Qowumt Brandweer leidt ambulancedienst Fraaie reiswekker STAD OMGEVING Opruimen gifgrond ïrrein gasfabriek ast 24,5 miljoen jeiden in de slag voor aatste premie!) woningen DE KEER Gevangenisstraf en TBR geëist tegen verkrachter Leidse Hout meert politie Leidse Hout Geen Leidse Emancipatieraad SPANNINGEN BINNEN GG EN GD Kunst tegen apartheid CcidócSoutont VRIJDAG 25 SEPTEMBER 1987 PAGINA 13 Jen beperkt isidie voor igverbetering Leiden gaat de mogelijkheden voor ieren die hun huis wil- •beteren beperken. Zo de geraamde kosten etering van een huis stadsvernieuwingsge- instens 3.000 in plaats 10 gulden bedragen, wil •naar voor subsidie in •king komen. De subsi- •agen voor vooroorlogse n wordt globaal geno- t 30 procent verlaagd nieuwe regeling, de sub- iercentages voor huisrio- igen gaan van 50 naar 35 ent. De beperking van de idiemogelijkheden komt 1 uit het feit dat dit jaar rwacht veel mensen een ep doen op de Subsidieve- III ening Stadsvernieuwing. voor 1987 gereserveerde 9 et van 3,6 miljoen dreigt lm Ifchreden te worden. Lei- t dat in een tijd van be- igen niet hebben, en taarom allengs besloten kraan een beetje dicht jlMraaien. Leidenaren kun- 19 nog tot 9 oktober een aan- Jft g indienen die volgens de Jq subsidieverordening be lli eeld zal worden. Daarna U de nieuwe verordening, 10 et wethouder D. Tesselaar Sfcvond weten tijdens de - -^Hering van de commissie luisvesting. e diefstal van tekinstrumenten E Uit een muziekhan- n de Heereweg zijn in de |t van woensdag op don- muziekinstrumenten larde van 33.000 gulden in. De dieven forceerden deur van het pand en renen met keyboards, ac- >ns, fluiten, klarinetten (geld. DEN Het Leidse Poli- Muziek Gezelschap geeft lag 27 september een irt in de Leidse Hout, de oever van de grote ir. Het parkconcert gehouden door de niging van Vrienden de Leidse Hout. Het IG staat onder leiding Cees Brugman. Het con- begint om 14.00 uur en is lis toegankelijk. Benefietconcert voor het ANC LEIDEN In het Leids Vrijetijds Centrum (LVC, Breestraat 66) is zater dag 26 september een benefietconcert voor het ANC. Dit concert is een initia tief van de jongerenbeweging FNV en het scholierencomité. Er zijn optredens van de Leidse reggaeformatie Judge ment, de Leidse band Toy Factory en de Amsterdamse band Uno Sossa. De hoofdact komt van Bad To The Bone. De presentatie is in handen van Gülnaz Azlan, bekend van radio-programma Radio Thuisland. De voorverkoop start maandag 21 september bij Plato, de WW, Manifest en het kantoor van de jongerenbeweging. Het LVC is geopend vanaf 22.00 uur en het programma duurt tot 03.00 uur. Val van vijf meter LEIDEN Een 50- jarige man uit Lei den heeft gisteroch tend rond tien uur een val gemaakt van vijf meter bij glaszetterswerk zaamheden aan de Sebastiaansdoelen. Door onbekende oorzaak viel de man van vijf meter hoogte naar bene den en hield daarbij de ruit vast die hij zojuist wilde plaat sen. Met snij won den is hij naar het AZL gebracht LEIDEN Er komt geön Eman cipatieraad in Leiden. Er zijn volgens het college van B en W te weinig mensen met de nodige specialistische kennis bereid om op vrijwillige basis deel te nemen aan deze raad. Specialistische kennis is volgens B en W nodig voor het realiseren van grote emancipatieprojekten. Het colle ge heeft daarom voorgesteld de gereserveerde 30.000 gulden voor de Leidse Emancipatieraad te storten in het reeds bestaande Emancipatiefonds en te bestem men voor externe onderzoeken en adviezen op het gebied van vrouwen- en homo-emancipatie. Klaas de Jonge spreekt in Leiden LEIDEN Klaas de Jonge houdt donderdagavond 1 okto ber een inleiding over de situa tie in Zuid-Afrika. Hij spreekt tijdens een informatie-avond die wordt georganiseerd door de werkgroep „Leiden steunt Zuid afrikaans verzet". De bijeen komst begint om 20.00 uur in Buurthuis Dijk dan de Apothe- kersdijk 33. Klaas de Jonge is verbonden geweest aan de Leid se Universiteit. Hij heeft in Zui delijk Afrika gewoond en ver bleef gedwongen in de Neder landse ambassade in Zuid-Afri ka. Sinds zijn terugkeer wil hij vanuit Nederland strijden tegen de apartheid in Zuid-Afrika. LEIDEN De dagelijk se leiding van de ambu lancedienst berust sinds anderhalve week bij brandweercommandant B. Mark. Deze maatregel is genomen omdat het personeel van de ge meentelijke Eerste Hulp dienst (EHD) problemen had met de dagelijkse leiding van de dienst. De moeilijkheden zijn ont staan toen het college het principe-besluit nam om de EHD onder te brengen bij de firma De Jong, een particulier be drijf voor ziekenvervoer, omdat dat bezuinigingen op zou leveren. Het per soneel voelt niets voor privatisering in tegen stelling tot de dagelijkse leiding van de ambulan cedienst. „De problemen zijn nu heel goed opgelost", zegt een per soneelslid van de EHD. „De dienst functioneert onder lei ding van de brandweer als nooit te voren. De sfeer is hier sterk verbeterd en ie dereen is gemotiveerd aan het werk". Dat komt volgens het personeelslid vooral om dat de EHD wil bewijzen dat het een goede oplossing is de dienst onder te brengen bij de brandweer. „Dat willen wij al heel lang. Wij blijven ons verzetten tegen de over gang naar De Jong, maar de leiding had daar heel andere ideeën over. Nu hebben we als het ware de kans om te laten zien dat het goed is voor de Leidse burger als wij een gemeentelijke dienst blij ven". De negen personeelsleden van de EHD konden volgens de woordvoerder „niet goed opschieten" met de dagelijkse leiding. „Het functioneerde niet zo lekker. We misten goede, dagelijkse leiding. Za ken die wij belangrijk von den bleven liggen. We heb ben begin september wethou der F. Kuijers duidelijk ge maakt dat het zo niet langer kon. Die heeft toen zelf con clusies getrokken en half september heeft het college besloten dat de leiding tijde lijk in handen zou komen van de brandweer". Het personeel heeft de reden van dit besluit nooit te horen gekregen. Wethouder Kuijers (VVD) vertelde vorige week tijdens een commissieverga dering dat deze maatregel was genomen omdat er zie ken waren bij de leiding van de EHD. Hij ontkende toen dat er een relatie was met de privatisering van de dienst. Het personeelslid bevestigt „dat er zieken waren". Hoe lang de situatie zal duren is niet bekend. „Het is de be doeling dat het tijdelijk is. Maar wat ons betreft blijft het zo". Volgens het personeelslid werken de twee personen die voorheen de leiding hadden „nog bij de GG en GD", de Gemeentelijke Geneeskundi ge en Gezondheidsdienst, waarvan de EHD een onder deel is. „Er waren spanningen in huis", bevestigt directeur A. Kerkhoff van de GG en GD. „Dat kwam vooral omdat de personeelsleden niet wisten waar ze aan toe waren. Om dat de EHD nogal nauwe re laties heeft met de brand weer, hebben we de com mandant gevraagd of hij ons niet uit de brand wil helpen door zodanig beleid te voeren dat wij voorlopig kunnen doorfunctioneren, en dan op een goedkopere manier". De EHD is een „dure dienst" omdat er nogal wat ritten worden gemaakt die niet worden vergoed door het zie kenfonds omdat „het slacht offer" niet hoeft te worden opgenomen in het zieken huis. Volgens Kerkhoff zitten de twee mensen die voorheen de leiding hadden „tot over hun oren in het werk" omdat de GG en GD bezig is met een interne reorganisatie in verband met de vorming van een Basisgezondheidsdienst voor het noordelijk deel van Zuid-Holland. Kunst om de stijd tegen apartheid in Zuid-Afrika en racisme in Nederland ken baar te maken. Dat is wat twee kunstenaars voor ogen hadden toen zij gister middag een muur beschil derden van het kantoor van de vanuit Nederland opere rende vrijheidsbeweging BOA (Boycot Outspan Ac tie) aan de Oude Vest 79. Kunstenaars Jacob Kanbier en Justus Donker binden door de muurschildering de strijd aan tegen de apart heid en het racisme. De vrij heidsbeweging hoopt door middel van de muurschilde ring meer mensen attent te maken op de strijd van de zwarte bevolking in Zuid- Afrika. De muur is beschil derd in de kleuren van de vrijheidsbeweging BOA: zwart, dat staat voor de zwarte bevolking in Zuid- Afrika, groen dat de vrucht baarheid van het land ver tegenwoordigt en geel dat staat voor de rijkdom van het land. In deze kleuren wordt een Afrikaans land schap weergegeven met daarboven een witte- en een zwarte hand die naar elkaar reiken. Daarboven vliegt een vredesduif. Op de muur is ook een mens ge schilderd die de wereldbol op zijn schouders draagt waarop duidelijk Afrika te zien is. foto: tejo ringers JEN KIEST VOOR 3NDIGSTE EN DUURSTE OPLOSSING DEN Leiden zal vrincie en rijk advise- om de vervuilde md tussen de Lange- cht, Huigpark, Mare- el en Koningsstraat ïdig af te graven en grondwater te zuive- Die operatie zal ruim miljoen gulden kos- De commissie ruimte- ordening steunde gis- avond het voorstel van en W om voor de duur- oplossing te kiezen. ider lieten het Energiebe- ijf Rijnland (EBR) en de In- ictie Milieuhygiëne weten volledig saneren te zijn. waren nog drie andere va llen ontwikkeld die welis- goedkoper waren, maar irbij de vervuiling niet vol- lig ongedaan werd gemaakt, vervuiling is veroorzaakt rde Leidse gasfabriek die r jaren heeft gestaan. duidelijk is nog wanneer de e operatie plaats zal vinden of het de gemeente Leiden ld gaat kosten. Dat hangt al- maal af van het ministerie 1 VROM. Die stelt de prio- ïitenlijst ten aanzien van zangrijke bodemsaneringen op. Omdat de kosten van de bodemsanering meer dan 10 miljoen gulden bedragen, draait in principe het rijk er voor op. Gebruikelijk is wel dat gemeenten tien procent van de kosten betalen. Voor armlastige gemeenten als Lei den die een artikel 12-status hebben geldt die verplichting doorgaans niet. Leiden heeft het ministerie daarom een brief gestuurd, maar een ant woord daarop is nog niet bin nen, zo liet wethouder J. Pe ters (milieu) gisteravond we ten. Op een vraag van CDA'er W. Hettinga of er bij het Ener giebedrijf Rijnland dat de gasfabriek heeft overgenomen nog een schadeclaim zou kunnen worden ingediend, zei hij daar weinig van te ver wachten. Als inderdaad gekozen wordt de duurste en grondigste op lossing, dan zal de hele opera tie ongeveer een jaar gaan vergen. Op het EBR-terrein kan mogelijk niet alle vervuil de grond kunnen worden af gegraven. In twee teerputten zit de vervuiling op vrij grote diepte, terwijl ook de vele lei dingen op net terrein voor moeilijkheden kunnen zorgen. Alle grond is in principe ver werkbaar en zal dus niet lang durig hoeven worden opgesla- Het schoonmaken van de vervuilde grond tussen de Langegracht, Huigpark, Maresingel en Koningsstraat waar nu onder meer de centrale van het EBR staat, zal 24,5 miljoen gulden kosten. foto: frans rombout gen in een depot. Mogelijk zal de grond ter plaatse verwerkt wordt. Uit het bodemonderzoek is volgens het hoofd van de di rectie milieu G. in 't Veld ook gebleken dat het water en slib van de Maresingel niet veront reinigd zijn door de gifopho pingen op het terrein van de voormalige gasfabriek. Water en slib zijn wel verontreinigd met onder meer lood, afkom stig van bijvoorbeeld de neer slag van uitlaatgassen, maar de verontreining zou niet ontoe laatbaar zijn. Omwonenden re ageerden verontrust toen in de saneringsvarianten de Mare singel niet vermeld werd. 1DEN De gemeente Lei- 11 wil proberen via de her- fdeling van woningbouw- tëngenten over 1987 54 pre- *-D koopwoningen te be- fchtigen. Het gaat om flat- tongen in het zogenaamde ui-complex tussen Leven- Hogewoerd, Bolwerk- ®at en Rijnstraat. •den heeft daarom haast ge- tort i met de toestemming de verbouwingsplannen van de oude fabriekscom plexen achter en boven de Codi. Volgend jaar vervalt na melijk de premie-D regeling. „Vallen we bij de herverdeling uit de boot, dan schuift het plan een jaar op en zjillen we premie-C aanvragen", aldus wethouder D. Tesselaar van volkshuisvesting. Het plan werd gisteravond gepresen teerd in de commissie volks huisvesting door architect Bakker en projectontwikke laar Van der Meyden uit Am sterdam. Het ontwerp laat 2- en 3-kamerwoningen zien, die tussen de 70.000 en 140.000 gulden gaan kosten. Bovenop net Codi-complex aan het Le vendaal komt een extra bouw laag, de bovenste verdieping van de maisonettes die daar gebouwd worden. Ook komt er een parkeergarage voor be woners met 57 parkeerplaat sen. Die garage komt op de hoek van de Bolwerkstraat en de Hogewoerd, rond het ka rakteristieke torenpandje. Het microfichesbedrijf IDC dat aan de Hogewoerd zit zal de ruim te innemen van de HUBO- winkel, die wordt opgeheven. De ingang van de Codi schuift op naar de richting van de Bolwerkstraat. De huidige in gang zal de ingang voor het woongedeelte van het complex worden. Volgens de projec tontwikkelaar draait de Codi- markt tijdens de verbouwing gewoon door, al zal er wel de nodige hinder zijn. Volgens Van der Meiiden zijn er ook plannen om ae supermarkt op te knappen. (ADVERTENTIE) BOEKHANDEL LEIDEN LEIDERDORP" OEGSTGEEST KATWIJK VOORSCHOTEN Fotografe mishandeld LEIDEN Een 18-jarige foto grafe in dienst van een waren huis aan de Aalmarkt is gisteren door twee dames mishandeld. De twee dames vertelden de fo tografe twee foto's op te komen halen. Zij hadden echter geen bewijsje bij zich, waardoor de fotografe hen geen foto's wilde geven. De fotografe constateer de de dames niet eerder gezien' te hebben. Deze waren het hier echter niet mee eens en na een heftige discussie sloegen zij er op los met een paraplu en trok ken de fotografe hard aan de haren. De bedrijfsrecherche werd erbij gehaald. Toen had den de twee dames echter al de benen genomen. DESKUNDIGEN PLEITEN VOOR OPNAME IN ORTHOPEDAGOGISCH CENTRUM DEN HAAG/LEIDEN Twee jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest en onvoorwaar delijke ter beschikking stelling van de regering (tbr). Dat was de nieuwe eis die de officier van justitie mr. I. Klopper gis teren liet horen voor de Haagse rechtbank in de zaak tegen de 19-jarige Leidenaar, die bekend heeft in '85 en '86 een aantal verkrachtingen in de Leidse Hout te hebben gepleegd. In april had de officier 3,5 jaar cel en voorwaardelijke tbr geëist. De rechtbank gelastte daarop echter een extra psychiatrisch onderzoek door het Pieter Baan Centrum. Ook uit dat nieuwe onderzoek blijkt dat de Leide naar tijdens de verkrachtingen verminderd toerekeningsvat baar was. Het rapport van het Pieter Baan Centrum wijkt nauwelijks af van eerder bevin dingen van een psychiater en maatschappelijk werkster. Uit de onderzoeken blijkt dat de Leidenaar „eigenlijk geen op voeding en opleiding heeft ge had", zoals rechter mr. L. Kalb- fleisch het uitdrukte. De jongen had een erg moeilijke jeugd. Contact met zijn moeder en stiefvader is er nauwelijks. Zijn echte vader, die nog leeft, heeft hij nooit ontmoet. Volgens rechter Kalbfleisch blijkt uit het psychiatrisch rap port dat de jongen, die na zijn daden aangeduid werd als „de verkrachter van de Leidse Hout", voortdurend aan het uit proberen is hoe ver hij kan gaan en bovendien een grote dosis agressie ten toon kan spreiden. De Leidenaar beaam de dat. „Maar ik kom alleen in opstand tegen mensen die me in de hoek proberen te zetten. En mijn agressie reageer ik af op bijvoorbeeld een muur", aldus de Leidenaar. Met de conclusie dat de kans op herhaling van geweldsmisdrijven zeker aan wezig is, ging hii niet akkoord. „Dat is een fout'. Een deskun dige van het Pieter Baan Cen trum zei dat de Leidenaar niet in principe agressief was: „Als hij zich niet bedreigd voelt is hij erg sociaal". Volgens haar zag de jongen de brute ver krachtingen niet als iets ge welddadigs. „Hem is nooit bij- febracht dat zoiets niet kan", n het rapport wordt gepleit voor voorwaardelijke tbr en op name in het orthopedagogisch behandelingscentrum De Dreef in Wapenveld. De Leidenaar zou daar door een intensieve behandeling, begeleiding en al lerlei activiteiten als wadlopen, werkkampen en sporten zijn achterstand in opvoeding iri zo'n drie jaar moeten inlopen. De Leidenaar zei er zelf „veel zin" in te hebben. Officier van justitie Klopper had ernstige twijfels over de plaatsing in De Dreef. „Daar bestaat het gevaar dat hij weg» loopt en zich opnieuw aan ge weldsdelicten overgeeft. De deskundigen zien namelijk een gerede kans op herhaling. In zijn belang zou De Dreef onge twijfeld een goede oplossing zijn, maar we mogen het belang en de bescherming van de maatschappij niet uit het oog verliezenOp basis van het rapport van het Pieter Baan Centrum kwam ze in haar eis tot een kortere gevangenisstraf, maar vroeg wel om onvoorr waardelijke tbr, gezien het ge vaar van herhaling. Volgens de advocaat van de Leidenaar, mr. R. Heeren, is de jongen na zijn arrestatie bezig een achterstand in te halen. „Hii begint te begrijpen wat ge voelens voor anderen zijn. Die ontwikkeling houdt op als hij eerst een gevangenisstraf moet uitzitten. Hulpverlening heeft geen zin meer als hij lange tijd in de gevangenis heeft geze ten", aldus de raadsman. Hij pleitte voor een gevangenisstraf van 9 maanden met aftrek van voorarrest en voorwaardelijke tbr met opname in De Dreef als bijkomende voorwaarde. De Leidenaar, die eind december 1986 werd gearresteerd, zou dan direct in het orthopedagogisch centrum kunnen worden opge nomen. Uitspraak over 14 da gen. deze handige opvouwbare Quartz reiswekker, uitgevoerd in donkerbruin kunstleer, is voor u wanneer u ons een nieuwe abonnee opgeeft In opgevouwen toestand meet de wekker slechts 8 x 8 x 1,5 centimeter. De nieuwe abonnee wordt ook hartelijk onthaald: deze krijgt de krant de eerste twee weken gratis. I Noteer als nieuwe abonnee ingaande. I Saam Adres: Voorletters: Postcode/plaats: TeleJoon:(voor controle bezorging) Deze ontvangt de krant de eerste twee weken gratis. Daarna wordt het abonnement betaald per 0 maand automatisch betalen f 23,04 0 kwartaal acceptgiro f 68,93 Stuur als dank de reiswekker naar: Naam:Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Stuur deze bon ingevuld aan de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag (postzegel betalen wij). n ,k I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1987 | | pagina 13