een schuurtje heb je tegenwoordig een x- aantal vergunningen nodig. Voor de kinderen mag ieder een ongehinderd tv maken". Dat de ouders samen met de kinderen kijken en eigen com mentaar geven bij het geziene, daar noemt hij zich een warm voorstander van. „Onze kin derprogramma's zijn trouwens zo interessant, dat de ouders wel zullen willen meekijken. Wij dringen onze boodschap niet op. Wij willen alleen ook aan de kinderen laten zien, dat er meer kanten aan een zaak zitten. Volg daarvoor de ver richtingen van Mieke Mom, waarbii „mom" staat voor moeilijk opvoedbaar meisje". Consumptie- tv Naar zijn mening biedt de VPRO meer dan consumptie- tv en bewegend beeld. Om daarin te voorzien hecht hij aan een jaarlijks festival voor kinderfilms, Cine-kid, waar voor de eerste stappen al zijn genomen. Elk deelnemend land moet hierin zijn eigen bij drage leveren. Mogelijk komt dit op redelijk korte termijn van de grond. Ter gelegenheid van dieren dag komt er op 4 oktober een speciale uitzending onder de titel „Blafmiauw". Hierin wordt naar aanleiding van het toneelstuk van Wim Schippers over honden nagegaan wat poezen van de tv opsteken. Die beesten reageren inder daad op het beeld, maar hoe en in welke mate? Dit pro gramma is ook gemaakt met het oog op het feit, dat er geen grotere dierenliefhebbers zijn an kinderen. Uit Denemarken komt de se rie „Een hele schep geld", waarin vier kinderen met een bankroof te maken krijgen. Wereldberoemde sprookjes van „Hans en Grietjetot de „Prinses op de erwt" krijgen in een serie een eigen verbeel ding. De kinderen in Zuid-Afrika worden niet vergeten, terwijl uit België de toneelgroep „Pantarei" komt om in een voorsteling de trieste levens te schetsen van in de steek gela ten dieren. Trudy van Keulen zocht voor de VPRO contact met kinde ren uit andere landen en laat die in „Worldmagazine" ver tellen over hun levenswijzen. Grote schrijvers als Dickens, Louis Stevenson en Shake speare komen aan bod in „Spektakel", dat voor wat meer oudere jeugd is bestemd. Evenzeer voor de iets oudere kinderen komt „Dokter Kran- kenstein" op het scherm, die van alles en nog wat weet te vertellen over het lichaam en de geest van de mens. Dit ge beurt telkens op lichtvoetige, humoristische manier. In „Majesteit uw ontbiit" mij mert ene koning Donald over zijn geliefde Rosemonde. Van Burny Bos werd het boek „Liesje of laten we maar win keltje gaan spelen" in beeld gebracht in een zesdelige dra maserie. Verder zal er als te doen gebruikelijk bij de VPRO uiteraard ook „Poppenkast" zijn. De VPRO moet niets hebben van de schietgrage held „Ram- bo", maar beschikt wel over een eigen „Rembo en Rembo". Voorheen behangers te Rotter dam ontdekken zij dat het ook leuke kanten heeft om het scherm van beeldbehang te voorzien. Zij noemen dit op zijn minst „een opmerkelijke mensenshow". Een nette me vrouw met nogal wat samenle vingsproblemen verschijnt ten tonele onder de titel „Me vrouw ten Kate". Zij lijdt aan muzikale erupties, van tango tot sleepwals. TON OLIEMULLER NEDERLAND 1 RVU 15.30 De grens (8). serie live programma's over Neder landse grensstreken TROS 16.00 Herfst- en wintermode '87 (Neues vom Kleidermarkt). De Duitse mode-journalis te Antonia Hilke bezoekt de shows van de beroemd ste ontwerpers, zoals Kart Lagerfeld, Yves St. Lau rent, Kenzo, Claude Mon tana en Emmanuel Unga- ro. Commentaar: Miteille Bekooy 16.40 Costa Rica, een groene wereld, documentaire van het Vlaamse Filmerscollec tief Duo Film o.l.v. Frans Verhoeven, over dit Mid den-Amerikaanse land NOS 17.30 V*«-Journaal TROS 17.46 TROS Sport, sportmagazi- ne 18.10 De zeven heuvels van Rome (Seven hills of Rome), Amerikaanse speelfilm uit 1958 van Roy Rowland. Met o.a. Mario Lanza, Renato Rascel en Marisa Allasio. Marc, een gevierd zanger, verlaat na een ruzie zijn verloofde en gaat terug naar Italië. Maar in zijn geboorteland blij ken ze hem nauwelijks te kennen NOS 20.00 fEJournaal en weerover- zicht TROS 20.28 Het Gouden Kalf Gala 1987, rechtstreekse uitzen ding vanuit de Jaarbeurs- Congreszaal te Utrecht, waar de uitreiking van de Gouden Kalveren en de TROS-publieksprijs voor de beste Nederlandse film prestaties van '87 zullen worden uitgereikt. Presen tatie: Astrid Joosten 21.49 STER-reclame Astrid Joosten presenteert 'Het Gouden Kalf gala 1987', op Ned. 1 om 20.28 uur. FOTO; DUKSTRA 21.55 Interview met de minis ter-president 22.05 TROS Telethriller: Der Alte, Duitse politieserie met o.a. Rolf Schimpf, Mi chael Ande en Charly Mu- hamed Huber. Afl.: Verkeerd verbonden. Als Effi samen met haar broer en moeder op een party is pleegt Effi's echtgenoot zelfmoord. Althans, dat wordt gedacht 23.05 Internationaal Voc^is- tenconcours 's Hertogen bosch 1987, een blik ach ter de schermen en de fi nale van het concours. M.m.v. Ed Spanjaard NOS 00.10 Journaal 00.15 Nieuws voor doven en slechthorenden 00.20-01.00 Studio Sport Extra. EK volleybal te België: sa menvatting van de wed strijden Nederland - Joe goslavië (mannen) em Ne derland - Polen (vrouwen) NEDERLAND 2 NOS 18.15 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.20 Paspoort voor Spanjaar- 18.30 18.45 19.00 20.05 20.55 Sesamstraat ai Jeugdjournaal Journaal AVRO AVRO's Sportpanorama, sportprogramma met een paardenspecial: Concours Hippique te Calgary, op Spruce Meadows Prijs je rijk, spelprogram- ma met Fred Oster EBDe Eetkamer, komedie van A.R. Gurney jr. welke zich afspeelt in de eetka mer, waarin ontbeten, ge lezen, geschreven en geru zied wordt. Kortom, een kamer als het leven zelf. Met o.a. Lenie Peperkamp. Wil Blok en Koos Wage naar. Regie: Walter van der Kamp NOS Journaal IKON KDe Auditie, op zoek capten, korte speelfilm met Jan Willem Sterne- berg en Dan Blokker Een bericht van de Wilde Ganzen NOS 22.30 22.45 23.22 23.30 AVRO 23.35-01.30 Ballad of Cable Ho- qie, Amerikaanse speel film uit 1970 van Sam Pec- kinpah. Met o.a. Jason Ro- bards, Stella Stevens en David Warner. Midden in de woestijn wordt Cable Hoque beroofd van zijn bezittingen door zijn twee partners. Hij trekt echter verder, en ontdekt een wa terbron 6 y, t 5. Nieuws in teletekst Tik Tak, peuterprogramma rcasni 5 |0venaar van Oz (The wiz- 45,2 zard ot Oz), Japanse tekenfilm serie naar de boeken van Frank Baum. Afl.: Luchttafere- len rond kastelen !0 Bingo, hitparadeprogramma met o.a. De clip van de kijker, overzicht van de BRT Top 30 en een studiogast. Presentatie: Bart Peeters en een gastpre- sentator inert Uitzending door Derden. Pro- gramma van de Christen-De- Ymocratische omroep Mededelingen en program ma-overzicht W(5 Htauw, 10 Weerboricht 3. 20 Première, fllmnieuws met Jo Röpcke '•30 50 Het noodlot ven een keizerin (Sissi Sehieksaliahra einar Ka- (Sissi, Schicksaljahre einer Ka- serin), Duits/Oostenrijkse speelfilm uit 1957 van Ernst Marischka. Sissi en keizer Franz-Joseph zijn nu al een paar jaar gehuwd. Sissi brengt een bezoek aan de Hongaren om de rebellen voor Oostenrijk te winnen. Groothertogin Sofie laat haar terugroepen. Ze keert terug, maar met een slechte gezondheid "J™ *0 Filmspot, achtergrondinforma- In* tie bij de filmactaliteit 59-23.20 Nieuws en Coda: Phoi- Lw bos Apolloon. van Richard von Schaukel. Vertaling: Paul Van- derschaege RT 2 Babel, migrantenmagazine voor Marokkanen 00 Zonen en dochters (Sons and daughters), tv-serie 25 Oshin, Japanse tv-serie met Ayako Kobayashi en Shiro Ito Mededelingen en program- ma-overzicht W'O Kwidam, videospelletje met Marleen Gordts '5 Extra time, sportmagazine 50 De wereld in de jaren dertig (Die Welt der dreissiger Jahre), zesdelige Duitse documentai reserie die een overzicht geeft van de gebeurtenissen vanaf de beurscrash in New York tot en met het uitbreken van WO II. Afl. 2: Utopie of vrijheid M Symfonie in g kl. L van Au gust da Boeck, uitgevoerd door het Filharmonisch Orkest van de BRT o.l.v. Fernand Ter- by n.a.v. de 50e verjaardag van het overlijden van de com- ponist #•23 20 EK Volte,b.l. samenval- tende reportage van de wed strijd België - Spanje (mannen) en België - Roemenië (vrou- t SU. 00: 15 La boits auz images, teken filmmagazine Journaal 03 Ce soir, regionaal Journaal 6 Journaal V9 '05 Miami Vice, Amerikaanse mis daadserie met Don Johnson, Philip Michael Talbott e.a. Afl.: 1.0 1,8,16 '55 Dites-moi, Serie. Afl.: Zouc f> Un siècle de philosophie pas- j 1 documentaire - '#.22.55 Laatste nieuws DUITSLAND 1 15.50 16.00 17.45 17.55 18.25 19.00 19.57 20.00 20.15 21.40 22.30 23.00 23.15 00.45 00.50 Tagesschau Variationen auf ein Marchen, oder: Was einer Prinzessin in der Liebe noch altes passie ren kann, animatiefilm 01 Der Zauberrabe Rumburak, kinderfilm van Milos Macourek en Vaclav Vorlicek Tagesschau Hier und Heute, regionaal ma gazine is) Solo für 12, spelprogramma 9 WWF-Club, rechtstreeks amusementsprogramma ge presenteerd door Marijke Amado Prog ramma-o verzicht ai Tagesschau ARD-Sommerkomödie: Wir haun die Pauker in die Pfan- ne, Duitse speelfilm uit 1970 van Harald Reinl. Met Uschf Glas, Hansi Kraus, Fritz Wep- per e.a. Pepe Nietnagel staat op school bekend als een grappenmaker. Hij gelooft zijn ogen niet als hij de tweeling broer v®n directeur Taft tegen het lijf loopt. Deze Gotthold Taft is lange tijd weggeweest. Zijn broer weet niet dat hij te rug is. Gotthold heeft nog een appeltje met hem te schillen en laat zich door Pepe overhalen aan een practical joke mee te werken Plusminus, economisch maga zine Tagesthemen, met Bericht aus Bonn Sportschau, met voetbal uit de Bundesliga fJDas Film-Festival: Broad way Danny Rose, Amerikaanse speelfilm uit 1984 van Woody Allen. Met Woody Allen, Mia Farrow, Nick Apollo Forte e.a. Danny Rose, agent van weinig succesrijk artiesten, gaat voor zijn mensen door dik en dun. Wanneer Lou Canova, een Ita liaanse zanger, met zijn hulp aan een come-back werkt, wordt het voor Danny gevaar lijk. Ten onrechte denkt de mafia dat hij de minnaar van Lou's vriendin Is. De mafia wil Danny een lesje leren dat hem zal heugen Nachtgedanken, beschouwin gen door Hans Joachim Kulen- kampff DUITSLAND 2 17.00 17.15 18.56 19.00 19.30 Die Zirkusprinzessin, operette van Kalman. Met Ingeborg Hallstein, Rudolf Schock, Isy Oren, e.a. M.m.v. het symfo nieorkest o.l.v. Werner Schmidt-Boelcke (herh.) Freizeit... und was man da- raus machen kann, vrije-tljds- magazine. Vandaag: 1. De juis te pluk- en oogst methoden. 2. Bloem van de maand: dahlia. 3. Bruno's kooktip. Presenta tie: Sybille Nicolai Heute IS) Tele-lllustrierte, actualitei ten. sport en amusement Robin Hood, tv-serie met Ja son Connery, Judi Trott, Clive Mantle e.a. Afl.: Von Schwei- nen und Hexen Programma overzicht Heute Auslandsjoumal. Presentatie: Horst Kalbus BEin fall Für zwel, misdaad serie met Günter Strack, Claus Theo Gartner e.a. Afl.: Über Woody Allen als impressario Danny Rose in de film 'Broad way Danny Rose'. Duitsland 1 om 23.25 uur. FOTO: PR den Tod hinaus 21.15 Mode '87, modemagazine met de herfst- en wintermode 22.10 Aspekte, cultureel magazine 22.50 Die Strassen von San Fran cisco, Amerikaanse politieserie met Karl Malden. Richard Hatch. Marlyn Mason, e.a. Afl.: Wer tötete Halen French? Dou glas French wordt verdacht van moord op zijn vrouw wan neer er bloedvlekken worden gevonden, maar geen spoor van zijn vrouw 23.40 Sherlock Holmes: Der hund von Baskerville (The Hound of the Baskervilles), Engelse speelfilm uit 1983 van Douglas Hickox. Met Ian Richardson, Donald Churchill, Denholm El liott e.a. De familie Baskerville roept de hulp in van Sherlock Holmes wanneer de nieuwe erfgenaam uit Amerika wordt bedreigd. Er schijnt namelijk een vloek op deze familie te rusten 01.15 Heute DUITSLAND 3 18.00 Telekolleg II, cursus econo mie. Les 2: Ziele und Strate- gien 18.30 Hallo Spencer, kinderserie 19.00 Aktuelle Stunde, regionaal magazine met nieuws en sport 20.00 Tagesschau 20.15 Lander - Menschen - Aben- teuer: lm Land der Kreisel und Drachen, reportage vanuit Maleisië, door Sabine Huth 21.00 Television, der Kasten der die Welt veranderte, dertiendelige Engelse documentaireserie over de geschiedenis van het medium televisie. Afl. 12: Wie man Politiker verkauft 21.45 Stunde der Fernster, reporta- 22.15 Suett In Bonn, zesdelige co medyserie met Karin Boyd, Heiner Lauterbach, Burghart Klaussner e.a. Afl. 3: Das Tor zur Glückseligkeit 23.00 Zu früh, zu «pat (Trop tót. trop tard)Franse gedramatiseerde documentaire uit 1981 van Jean-Marie Straub en Danièle Huillet 00.40 Laatste nieuwe Ü5 Ondertiteling via TeleTekst. Tweetalige of stereo-uitzen ding. DZwart/wit-uitzending. ■UZwart/wit-uitzending met on dertiteling via TeleTekst. S3 Bij niet-Nederlandstalige zen ders: uitzending in orginele versie met ondertitels. ■D Bij niet-Nederlandstalige zen ders: zwart/wit-uitzending in orginele versie met ondertitels. BBC 1 14.50 KICaravan, Engelse speelfilm uit 1946 van Arthur Crabtree. Met Stewart Granger, Jean Kent, Robert Helpmann e.a. 16.50 Children's BBC, gevarieerd kindermagazine gepresenteerd door Andy Crane. Met o.a. 'Corners', 'Superted' en 'What's all this thenl' 18.00 Newsround, jeugdjournaal 18.05 Gentle Ben, twaalfdelige jeugdserie met Dennis Weaver en Clint Howard. Afl.: The op portunist 18.35 Roland Rat The Series, ko misch kinderprogramma met 'superster' Roland Rat (herh.) 19.00 Journaal en weerbericht 19.35 London Plus, regionaal nieuwsmagazine 20.00 Wogan, praatprogramma met Terry Wogan 20.40 [ËBIankety Blank, spelpro gramma gepresenteerd door Les Dawson 21.15 &21 Years of the two Ronnies, de beste sketches met Ronnie Barker en Ronnie Corbett uit de afgelopen 21 jaar 22.00 Journaal, regionaal nieuwa en weekendweerbericht 22.30 Miss Marple at Bertram's ho tel, tv-serie naar een verhaal van Agatha Christie, met Joan Hickson in de hoofdrol 23.25 Omnibus: Towards Antara, documentaire over de jonge Britse componist George Ben jamin (27). Daarin staat het componeren van zijn nieuwste werkstuk 'Antara' centraal, waarvoor hij de opdracht kreeg van Pierre Boulez, t.a.v. het tienjarig bestaan van net muziekinstituut IRCAM In het Centre Pompidou te Parijs. Aansluitend, om ca.00.10 de integrale uitvoering van 'Anta ra' o.l.v. George Benjamin, eerder dit jaar opgenomen in het IRCAM 00.35-02.00 Ryder Cup Golf, recht streekse reportage vanuit Muirfield. Ohio BBC 2 15.15 Paardenraces vanuit Ascot, rechtstreekse reportage, met om 18.00 en 16.50 Nieuws en weerbericht. Aansluitend: Darts kampioenschappen 18.00 The Cumbrian way 18.30 Food drink quiz, spelpro gramma 19.00 CThe new adventures of Tar- zan, Amerikaanse speelfilm uit 1944 van Edward Hull en W.F. McCaugh. Met Bruce Bennett in de hoofdrol 19.55 Leeds piano competition fi nal, rechtstreekse uitzending vanuit de Leeds Town Hall, waar de drie eerste finalisten een compleet concert uitvoe ren met het City of Birming ham Symphony Orchestra o.l.v. Simon Rattle 22.35 Foreign bodies, comedyserie. Afl.: Money matters 23.05 Peter Ustinov's Russia, zesde lige serie waarin de Britse ac teur een persoonlijk verslag geeft van 2ljn uitgebreide zwerftocht door de Sovjet- Unie. Afl. 2; Peter The Great and Katherine The Great 23.50 Newsnight, actualiteitenmaga zine 00.35 Weerbericht 00.40-01.45 Darts kampioenschap pen, samenvatting SKY CHANNEL 16.00 Here comes the Weekend, popprogramma met Pat Sharp en Claire Grogan 17.00 The DJ Kat Show, gevarieerd kindermagazine met Linda de Mol en DJ Kat 18.00 The Monkees, comedyserie. Afl.: Monkees in Manhaften 18.30 Hogan't Heroes, comedyserie. Afl.: The Tiger Hunt (2) 18.57 Europees weerbericht 19.00 The new Dick van Dyke Show, comedyserie. Afl.: Peo ple's Choice 19.30 Castaway, avonturenserie. Afl.: Sail - Ho! 20.00 Ritter's Cove, avonturenserie 20.30 Big Valley, westernserie 21.22 Europees weerbericht 21.25 From here to Eternity, Ameri kaanse miniserie met o.a. Don Johnson en Kim Basinger. All.: Images (herh.) 22.20 Ask Dr. Ruth, programma over sex. relaties en huwelijk, ge presenteerd door dr. Ruth Westhelmer. Gast: Sidney Sheldon 22.45 Nederlands voetbal 23.45 li Here cornea the Weekend (herh.) 00.42-00.45 Europees weerbericht SUPER CHANNEL 16.00 The Music Box Live Show. popprogramma met Nino Firet- to 17.00 Countdown, met Adam Curry 18.00 Secret Garden, kinderserie 18.30 Catch Kandy, kinderserie 19.00 Game for a Laugh, amuse mentsprogramma 19.25 Europeea weerbericht 19.30 Tomorrow's World, populair- wetenschappelijk magazine 20.00 Feature Film: Earthbound, science-flctlonfilm met o.a. Burl Ives. Christopher Connelly en Meredith MacRae 22.00 Super Channel Newt 22.25 Europees weerbericht 22.30 Ryder Cup Golf, voorbeschou wing en een verslag van de eerste dag van dit golftoernooi in Muirfield, Ohio 23.30 Europees weerbericht 23.35 Tales ot the Unexpected, tv- serie naar verhalen van Roald Dahl 00.00 Kolchak, misdaadserie 01.00 Rockin 'at the speed of light 02.00 The Power Hour, hardrock 03.00 Boogie Box, dansmuziek 04.00 Chart Attack 05.00 Maximum Music Box 06.00-07.00 The Face MTV EUROPE 00.00-24.00 met vj's Marcel Vanthilt, Ray Cokes en Maiken Wexe TV 5 16.05 Portrait. Guy des Cars, schrij- 17.00 17.55 18.00 18.40 19.00 19.30 20.20 20.30 21.00 21.50 22.00 22.30 Festival a Cognac, jazzmuziek Mèmoire dee poles Recreation, kinderprogramma Dee Chrtfres et des Lettres Deux de conduits Lee Papas Itinerairee Portugal» Calibre Journaal Sports loisirs ^TV-Morger^ DUITSLAND 1 09.25 Programma-weekoverkicht 10.00 Heute 10.03 Sportschau 10.30 Wir haun die Pauker in die Pfanne, Duitse speelfilm uit 1970 (herh.) 11.50 Umachau 12.55 Persoverzicht 13.00 Heute 13.15-15.00 ARD-Sport extra: Ten nis - Grand Prix-toernooi, hal ve finale enkelspel voor da mes. Commentaar: Heribert Fassbander en Voiker Kott- kamp DUITSLAND 2 11.00 ISl Programma-weekoverzicht 11.30 Elf Lander, ein Land die Bundesrepublik, dertiendelige documentaireserie over de elf verschillende Manden' van de BRD. zo gezien door de men sen die er wonen. Afl.: Eln schönes, ein schwieriges Va- terland 12.00-14.00 Nachbarn in Europa, in formatie en amusement voor buitenlanders (12.00 Bijdrage uit Joegoslavië, 12.40 Grieken land en 13^0 Portugal) BBC 1 08.35 Open University 09.25 Children's BBC, met Corners 09.40 Chucklevision 10.05 The Muppet Babies, teken filmserie 10.30 Going live 13.12 Weerbericht 13.15-18.05 Grandstand met paar- deraces te Ascot; golfsport om de Ryden Cup in de V.S.; Vol leybal te Londen SKY CHANNEL 08.00 Fun Fsctory, gevarieerd kin dermagazine gepresenteerd door Andy Sheldon, Snoot en Crocker. Met o.a. 'Emily', 'Po- peye', 'Return to the planet of the apes', 'Inspector Gadget' en 'Transformers' 11.10 Bailey's bird, avonturenserie. Afl.: Double Trouble 12.05 The Smash great video race, popprogramma met Pat Sharp en Ronnie the runner (herh.) 13.05-14.05 New Music: Prince's Trust, muzlekspecial met inter views met o.a. Phil Collins, Eric Clapton, Elton John en Boy George (herh.) SUPER CHANNEL 07.00 Boogie Box, dansmuziek met Martin Buchanan 08.00 Funbua, gevarieerd kinderma gazine met Josephine Buchan en Wayne Jackman. Met o.a. 'The Telebugs', 'Doris', 'Heath- cliff, "Emu's world" en 'Ulysses 31' 11.30 Rockin' at the speed of light, popprogramma gepresenteerd door een popster 12.30 Chart Attack, overzicht van de Music Box top 20 met Simon Potter 13.30-14.30 Armchair Adventure - Assignment adventure, docu mentaireserie over expedities. Afl.: The Yukon quest RADIO 1 teder heel uur nieuws (NOS). 16.05 VARA: De Rode Draad 19.02 AVRO: Hobby-vitaminen. 20.02 NCRV: Water en vuur. 21.02 Mengpaneel. 22.02 NCRV-Vrijdag-Sport. 23.07 NOS: Met het oog op morgen. 00.02 VOO: Stemband. 02.02 Oh, wat een nacht. 05.02 Ook goeiemorgen RADIO 2 leder heel uur nieuws (NOS). 18.03 AVRO: AVRO's radiojournaal. 18.15 Minjonmagazine. 19.00-07.00 Zie Radio 1 RADIO 3 leder heel uur nieuws (NOS). 18.03 NOS: De Avondspits. 19.02 VOO: Curry Van Inkel. 22.02 Countdown Café RADIO 4 18.02 NOS: Aspecten van de Kamer muziek 19.00 De Bovenbouw. 20.00 Nieuws 20.02 Europees Concertpodium. 21.50 Horizon. 22^0 NOS Jazz: Oktober Jazzmaand RADIO 5 18.10 EO: België Totaal. 18.20 PP: Uitzending van D'66. 18.30 KRO: Taal en Teken. 19.00 NOS: Programma voor buiten landse werknemers. 20.30 EO: De bijbel open. 21.00 Schoolagenda. 21.15 Zicht op Israël. 21.40 Theologische verkenningen REGIONAAL Radio West: 17.00-18.00 Avondmaga zine met Victor Deconlnck. Omroep Rijnland: (Via FM-frequentie 105,7 MHz) 17.30-18.00 Actualiteiten 18.00- 20.00 Leiden Lokaal. Verder als Radio 1. Radio Rijnmond: 18.30-18.20 Mid dagmagazine met Erik Post. 16.30- 17.00 Rijnmond getapt; Kwis en Waarachtig; 17.30 Editie half zes. BRT 1 18.10 Actueel. 18.30 BRT-ensembles. 18.45 Godsdienstige uitzending. 19.10 Actueel. 19.35 Beraber, voor Turken. 20.03 Imago. 21.03 Klapstoel. 2330-02.00 Twee tot twee. BRT 2 17.10 Pa. zing eens Al 16.00 Moe. hoor eens hoe. 19.10 Hitriders. 21.00 Wat zijn dat voor toeren? 22.05 Country-side. 23.30-02.00 Twee tot twee. BRT 3 18.10 Aktueel. 18.30 Kamermuziek. 19.00 Kroniek 2: Magazine. 19.45 Zelden gehoord. 20.00 Festival van Vlaanderen Gent 1987. BRT-Filharmonisch Or kest. Dirigent: Karl-Anton Ric- kenbacher. Soliste Michele Command, sopraan. 1. Poema voor strijkorkest (Belgische creatie), Daniel Schroyens. 2. Sheherazade voor sopraan en orkest. Maurice Ravel. 3. Sym fonie nr. 4 In Es „De Romanti sche", Anton Bruckner. 22.00 Interludium, R. Strauss. 22.15 BRT Jazz - Live-concerten. 23.00-2345 Kaleidofoon. MORGEN RADIO 1 ledv heel uur nieuws (NOS). 07.03 TROS: TROS Nieuws Show. 11.03 Tros Kamerbreed. 12.03 Oud plaatwerk met Herman Emmink. 13.06 TROS Aktua. 13.30 TROS Country. 1430 TROS sport. RADIO 2 leder heel uur nieuws (NOS). 07.03 VARA: De wind. 07.13 Hallo Hier Hilversum. 09.03 Zomerkwartaal. 11.03 Michel van der Plas 60 jaar. 12.03 Wegens verbouwing gesloten. 14.03 Muziek uit eigen huis. 15.03 De Ramblers op verzoek. RADIO 3 leder heel uur nieuws (NOS). 07.03 NCRV: Vroegop. 07.30 Rabarbara. 08.03 Pop non stop 09.03 Gospel-rock. 10.03 Popsjop. 12.03 Los Vast Pop-race. 14.03 Tussenuur. 15.03 Popstation. RADIO 4 07.00 Nieuws. 07.02 AVRO: Wakker worden met Max Bruch. 08.00 Nieuws. 08.02 Affiche-4. 10.00 Caroline. 11.00 Prinsengrachtconcert 1987. 12.00 VOO: Strauss Co. 13.00 Veronica klassiek. RADIO 5 09.00 Nieuws. 09.02 NOS Sportiet. 0935 Waterstanden. 09.30 FEDUCO: Hollandse Nieuwe. 09.45 Rekenen. 10.00 Taal, tekens en regels. 10.15 EO: Muzikale fruitmanddag. 12.45 Vragen naar de weg. 13.00 Nieuws. 13.10 Ronduit praise. 13.30 O po Doro (Open deur). 14.00 VPRO: Euroburo. 15.00 Het spoor. REGIONAAL Radio Wast: (via FM-frequentie Radio 1) 11.00-11.30 Regionale uitgaans- en activiteitenagenda voor het weekein de. 11.30-1230 Open Podium. Aad de Korte met muziek uit de regio. Ge sprekjes, muziek (van koormuziek tot new wave), agenda. Omroep Rijnland (Via FM-frequentie 105,7 MHz) 1330- 15.00 Noordwijk Lokaal. Verder als Ftadio 1. Radio Rijnmond: 10.00 Nieuws. 10.03 Een uur amusement met Hans van Vliet. 11.00 Themauit- zendtng. 1230-1330 Wat nu weer? BRT 1 05.31 Met 1 wakker. 0830 Voel je thuis. 10.03 Onze keuze. 11.03 Het Kraaienest. 13.15 BRT-Produkties. 14.03 BRT-Opnamen en Concertfrag menten met het BRT Filharmo nisch orkest. BRT 2 05.30 Welkom weekend. 08.12 Te bed of niet te bed. 10.03 Buitenspel. 1130 De Vlaamse top tien. 12.00 Top 30. 1430 Radio Rijswijck. BRT 3 07.00 Goede morgen. 0830 Licht klassiek ochtendconcert. 0930 Ochtendconcert. 10.00 Wijswjzer (2). 11.00 Harmonies en fanfares. 1130 Augsburger Domsingknaben. 12.04 Tafelmuziek. 13.15 Concertino praha 1986. V30 BRT-keuze voor discofieien.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1987 | | pagina 19