Noordwiikerhout: extra ubsidie voor verenigingen „Vinkeveld mag geen slaapwijk worden" Verdeeldheid over veld Quick Boys Bouwverbod in Klinkerbergpolder !DEN OMGEVING PEMBADBESTUUR NEEMT IVOCAATIN DE ARM )en dag bij 11terzuivering Reserves utsbedrijf inlaag A t Speed Diepnow wint draverij Jan Hendrik Oortbrug in Oegstgeest [NA CcklaeSomant VRIJDAG 25 SEPTEMBER 1987 PAGINA 17 )ERDORP Het bestuur van zwembad De Does heeft in ,rief aan de gemeenteraad van Leiderdorp laten weten niet ikig te zÜn met de ontwikkelingen rond net zwembad. Het iir stelt juridisch eigenaar te zijn van het binnenbad en zal nu van juridische bijstand verzekeren om ongewenste ont- elingen tegen te gaan. Voorlopig zal echter nog geen actie en ondernomen: er wordt nog geen beroepsprocedure aan- annen, hoewel daarvoor volgens het bestuur voldoende d bestaat. Het bestuur heeft met name bezwaar tegen de or- atievorm van het nieuwe sportcomplex met recreatiebad en hal en commerciële nevenfuncties, dat er, zoals de kaarten ggen, zal gaan komen. Er zal een exploitatie-BV ontstaan, •n de gemeente slechts participeert. Commerciële motieven n dan de boventoon gaan voeren, vreest het bestuur, dat zal zul. den als de plannen doorgaan. Óp het plan zelf heeft het nbadbestuur ook veel kritiek: aan goedkopere oplossingen, oor het bestuur werden aangedragen, zou door het college jurgemeester en wethouders geen aandacht zijn besteed. Bouw huizen gaat door SASSENHEIM De bouw van ze ven vrije sector woningen op het ter rein van bouwbedrijf Kieft zal on danks protesten van een aantal be woners van Mecklenburg normaal doorgang vinden. De bezwaren wa ren voornamelijk gericht tegen de in het plan geprojekteerde aansluiting van een nieuwe straat op het be staande woonerf. Door de verkeers belasting van de toegangsweg zou een onveilige situatie ontstaan voor spe lende kinderen. Ook de parkeerfaci- liteiten zouden na realisatie van de plannen ontoereikend zijn. De leden van de commissie VROM bleken gis teravond de mening toegedaan bij de behandeling van de betreffende be zwaren te maken te hebben met „be zwaren die je altijd tegenkomt". Miss Jaarmarkt LISSE Op de laat ste dag van de Hard draverijfeesten in Lisse is door vakfoto graaf Mieloo bekend gemaakt wie van de vele gefotografeerde jongedames Miss Jaarmarkt 1987 is ge worden. Die eer is te beurt gevallen aan de 18-jarige Sandra de Bruin uit Lisse, die door een jury werd gekozen uit de duizend kleurenfo to's die tijdens de jaarmarkt in Lisse in de studio van Mieloo werden gemaakt. Fietsroute rond gemeentehuis veiliger VOORSCHOTEN De gemeente zal bekijken of de fietsroute in de omgeving van het gemeentehuis verbeterd kan worden. Vooral kinderen die naar school gaan, zouden daar van profite ren. Dat zei wethouder J. Visser gisteravond toe tijdens de raadsvergadering. B en W willen de bereikbaarheid van het nieuwe gemeentehuis ook via het Burgemeester Berkhoutpark mogelijk maken. De meerderheid van de gemeenteraad bleek alleen bereid een een voudige fietsroute aan te leggen van de Leidseweg naar de Ko ningin Julianalaan en zeker geen fietsroute door het gehele park heen. Het bedrag van de onroerend-goedbelasting gaat per eenheid voor eigenaren 21 cent omlaag en voor gebruikers 21 cent om hoog. Volgens de burgemeester is dat slechts een administratieve maatregel, volgens J. Aikens (D66) echter niet: „De gemeente zelf heeft al een voordeel als groothuizenbezitter en een dergelij ke maatregel dient eerst genomen te worden bij de behandeling van de gemeentebegroting". Hoewel Aikens gelijk kreeg van on der anderen F. ten Have (CDA) ging tenslotte toch de gehele raad met uitzondering van D66 overstag. Gift voor Kokkerbad NOORDWIJKERHOUT De 4350 gulden, die bijeengebracht is door de leerlingen van de Irene- school als bijdrage in de kosten van een gehandicaptenlift in het Kokkerbad, krijgt misschien een nieuwe bestemming. In augustus werd door de gemeenteraad beslo ten een plan te laten ontwikkelen over renovatie van het Noordwij- kerhoutse zwembad. Tegelijkertijd wordt bekeken of een gehandicap tenlift noodzakelijk is. Het college van B en W, dat de gift van de schoolkinderen gisteravond dank baar accepteerde, wil de bestem ming nu wat verruimen. Het geld wordt nu besteedt aan andere voorzieningen of attributen voor gehandicapten. HAAS WIJK ZATERDAG OEGSTGEEST De activiteiten rond de oplevering van de 1500ste woning in Haaswijk Oegstgeest staan gepland voor za terdag en niet voor vrijdag, zoals gisteren abusievelijk in de krant stond. Op het programma staan de opening van een brug, de in gebruikname van een vissteigfer, de opening van een appartemen tengebouw en de sleuteloverhan- diging van de 1500ste woning. Joke Bruys is ziek LEIDERDORP De cabarètiere Joke Bruys zal zaterdagavond niet optreden in de Muzenhof. Zij is door ziekte verhinderd. Joke Bruys zou het programma „Moer staal" brengen. Dat gaat nu öp een latere datum gebeuren. lol. t )RDWIJKERHOUT )e al jaren bestaande ing van vijf procent de subsidies aan de inigingen in Noord wii- lout moet op de hei- Dat stelde CDA-frac- oorzitter N. Sluis gis- vond tijdens de alge beschouwingen in emeenteraad. De con- mele fractie vindt korting niet te rij- met de jaarlijkse schotten op de begro- van Noorawijkerhout. CDA denkt middelen extra subsidie aan de ngen te vinden geld te vragen aan woningbouwvereni- Ook de PvdA-fractie óorstander van het af- iffen van de jaarlijkse procents korting op de iidie aan verenigingen, dwijkerhout betaalt nu 1974 jaarlijks 13.000 gul- aan de woningbouwver eniging voor aanvullende ren te. De woningbouwvereniging heeft door een omzetting van leningen jaarlijks echter een miljoen gulden aan extra in komsten. Het CDA vindt dat de woningbouwvereniging nu wel iets terug mag betalen en denkt hierdoor jaarlijks 20.000 gulden extra aan de verenigin gen te kunnen geven. Ondanks dat de fracties in de Noordwijkerhoutse gemeente raad in hun algemene be schouwingen hun tevreden heid uitten over het financiële beleid van het college van B en W waren er toch nog enke le wensen. Zo zou de VVD graag zien dat het dekkings percentage voor de afvalstof fenheffing en reinigingsrech ten omhoog gaat. Dit is sinds vorig jaar gedaald van 71 tot 64 procent. Omdat dit een las tenverzwaring zou betekenen wil de VVD dit compenseren door een lagere onroerend goedbelasting (OGB). Deze operatie hoeft voor de li beralen niet al in 1988 plaats te vinden. Zij ziin tevreden als dit in 1989 gebeurt. De VVD wees het college ook op kosten van het vernieuwen van de riolering in Noordwijkerhout. De liberalen willen een inven tarisatie van de toekomstige uitgaven hiervoor en een plan om deze kosten te dekken. „De financiële ruimte moet in eerste instantie gevonden worden door bezuinigingen en heroverweging", stelde fractie voorzitter J. Knapp. De PvdA pleitte eveneens voor een verlaging van de OGB, zij het om een andere reden. Mevrouw W. Hof ver wees naar de veranderde ver houding van de eigenarenhef- fing naar de gebruikershef fing. In plaats van een verho ging van OGB voor huurders wil de PvdA een lastenverla ging voor eigenaren. De gemeentefracties willen dat er maatregelen worden geno men tegen de verkeersproble matiek in het dorpscentrum. Door de VVD en het CDA wordt aangedrongen op meer parkeerruimte in het centrum. Met name de aanleg van het De Vroomen parkeerterrein wordt toegejuicht. Ook de her inrichting van de Zilkerduin- weg heeft de aandacht van de politieke partijen. De VVD denkt dat dit wel mogelijk moet zijn met de 165.000 gul den die de gemeente heeft ont vangen als afkoopsom van de provincie. Het college wil nog eens 175.000 gulden uit eigen middelen beschikbaar stellen, maar de VVD-fractie wil daar voorlopig nog even mee wach ten. CDA en PvdA dringen aan op snelle aanleg van een parkeerterrein voor vrachtwa gens in De Zilk. De PvdA- fractie stelt voor dit in 1988 aan te leggen aan de Zilker- duinweg. Publieksonvriendelijk Zowel het CDA als de PvdA willen dat de publieke tribune in de raadszaal wordt aange past. „Publieksonvriendelijk", betitelde PvdA-woordvoerder W. Hof de tegelijk met de uit breiding van het gemeentehuis verbouwde tribune. „De af stand en het zicht op de raads zaal is, zelfs met behulp van de videocamera's, slecht te noemen". De uitbreiding van De Schelft lijkt voorlopig op de lange baan te zijn geschoven. De PvdA-fractie is geen princi pieel tegenstander van een so bere uitbreiding van de grote zaal. Het CDA wil echter geen zeven ton beschikbaar stellen vor de verbouwing. „Niet ver antwoord", meende Sluis gis teravond, „gezien het geringe aantal gebruikers". Mocht er een nieuw plan op tafel ko men, dat minder geld kost, dan wil het CDA de verbou wingsplannen opnieuw in overweging nemen. De VVD- fractie stelde dat aan uitbrei ding geen al te hoge prioriteit wordt gegeven en dat er harde argumenten op tafel moeten komen voordat de VVD ak koord gaat met de verbou wing. De PvdA wil dat De Schelft minder verhuurd wordt aan derden, iets dat ten koste gaat van de vaste gebrui kers. „Deze commerciële ver huur brengt in verhouding weinig geld op en moet tot de helft worden teruggebracht", aldus Hof die ook een lans brak voor meer reclame voor De Schelft zodat de gebruik van de accommodatie zal stij gen. klem J rERWOUDE Een 25 ff e Leidenaar is gisteren S een spierkneuzing naar ifl|Academiseh Ziekenhuis in gebracht. De man, zaam bij Oosthoek Beton, bekneld geraakt tussen stalen balk en een beton- Hij verzeilde in deze be- e positie nadat hij was ge- t door een kraan. !eS|)EN KATWIJK Me rkers van de Rijnlandse sringsinrichtingen aan de ipolderweg in Leiden en de Lageweg in Katwijk morgen van 10.00 tot uur rondleidingen. Dit -Uèurt in het kader van het |nd! jpees jaar van het milieu, s de „Open-Waterdag" afvalwaterzuiveringsin- j!sl Öngen en drinkwaterbe en in alle landen van de Gemeenschap voor ibliek geopend. TWIJK Wethouder J. der Plas (SGP) heeft gis mond tijdens de gemeente- 1 in Katwijk toegezegd het «stel van de heer C. L. van Heren (CDA) over te ne- stf om de reserves van de b sbedriiven terug te brengen de landelijke norm van in procent. ns de behandeling van de rekening van de bedrijven het vorig jaar lanceerde Resteren zijn voorstel om reserves terug te brengen r maximaal 15 procent. De irnaamste reden van zijn irstel was de angst, dat ts de gemeente Katwijk op ^van het Ministerie van •nomische Zaken zijn reser- kwijt is bij de totstandko- g van een regionaal nuts- rijf. >te instemming toonde de d van Katwijk voor het fstel om te komen tot een is Gezondheids Dienst voor regio Duin- en Bollen- *k. Vooral de suggestie van houder Hietkamp (PVDA) de gemeente Katwijk deze ist zou moeten huisvesten in goede aarde. Ook de wichtigheid over het wel liet inpassen van de logope- in deze nieuwe gezonds- dsdienst, vond waardering de raadsfracties. Volgens houder Hietkamp moet goed bekeken worden daarin wenselijk is. Me- ww D. van der Plas - Van Plas (VVD) vindt dat een "ngrijke taak van de BGD geven van voorlichting is. 'daar dat zij pleitte voor blijvende relatie met de hst in Leiden, die haar in ks veel ervaring heeft in Wichtingsacti viteiten KATWIJK De fractievoor zitter van Gemeentebelangen, H. van Mierlo, vindt dat in principe duinbehoud de voor rang moet genieten boven de wens van de voetbalvereni ging Quick Boys om nabij het huidige sportcomplex een ex tra zevende veld aan te leggen in het overgangsgebied naar de Katwijkse zuidduinen. Naar zijn mening stemt ook Staats bosbeheer niet in met de wens van de voetbalvereniging. De CDA-er T. van der Plas was het gisteravond tijdens de raadsvergadering met de frac tievoorzitter van Gemeentebe langen niet eens. „Het is de taak van de gemeente om de aanvraag van de voetbalver eniging planologisch mogelijk te maken. De discussie over de wenselijkheid om tot een ze vende sportveld te komen kan altijd plaatsvinden als er een officiële aanvraag ligt", aldus Van der Plas. H. Telkamp (PvdA) meende dat het college eerst moet bekijken of bij de behoefte aan een speelveld de vereniging niet kan uitwijken naar een andere Katwijkse voetbalvereniging. Voordat er een nieuw veld bijkomt moet er maar geïnventariseerd worden, merkte hij op. Vol gens wethouder W. van der Plas (CDA) blijkt uit een stu die van de KNVB, dat een ex tra voetbalveld noodzakelijk is. Het is hem echter ook ter ore gekomen dat van de kant van het Ministerie van Land bouw bezwaren zijn tegen het opofferen van duingebied aan een sportveld. Dat zal eerst worden nagegaan. i3 is-l At Speed Diepnow met pikeur R. Pools heeft de Kortebaandra- verij van Lisse gewonnen. Door Pools werd beslag gelegd op de hoofdprijs van 5.500 gulden en de Arnold van Berkelprijs in casu de zuiveren tulp. Tweede werd tijdens de drukbezochte koers In Lisse Yvar Marco met rijder M. Pools. Derde werd Zerline S met rijder Imming en vierde Zingaro Hannover eveneens met Immlng. Toch nog erg veel belangstellenden beleefden gisteren een span nend middagje op het Heereweg-parcours en al werd het wel een natte middag, want zo nu en dan kwam de regen met bakken tegelijk omlaag. Dat nam niet weg dat het publiek langs het par-, cours bleef om de races te volgen en natuurlijk om uit te vinden of men in de prijzen was gevallen bij de totalisator. Ondanks het slechte weer werd een omzet van ruim 51 duizend gulden gerea liseerd. FOTO: HENK VAN DEN ENDE Jongetje geschept door vrachtauto LEIDERDORP Een 8-ja- rig jongetje uit Leiden is vanochtend om half negen ernstig gewond geraakt toen hij op de Persant Snoepweg werd aangereden door een vrachtauto. De jongen is met schedelletsel naar het Academisch Zie kenhuis in Leiden gebracht. Het jongetje stak met zijn fiets de weg over en een 26- jarige vrachtwagenchauf feur uit Naaldwijk kon hem niet meer ontwijken. OP HETERDAAD BETRAPT LEIDSCHENDAM Een 28-jarige man uit Voorburg werd gis termiddag op heterdaad betrapt bij het openbreken van een auto op het parkeerterrrein van winkelcentrum Leidsehage. Boven dien bleek de man een auto gestolen te hebben, waar hij inmid dels al twee weken mee rond reed. Wethouder Salman slaat de eerste paal. j I 1M I FOTO: HENK VAN DEN ENDE NOORDWIJK „Met de bouw van dit winkelcen trum willen we voorko men dat het Vinkeveld een slaapwijk wordt. Ik hoop dat de bevolking hier goed en goedkoop boodschappen kan doen Dit zei wethouder V. Sal man (ruimtelijke orde ning) gisteren nadat hij de eerste paal voor het win kelcentrum Vinkeveld in Noordwijk had geslagen. Het winkelcentrum is een project van Wildschut Ma kelaars. C. Wildschut deelde gisteren mee dat hij nog meer plannen heeft voor het Vinkeveld. Deze omvatten de bouw van 65 woonappartementen, een medisch centrum met onder meer een huisartsenpraktijk en fysiotherapeut en een kan torencomplex aan de Beeklaan van in totaal 2500 vierkante meter. De bouw wordt in fa sen uitgevoerd. Over de verkeerslichten op de kruising Boekerslootlaan- Beeklaan (het nieuwe winkel centrum ligt er vlakbij) zei wethouder Salman: „Op dit kruispunt is een volledige ver keerslichteninstallatie nodig. Ik zal me daar ook voor inzet ten". Oorspronkelijk was voor verkeerslichten op dit kruis punt 200.000 gulden uitgetrok ken, maar in de begroting voor 1988 blijkt dit bedrag te zijn teruggebracht tot 70.000 gulden. Dit is net voldoende voor een installatie zoals die op de kruising Van de Mortel- straat-Boerenburgerweg. Het CDA-raadslid mevrouw L. de Graaff-Schriek sprak reeds eerder haar bezorgdheid uit over deze kruising, speciaal wat de oversteek van kinde ren en fietsende huisvrouwen betreft. Wanneer het winkel centrum Vinkeveld gereed is, zal de verkeersdruk op het kruispunt Beeklaan-Boekers- lootlaan toenemen, zo wordt verwacht. Voor het winkelcentrum moest van vier partijen grond worden gekocht, waaronder een perceel waarop de wonin gen Nellie en Corry stonden. Het centrum is een strikt Noordwijkse aangelegenheid: - het is ontworpen door het Noordwijkse Architectenbu reau L. Korbee, De Raad Bouw B.V. is de aannemer en de in Noordwijk gevestigde su- permarkt Albert Heijn trekt er O in. Ter gelegenheid van de of- ficiële start van de bouw bood Wildschut een cheque van 5.000 gulden aan, te besteden aan het maken van een com plete professionele luchtfoto van geheel Noordwijk. De ge meente heeft zo'n foto nog niet Nieuwbouw voor 't Mossenest NOORDWIJKERHOUT 'i Mossenest krijgt in de nabije toekomst mogelijk de beschik king over een nieuwe schoolge bouw. De school is nu verdeeld over twee gebouwen in Noord- wiikerhout. Het rooms-katho- lieke schoolbestuur heeft een aanvraag ingediend voor een nieuwe achtklassige school. De femeenteraad van Noordwij- erhout ging hier gisteravond mee akkoord, al werden door de PvdA en de VVD vraagte kens gezet bij de noodzaak van een nieuwe basisschool. A. Kuijper (PvdA): „De prognose over het aantal toekomstige leerlingen, waar het schoolbe stuur de aanvraag op baseert, lijkt mij aan de optimistische kant. Mocht dit inderdaad het geval zijn dan moeten we de aanvraag voor de school niet indienen. Als deze prognose juist is dan hebben wij geen problemen met de nieuwe school". Wethouder C. van der Klaauw wees er op dat het mi nisterie de beslissig neemt over de bouw van een nieuwe school en bij eventuele leegstand ook de financiële consequenties draagt. „Er is op het ministerie een hele staf demografen in dienst die de prognose van het schoolbestuur bekijkt. Daarbij betrekken ze ook de cijfers uit het streekplan. Het is dan mo gelijk dat ze straks beslissen dat er minder dan acht klassen mo gen worden gebouwd". OEGSTGEEST De nieu we fiets/voetgangersbrug over het Oegstgeesterkanaal zal Jan Hendrik Oortbrug heten. Dat deelde burge meester Sj. Scheenstra gister avond mee tijdens de raads vergadering. De gemeente raad ging met deze naamge ving akkoord. De beroemde sterrekundige die in Oegst geest woont, zal zaterdagoch tend samen met burgemees ter Scheenstra over de nieu we brug wandelen. De offi ciële opening zal rond elf uur plaatsvinden. Zoals het er nu uitziet, zal in Haaswijk niet voor augustus volgend jaar begonnen worden met de bouw van een openbare en een bijzondere school. Tij dens de raadsvergadering deelde de wethouder van on derwijs, mevrouw Th. L. Blom-de Koek van Leeuwen mee dat er een nieuwe prog nose moet komen omtrent het aantal te verwachten leerlingen in genoemde wijk. Eerder gepubliceerde cijfers uit een onderzoek gedaan door het bureau Advisie kloppen niet meer. De groei van Haaswijk, voor wat be treft het kindertal, gaat snel ler dan verwacht. Aan de hand van nieuwe cijfers wil de wethouder in Den Haag aantonen dat de situatie dus danig veranderd is dat de bouw van permanente on derkomens vereist is. Het ontwerp sociaal-cultureel programma 1988 komt aan de orde tijdens een bijeen komst van de commissie wel zijnsplanning op donderdag avond 1 oktober te 21.00 uur. De aanvangstijd is gewijzigd in verand met de officiële opening van het Koetshuis op het terrein van Kasteel Oud-Poelgeest. SASSENHEIM Het ziet er naar uit dat een ver dere bebouwing van de Klinkerbergpolder in de toekomst zal worden uitgesloten. Het Sassenheimse college van B en W dat zich op het standpunt stelt dat een bouwverbod het landschappelijke karakter van de polder moet garanderen, vond gisteravond steun bij het merendeel van de leden van de com missie ruimtelijke ordening. Tijdens een hoorzitting brachten verscheidene reclamanten hun bezwaren tegen het bouwverbod naar voren. De firma E. Hogervorst voerde bij monde van de heer Willemsens aan: „We hebben land gekocht in de Klinkerbergerpolder en ons vergewist van de mogelijkheden om de grond om te kunnen zetten in bollegrond". De woordvoerder verzocht dan ook met klem een beperkte bebouwing ten gunste van dit bloembollenbedrijf toe te staan. Ook P. Koot bleek gekant te zijn tegen het voorgestelde bouwverbod. „Ik ben een bloemisterij gestart", betoogde hij „omdat de veehouderij geen rendabele zaak meer was. De bouw van een rolkas is van mii van belang, omdat ik op die manier de winterperiode produktief kan maken. Van de buitenproducten alleen kan ik niet leven. „Bovendien is", aldus Koot, „de situering van de geplande kas zodanig dat daar vanuit landschappelijk oogpunt niets op tegen kan zijn". „Een afgevaardigde van het Landbouwschap, mevrouw E. Abbenhuis: „Ik vertegenwoordig hier de algemene agrari sche belangen. Ons bezwaar richt zich tegen de volledige uitsluiting van bebouwing in de Klinkerbergerpolder, die ie dere agrarische ontwikkeling in de weg staat. Deze herzie ning van het bestemmingspan zal een sterk conserverende werking hebben". De agrarische bedrijven in de Klinkerbergerpolder zouden reeds al schade ondervinden door de doorsnijding van het gebied door de Schiphollijn waarbij een soort isolement is ontstaan die de bereikbaarheid van de bedrijven bemoei lijkt. Het Zuidhollands Landschap heeft ondanks bedenkin gen tegen het omspuiten van grasland tot bollenland instem mend gereageerd op de herziening van het bestemmings plan. Engelsman veroorzaakt aanrijding NOORDWIJK Een 37-jarige Engelse toerist heeft gisteravond met zijn auto een aanrijding veroorzaakt op de Oude Zeeweg in Noordwijk. De man gaf ter hoogte van de Beeklaan geen voor rang aan een 40-jarige automobiliste uit Noordwijk. Er ontstond' een botsing, waarbij de Noordwiikse door haar voorruit werd ge slingerd en verwondingen aan het hoofd opliep. Ook de passa gier in de Engelse auto, de 36-jarige echtgenote van de bestuur der liep een hoofdverwonding op. De bestuurder bleef onge deerd. De twee vrouwen werden overgebracht naar het Acade misch Ziekenhuis Leiden, maar konden beiden na behandeling weer vertrekken. De auto's werden totaal vernield.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1987 | | pagina 17