IN EN OM DE KAS Gele paprika wint terrein Eerste lustrum drukwedstrijden Prijzen tulpen op zeer bedenkelijk niveau LANDEN TUINBOUW r\ Q, U Veel schade doorslecht weer aan tuinbouw in buitenland KERKDIENSTEN dienstuerlening WIE MOOI WIL GAAN, KAN HET INDE KRANT ZIEN STAAN. CcidócSomant VRIJDAG 25 SEPTEMBER 1987 PAGINA 1 Kleine groepjes populair bij excursies Kleine groepjes zijn bij ex cursies in tuinbouwkringen populair. Tot deze conclusie kan men komen, aangezien er inmiddels vier iaar erva ring mee is opgedaan. Zo'n excursiegroepje bestaat uit 5 a 10 .tuinders, die dezelfde teelt hebben en ongeveer de zelfde zaaidatum. De groep komt regelmatig bij elkaar. Het komt erop neer dat dit in de winter een maal per week is en later wordt het meestal een keer per twee weken. Men bezoekt eikaars bedrij ven en er wordt gesproken over ervaringen en proble men in de teelt. Daarnaast worden er als daar belang stelling in de groep voor be staat andere excursies geor ganiseerd. Het functioneren van de groep wordt in be langrijke mate door de groepsleider beïnvloed. Voor de groepsleiders worden er speciale cursussen georgani seerd. Als men 2 jaar in een groepje heeft meegedraaid dan worden er meestal nieu we groepjes geformeerd. Een ^root voordeel van de kleine groepjes is, dat men veel makkelijker praat dan in een grote groep. Hij excursies van grote groepen gaat er vaak veel informatie verloren. De animo om dan deel te blijven nemen wordt daardoor vaak minder. Er bestaan vijf mo gelijkheden waaruit men kan kiezen bij deelname aan een kleine excursiegroep. In 4 ge vallen speelt registratie door de groepsleden een belangrij ke rol. Men kan kiezen voor: opbrengstvergelijking, teelt- vergelijking. arbeidsvergelij- king of videotex. Men kan ook kiezen voor een groep die zich niet met registratie bezig houdt. Het meedoen aan een kleine excursiegroep heeft voor de individuele tuinder een aantal voordelen. Men kan de teelttechnische ervaringen van collega's be luisteren, waardoor men meer inzicht in teelttechnie ken kan opdoen. Het met el kaar zoeken naar oplossingen voor problemen kan heel in spirerend werken. Kortom men kan meer inzicht krij gen over het functioneren van het eigen bedrijf. Als men ideeën heeft om mee te gaan draaien in zo'n excur siegroepje dan kan men voor informatie terecht bij een van de vele studieclubs, de leden van de verschillende gewasgroepen of het Consu- lentschap voor de Tuinbouw in Naaldwijk. Dit jaar wordt het eerste lu strum gevierd van de drukk- nopwedstriiden om de Gou den Berkelknop. Martin Mol- leman een van de organi satoren en tevens commissio nair bij bloemenveiling „Ber- kei en Omstreken" is blij met de sterkgegroeide animo voor dit gebeuren. Zoals bekend gaat het om een spel, waarbij de kopers bij de veilingen elkaar in wedstrijdvorm net zo probe ren af te troeven als zij dage lijks ook al doen door middel van de drukknop van de vei- lingklok in de koopmansban ken van de veiling. Dan sle pen zij een goede koop bloe men of planten in de wacht, bij de wedstrijden gaat het om de hoofdprijs: de Gouden Berkelknop. Molleman: „Dit jaar zijn er in totaal ongeveer 150 deelne mers, wat aanzienlijk meer is dan voorgaande jaren". Hij denkt, dat die grote belang stelling mede wordt veroor zaakt door het feit dat de voorrondewedstriiden niet uitsluitend en alleen in Ber- kei, maar ook bij verschillen de bloemenveilingen zijn ge houden. Ongeveer dertig fi nalisten kunnen op zaterdag 10 oktober tussen half acht en negen uur op sportieve wijze uitmaken wie de Gou den Berkelknop van Liere naar Jacques Sierre (de win naar van vorig jaar) kan overnemen. Na de wedstrijd is er een grootse feestavond in hetzelfde complex. Het is Molleman opgevallen dat di verse personen zich alleen al opgegeven hebben om op de feestavond te kunnen zijn. Jacques Sierre. de winnaar van 1986, die de Gouden Ber- kelnop moet verdedigen, is dag staat de Lierenaar om kwart voor vijf op om op tijd aan het werk te gaan. Want om half zes moet hij al enke le klanten bellen om te we ten welke soort bloemen hij moet bestellen. Hij is overgehaald om aan de drukknopwedstrijden mee te doen door zijn collega Piet van Dam. Deze kende Martin Molleman en die zocht deel nemers. We waren de eerste avond met een man of twin tig". Het ging fantastisch en dat is zo gebleven. „Als je die wijzer ziet lopen en je moet drukken dan hoor ie niet wat er om je heen gebeurt. Dan zie en voel je niets. Je ziet al leen die klok. Dat is gewoon concentratie, die je moet heb ben. Het is als een aardig heidje begonnen. Maar nu zijn het echt officiële wed strijden geworden „Van anderen hoorde ik, dat mijn vrouw mij zo stond aan te moedigen. Ér zaten toen, geloof ik, twee- a driehon derd man op de tribune. Ik heb er echt helemaal niets van gemerkt". 41 iaar en een kwart eeuw als \koper ma Van Duyn in Aalsmeer. werkzaam bij de fir- Hij beheert nu voor dit be drijf een filiaal bij de Bloe menveiling Westland in Hon- selersdijk. Sierre: „Onze bloemen gaan met twee auto's elke dag naar Aalsmeer en vervolgens naar het buitenland". Elke De kweker zat op een van de stugge houten stoelen in de Hillegomse bloembollenbeurs en zuchtte zó hard, dat men het zonder enige moeite vier boxen verderop nog kon ho ren. En dat was geen won der. Zo juist had hij een partij twaalven van de bekende rode tulp Apeldoorn moeten verkopen voor vier harde guldens per 100. En dan mocht hij nog niet eens kla- fen dat de exporteur die het oopbriefie schreef, deze prijs wilde geven. Want op de bloemboUenveilingen in Lisse waren er voor nog min der verkocht. Er zijn trouwens tal van tul- pencultivars waarvan de prijs De betrekkelijk nieuwe randtulp Prins Carl Philip swingde ja ren achtereen de pan uit. Vandaag is het een matig betaalde cultivar. volledig in de goot ligt en ook de hyacinten delen volop in de malaise. Alleen de nari- cissen kunnen nog voor rede lijke prijzen een koper vin den. De oorzaak is niet ver te zoe ken. Alle ellende is enkel en alleen te danken aan het feit dat men te veel teelt. De uit breidingen van met name het tulpenareaal zijn de laatste jaren in een veel te hoog tempo gegaan en dat is ge woon vrógen om een "bais se". Dit jaar werd een areaal van 7000 ha. tulpen geregi streerd en dat bleek duidelijk veel te veel van het goede. Daar moet pakweg een drie honderd hectaren van af. Of dat inderdaad zal gebeuren, kan met recht worden be twijfeld. Het plantgoed is ook niet veel waard en de kwe kers zullen er weinig trek in hebben dat voor wat of niets weg te geven. Dus tóch maar de grond in en tegen beter weten in hopen dat het in 1988 wat beter zal gaan? Ook betere genre Het zijn niet alleen de massa- soorten die van de hand gaan voor de bekende appel en het even bekende ei, maar ook het betere genre is enorm in prijs gedaald. Voor een deel houdt dat stellig ook verband met het bewaren van afge- broeide bollen waardoor de oppervlakte van de betere tulpen veel sneller kan uit breiden. Voorheen werden bollen die waren gebroeid weggegooid, maar de laatste jaren werden ze in steeds toe nemende mate bewaard en opnieuw opgeplant. Zo kan het gebeuren dat bijv. een tulp als de rose Rosario die jaren achtereen op een prijs peil stond dat tussen de 22.- en de ƒ25.- lag, nu is gezakt naar f 10.- tot hoogstens 14.- per 100. De onder kwekers recht gebrachte randtulp Leen v.d. Mark, werkelijk een „beer" van een tulp die alles méé heeft - inclusief een lang vaasleven! - is ver kocht voor de bespottelijke prijs van 7.- tot 8.40 per 100. De rose Page Polka, zeer gewild in Amerika voor pot- cultuur, ging tot verbazing van vriend en vijand van de hand voor ruim 10.- per 100. En dan te weten dat de exporteurs voorheen wel be reid waren op hun knieën te gaan liggen als ze de bollen )E maar konden kopen voor prijzen die ver boven "20.- lagen. Nog een voor- eld: de dubbele rose Ange- lique, die de laatste jaren iel goed was voor prijzen die rond de ƒ25.- lagen. Nu mag de kweker tevreden zijn als hij 13.- maakt maar er gaan er heel wat voor minder., Ook witte tulpen als Pax, Snow Star en dergelijke lig. gen vrijwel de helft lager dan in vorige jaren. En dan zul len we maar zwijgen over al ledaagse soorten. n u Met de hyacinten gaat het al lesbehalve naar wens. Nage noeg alle soorten zijn hard 'geT wee prijs gezakt en op de kej beschouwd zijn er maar twee die nog net zo veel opbren gen als in de voorverkopen. Dat zijn de dubbele rode Hol lyhock en de oranje Gipsy Queen, maar dat zijn nu net twee cultivars waarvan maar een heel beperkt areaal wordt geteeld. Bij de narcissen is het opval lend dat de prijs van Ice Fol lies zo sterk is weggezakt, want de andere soorten hou den goed prijs. De zeer mati ge tulpenprijzen zijn geen éénjarig verschijnsel. De trieste gang van zaken werkt al 'duidelijk door in de voor verkopen voor levering 1988, die nu schoorvoetend op gang komen. De prijzen zijn aanzienlijk lager dan een jaar geleden. De gouden jaren van de bollenkwekers zijn voorbij! Uit verschillende Europese landen komen er berichten over opgelopen schade in de groente- en fruitsector bin nen, als gevolg van slecht weer. Vanuit Noorwegen wordt er melding gemaakt van een kleine appelen en perenoogst. Daarnaast is er door het slechte weer ook nog sprake van een oogstver- traging. De schade aan het fruit is ontstaan door zware regenval en hagelbuien. Uit deze berichten kan men voorzichtig de conclusie trek ken dat er voor de Hollandse fruittelers een grotere export mogelijk wordt van peren en appels. Noorwegen is een be langrijke afnemer van Hol landse peren. Vooral het ras Conférence is erg in trek. De import van Hollandse appels is meestal vrij beperkt. Uit West-Duitsland komen er ook berichten over forse schade als gevolg van hevige hagel- en onweersbuien. Vooral het tuinbouwgebied ten noorden van Bonn is zwaar getroffen. Men schat de schade op meer dan 25 miljoen Mark. Ook hier kreeg de fruitaanplant klap pen te incasseren. Naar ver wachting moet men 200 ton hard fruit als verloren be schouwen. De glastuinbouw in het gebied schijnt de mees te schade te hebben opgelo pen. Het gaat om een opper vlakte van 15 tot 18 hectare. De schade had betrekking op zowel de glasopstanden als de gewassen. Bij de vollegrond- steelt van groenten en sierge wassen is er schade ontstaan op een oppervlakte van zo'n 700 800 hectare. Zo is de aanvoer van sla in het getrof fen gebied slechts een tiende van wat er normaal aange voerd wordt. In verschillen de gebieden in Frankrijk liet noodweer, ook hier weer stortregen en hagelbuien, een spoor van vernielingen ach ter. Gewassen als druiven, perziken, nectarines en peren hebben schade opgelopen. In de omgeving van Parijs zijn veel salade-groenten bescha digd. In de Provence waren het vooral de tomaten, die door de hevige regenval wer den getroffen. Er zijn in Nederland dit jaar heel wat meer paprika's ge teeld dan vorig jaar. Vooral bij de gele paprika's was er sprake van een zeer sterke toename van de oppervlakte. Dat was weer een gevolg van de zeer goede prijsvorming in 1986, aldus het Produktschap voor Groenten en Fruit. De totale paprika-aanplant had In de periode van november 1986 tot en met april 1987 een omvang van 335 hecta ren, wat een stijging van achttien procent betekent ten opzichte van dezelfde periode van het vorige jaar. Bij de gele was zelfs sprake van een stijging van 45 procent. Der tien van de honderd paprika's zijn tegenwoordig geel. Drie procent van het totale areaal bestaat uit paarse, bruine, witte en oranje paprika's FOTO: LN. KRUI LEIDEN O.L. VR. HEMELVAART/ ST. JOZEF: za. 19.u.. zo. 9.30 u., 11 u. Hoogmis. H. LEONARDUS: za. 19 u. Euch. vie ring; zo. 10.30 u. Euch.viering. H. MIDDELARES: za. 19 u. Euch. vie ring; zo. 9.30 u. Hoogmis. H. LODEWIJK: za. 10 u.. 19 u„ zo. 8.30 u.. 10 u. Hoogmis. 11.30 u.. 18 u.. 19 u. Lof. ST. ANTHONIUS VAN PADUA: za. 19 u.; zo. 9.30 u.. 11 u. Hoogmis. H. PETRUS: za. 19 u. Euch.viering; zo. 9 u. Euch.viering, 10.30 u. Hoog mis. O.L. VR. ONB. ONTV.: za. 19 u.. ZO. 9.30 u., 10.45 u. Hoogmis, 12.15 uur. OUD KATHOLIEKE KERK: zo. 10 u. Eucharistieviering. Elk weekend zondag 10 uur, behalve 2e weekend In de maand, dan zater dag 19.30 uur en zondag geen dienst. AARLANDERVEEN HEILIGE PE TRUS EN PAULUS: za. 19 u.; zo. 10.30 u. Hoogmis. TITUS BRANDSMAKAPEL: ZO. 9 u. Hoogmis, 12 u. ALPHEN AAN DEN RIJN H. PRJS: za. 19 u.; zo. 9 en 10.30 u. H. BONIFATIUS: za. 19 u.; zo. 9.45 u.. 11.30 u. DE HEILIGE GEEST KERK (De Bron): za. 19 u.; zo. 9 u.. 11 u. BOSKOOP ST. JAN DE DOPER: za. 17.30 u. (de Stek). 19 u. (Kerk); zo. 10.30 uur. HAZERSWOUDE H.H. ENGELBE WAARDERS: za. 19 u.; zo. 10.00 u. Hoogmis, 11.30 u. HAZERSWOUDE RIJNDIJK BER- NARDUSKERK: zo. 10 u. DEP. HET ANKER: za. 19 u.; ZO. 8.45 u.. 11.15 u. HILLEGOM ST. JOZEFPAROCHIE: za. 19 u. Ned. liederen; zo. 10.00 u. Ned. liederen. 11.30 u. Ned. liederen H. MARTINUS: za. 19 u.; zo. 9.00 en 11 u. HOOGMADE O.L. VR. GEBOOR TE: za. 19 u.; zo. 10 u. KATWIJK AAN DEN RIJN H. JO HANNES DE DOPER: za. 19 u. Eu charistieviering; zo. 10.00 u. Eucharis tieviering met parochieel koor. DEP RIJNSBURG (Chr. Tuinbouw school): zo. 10.30 u. Euch. viering. BUITENKAAG JOHANNES EVAN GELIST: za. 19 u.; zo. 9.30 u. (Zomer tijd) met uitzondering van 24 mei dan 10 u. LANGERAAR H.H. ADRIANUS: za. 19 u.. zo. 9.30 en 11.30 uur. LEIDERDORP DE MENSWOR DING: za. 19 u. Eucharistieviering; zo. 10 u. en 11.30 u. Eucharistieviering. LEIMUIDEN ST. JAN DE DOPER: za. 19 u.; zo. 9.30 u. Hoogmis, 11.15 u. samenzang. LISSE ST. AGATHA: za. 19 u. Euch. viering; zo. 10 u. Hoogmis (kin- dernevendlenst); 11.30 u. H. Mis. DEP. POELPOLDER: za. 19 u. Euch. viering; zo. 10.30 u. Euch. viering. MARIAKERK: za. 19 u. H. Mis; zo. 9 u. Stille Mis, 10.30 u. Hoogmis. H.H. ENGELBEWAARDERS (Beek brug): za. 19 u.; zo. 9.30 u. Hoogmis; 11 uur Samenzang. NIEUWKOOP O.L VR. HEMEL VAART: za. 19 u.; zo. 9 u.. 10.45 u. NIEUWVEEN H. NICOLAAS: za. 19 u.; zo. 9 u.. 11 u. NIEUW VENNEP MARIA ONB. ONTV.: za. 19 u.; zo. 10 u. NOORDEN ST. MARTINUS: za. 19 u. Avondmis; zo. 9 u.. 10.30 u. Ge zongen Mis. NOORDWIJK BINNEN ST. JE ROEN: za. 19 u. H. Mis; zo. 9.30 u. Hoogmis. 11.00 H. Mis. (Zomertijd van 26-4 t/m eind september). NOORDWIJK AAN ZEE MARIA TER ZEE: za. 19 u. Euch.viering; zo. 10.30 u. Euch.viering. NOORDWIJKERHOUT ST. VIC TOR: za. 19 u.; zo. 9.00 u. Hoogmis, 11 u. ST. JOZEF: za. 19 u.. zo. 9 u.. 10.30 u. OEGSTGEEST ST. WILLIBRORD: za. 19 u.; zo. 9 u., 10.30 u. Hoogmis. OUDE ADE ST. BAVOKERK: za. 19 u. Avondmis; zo. 9 u. Hoogmis, 10.30 u. H. Mis in Rijpwetering. OUDE WETERING JAC. DE MEER DERE: zo. 9.15 u. en 11.00 u. ROELOFSARENDSVEEN MARIA PRESENTATIE: za. 19 u.; zo. 9 en 11 u. met uitzondering van de vakantie- tijd van 4-7 t/m 16-8. Dan zaterdag 19 u., zo. 10.30 uur. ST. PETRUS BANDEN: za. 19 u.; zo. 9.30 u. Hoogmis. 11.30 u. RIJPWETERING O.L. VR. GE BOORTE: za. 19 u. In Oud Ade; zo. 9 u. Hoogmis. 10.30 u. Laatste H. Mis. SASSENHEIM ST. PANCRATIUS: za. 19 u.; zo. 9.30 Hoogmis en 11 u. STOMPWIJK H. LAURENTIUS: za. 19.30 u. Eucharistieviering met sa menzang; zo. 9.30 u. Hoogmis, 11 u. Stille H. Mis. VOORHOUT BARTHOLOMEUS- KERK: za. 19 u.; zo. 9.30 en 11 u. VOORSCHOTEN H. LAURENTIUS: za. 19 u.; zo. 11.00 u. H. MOEDER GODS: 19 u.; zo. 9.30 u. WARMOND ST. MATTHIASKERK: za 19 u.; zo. 9.00 u.. 10.30 u. Hoog mis. WOUBRUGGE GOEDE HERDER: za. 19 u.; zo. 10 u. ZEVENHOVEN HEILIGE JOHAN NES GEBOORTE: za. 19 u. H. Mis; zo. 9 u. Hoogmis. 10.45 u. Stille Mis. ZOETERWOUDE-RIJNDIJK MEER BURGPAROCHIE: za. 19 u. Misviering (afwisselende koren); zo. 9.30 u. met wisselende koren, 11.00 u. (met orgel en Volkszang). (Zomertijd t/m 27-9). ZOETERWOUDE ST. JAN'S ONT HOOFDING: za. geen H. Mis. zo. 10.00 u. CHR. DIENAARKERK: za. 20 u. H. Mis met zang: zo. 9.30 u. Woord- en Communiedienst. DE ZILK HEILIGE HARTKERK: za. 19 u.; zo. 10.30 u. Zondag 27 september 1987. STAD LEIDEN Herv. Gemeente: Hooglandse kerk: 10 u. ds. K. Bou- huys; 11.45 u. Oec. Studentendienst. Marekerk: 10 u. ds. S. Meyers; 17 u. ds. G. C. Post, Ermelo. Maranatha- kerk: 10 u. dr. A. Th. Kramer. Regen boog: 9.30 u. ds. H. Hortensius; 11.15 u. ds. A. Alblas en pastor J. A. A. v. Well. Bethlehemkerk: 10 u. A. Möh- rlng-Wilterdlnk, Voorburg. Herv./Ge- ref. dienst In Petrakerk Bevrijdings kerk: 10 u. ds. L C. Rietveld. Vredes- kerk: 10 u. ds. J. Nauta. Gemeente zondag m.m.v. Emoenakoor.Stevens- hof: 10 u.kand. mw. H. J. Buljs. Eglise Wallone: 10.30 u. pasteur D. Ribs. Acad. Ziekenhuis: 10.15 u. ds. P. J. Mackaay. Dlaconessenhuls: 10.30 u. ds. H. B. van 't Hof. Jeugdkapeldien- sten: geen opgave. Petrakerk (zijzaal) dienst voor doven: 10.30 u. Dhr. B. Bruining. STAD LEIDEN Gereformeerde en andere kerken: Vredeskerk: 10 u. ds. J. Nauta. gemeentezondag m.m.v. Emoenakoor. Petrakerk: 10 u. ds. A. Möhring-Wilterdink. Voorburg, Her v./Geref. dienst. Oude Vest: 10 u. ds. R. J. Koolstra. Maranathakerk: 10 u. ds. A. Th. Kramer. Bevrijdingskerk: 10 u. ds. L. C. Rietveld; 17 u. ds. L. C. Rietveld (Bevr. d.). Bejaardenhuls Groenhoven: 10 u. ds. A. Verdoorn. Chr. Geref. Kerk: 9.30 u. en 17 u. ds. G. C. den Hertog. Geref. Kerk VrlJ- gem.: 10 en 17 u. ds. P. Houtman. Doopsgez./Rem. Kerk: 10 u. ds. E. H. de Clercq. Bapt. Gem.: 10 u. ds. A. H. Agtereek. Evang. Luth. Kerk: 10.15 u. ds. J. Mostert. Nieuw Apost. Kerk: Diensten 9.30 en 16 u. Evang. Ge meenschap: 10 u. Evang. Dikkes. Le ger des Hells: 10 en 17 u. Samen komsten. Zevende-Dag-Adventisten: Zaterdag: 9.45 u. Bijbelstudie; 10.45 u. Eredienst. Evang. Centrum. Zijlsln- gel 2a: 10 u. Evang. Oneal Carman, USA.Zendlngsgroep „Jeruel": Sa menkomst 17 u. Pinkstergemeente Oude Vest 13. 10 u. dhr. J. Eikerbout. AARLANDERVEEN Herv. Gemeen te: 10 u. ds. G. van Drlel. H.A.; 19.00 u. ds. F. J. Boer. Alphen, gez. dienst Herv. kerk. Geref. kerk: 10 u. ds. C. P. Th. Rijper, A'dam; 18.30 u. ds. F. J. Boer in Herv. kerk. Chr. Geref. Kerk: 9.30 u. en 15 u. ds. J. C. Maris. TER AAR Herv. Gemeente: 9.30 u. ds. P. J. Stam; 18.30 u. ds. W. Wag- ter, Rijnsburg. Geref. Kerk: 9.30 en 18.30 u. Ds. P. B. van Reenen. A'f- oort. ABBENES Herv. Gem.: 9.30 u. ds. J. J. Ruitenberg, Leusden. ALPHEN AAN DEN RIJN Herv. Ge meente: Opstandingskerk: 9.30 u. ds. H. Ommering, 18.30 u. ds. A. Jonk man. Adventskerk: 9.30 u. ds. A. Jonkman; 17 u. dr. J. Haitsma, Jeugd dienst. Kruiskerk: 9.30 u. ds. L. G. Zwanenburg, g.b. dienst.Geref. Kerk: Maranathakerk: 9.30 u. ds. P. W. van Wijngaarden; 18.30 u. Jeugddienst in Adventskerk. Salvatorikerk: 9.30 u. ds. F. J. Boer; 18.30 u. ds. P. W. van Wijngaarden. Baptistengemeente: 10 u. ds. H. G. Koekkoek; 18.30 u. Ds. J. A. Malgo, m.m.v. His Revelation. Le ger des Heils: 10 en 17 u. Samen komsten. Volle Evangelie Gem.: 10 u. dhr. D. Sikkens. ALPHER NOORD (Herv./Geref diensten) Goede Herder: 10 u. ds. J. Verheul; 19 u. ds. R. Nieuwenhuis. De Bron: zie bijlage. Ashramcollege: 10 u. ds. P. Taselaar. Herv. Gem. Slona- kerk: 9.30 en 18.30 u. ds. J. Ouwen- dijk. Oudhoornseweg: 10. u. ds. H. J. ter Bais. BODEGRAVEN Herv. Gemeente: Dorpskerk: 9.30 u. ds. J. Wieman; 18.30 u. ds. L. M. Vreugdenhil, Gou- da.Salvatorkerk: 9.30 u. ds. L. Ter louw, 18.30 u. ds. R. J. v.d. Hoef. Bethlehemkerk: 9.30 u. ds. Boer, Benthuizen; 18.30 u. ds. W. H. B. ten Voorde. Nw. Vennep. Geref. Kerk: 9.30 u. ds. J. J. Lamme, Delft, (dienst voor doven en horenden); 18.30 u. ds. D. H. Elderman. BOSKOOP Herv. Gemeente: Dorpskerk: 9.30 u. dr. J. Haitsma; 18.30 u. ds. H. A. v.d. Pol. De Stek (Herv./Geref.): 9.30 u. ds. G. de Jong. Geref. Kerk: 9.30 u. ds. J. C. W. van 't Hoff; 18.30 u. Idem. Chr. Gerf. Kerk: 9.30 en 17 u. Ds. P. N. Ribbers. HAZERSWOUDE Herv. Gem.: 9.30 en 18.30 u. ds. Z. de Graaf. Geref. Kerk: 9.30 u. ds. P. Hulsman; 17 u. ds. G. Snel. Rijnsburg. HOOGMADE Herv. Gem.: 10 u. ds. H. L. Boonstra. DE KAAG Herv. Gem.: 10 u. ds. G. H. N. Germans, Sassenheim. KATWIJK- AAN DEN RIJN Herv. Gemeente: Dorpskerk: 10 u. prof. dr. A. v.d. Beek, Valkenburg; 18 u. dr. C. Vermeulen. Valkenburg. Ontmoe- tlngskerk: 10 u. dr. J. H. v.d. Bank, Ede; 18.30 u. kand. A. Lagendijk, Lei den. KATWIJK AAN ZEE Herv. Ge meente: Nieuwe kerk: 10 u. ds. J. Vroeglndeweij. H.A.; 18 u. ds. Ch. J. Sjolleman, H.A. Oude Kerk: 10 u. ds. A. Christ, H.A.; 18 u. ds. S. de Jong, H.A. Ichtuskerk- 10 u. ds. D. Drieber gen. H.A.; 17 u. ds. H. Visser, H.A. Pnlelkerk: 9.30 u. ds. S. de Jong. H.A.; 18 u. ds. A. Christ, H.A. Mara nathakerk: 10 u. ds. J. Boogaard. H.A.; 18 u. ds. W. Chr. Hovius, H.A. Kapel Overduin: 14.15 u. ds. H. v.d. Beid. Geref. Kerk: Open Hof: 9.30 dhr. M. de Ridder, Sassenheim; 17 u. Dienst des Woords. Triumphator: 9.30 u. ds. A. C. Kersten; n.m. dienst zie Vredeskerk. Vredeskerk: 9.30 u. Dienst des Woords; 17 u. ds. A. C. Kersten, Zingend geloven dienst. Chr. Geref. Kerk: 10 en 17 u. ds. D. Slag boom. KOUDEKERK AAN DEN RIJN Herv. Gem.: 10 u. ds. J. van Dok, Al phen; 19 u. dhr. J. W. Hoffenaar, Voorhout In Ger. k. Geref. Kerk: 10 u. drs. W. A. v.d. Lugt; 19 u. Gez. dienst Geref. kerk, dhr. J. W. Hoffenaar. LEIDERDORP (Herv./Geref. dien sten): Dorpskerk: 10 en 18.30 u. ds. A. Knorth, n.m. dienst zangdienst. Hoofdstraat: 10 u. ds. TJ. Doesburg Scheppingskerk: 9 en 10.30 u. ds. G. Stegeman, 10.30 u. doopdienst. LEIMUIDEN Herv. Gem.: 9.30 u. ds. J. A. Schilt. Geref. kerk: 9.30 en 19 u. ds. C.v.d. Kool, H.A. LISSE Herv. Gemeente: Dorps kerk: 10 en 19 u. ds. B. C. de Gelder. Pauluskerk: 10 u. ds. P. C. 't Hooft. Geref. Kerk: 10 u. drs. Bos, Benne- broek; 19 u. ds. E. Boswijk. Chr. Ge ref. Kerk: 10 en 19 u. ds. J. van Dij ken. Geref. Gem.: 10 en 16 u. lees- dienst. Ned. Geref. Kerk (Salvatori): 10 en 19 u. ds. A. W. Vos. NIEUWKOOP Herv. Gem.: 9.30 u ds. J. C. J. Bronsgeest. Lelden. 18.30 u. ds. J. A. Wegerif, leerdienst. Geref. Kerk: 9.30 u. ds. G. P. Nooteboom, Nieuwkoop; 17 u. geen dienst. NIEUWVEEN Herv. Gem.: 9.30 en 18.30 u. ds. L. F. de Graaft. NIEUW VENNEP Herv. Gem.: 9.30 u. ds. M. Bergsma; 19 u. ds. H.W. B. ten Voorde. Geref. Kerk: 9.30 u. ds. N. Wijngaarden; 16.30 u. ds. G. Rang. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 16.30 u. ds. J W. v.d. Gronden. NOORDWIJK Herv. Gemeente: Grote Kerk: 16 u. ds. D. Keuning; 17 u. ds. C. v.d. Bergh, Barneveld; 19 u. ds. G. J. Rultenburg. Kerk aan Zee: 10 u. ds. G. J. Ruitenburg. 17 u. ds. R. S. EIgersma. De Rank: 10 u. kand. W. Meijer. Geref. Kerk Hoofdstraat (Buurtkerk): 10 u. ds. A. C. Hofland. Delft. Vinkenlaan: 10 u. ds. R. S. EI gersma. Stichtingskerk: 11 u. ds. L. J. Wolthuis, Heemstede. Sole Mlo: 9 u. ds. G. J. Ruitenburg. NOORDWIJKERHOUT Herv. Gem.: 10 u. ds. A. v.d. Mey. De Zllk: geen dienst OEGSTGEEST (Herv./Geref. dien sten): Endegeest: 10 u. ds. L. H. C. Friederich. Maurltskerk: 10 u. ds. W. v.d. Zwaan. Groene Kerkje: 10 u. ds. J. J. Kooman. Pauluskerk: 10 u. ds. R. E. da Costa. Gemeentecentrum: 10.30 u. ds. J. A. Koek; 19 u. pastor J. ter Laak, seer. Pax Chrlsti, Oec. vesper m.m.v. R.K. dameskoor. Acad. Ziekenhuis: 10.15 u. ds. P. J. Mac kaay. Genootschap der Vrienden (Quakers): Alleen 1e zondag v.d. maand dienst om 10.30 u. Ned. Ge ref. Kerk: 8.45 u. Dienst des Woords; 16 u. ds. G. de Lange, H.A. OUDE EN NIEUWE WETERING Herv. Gem.: 9.30 u. ds. J. de Korte. Geref. kerk; 9.30 u. drs. M. A. Th. v.d. Kool-Dijkstra. Leimulden; 18.30 u. mw. ds. T. H. Attema-Roosjen. Re monstrantse Gem.: 10 u. dr. E. P. Meyering, Oegstgeest. RIJNSATERWOUDE Herv. Gem.: 9.30 u. ds. W. A. Vlasblom, Boskoop; 19 u. ds. M. D. Geuze, Noorden. RIJNSBURG Herv. Gemeente: Grote kerk: 9.30 u. ds. van Nlel; 17 u. ds. Wagter. Bethelkerk: 9.30 u. ds. Wagter. Geref. Kerk: Petrakerk: 9.30 u. ds. Ribberlnk; 17 u. ds. P. Huls man, H'woude. Immanuelkerk: 9 en 10.30 u. ds. H. R. Plomp, Oegstgeest; 17 u. ds. Ribberlnk. Maranathakerk: 9.30 u. ds. Snel; 17 u. dhr. D. J. Brou wer, Katwijk.Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 17 u. ds W. van Sorge. SASSENHEIM Herv. Gem.: 9 en 10.30 u. ds. G. H. N. Germans; 19 u. ds. K. E. Bras. Geref. Kerk: 9.30 u. ds. C. J. de Jong, Voorhout; 19 u. ds. K. E. Bras, jeugdd. m.m.v. Oec. Kleln- koor Sassenheim. Chr. Geref. Kerk: 10 en 17 u. ds. J. M. Aarnoudse. Ned. Prot. Bond Sassenhelm/Llsse: 10 u. dr. S. L. Verheus, A'dam. VALKENBURG Z.H. Herv. Gem.: 10 u. ds. C. Vermeulen 18.30 u. ds. J. H. v.d. Bank, Ede, jeugddienst. Geref. Kerk: 9.30 u. dr. G. J. van Butselaar, Bennebroek; 18.30 u. ds. J. Cziria, Rijnsburg. VOORHOUT Herv./Geref. Kerk: 10 u. Ds. W. Baas. VOORSCHOTEN Herv. Gem.: 10 u. ds. A. K. v.d. Schoot; 19 u. Jeugd dienst. Geref. Kerk: 9.30 u. ds. G. de Zeeuw; 19 u. Jeugddienst In Herv. kerk. „Ontmoeting" (Herv./Geref.); 9.30 uur ds. W. Blanken. WARMOND Herv. Gem.: 10 u. ds. J. Muls. WASSENAAR Herv. Gemeente: Dorpskerk: 10 u. ds. R. Steenstra; 16.30 u. ds. J. Boer, Benthuizen; 19 u. Muziekdienst. Kievitkerk, Samen-op- weg diensten: 10 u.: ds. M. W. M. Janse de Jonge Messlaskerk; 10 u. ds. H. v.d. Beid, Katwijk. Dorpscen trum: 9.30 u. kand. C. N. van Dis. Ge ref. Kerk: Zijllaankerk: 10 u. ds. C. v.d. Woude. H.A.; 17 u. ds. C. v.d. Woude, Vesperdienst. Ktevietkerk, Samen-op-weg diensten: 10 u. ds. M. W. M. Janse de Jonge. Ned. Prot. Bond: 10.30 u. ds. F. H. Fockema An- dreae, familiedienst. WOUBRUGGE Herv. Gem.: 9.30 en 18.30 u. ds. C. A. van 't Hof, Wou- brugge, n.m. jeugddienst. Geref. Kerk: 9.30 u. drs. M. J. Aalders 18.30 u. ds. C. A. van 't Hof, gez. jeugd dienst Herv. kerk. Ned. Prot. Bond: geen opgave. ZEVENHOVEN Herv. Gem.: 9.30 u. dhr. J. de Haan,.19 u. dhr. J. de Haan, jeugddienst. Geref. Kerk: 9.30 u. dhr. M. Schreuder; 19 u. dhr. J. de Haan. gez jeugddienst in Herv. kerk. ZWAMMERDAM Herv. Gem.: 9.30 en 18.30 u. ds. T. A. Eijsenga, H.A. Geref. Kerk: 9.30 u. drs. P. B. Buike- ma; 18.30 u. drs. H. P. de Goede, Waarder. ARTSEN Leiden: Groep 1: Tan, Janssen, Zwijnenburg, Meyer, R. van Leeuwen. Verhage, Groeneveld en De Ruiter: za dr Groeneveld, tel. 218661 en zo. dr. Meijer, tel. 215510. Groep 2: Bergmeyer, Pieterse. Van Gent, Taytelbaum, Van Luyk, Klaassen, Rus, Kruis en E. de Lange: za. dr. Rus. tel. 132500 en zo. dr. Taytel baum, tel. 120266. Groep 3: Pleiter, J. van Leeuwen, Smit, W. de Bruljne, J. de Bruijne, Stolk, Jürgens, Fogel- berg en Muysenbergh: za. dr. Bruljne, tel. 134345 en zo. dr. Landman, tel. 120412. Groep 4: Van Wingerden. Lahr, Van Rijn, Bénit, Nieuwenhuis, Roos, Boer, Van de Waardt. Arnou, J. Zaaijer en R. Zaaljer: za. dr. Roos, tel. 766123. en zo. dr. Van Wingerden, tel. 310047. Groep 5: Schaefer, Jas- perse, Crul, Kooyman, De Jong, Prin ce, Reinders, D. Hammerstein en A. Hammersteln: za. dr. Keyer, tel. 140124 en zo. dr. Prince, tel. 761754. Oegstgeest: vanaf za. 10 uur: dr. Van Overvest, tel. 173994. Spreekuur za. en zo. 11.30-12.30. Keeg - Ab- benes -Nieuw Vennep: tel. 02526- 72850. Leiderdorp: za. en zo. dr. Podzinek, tel. 895525. Spreekuur van 12.30 tot 13.00. e Voorschoten: za. dr. Tromp, tel. 762159 en zo. dr. Koopmans, tel. 6352. Warmond - Voorhout: za. en zo. Hulsartsenprak tijk Oosthout, tel. 02522-30697. Noordwijk: Groepspraktijk tel. 19300. Katwijk aan Zee: dr. Van Duyn, tel. 15805. Katwijk - Rijnsburg Val kenburg: dr. Van der Water, tel. 12921. e Sassenheim: dr. Schmidt, tel. 11253. Alkemade - Rijnsater- woude: dr. Van Dongen, tel. 01713- 4044. Roelofarendsveen Praktijk Saeys/van Mierlo/Roelen/Brock: dr. Saeys, tel. 01713-2217. Alphen: groep 1, za. dr. Eyssink Smeets, tel. 32059 en zo. dr. Varkevisser, tel. 21767. Groep 2, za. dr. Wljnmaalen, tel. 72079 en zo. dr. Klein Haneveld, tel. 72170. Hazerswoude-Koude- kerk: dr. Uhlenbeck, tel. 01728-9281. Benthuizen - Boskoop: dr. Van Wiechen, tel. 01727-4450. Lange- raar - Nieuwveen - Ter Aar - Wou- brugge: dr. Vreijling, tel. 01729-8104. Nieuwkoop - Noorden: dr. Sanders, tel. 01725-1555. TANDARTSEN Lelden - Leider dorp - Oegstgeest - Warmond: dr. Dickman, tel. 071-146004. za en zo spreekuur om 13.00 uur. Zoeter- woude: dr. Freeke, tel. 071- 414547/410950. Alkemade - Lei- muiden: eigen tandarts bellen voor 15.00 uur. Leidschendam: Voor spoedgevallen tel. 974491. Bollen streek: dr. Schravendijk, tel. 02522- 14579. APOTHEKEN Leiden Leiderdorp - Oegstgeest - Voorschoten: Apo theek Zuid-West, Brahmslaan 18-20, Leiden, tel. 071-763134 en apotheek Linnaeus, Kempenaerstraat 31, oegstgeest, tel. 071-173330. Alke made: Apotheek Alkemade. open: zat 12-13, 17.30-18 u, zon feestdagen 12.30-13 en 17.30-18 u. e Noordwijk - Katwijk - Rijnsburg: Katwijkse Apo theek. Princestraat 3. tel. Katwijk aan Zee. tel. 01718-12755. Leidschen dam: Heuvel apotheek, Burg. Keijzer- laan 2, Leidschendam, tel. 274121. Noordwijkerhout: za geopend van 9- 13. u. en van 17-18 u. en zo van 12- 13 u. en 17-18 u. Spoedrecepten tel. 3511 of dienstbel. Sassenheim: 02522-10169. WIJKVERPLEGING Leiden - Noordwijkerhout - De Zilk - Voor hout: tel. 071-122222. Bollen streek: Wijkverpleging Gezondheids centrum. tel. 02522-14147. Hille- gom: Opgave via het antwoordappa raat. tel. 02520-16217. Leidschen dam: Kruisvereniging, tel. 070- 455300. Oegstgeest: Kruisvereniging, tel. 071-177444. DIERENARTSEN Leiden: dr Van der Wouw. tel. 071-764058 en dr. Helder, tel 071-220513. Voorscho ten - Leidschendam: dr. Westgeest, tel. 071-768616. Bollenstreek: dr, Scheele, tel. 02521-10847. Katwijk: Opgave vla het antwoordapparaat, op zaterdag tussen 11.00 - 12.00 uur spreekuur bij dr. Snel. Sassenheim: dr. Scheele. tel. 02521-10847. Lei derdorp: Dr. Helder, tel. 071-220513. ONGEVALLENDIENST ZIEKENHUI ZEN LEIDEN Ongevallendienst elke dag Academisch Ziekenhuis be halve van dinsdag 13.00 u. tot woens dag 13.00 u. (Diaconessenhuls polikli nieken tel 155543, afdeling S.C.U. te: 175639) en van vrijdag 13.00 u. tot zaterdag 13.00 u. (Elisabeth-zieken- huis). BEZOEKUREN ZIEKENHUIZEN Diaconessenhuls: Bezoekuur dage lijks van 16.00 tot 17.00 uur en van 18.30 tot 19.30 uur. Kinderafdeling dagelijks van 14.00 tot 20.00. Niet meer dan twee bezoekers per patlönt. Sint Elizabeth-ziekenhuis: Volwas senen dagelijks van 14.00-14.45 u. en van 18.30-19.30 u.; klasse-afdelingen ook 11.15-12.00 u. Kraamafdeling: dag. van 15.00-16.00 u. en van 18.30- 19.30 u. en van 19.30-21.00 u. alleen voor vaders. Kinderafdeling dag. 15.00-18.30 u. CCU (hartbewaking) dag. van 14.00-14.30 u. en van 19.00- 19.30 u. Intensieve verpleging: dag. van 14.00-14.30 u. en van 18.30- 19.00 u. Sport-Medisch Adviescen trum: Spreekuur ma. 19.30-20.30 u. In het St. Ellsabeth-ziekenhuls. En degeest: Dl. en vr. 13.00-14.30 u.; zo. 11.00-12.00 u. en 14.00-15.00 u.; eer ste klasse: de gehele dag. Jelgers- makliniek: Jongerenteam: za. en zo. 14.00-17.00 u. Opname: werkdagen 16.45-17.45 u.; za. zo en feestdag. 10.00-11.30 en 14.00-16.30 u. Team A, C en D: dag. tot 21.00 u. met uit zondering van behandeltijden en etenstijden. Academisch Zieken huis: Voor alle patiënten (behalve kin deren) zijn de bezoekuren als volgt: Dagelijks 14.15-15.00 u. en 18.30- 19.30 u. Avondbezoekuur afdeling verloskunde: 18.00-19.00 u. De Prae- maturenafdeling: voor ouders en fa milie Is na overleg met patiënten doorlopend bezoek mogelijk. Bezoek aan ernstige patiënten: wanneer aan ernstige patiënten doorlopend be zoek wordt toegestaan kan de hoofd verpleegkundige hiervoor speciale kaarten verstrekken. Kinderklinlek: zalen voor peuters, kleuters en grote kinderen 15.15-17.00, babyzaal en boxenafdeling: volgens afspraak met het verpleegkundig hoofd. Bezoektij den kinderafdelingen: voor ouders van opgenomen kinderen na overleg met verpleegkundig hoofd. Voor an dere bezoekers van kinderen: Keel-, neus- en oorheelkunde en neurologie: 14.15-15.00 en 18.30-19.30. Oogheel kunde en heelkunde: 14.15-15.00 en 18.30-19.00. Rijnoordziekenhuis: Dagelijks 14.30-15.15 u. en 18.30- 19.30 u. Extra bezoek hartbewaking: 11.00-11.30 u. Extra bezoek vaders kraamafdeling: 19.30-20.30 u. Kinder afdeling 15.00-15.30 u. alleen voor ouders 18.00-18.30 u. CENTRALE REGISTRATIE KINDER OPVANG (Koornbrugsteeg 2. 2311 EK Lelden, tel 254810.) Informatie over en aanmelden voor kinderop vang In Lelden. Geopend: ma t/m vr dag 9- ANTI-I MELDPUNT LEIDEN. Ketelboeter- steeg 10. Ma. t/m vr. telefonisch be reikbaar van 10.00 tot 16.00 via 071- 120903. Spreekuur ma. 13.00-15.00 en do. 18.80-20.30. LEIDSE RECHTSWINKEL Juri disch Adviesbureau. Ketelboeters- steeg 10, tel 130775; afdeling belas tingen' alleen op afspraak, klachten bureau: di. en do. 18.30-20.30, afda ling vreemdelingenrecht: ma. 13-15 en do. 18.30-20.30, afdeling vrouw: vr. 10-12. S.O.S.-DIENST Telefonische hulp dienst. tel. 071-125202. Voor allen die in moeilijkheden verkeren of eenzaam zijn. Vertrouwelijk. Dag en nacht be reikbaar. BUREAU VOOR RECHTSHULP Herengracht 50, tel. 123942; spreeku ren ma. en dl. 10.00-12.30 u., wo. 13.30-16 00 u.; do. 18.30-20.30 u. DIERENHULP- EN AMBULANCE DIENST Hulpverlening In Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg, Voorschoten, Warmond en Zoeterwoude. Tel. 071-174141. BURGERRAADSLIEDEN Koren brugsteeg 2, tel. 143171 (kantooru ren). Spreekuren ma., di. en wo. 11.00-12.00 u., do. 18.30-20.00 u. GEZINSVERZORGING Stichting gezinsverzorging Lelden. Aanvragen hulp voor bejaarden en langdurige zieken en gezinsverzorging, Rem- brandtstraat 17, tel. 149441 (ma. t/m vr. 9.00-10.00 u. en 13.00-14.00 u.). KINDER- EN JONGERENTELEFOON Dagelijks geopend van 15.30 tot 19.30 uur. Het nummer Is 071- 120611. MAATSCHAPPELIJK WERK Stich ting Maatschappelijk Werk, Lange- gracht 1b, spreekuur ma. t/m 9.00-10.00 en volgens afspraak, 142144. Gezondheidscentrum Mtr wijk, spreekuur ma. 11.00-12.00 do. 14.00-15.00, tel. 212195. heldscentrum Stevenshof, spreek: do. 10.00-11.00, tel. 311506. S« Noord: Herensingel 53, spreeki ma. t/m vr. 9.00-10.00, tel. 14601 Sector Zuid: Morsweg 83, spreekt ma. t/m vr. 9.00-10.00 en volgent spraak, tel. 316167. MELDLIJN AGRESSIE EN DISCRI NATIE HOMOSEXUAUTEIT 0) 221008. zo. 20-24. RAAD VAN ARBEID Hoge RIJnf 306, Leiden, tel 071-899375. Kan* geopend ma. t/m vr. 9-12 u. 14-11 Telefonische informatie over kir bijslag: 8-12 u. SOCIALE RAADSVROUW Sprei uren sociale raadsvrouw. Blnneinit Gerecht 10. wo. 17.00-18.00 Noord: Van Hogendorpstraat 36, 10.30-11.30 u.; Kool: Driftstraat' dl. 10.30-11.30 u.; Morskwartl Buurthuis Morskwartier, Topaasie 10.00-11.00 u. wo. 10.00-13.00 Tuinstadwijk: Herengracht 45, 10.30-11.30 u. SOCIALE RAADSVROUW VOO SCHOTEN Spreekuren; ma. 19.1 20.00 u. wo. en vr. 9.00-10.30 u. li seweg 33, Voorschoten. Tel. 3254 SP HULP- EN INFORMATIEDIEN Groenesteeg 33. Leiden. Tel. Oi 134640 of 071-144600. Hulp en Inl matie op medisch, juridisch en mi gebied, werk, sociale verzekering huurkwesties. Spreekuur: elke d( derdag van 20.00-21.00 u. STICHTING VRIJWILLIGERS Cf TRALE Pallasstraat 1, Alphen l den Rijn. Tel. 01720-33033. Bega ding en opvang van mensen, die welke reden dan ook, tijdelijk f nodig hebben. Bovendien wordt matie verstrekt over andere heden van hulpverlening en dê reikbaarheid daarvan. VRIJWILLIGERS CENTRALE U gegracht 246a. Leiden. Tel. 14901 Dagelijks bereikbaar van 9.00-17J u. voor informatie over vrijwillig* werk en cursussen of een persoort gesprek. WERKENDE JONGEREN Klad ten- en informatieuur Elke dinsdtf avond van 17.00 tot 20.00 u. KW' kantoor Koppenhinksteeg 2, Leidt Tel. 071-121139. Borstvoeding Begeleldingsgrt Leiden. Telefonische hulpdienst (W praktische hulp en informatie): I 170083, 215332 of 312556.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1987 | | pagina 16