Omwegen Langs „Liever de beste dan de grootste" Gratisslokjes van de duurste en uitzonderlijkste wijnen AFVAL GAAT NOG STEEDS DE GRENS OVER 2ÜÜ FIDEN OMGEVING &idóc(3ommii WUNENMAN KEES KLERKS HAALT IN Z'N WASSENAARSE SUPERSLUTERIJ STUNT UIT I Sterbus LISSER HENK MIJNDERS WIL MEUBELIMPERIUM VERGROTEN: VRIJDAG 25 SEPTEMBER 1987 PAGINA 15 Op mijn omwegen door stad en land kom ik graag mensen tegen. U kunt mij telefonisch of schriftelijk vertellen wie u graag in deze rubriek zou willen tegenkomen. Ik ben bereikbaar via 071 - 12 22 44 od toestel 10. ry. Deze partij gaan we nu in Wassenaar (met z'n vele hotemetoten) uitschenken aan een groter publiek, vier weekeinden lang. Per keer zijn van deze wijnen mini maal 36 flessen beschik baar. Na 17 oktober komen enkele uitzonderlijke Bour gognes en bijzondere Champagnes aan bod". Dure slokjes Kerks onderneemt deze ac tie als „enthousiast wijnlief hebber", die anderen een zeldzame ervaring wil aan bieden. „Zoiets geks doet niemand. Ik heb zelf nog nooit iets dergelijks gedron ken, hoewel ik als vinoloog toch geregeld in Frankrijk kom. Nou, wat wij nu dus gaan doen, vanavond vrij dag 25 sept. voor de eerste keer, is 1200 mensen per weekeinde een slokje wijn geven; 30 tot 40 slokjes uit de fles. Op=op. Slokjes voor zo'n tientje tot 20 gulden per slok, maar in dit geval gratis. De wijnen worden niet verkocht. Lege flessen hebben waarde voor verza melaars, minimaal een tien tje (b.v. Mouton Roth schild): kistjes geven we weg aan aardige mensen. Geen verkoop". Dit weekeinde schenkt Klerks slokjes van Chateau Haut Brion 1978, premier grand cru classé; waarde per fles ca. 300. En wat ervaart de verrukte inne- mer dan? „Een nobele, bij na milde fluweligheid ken merkt parfum en smaak van deze grote wijn, alsme de een sublieme balans, een zachte kracht en een lange afdronk". Als dat geen ge wenning ten gevolge heeft! Kees Klerks kan 't ook niet helpen. Volgende week de Mouton Rothschild, le Grand Cru Classé, 1978. Zo'n fles koop je voor 500, maar dan heb je ook een „formidabele Pauillac waarin een weelderig aro ma van cederhout, het fruit van uitgerijpte bessen en andere schakeringen breed uit aanwezig zijn, tot in de minutenlange afdronk toe". Dat is dan mede te danken aan Baron de Philippe de Rothschild. Die kon t wèl helpen, want hij had z'n naam mee. Het derde weekend vol slokjes is gereserveerd voor Chateau Margaux 1975, „luisterrijk van kwaliteit, zeer geconcentreerd en prachtig genuanceerd"; ui teraard. Zo'n fles doet al gauw 700. De eerste reeks proeverijen wordt, op 16 en 17 okt., besloten met een Chateau Haut Brion 1976, „slechts" 500 de fles. Alle maal feest rond de Médoc. Kees Klerks gniffelt, bij zo'n virtuoos wijngala: „Dit is nog nooit vertoond, nog nooit geproefd! Wijn heeft waarde tegenwoordig. We kunnen zo wel 10 jaar voort, met die partij. Een vreemde sport, eigenlijk. Maar we blijven Klerks: heel goede wijnen". Ter on derstreping van deze getui genis laat Kees een rondje koffie van de zaak aanruk ken. Ook een grand cru, met room en een suiker klontje. „En die gekke wij nen schenken we heerlijk uit". Klerks pakt een kistje en verwijdert met zorg het la bel (geïllustreerd door klas se designer Riopelle, in gou dopdruk), waarna de deksel er afgekrikt wordt. Voilé: „You have just opened a case of Mouton Rothschild 1978", zegt gedistingeerd het label, van wijnvlekken en goudkleurige schapen voorzien. Hij geniet bij voorbaat, nog voor de hor den op zijn troetelkind af stormen: „Dan kan men straks tegen kennissen en vrienden zeggen: ik heb zo pas een Chateau Margaux 1975 geproefd. Zo'n fles kost 700. Dat doe je ook, hooguit, maar eenmaal in je leven. Net alsof je even achter het stuur van een Rolls Royce hebt gezeten en een ommetje erin gemaakt. Maar pas wel even op: deze Margaux is wel wat anders dan de Marsac Seguineau, een niet echt overtuigende Margaux die wat vlees eri concentratie mist". Wijn; Kees Klerks die men best kan laten schuiven lust er, ondanks alles, wel pap van. Fiom Leiden start deze hi maand een praatgroep voor gescheiden vrouwen. Twee maatschappelijk werksters et begeleiden de praatgroep. Er pa zal worden gesproken over de verwerking van een echt scheiding, opvoeding van de kinderen en de omgangsrege ling. Voor meer informatie en aanmelding: 071- 144715/146237. Matilo Clubhuis Matilo aan de Zaan- straat 126 houdt vanavond een volksdansinstuif voor ou deren. De instuif begint om 14.00 uur en de toegang be draagt 2,50. vingo buurth uis Morsch wijck I] aan de Topaaslaan wordt I vanavond een bingo-avond I gehouden met als hoofdprijs J een audio-set. Aanvang 20.00 uur, de toegang is gratis. I Ouderen J Zes vrouwen die zich het af- l| gelopen jaar hebben bezig ge- houden met voorzieningen voor ouderen in de Kooi en de Zeeheldenwijk vertellen morgen op een bijeenkomst in het buurtcentrum De Kooi aan de Driftstraat 49 over hun ervaringen. De bijeen komst begint om half twee. De Stichting Sterbus Leiden zoekt vrijwilligers die werk zaamheden willen verrichten in het kantoor van de stich ting of op de bus. De Sterbus vervoert bejaarden, minder- validen, rolstoelgebruikers en andere Leidenaars die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Belangstellenden kunnen op werkdagen tussen 9 en 12 uur contact opnemen met de Stichting Sterbus. Hoogland se Kerkgracht 32, tel. 071- Cursussen Twee nieuwe cursussen be ginnen op maandag 5 oktober in buurthuis Op Eigen Wie ken aan het Valkenpad. Er wordt een cursus dansexpres- sie/mime gegeven voor kin deren van zes tot acht jaar. Ook begint een cursus kle- dingmaken /handwerken voor iedereen van dertien jaar en ouder. De lessen be ginnen om 16.00 uur en de kosten bedragen 1,50 per keer. De cursussen duren tot de kerstvakantie. Opgeven kan bij Anja van Denzen, tel. 071-212893. Boek Het Rijksmuseum voor Vol kenkunde viert dit jaar haar 150-jarig bestaan. Vanaf zon dag krijgt iedere hondervijf- tigste bezoeker een gids „De jaargetijden van de mens". Deze geïllustreerde gids geeft uitvoerige achtergrondinfor matie over de gelijknamige tentoonstelling die tot en met 25 oktober in het museum te zien is. Vooral de achter grond van de rituelen en feesten waarover veel te zien is tijdens de tentoonstelling worden in hét boek behan deld. VVD Jan Franssen, lid van de Tweede Kamer voor de VVD, houdt op maandag 28 september voor de afdeling Leiden van de VVD een spreekbeurt over de Miljoe nennota die het kabinet Lub bers onlangs heeft gepresen teerd. De bijeenkomst heeft plaats in cafe-restaurant In den Leischen Salon, Steen- straat 2. Voorafgaand aan de bijeenkomst met Franssen is er om 20.00 uur een leden vergadering waarin de VVD- fractie van de gemeentgeraad Leiden zal ingaan op de proef met de Breestraat. Benoeming D.Iken, thans verbonden aan de Stichting Dienstencen trum voor gecoördineerd Be- jaardenwerk, wordt met in gang van 1 januari 1988 be noemd tot directeur van het bejaardencen trum Robijn zicht-hof. Iken is de opvolger van J.P Meydam die per 1 fe bruari '88 met pensioen gaat. krant ontvangen Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 15.00 uur. telefoonnr.071-122248 en uw krant wordt nog d&elfde avond "«bezorgd. LEIDEN De provincie Zuid-Holland zal er de komende jaren nog niet in slagen om de 7 miljoen ton afval die jaarlijks wordt ge produceerd door huishoudens en bedrijven in de provincie zelf te verwerken dan wel te storten. Uitvoer naar gecontroleerde stort plaatsen in België en Frankrijk zal de ko mende jaren onvermijdelijk blijven. Dit zei de Zuidhollandse gedeputeerde voor milieu, J. van der Vlist, donderdag op de Maasvlakte bij de ingebruikstelling van de slufter voor verontreinigd baggerspecie uit de Rotter damse havens. Van der Vlist wees er op dat er waarschijn lijk nog dit jaar een opslagdepot voor on brandbaar bedrijfsafval op de Maasvlakte zal worden geopend en bovendien zal er volgend iaar een nieuwe stortplaats bij Leiderdorp beschikbaar komen. De provincie is bezig om in overleg met de gemeente Dordrecht te be zien of de Merwedehaven in die plaats tot stortplaats kan worden ontwikkeld. Dat kost allemaal echter veel tijd en daarom kan Zuid-Holland vooralsnog niet-buiten het storten van afval in het buitenland, aldus Van der Vlist. Dat zal overigens alleen ge beuren met toestemming van de overheden. De uitlatingen van Van der Vlist wijzen er op dat het streven van minister Nijpels (mi lieu) om het afvalprobleem binnen de gren zen op te lossen voorlopig nog niet haalbaar van Z< den psp naatrt i slecfc het i per eg «I I buit, ien. V mog e het Bekt- LISSE „Ik ben liever de beste dan de grootste. Wij hoeven niet ten koste van alles te groeien". Op merkelijke woorden van Henk Mijnders, directeur van Mijnders Meubelen uit Lisse. Hij is immers in onderhandeling over de overname van het meu belbedrijf Van der Meer. Gaat de inlijving door, dan wordt Mijnders toch het grootste filiaalbedrijf van Nederland. De direc teur wil niet veel kwijt over de overnamege- sprekken. „De crediteuren zijn belangrijk", bena drukt hij. Mijnders doelt daarmee op de schuld van 3,5 miljoen gulden die Van der Meer heeft. De schuldeisers zullen tevreden moeten worden gesteld en ver der wil Van der Meer 40 van de 100 werknemers ontslaan. Mijnders wil niet ingaan op deze feiten, die door de vak bonden naar buiten zijn ge bracht. „Het bedrijf moet ren dabel worden gemaakt en daarom is een reorganisatie noodzakelijk. Er zijn gesprek ken gaande en die verlopen in een goede sfeer", zegt de di recteur. Hij verwacht dat de onderhandelingen eind okto ber kunnen worden afgerond. Overigens, Mijnders heeft Van der Meer niet benaderd over een overname. Het initiatief lag bij het noodlijdende bedrijf zelf. /esten van e toe) Het zou Kees Klerks niets verbazen als van avond al de politie bij hem voor de deur regu lerend moet optreden om de stroom proeflustigen in juiste banen te leiden. Hij heeft wel zin in de zijn brein is opgekomen. „Ik heb altijd al van stunten gehouden, maar als je me nou vraagt: Kees, waar om doe je dit nu?, dan li. zou ik het eigenlijk niet mm precies weten. Het was io maar een gek idee dat mmmj me opkwam. Maar Khet belooft wat. Echt, 't wordt hier een gekken huis hoor. En wie van "deze gelegenheid ge bruikmaakt zal een glimpje van de opperste gelukzaligheid en het summum aan afdronken gewaar worden". Kees Klerks en de zijnen jf gaan de komende weekein den (op de vrijdagse koopa-, vonden en 's zaterdags) in v4hun slijterij-wijnhandel aan de Van Hogendorpstraat in Wassenaar „de grootste wijnhandel van de Rand stad en m'n troetelkind" de kostelijkste, kostbaarste en zeldzaamste wijnen uit schenken. Tot het einde van het jaar. Gratis en voor niets, zonder aanzien des ilijlpersoons. Iedereen is wel- rjjkom voor een slok, op een fonkelend rode Kastelen tocht langs de beste Franse wijnboeren. Een aardig fa cet van een uitgekiende be ide e drijfsvoering volgens het aaai „beproefde Klerks-con- fcpt"- Kees Klerks, de man achter de spiritualiën in negen za ken in Leiden en wijde om- Igeving, is nu 40 jaar. Pretti- J jlge oogopslag achter de bril- ISMeglazen. Zijn aanschijn ■wordt gesierd door een f nonchalante haardos en 'n enigszins onduidelijke baardgroei. Zoals hij eruit ziet kan best de bedoeling zijn geweest, maar het lijkt eg, ide oef» 2 clu! rijgei vi kret oldt madi Vinoloog-stuntman Kees Klerks met een kostbaar kistje van Chateau Mouton Rothschild. Klaar om uit te schenken; „Echt, 't wordt hier een gekkenhuis hoor!" foto: wim van noort ook wel alsof hij twee we ken lang vergeten heeft zich te scheren. Een nieuwe „look", zo heb ik me laten vertellen. Het zal z'n aan- sprekelijk handelsmerk wel wezen. Vader Klerks begon des tijds met de slijterij aan het Bevrijdingsplein in Leiden Zuid-West. „De zaak heb ik in '79 overgenomen. Daar na zijn successievelijk de uitbreidingen gekomen. Hier in Wassenaar zitten we nu vijf maanden. Win kel nummer 9. Het is onze grootste vestiging, en wie weet wat er hierna nog staat te komen", zo profe teert voorzichtig Kees Klerks, die zich opgewerkt heeft tot succesvol onderne mer en vinoloog, iemand voor wie de wijn als drijfveer voor zijn opzet geen enkel geheim meer heeft. En hij weet 't te ver kopen ook. Met veel know how en een glimlach om de lippen. Zonder poeha De stenen wanden van Klerks' jongste filiaal gaan goeddeels schuil achter vele honderden geëtaleerde fles sen wijn. De wijn over heerst bij kenner Kees. Eveneens Joegoslavische wijnen? „Ja zeker, en Cali- fornische natuurlijk, maar ook Australië maakt heel mooie wijnen voor in ver houding weinig geld. Het is een feestelijk gebeuren, de wijnhandel, maar je moet er altijd bovenop blijven zit ten. We hebben alles, maar dan ook alles op wijngebied, gepresenteerd op de beken de Klerksmanier, dus tegen voor de consument populai re prijzen. Dit is een bedrijf zonder de gebruikelijke poeha van de wijnwereld. Al die vaak gebezigde kre ten laten wij achterwege. Men wordt selectiever; we zijn in Nederland niet meer het vuilnisvat van Europa". Nu dan die klap op Klerks' in Wassenaar gelanceerde vuurpijl. Kees Klerks: „Ik heb een heel grote partij wijnen, zeg maar een hele kelder vol, uit een erfenis kunnen kopen. Waaronder twaalf heel bijzondere kis ten met wijnen die je ner gens tegenkomt. Je moet ei genlijk gestoord zijn als je zoiets wil kopen. Het zijn unieke wijnen, die liggen in een prijsklasse tussen de 200 en 700 gulden per fles. Daardoor kunnen ze maar hooguit door een doodenke- ling gekocht worden. Het hele partijtje had een waar de van 72.000 gulden. Heb ik er niet voor betaald hoor, maar dat is een andere sto in Leiderdorp) en een zaak op het Kanaaleiland in Utrecht. Dit pand was eigendom van Van der Meer. Winkelvloer Mijnders beschikt momenteel over 35.000 vierkante meter winkelvloer, volgend jaar ko men er daar 13.000 bij. Wan neer de fusie met Van der Meer doorgaat, dan worden er nog enkele duizenden vier kante meters aan toegevoegd. Het hoofdkantoor en magazijn staan aan de Heereweg in Lis- se. In deze plaats is ook nog de eerste meubelzaak van Mijn ders gevestigd. Dit is het enige filiaal dat geen deel uitmaakt van een meubelboulevard. Hoewel de winkel in Lisse niet in de formule past, zal deze zaak nooit worden opgedoekt. „Hier is het allemaal begon nen", zegt Henk Mijnders. De Lisser, die zegt zich te rich ten op de middenklasse, ver klaart zijn succes met: „Op tijd op de goede lokaties zitten". De zakenman legt uit dat er in de laatste tien jaar veel is ver anderd. „Vroeger was er klan tentrouw, men ging altijd naar dezelfde zaak. Nu oriënteert men zich en bezoekt wel tien winkels voor iets wordt ge kocht. In de binnenstad kun je je auto niet kwijt en moet je van hot naar her lopen. Dus gaan de mensen naar de meu belboulevard. Daar is parkeer ruimte en zitten alle winkels dicht bij elkaar". Mijnders zegt dat hij op het meubelplein niet tussen con currenten, maar tussen colle ga's zit. „We zoeken elkaar op, dat is juist onze grote kracht De autohandel, vakantierei zen, computers, dat zijn oóze concurrenten". Voor de grote warenhuizen is Mijnders niet bang. „De warenhuizen heb ben meer last van ons". De vader van Henk Mijnders is trots op het succes van züjn zoon. „Mijn vader zegt dat hij dankbaar is dat ons werk zo gezegend is. Hij zegt ook: suc ces'alleen is niet genoeg, werk zal ook gezegend moeten worden". Het geloof speelt een belangrijke rol in het leven de familie Mijnders. De winkels zullen ook nooit op zondag ge opend zijn. „Verder heeft het geen invloed op ons werk. We staan immers midden in het leven". KEES VAN HERPEN Het gaat Mijnders voor de wind. Het bedrijf ziet de omzet jaarlijks stijgen; in 1986 met 18 procent en dit jaar wordt een zelfde stijgingspercentage ver wacht. De omzet van dit jaar wordt op 70 miljoen gulden ge schat. Mijnders heeft zeven fi lialen en 170 werknemers en opent volgend jaar nog twee vestigingen. De filosofie van de 40-jarige Lisser Henk Mijn ders, de grote man achter dat succes: „Mijn winkels moeten deel uitmaken van een meu belboulevard". Henk Mijnders: „Mijn winkels moeten deel uitmaken van een meubel boulevard". FOTO: WIM VAN NOORT Van der Meer (door van de slogan „Bij wie ook weer?, bij Van der Meer" het meubelbe drijf met de grootste naamsbe kendheid in Nederland) bezit ook zeven filialen, maar die zijn in binnensteden gevestigd. Dit bedrijf draait in tegenstel ling tot Miinders al jaren met verlies en kent ook maar een omzet van 20 miljoen gulden. De grootvader van Henk Mijn ders begon in 1907 met een manufacturenwinkel in Lisse. Diens zoon kwam in de zaak en in 1969 deed Henk zijn in trede in het meubelbedrijf. „Laat mij maar een filiaal in Leiden beginnen", zei de jon ge, ondernemende Mijnders tegen zijn vader. Hij opende in de Consumentenmarkt aan het Levendaal in de sleutelstad een meubelzaak van 400 vier kante meter. In 1973 verhuis de Henk naar de Langegracht waar hij in de voormalige fa briek van Clos en Leembrug gen een zaak met een opper vlakte van 4000 vierkante me ter opende. „De tijden veran derden, de mensen wilden grotere en luxere winkels. Die nieuwe zaak betekende ook de doorgroei van ons bedrijf". In 1975 nam Mijnders Henk Hartog Meubelen in Sliedrecht over en in 1979 werd een ves tiging in Beverwijk (daar maakte Mijnders kennis met het fenomeen meubelboule vard) geopend. Daarop volg den Diemen, Sliedrecht (een tweede vestiging) en Capelle aan den IJssel. De zaak in Lei den werd verplaatst naar De Winkelhof in Leiderdorp en deze vestiging verhuisde na drie jaar naar net Meubelplein Leiderdorp. In 1988 opent Mijnders een winkel op het meubelplein in Eindhoven (dit plein wordt een kopie van dat

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1987 | | pagina 15