te? Op avontuur vanuit de leunstoel IGA ZOEKT PROGRAMMEURS EN ANALISTEN TEN BEHOEVE VAN GEMEENTELIJKE AUTOMATISERING HAAGSE HOGESCHOOL Hoger en Middelbare Laboratoriumopleidingen Tesselsestraat 57, 2583 JH 's-Gravenhage (eindpunt lijn 23). Telefoon 070-514701 Een laboratoriumopleiding studeren aan de Haagse Hogeschool. Dat is kiezen voor een kwaliteitsopleiding die maatschappelijk hoog in aanzien staat. Een solide basis voor persoonlijke ontplooiing en beroepsbeoefe- ning op het hoogste niveau. Dag- en avondopleidingen: - Chemie - Klinische (Bio-)chemie - Micro-biologie - Laboratorium-informatica - Laboratorium-techniek - Histologie/Cytologie Verder de volgende avondcursussen: CUR8U8SEN OP MBO-NIVEAU M. 1. Informatica M. 2. Audiovisuele technieken M. 3. Medische microbiologie M. 4. Electronics in de praktijk M. 5. Basis laboratoriumvaardigheden M. 6. Biologie voor laboratoriumtechnici CURSUSSEN OP (POST) HBO-NIVEAU H 1. Basiscursus analytische chemie H. 2. Basiscursus analytische spektrometrie H. 3. Basiscursus elektrochemische analysemethoden H. 4. Basiscursus analytische scheidingsmethoden H. 5. Cursus instrumentale analyse H. 6. Struktuuroplheldering van organische molekulen H. 7. Organische reactiemechanismen H 8. Optimalisering in het laboratorium; chemometrie H. 9. Basiscursus wiskunde H. 10. Laboratorium-statistiek H. 11. Informatica H. 12. Aansluiting computers aan laboratoriumapparatuur H. 13. Ontwerpen van interfaces H. 14. Electronlca H. 15. Optica en microscopie H. 16. Basiscursus biologie H. 17. Biotechnologie/moleculaire biologie H. 18. lmmunologie-1 H. 19. lmmunologie-2 H. 20. Immunohisto- en cytochemie H. 21. Haematologische morfologie H. 22. Medische bacteriologie H. 23. Medische chemie (1 2) H. 24. HLO na HBO A/B De cursusduur bedraagt meestal 1/2 a 1 jaar. 1 avond per week. Wilt u meer in formatie Vraag dan de proapectua aan: tel. 514701 U heeft een telecommunicatieprobleem? Wij hebben dé oplossing Bedrijfstelefooncentrales Wij vervangen of breiden uw oude centrale uit. Waarom zou u genoegen nemen met 'n standaard telefooninstallatie als voor minder geld él uw wensen vervuld kunnen worden. Komplete lokale datanetwerken (LAN) Wij garanderen u: - zeer korte levertijd - service binnen 24 uur - assistentie bij het implementeren van de modernste technische wensen. WHM - telecommunicatie Antwoordnummer 10.015 2700 VB Zoetermeer Tel. 079-419594 Telefax: 079-418474 IGA verzorgt standaardpakketten t.b.v. gemeentelijke automatisering, vanaf ontwerp tot en met implementatie. Naast deze pakketten voor comptabele systemen zijn er ontwikkelingen gaande naar geïntegreerde systemen voor kantoorautomatisering en naar maatwerk'-software. Het succes van IGA in haar markt en de genoemde ontwikkelingen maken, dat wij onze technische staf met zes medewerkers willen uitbreiden. Het Instituut voor Gemeentelijke Automa tisering (IGA) kan in Nederland worden beschouwd als autoriteit m haar specialis me. Meer dan 150 van de grotere Neder landse gemeenten hebben in de afgelo pen 2 jaar onze comptabele systemen in gebruik genomen. Werkomgeving Als programmeur of analist vindt u bij IGA een interessante werkkring. Wij bieden de mogelijkheid bij te blijven in de nieuwste ontwikkelingen en u vindt er vrijwel onbeperkte doorgroeimogelijkheden in een prettige werkomgeving. Werk en werksfeer worden gekenmerkt door een hoog professioneel niveau en tevens door een informele en collegiale samenwerking. IGA streeft er naar zijn produkten met moderne hulpmiddelen te ontwikkelen, waarbij gebruik gemaakt wordt van toe passing met behulp van 4e generatietalen. Wij beschikken over een uitgebreid pak ket opleidingen, met name op het gebied van werkmethode, maar ook voor (bij-) scholing van medewerkers ten behoeve van hun professionele carrière. Bijblijven in de nieuwste ontwikkelingen De teams (2 tot 4 mensen), die per project worden samengesteld zijn verantwoordelijk voor het gehele traject, dus tot en met de implementatie. Een team zorgt er voor dat de systemen optimaal zijn afgestemd op de praktijksituatie en beantwoorden aan de wensen van de gebruiker. Door deze nauwe contacten met de cliënt kunnen onze medewerkers optimaal op nieuwe ontwikkelingen inspelen en de informatie opdoen van waaruit weer andere produkten ontstaan. Uitbreiding van kennis en verantwoorde lijkheden heeft z'n consequenties voor uw prestaties. Uw salaris wordt in eerste in stantie bepaald door die prestaties en in mindere mate door leeftijd of dienstjaren. Doorgroeimogelijkheden Uitbreiding van theoretische en praktische kennis betekent bij IGA, automatisch uitbreiding van verantwoordelijkheden: een volgende stap in de loopbaan. De gezonde doorstroming die hierdoor ontstaat, de omvang van de projecten èn het steeds stijgende aantal, maken de doorgroeimogelijkheden vrijwel onbeperkt. Naast een goed salaris biedt IGA u uitste kende secundaire arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld de al genoemde opleidings faciliteiten, maar ook een goede pensi oenvoorziening (inclusief weduwen- en wezenpensioen), reiskostenvergoeding of afhankelijk van de functie een bedrijfsau to, een uitstekende verhuiskostenregeling, 100% studiekostenvergoeding e.d. Tot zover ons aanbod. Om ervoor in aan merking te komen, zult u aan een aantal vereisten moeten voldoen. De functie waarin u ons team zult verster ken, is afhankelijk van de prestaties, die u tot nu toe heeft geleverd, dus van uw op leiding en ervaring. De minimum-eisen zijn: - 2 jaar ervaring met het ontwikkelen van software ten behoeve van applicaties op administratief gebied - Cobol ervaring (minimaal 2 jaar voor programmeurs en 4 jaar voor analisten) en het bezit van of studerend voor AMBI-modules, 11, 12, T2, S3 - boekhoudkundige kennis op tenminste PD-niveau - in staat zijn om zelfstandig (waar nodig bij cliënten) èn in teamverband te wer ken. Kenmerkend voor de IGA-organisatie is de professionaliteit èn de informele en collegiale werksfeer. Een sfeer die men het beste „aan den lijve" kan ondervin den. Wij zullen daarom graag met u ken nis maken in een informeel, wederzijds oriënterend gesprek, waarbij u ook de ge legenheid heeft om met één of meerdere toekomstige collega's te spreken. Deze gesprekken kunnen waar nodig 's avonds worden gevoerd. Voordat wij u hiervoor uitnodigen, ontvan gen wij graag van u een ervaringsover zicht. Binnen een week na ontvangst hier van, nemen wij contact met u op. Wilt u eerst meer weten, dan kunt u on derstaande bon Invullen voor ons infor matiepakket. Richt uw ervaringsoverzicht of de bon aan IGA, t.a.v. de heer H. van Eek, directeur, Stationsplein 3, 2801 AK Gouda of bel met mevrouw L. Ooms 01820-41955 voor het maken van een afspraak. GC Stuur mij het IGA-informatiepakket. Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: I -ndujoo SONIÜdS oavuoioo DEN HAAG Wie voelt op een gure herfstavond, na een dag van hard werken, nooit eens de be hoefte om te dagdromen over een schilderachtig strandje in Grieken land, het vrolijke terras in Frankrijk of een lange wandeling over de Brabantse heide? Volgens de Rot terdamse prof. dr. J. Verhoeff zal het niet lang meer duren voordat dergelijke dromen werkelijkheid worden en je, onderuitgezakt in de een leunstoel, elk avontuur kunt beleven dat je maar wilt. Een safari in Kenia? Een ontdek kingstocht door het Amazone-ge bied? Maar ook een avondje als een ware Rambo een guerrilla-oor log uitvechten? Geen enkel pro bleem; het Is een kwestie van het juiste schijfje. De computer doet de rest, aldus de toekomstvisie van prof. Verhoeff (60), verbonden aan de Rotterdamse Erasmus Universi teit. Hij houdt zich daar bezig met de toepassing van de computer in de recreatie in de meest uitgebrei de betekenis van het woord. Het staat voor hem als een paal boven water dat dit apparaat steeds belangrijker wordt bij het verdrijven van de verveling die hand in hand gaat met de toename van vrije tijd. De computer gaat zo niet alleen ons werk, maar ook onze vrije tijd overheersen. De vraag of we daar wel mee gediend zijn en wat we ermee opschieten, blijft onbeantwoord. OPMARS Volgens prof. Verhoef kan de op mars van de computer in onze vrije tijd niet meer worden gestopt. Be ginpunt van de marsroute: het een voudige computerspelletje dat van „buitenaf" bediend wordt. Het eindpunt: een uiterst gecompli ceerd computerspel waarin de mens zelf meespeelt. Prof. Ver hoeff: „Bij de presentatie van ma quettes van grote bouwprojecten zie je tegenwoordig vaak dat er een miniatuurcamera doorheen wordt bewogen. Op een tv-scherm is het dan net alsof iemand met een camera op z'n schouder door de maquette loopt. Stel je nu eens voor dat je dat beeld niet op een scherm ziet, maar met behulp van een oogvideo. Dat is een soort bril, die het beeld van buiten „oogvul- lend" op je netvlies projecteert. Proeven hebben uitgewezen dat de mens gelooft wat hij ziet. Dus denk je met de oogvideo op, dat je zelf door de maquette loopt, ook al kun je bijvoorbeeld aan gebouwen zien dat ze niet echt zijn". Door de enorme uitbreiding van computergeheugens is het volgens professor Verhoeff tegenwoordig al mogelijk om ruimtelijke beelden in de computer op te slaan. Dat gaat als volgt: Je fotografeert een be paalde ruimte of een gebouw van uit verschillende hoeken. Die plaat jes stop je in het geheugen van de computer, die vervolgens in staat is uit te rekenen hoe het beeld er uitziet vanuit een hoek van waaruit géén foto is genomen. Deze tech niek biedt ongekende mogelijkhe den, zeker wanneer de geheugen capaciteit zo groot is dat je hele landstreken in de computer kunt stoppen èn de natuurgetrouwe beelden vervolgens driedimensio naal (met dieptewerking) kunt pro jecteren. Een toppunt van tech nisch vernuft wordt bereikt, aldus Verhoeff, zodra het mogelijk blijkt deze computerbeelden met behulp van een oog-video ook op het net vlies te projecteren. ER ZELF BIJ Verhoeff: „Een dergelijke techniek biedt talrijke toepassingen. Neem nou een luguber voorbeeld als een ramp met een veerboot. Als je van uit verschillende posities foto's van zo'n boot maakt, dan kan de com puter later vanuit alle mogelijke hoeken beelden uitrekenen én to nen. Dan kun je, met de joystick in de hand, over het schip dwalen en zien waar mensen wel en waar mensen niet aan het water konden ontnappen. Met de oog-video op is het net alsof je er zelf bij bent. Er zijn ook militaire toepassingen mo gelijk voor zover ze al niet be staan. Als je een oefenterrein voor tanks „inblikt" kun je naar harte lust tankoorlogje spelen. Of je stopt een autorace op Zandvoort in het geheugen. Met de moderne technieken wordt het mogelijk een programma te maken, waarmee je „meerijdt" In een echte race". Ook voor mensen die graag (verre) reizen maken, biedt de techniek van prof. Verhoeff ongekende mo gelijkheden. Want stel je nu eens voor dat het in de toekomst niet meer mogelijk is om over de Hoge Veluwe te wandelen. Dat is geen enkel probleem, als we dit natuur reservaat maar tijdig in de compu ter hebben gestopt. De oog-video en aan het lichaam verbonden sen soren (die de bewegingen van de ledematen „vertalen") zorgen er dan voor dat je eindeloos door het computer-landschap kunt dwalen. Vervang het programma met De Hoge Veluwe door een met een Al penwandeling, een Grieks eilandje, een safari in Kenia of Indonesië, en je reist vanuit je leunstoel de hele wereld rond. En wat te denken van een erotisch computer-avontuur? DOPERWTEN Prof. Verhoeff twijfelt er niet aan dat dit scenario binnen afzienbare tijd werkelijkheid wordt. „Het werk biedt steeds minder uitdagingen. Daardoor wordt de behoefte aan avontuurlijke recreatie steeds gro ter. Ik maak daarbij altijd een ver gelijking met doperwten. Het Is niet mogelijk dat iedereen voor zichzelf erwten teelt. Dus eten we ze uit blik. Aangezien het gewone leven steeds minder avontuur biedt, zal de mens terugvallen op avontuur via de chip. Dat is beter dan niets". „Zo'n computerspel moet steeds iets nieuws, iets verrassends bie den. Het is een duidelijk mode-arti kel. In Amerika is het al zo dat een nieuw spel binnen zes weken zijn geld moet hebben opgebracht. Als het daarna nog gebruikt wordt is dat mooi meegenomen, maar geen must. Niet zo gek eigenlijk, want een spannend boek lees je toch ook niet elke dag opnieuw? En wat is er mooier dan dat je, dank zij de oog-video, mee kunt spelen in je eigen computerspel? Daarbij moet ik wel een kanttekening plaatsen. In bijvoorbeeld een Rambo-spel kun je op één avond honderden mensen vermoorden, zonder dat jezelf één haar wordt gekrenkt. Maar naarmate het spel geperfec- tioneerder is, kun je als speler steeds moeilijker onderscheid ma ken tussen wat spel en wat werke lijkheid is. Vroeger had je fantasie nodig om je in een fictieve wereld in te leven. In de toekomst moet je fantasie hebben om te beseffen wat je in werkelijkheid doet. Je ge looft immers wat je ziet.aldus prof. Verhoeff. Een gedeeltelijk be wijs van zijn stelling lijkt hij intus sen vanuit het Engelse Hungerford te hebben gekregen, waar een Rambo-fanaat eind augustus een bloedbad aanrichtte op dezelfde wijze als Rambo in een van zijn films doet. TWEEDE IK Een nog verdere vervaging tussen fictie en werkelijkheid voorziet de Rotterdamse prof zodra het moge lijk wordt om met behulp van ov>g- video en computers op afstand een „tweede ik" te bedienen: een soort robot in een menselijk omhulsel. Met behulp van de oog-video kijk je vanuit je stoel door de camera ogen van de robot de wereld in. Je luistert met de oren van de robot en door middel van sensoren op je eigen lichaam geef je de ledematen van de robot intructies. Op zo'n manier zou bijvoorbeeld een gedeeltelijk verlamde minder hulpeloos zijn. Dank zij zijn „kunst- ik" kan hij heerlijk in het bos wan delen, bergen beklimmen of verre reizen maken. Maar waarom zou zo'n techniek niet voort iedereen beschikbaar komen? Na afloop van het gesprek, in de lift naar beneden, vraag je je af met wie je hebt gesproken. Was het echt professor Verhoeff? Of was het zijn in menselijk omhulsel gestoken „tweede ik" en zat de echte professor, voorzien van oog video, computer-oor en afstands microfoon vanuit een prettiger oord dan het universiteitscomplex antwoord te geven op de vragen? JOS TIMMERS

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1987 | | pagina 35