DAG EN NACHTOPEN. Computer achter de „toon bank" rooster of het patent op een gen urvisYS De Amerikaanse regering heeft de mogelijkheid geschapen patent aan te vragen op genetisch gema nipuleerde dieren. De vrij geruis loos doorgevoerde maatregel roept bij ethici en milieu-activisten spookbeelden op van ongekende gruwelen in een Brave New World die tot dusver alleen bestond in de fantasie van niet gemanipuleerde geesten. Zij voorzien een wereld waarin le vende wezens de status krijgen van broodroosters, waarin dieren wreed worden gemuteerd in naam van de wetenschap en waarin klas sieke boerenbedrijven kapot worden gemaakt door de multina tionale patenthouders op levende biefstukbomen die alleen op pa pier nog koeien mogen heten. ,,Het is echt krankzinnig dat een handjevol ambtenaren kan bepa len dat alle leden van het dieren rijk kunnen worden gereduceerd tot delen van een produktieproces, alsof zij auto's zijn of gasfornui zen", zegt Jeremy Rifkin, de direc teur van de Stichting voor Econo mische Trends FET in Washington. De wetenschappers noemen der gelijke ethische bezwaren onzin en beroepen zich op efficiency. Met genetische manipulatie, zo zeggen zij, kan op korte termijn worden gedaan wat boeren met natuurlijke selectie eeuwen zou kosten en heeft gekost. „Deze nieuwe tech nologie versnelt en verbreedt het domesticeringsproces", zei Ber nard Davis, hoogleraar aan de me dische faculteit van de Harvard Universiteit. In het nieuwe overheidsbeleid wordt gesteld dat „niet in de na tuur voorkomende, niet-menselijke multi-cellulaire levende organis men, inclusief dieren" aan het pa tentrecht onderworpen zijn. Het nieuwe beleid is opgesteld door Donald Quigg, Commissaris voor Patenten en Merken. Quigg heeft intussen vijftien patentaanvragen binnen en verwacht er op korte termijn meer. „In het algemeen kun je zeggen dat onderzoekers meer energie in bepaald onderzoek steken, wan neer hun werk beschermd wordt", zegt hij. De stichting van Rifkin, de Humane Society, en andere groe pen hebben het patentenbureau gevraagd het beleid in te trekken. Ook is de Republikeinse senator Mark Hatfield gevraagd een wets voorstel op te stellen om het pa tenteren van dieren te verbieden. „In één klap heeft het patentenbu reau ons een commerciële Brave New World ingejaagd", zei Rifkin, met een verwijzing naar het uit 1932 stammende boek van Aldous Huxley waarin een gruwelijk toe komstbeeld wordt geschilderd van een wereld vol gemanipuleerde mensentypes. „Het verwijderen van genen uit de ene soort en het injecteren daar van in de permanente genetische code van de andere soort is een schending van de identiteit van de soort", is de mening van Rifkin. Het laconieke commentaar van Davis: „We deden dat een paar duizend jaar geleden ook al toen we muilezels maakten. Toen is de wereld ook niet uit elkaar geval len". De produktie van genetische mon sters is volgens Davis uitgesloten: „Het wordt geen Brave New World, omdat elk organisme een ingebouwde behoefte heeft aan een redelijk evenwichtige, harmo nieuze verzameling genen". Harold Hawk, wetenschapper bij het Amerikaanse ministerie van landbouw, heeft intussen een var ken geproduceerd dat malser vlees levert. Het dier werd voor zien van een „gen" dat menselijk groeihormoon produceert en die eigenschap is erfelijk. Maar de be werkte varkens lijden wel aan de gevolgen van een „produktiefout- je". Alle dieren hebben rheuma. „We hebben wat problemen ge had", erkent Hawk, die waar schuwt dat zijn onderzoeksresulta ten nog maar voorlopig zijn. Maar hij kondigt voor de toekomst een serie nieuwe produkten aan, zoals een koe met een superuier en die ren die immuun zijn voor bepaal de, veel voorkomende ziektes. Fox en Rifkin voorzien niet alleen ethische en biologische rampen. Economisch zal de ontwikkeling van de superkoe, de supergeit en het supervarken ook ingrijpende gevolgen hebben. Het patentrecht op dergelijke dieren zal zonder twijfel komen te liggen bij grote farmaceutische en chemische be drijven, die niet alleen het leven op aarde, maar vervolgens ook de veehouderij kunnen manipuleren. Traditionele boerderijen zullen van de markt worden gedrukt door nieuwe „vleesfabrieken" en de ge manipuleerde soorten zullen de markt zo gaan overheersen dat de pluriforme genenpool die nu be staat, in gevaar komt. William Tallent van het ministerie van landbouw beweert het tegeno vergestelde. Hij zegt dat biotech- nologisch onderzoek zal leiden tot een toename van de biologische diversiteit. „Er zijn ontzettend veel dieren die nu heel anders zijn dan hun voorouders", zegt hij. „De tamme kalkoen lijkt nauwelijks nog op de wilde kalkoen die Benjamin Franklin tot nationale vogel wilde maken. Maar die wilde kalkoen is ook nog niet uitgestorven". Maar Michael Fox, wetenschappe lijk directeur van de. Humane So ciety, voorziet een „potentiële ho locaust in het dierenrijk". De var kens van Hawk noemde hij „zieke lijke, lethargische wezens" en hij voorspelt dat het dierenleed nog zal toenemen als het bedrijfsleven, gedekt door patentrechten, onder strikte geheimhouding door kan gaan met „genetisch gerommel". „Dit gaat de hele loop en het tem po van de evolutie wijzigen. In theologische zin herscheppen wij de wereld naar ons eigen inzicht, en proberen we God te overheer sen", zegt hij. „Wij hebben de macht over het atoom. Nu hebben wij de macht over de genen van het leven. En het patenteren van het leven, zoals de Amerikaanse regering het uitdrukt, komt neer op het steunen van de industriële exploitatie van alle levende we zens". Het verlenen van patent op een nieuwe mens „is een logisch ge volg van dit strikt utilitaristische wereldbeeld", aldus Fox. Davis houdt vol dat genetische manipu latie van mensen niet zal voorko men. Dieren worden al eeuwenlang door fokkers gemanipuleerd, ter wijl zoiets met mensen nooit is ge probeerd, met uitzondering van het Derde Rijk, aldus de hoogle raar. Het patentenbureau zegt dat een, overigens nog hypothetische pa- tentaanvraag op een nieuwe mens zal worden afgewezen, op grond van de grondwettelijke bescher ming van de individuele vrijheid. Unix is n heel toegankelijk systeem, waarmee 2 tot 240 mensen tege- f Stuur mij uitgebreide informatie over Unix. 1 lijkertijd aan de slag kunnen. En bij gebruik van netwerken desnoods dagen nacht. Daarnaast staat Unix open I ^aam: voor tussentijdse uitbreidingen. De vol- I 'Functie: ledige ondersteuning van Unisys aan het Ij JH Bedrijf X-open samenwerkingsverband garan- ^^H|| j^^B H deert constante ontwikkelingen om de ^^^B| j^^B H telefoon: mogelijkheden van Unix verder uit te H I Adres:_ breiden. Unisys levert voor de Unix- Ifl Postcode' systemen elke applicatie of ontwikkelt IB die voor u.Voor meer informatie staat ^^^HH^^B BH I P'aats:- Unisys volledig voor U open. De bon RH Bon opsturen naar Unisys Nederland N VInd Verkoop- vormt de sleutel tot samenwerking. L'"Wt|taafc.22650.AmsterdamZ.Q j UUIPUIA4JII 0p |0M0OH '"Irtdt S!a—n'n RIJSWIJK Ze zijn er nog, winke liers die op een kladje uitrekenen wat de klant hen schuldig is. Hier en daar in kleine winkeltjes oefe nen zij in stilte de eeuwenoude re kenkunst uit. De knappe koppen onder hen presteren het zelfs om uit het hoofd de rekening op te maken. Zij behoren echter tot een uitstervend ras. De detaillist van vandaag laat het becijferen immers over aan de elektronische reken machine, keurig verpakt in fraai gemodelleerde kassa's. Inmiddels is er echter al weer een nieuwe ge neratie „geldladen" in opmars, de zogeheten scanning-kassa. Dit ap paraat telt niet alleen op, het leest ook zelfstandig de prijzen van de artikelen en produceert na afloop een gedetailleerde, meestal foutlo ze kassabon. Met onder meer de scanning-kassa is ook de detailhandel het tijdperk van de automatisering binnenge treden. De introductie van de kas sa op grote schaal is mogelijk dank zij de zogeheten streepjescode op de verpakking van de artikelen. Het elektronische oog van het ap paraat kan deze streepjes lezen en vertalen in „mensentaal". De cais sière hoeft alleen nog de artikelen over het venster van de kassa te schuiven of met een lichtpen de code af te tasten. De streepjes be vatten overigens meer informatie dan alleen de prijs, er zitten ook gegevens in die van belang kunnen zijn voor de voorraadadministratie. De winkelier kan de scanning-kas sa koppelen aan een computer waarin hij zijn gegevens over de voorraad heeft opgeslagen. De kassa geeft automatisch door wel ke artikelen er zijn verkocht. De detaillist kan dan op elke gewenst moment snel zijn voorraad contro leren en zorgen voor de nodige aanvulling. Door de computer te koppelen aan die van de groothan del is het zelfs mogelijk het appa raat zelf bestellingen te laten doen. CODERING Dit kan echter alleen indien de computer van de grossier de gege vens van het apparaat van de win kelier kan lezen. Daarvoor is een standaardisering van de codes no dig. Een instelling die zich daar al jaren mee bezighoudt is de Stich ting Uniforme Artikel Codering (UAC). De UAC is destijds opge richt door de Stichting Merkartikel, waarin de grote merken in de le vensmiddelenbranche vertegen woordigd zijn. We praten hierover met mr. R. M. M. G. van Bergen, secretaris van het Koninklijk Ne derlands Ondernemersverbond (KNOV). Van Bergen houdt zich met name bezig met automatise ring en technologie in de detailhan del. „De levensmiddelenbranche kende een grote transactiesnelheid van goederen. Langzamerhand werd men daar gek van al dat pa pierwerk dat voor de transacties nodig was. Daarom werd besloten de artikelen te coderen om een au tomatische verwerking door de computer mogelijk te maken. En zo deed de streepjescode of barcode zijn intrede. Het is nu een vrij alge meen verschijnsel geworden in de levensmiddelenhoek. De UAC is momenteel bezig na te gaan of haar codering ook in de non-food- branche kan worden toegepast. In deze branches neemt de belang stelling hiervoor toe". De UAC heeft zich destijds aangesloten bij de European Numbering Associa tion (ENA). De bij de ENA aange sloten landen gebruiken dezelfde codering. Van Bergen: „De UAC heeft die ENA-code overgenomen. Voor een klein land als het onze, dat veel exporteert, is het nu een maal handig dezelfde code te ge bruiken als de omringende lan den". De uniforme codering maakt ook een geautomatiseerde berich- tenuitwisseling tussen computers mogelijk, de zogeheten transcom municatie. Handel en industrie kunnen via dit systeem elektro nisch en vrijwel papierloos met el kaar communiceren. Met als basis de UAC-codering en andere inter nationale standaardcodes, heeft de stichting UAC hiervoor een univer sele taal ontworpen onder de naam „Transcomm". Dank zij Transcomm kan een fabrikant bij voorbeeld de bestelorders van de detaillist in zijn computersysteem verwerken. De computer verwerkt de orders en stuurt de factuurge- gevens rechtstreeks naar de com puter van de groothandel. Deze plaatst de gegevens in zijn bestand van de geleverde en nog te factu reren orders aan de detaillisten. Afwijkingen, retourzendingen en dergelijke worden ook automatisch verwerkt. De gebruikelijke papier rompslomp blijft vrijwel achterwe ge. En zoals gezegd is het in princi pe ook mogelijk de computer van de detaillist te koppelelen die van de grossier. FINESSES Van Bergen: „Dan spreek je wel over een ideale situatie. Dat bete kent dat de codes van de compu ters op elkaar moeten zijn afge stemd, tot in de kleinste finesses. Want als er eenmaal fouten zijn ge maakt, blijven ze heel lang in het systeem zitten. Bovendien moet de ondernemer wel zelf langs zijn schappen gaan om te kunnen be palen wat hij moet bestellen. De detaillist kan overigens ook elek tronisch bestellen zonder dat hij gebruik maakt van een voorraad- computersysteem. Er zijn kleine handapparaatjes in de handel, voorzien van een leespen. Met die pen tast hij de gecodeerde produk ten af, die hij wil bestellen. Vervol gens koppelt hij het apparaatje aan zijn telefoon, dat dan belt met de computer van de grossier om de orders te plaatsen. Het bijhouden van de voorraad via een scanning- kassa gekoppeld aan een huiscom puter gebeurt nog slechts op klei ne schaal. Je moet dan wel voor de rest al volledig geautomatiseerd zijn. Voor veel ondernemers is zo'n kassa nog niet te betalen. Zo'n zestig procent van de bedrijven in de detailhandel werkt nog altijd met mechanische kassa's. Het sy steem is eigenlijk alleen maar lo nend voor de grotere bedrijven zo als supermarkten. Albert Heijn is daar redelijk ver mee. Ook inkoop combinaties zoals de Spar, Unigro en Schuitema (Centra) werken al met scanning-kassa's. In de dro gistenbranche heb je Seman Dro- gitel, in de transportsector Trans- potel en in de platenhandel Degi- tel. Het probleem is dat veel in kooporganisaties werken met een eigen codering, waardoor het voor detaillisten niet mogelijk is om via het systeem elders in te kopen. Het gaat dus om een soort gedwongen winkelnering. Daarom dat we als KNOV sterk ijveren voor de UAC- codering, een open systeem, dat voor iedereen toegankelijk is. De codering is op dit moment nog chaotisch". BEELDSCHERM Een nieuwe ontwikkeling in de de tailhandel is het winkelen via het beeldscherm. In Brabant wordt hier volgend jaar een proef mee genomen. Het gaat om een project van de PTT, de provincie en diver se bedrijven, die er samen hon derd miljoen gulden in stoppen. De PTT wil in honderdduizend Bra bantse huiskamers gratis zogehe ten minitel-computers plaatsen. De „uitverkorene" kan met deze com puter voorzien van een beeld schermpje vanuit zijn luie stoel elektronisch boodschappen doen bij dochterbedrijven van onder an dere Vendex en Ahold. Van Bergen is sceptisch en verwijst naar de VNU die zoiets ook al eens gepro beerd heeft onder de naam Dizitel. Dit systeem hield in dat de klant per telefoon een computer kon bellen. Vervolgens kreeg hij op zijn eigen televisiescherm allerlei infor matie over winkelen en bankieren. VNU zag uiteindelijk van de proef af omdat het systeem niet renda bel bleek. In ontwikkeling is ook het zogehe ten elektronische betalen. Zo werkt bijvoorbeeld de Postbank al met dit systeem bij benzinestations, waar betaalautomaten zijn neerge zet. De klant stopt zijn giropas in het apparaat en toetst zijn eigen code in. Het apparaat leest de magneetstrip op de kaart en wis selt voor de betaling de nodige in formatie uit met de computers van de Postbank. Vervolgens wordt het bedrag automatisch van de reke ning van de klant overgeboekt op die van de leverancier. De Post bank gaat in het voorjaar in vijfen twintig filialen van Albert Heijn als proef betaalautomaten plaatsen. In opmars is ook de chipcard, een betaalkaart met een geheugen. Deze kaart maakt het mogelijk elektronisch te betalen zonder dat de betaalautomaat eerst via de te lefoon contact opneemt met de computer van de geldinstelling. De chipcard bevat al de nodige gege vens van de cliënt. Van Bergen: „Dit bespaart al telefoonkosten. Alleen is de chipcard op zich nog duur. Nu nog, door de technische ontwikkelingen zal de chip goedko per worden. Wat dat betreft heeft elektronisch betalen de toekomst". GÉ ANSEMS

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1987 | | pagina 34