VOLOP HI-TECH KANSEN 9 cr KONING EN HARTMAN IMPORTEUR PRODUCENT TECHNISCHE SUPPORT EN ONDERSTEUNING PRIMA OPLEIDINGEN WIE WERKEN ER BIJ KONING EN HARTMAN? WAT HEEFT KONING EN HARTMAN TE BIEDEN? WAT KONING EN HARTMAN ZOEKT? VAKATURES Vanaf de start in 1956 hebben wij ons altijd bezig gehou den met hi-tech elektronika. Als importeur introduceer den wij heel wat nieuwe technologieën vanuit de Ver enigde Staten, Denemarken, West-Duitsland, Zwitser land, Engeland en Japan. Daarbij denken wij aan de eerste kommercieel beschik bare lasers, portofoons, modems en mikroprocessoren (chips). Als importeur vertegenwoordigen wij ruim honderd bui tenlandse fabrikanten, die elk toonaangevend zijn op hun gebied. Door de enorme breedte van die bedrijven komen er praktisch dagelijks nieuwe produkten bij, die hun weg vinden naar de Nederlandse industrie, bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Naast importeur is Koning en Hartman ook producent. Komplete meldkamers voor politie, brandweer, veilig heidsdiensten, raffinaderijen en andere industrieën wor den in eigen beheer ontworpen en gebouwd. Op dit moment wordt intensief gewerkt aan de realisatie van een geheel nieuw landelijk kommunikatienetwerk voor de Nederlandse politie dat over enkele jaren opera tioneel moet zijn. In het buitenland werkt men ook met onze kommunikatiesyste- men, met name in het Midden en Verre Oosten. Onlangs nog werd een opdracht uit China verkre gen. Totale mobiele kommunikatie KONING EN HARTMAN DELFT DIVISIE MOBIELE KOMMUNIKATIE CONTROLLERS AFDELINGEN INFORMATION MANAGEMENT EN AUTOMATISERING PERSONEELS ZAKEN DIVISIE DATA KOMMUNIKATIE DIVISIE ELEKTRONISCHE PRODUKTEN mobilofoons portofoons kompleit- systemen modems, multiplexers local area netwerken wide area netwerken telrx- en fax automatisering i instrumentatie lasertechniek computertechniek industriële elektronika komponenlen I TECHNISCHE SUPPORT EN SERVICE Onze verkoopaktiviteiten zijn overzichtelijk ingedeeld in een drietal divisies, die ondersteund worden door goed geoutilleerde en perfekt opererende servicediensten. Door de jaren heen is de professionele service van Koning en Hartman een begrip geworden. Binnen de deur doen we nieuwkeuring, kallibratie, reparatie en onderhoud. Voor service in het veld staan zo'n 40 servi ce-auto's tot onze beschikking. Veel van onze mensen volgen gespecialiseerde oplei dingen: op technisch, kommercieel, administratief en management-gebied. In veel gevallen worden technische trainingen gevolgd bij onze buitenlandse leveranciers; tot in Amerika en Japan toe. Op het gebied van datakommunikatie hebben we een eigen opleidingsinsti tuut "Data Brain". Zowel onze (toekomstige) afnemers als onze eigen mensen maken daar veel vuldig gebruik van. BRAIN DATA In de snel veranderende wereld van de hi-tech elektro nika kun je alleen maar suksesvol zijn met mensen die vinden dat hun (technische) opleiding nooit is afgerond. De gemiddelde leeftijd van ons personeel is 32 jaar. Van de technici (in de verkoop en service) heeft 42% een mts-opleiding en 54% een hts/TU-opleiding. Opleidingsnivo technische funkties Aantal personeelsleden 320 22% 78% In totaal werken er 320 vrouwen en mannen bij Koning en Hartman. Het grootste deel daarvan bestaat uit mannen, niet zo verwonderlijk in een technische omgeving. Eigenlijk wil len we niet meer zeggen dat mannen en vrouwen even welkom zijn. Wel willen wij vrouwen aanmoedigen die kansen te grijpen door voor technische studies te kiezen. Een "hi-tech-klimaat", korte en informele kommunika- tielijnen, prima arbeidsvoorwaarden en een modern pand in Delft-Zuid. Mensen die in een bezige omgeving goed kunnen ge dijen, die beschikken over een goede vooropleiding en boordevol ambities zitten; beslist geen slof-slof-figuren- van-morgen-is-er-weer-een-dag. Een aantal hi-tech vakatures hebben wij in deze adver tentie bij elkaar gezet. De meeste zijn ter uitbreiding van aktiviteiten; andere zijn ontstaan door interne verschui vingen en promoties. KOMMUClhl MCMWlKKtR m/v DATAKOMMUHIKAm Voor advies en verkoop van geavan ceerde meetsystemen op het gebied van datakommunikatie, zoals Data- scopes en apparatuur voor het bepa len van karakteristieken van tele foonlijnen, modem-en satellietver bindingen. Tevens verantwoordelijk voor computerswitches en protokol- konverters. Opleiding hts-e nivo. Kommerciële instelling. Goede beheersing van de Engelse taal. KOMMinaai Mfonvrm» m/v DATJUCOMMUNIKAT1E Voor advies en verkoop van kom plete datakommunikatie-netwerken (Wide Area Networks) met de daar bij behorende netwerkbeheersyste men. De aktiviteiten zijn merendeels projektmatig. Opleiding hts-e nivo. Kommerciële instelling. Liefst verkoopervari ng. Goede beheersing van de Engelse taal. SAUS IHGIMltR IXPOKTm/v Voor advies en verkoop van kom plete systemen voor mobiele kom munikatie (mobilofonie, soms in kombinatie met datakommunika tie). Moet zelfstandig kunnen opereren in een afnemersmarkt die voorname lijk bestaat uit overheid en semi- overheid. Onderhoudt kontakten met lokale agenten in het Midden en Verre Oosten. Belangrijk deel van de tijd wordt in het buitenland doorge bracht. Opleiding hts-telekommunikatie. Internationale (verkoop)erva- ring. Vloeiend Engels in woord en geschrift. Zelfstandig en flexibel. Leeftijd omstreeks 30 jaar. AfDtUMGS- StKKTARlSStS m/v Door uitbreiding hebben wij plaats voor een aantal sekretaresses op verschillende verkoopafdelingen. Drukke banen, waar een hoop tegenover staat. Naast het komplete skala aan sekre- taressewerkzaamheden is er veel vuldig kontakt via telefoon en telex met onze buitenlandse leveranciers en klanten in Nederland. Opleiding havo met sekreta- resse-opleiding of meao sekreta- riële richting. Een aantal jaren werkervaring. Goede kontaktuele eigenschap pen. Bekendheid met of interesse in tekstverwerkende apparatuur. MANAGER IMSmiMlHTAm m/v Voor de verkoopgroep Instrumenta tie, die vier sub-groepen omvat: - Meetinstrumenten, - Telekommunikatie- testapparatuur, - Digitale signaalanalyseapparatuur en - Industriële en wetenschappelijke lasertechniek. De manager is verantwoordelijk voor het produktbeleid en onder houdt kontakten met buitenlandse leveranciers en met de belangrijke afnemers in Nederland. De groep telt 20 mannen en vrou wen. Opleiding hts/TU elektronika. Goed stuurmansschap, takt en wijsheid. Kommerciële ervaring. StRVKC IHGIHttRS m/v DATAKOMMUMKATll (buitendienst) Het liefst praten we met elektronici die kennis hebben van mikroproces- sortechnieken. Tot de werkzaamheden horen ondermeer het testen, installeren en repareren van telex-automatise ringssystemen, lokale netwerken voor personal computers, alsmede modems, datakonsentrators en high speed multiplexers. Opleiding mts-elektronika. Ervaring in buitendienst service. VtRKOPfR KOMPOHltn1H m/v Binnendienst Voor de telefonische verkoop en technische ondersteuning van uitge breid pakket power supplies. Top merken in de markt. Behandeling van telefonische en schriftelijke aanvragen, uitbrengen van offertes, kontrole op voorraad en orderbestand. Opleiding mts/hts elektronika. Goede kennis van de Engelse taal. Verkoopervaring geen must, wel duidelijk kommerciële aanleg in kombinatie met servicebereid heid. KH.87/PA0016 Energieweg 1, Postbus 123, '2600 AC Oelft, Telefoon 015-.609906. ZATERDAG 19 SEPTEMBER 1987 Op deze pagina prijkt een dia van wat heet een biosensor. Blosenso ren, ofwel „levende voelers", vor men tot op heden het summum aan geavanceerde technieken in de me dische wereld. Deze biosensor be staat uit een chip - een piepklein elektronisch circuit - verbonden door een naaldje met een mem braam in de bloedbaan. Het ding dient om de bloeddruk te meten. De patiënt van de niet eens zo verre toekomst zal te maken krijgen met biosensoren die zeer exact de ge heimen uit de diepten van zijn li chaam aan het licht kunnen bren gen. Vergelijk dat eens met de we reld van nog geen eeuw geleden. Toen troffen de gasten van het Am- stel Hotel deze mededeling boven hun bed aan: Deze kamer is uitgerust met EDI- SON's ELECTRISCH LICHT Dit licht niet met eenen lucifer aan steken. Alleen het zwarte knopje bij de deur omdraaien. Het gebruik van Edison's licht is in geen enkel opzicht schadelijk voor de gezondheid, levert dus geen ernstige ziektes op en heeft geen nadelige invloed op uw nachtrust. DE DIRECTIE Als de hotelgasten destijds ook maar hadden vermoed hoezeer de wereld zou gaan veranderen door een overstelpende reeks technologi sche veranderingen, waren ze waar schijnlijk huiverend onder de wol gekropen. Nu begint een mensenleven steeds vaker in een reageerbuis, assemble ren robots uw auto, eten we ge kloond erfelijk materiaal, bereiden gedresseerde enzymen ons voedsel, flitsen glasvezels en satellieten infor matie door de wereld en staan com puters klaar om het denkwerk over te nemen. Vergeleken met wat ons nog te wachten staat is dit alles echter maar kinderspel. Om maar wat te noemen: IBM heeft een prototype van een chip van 256 megabit. Heel klein dus. Die nieuwe chip bevat on derdelen van enkele honderden ato men groot waardoor schakelsnelhe den worden teruggebracht tot tien picoseconden. Eén picoseconde is een biljoenste deel van een secon de. Dank zij deze toekomstige chips en de recente successen in de su pergeleiding (waardoor elektrische geleiding zonder weerstand bij ka mertemperatuur binnen bereik komt) kunnen we in de nabije toe komst computers verwachten die vele malen sneller zijn dan de groot ste fantast tot voor kort kon verzin nen. Zoals de micro-elektronica de gren zen van de materie nadert, zo wil de biotechnologie met DNA-technieken het raadsel van het leven zelf ont sluieren. Een beetje futuroloog spreekt dan ook over een aan staand huwelijk tussen micro-elek tronica en biotechnologie. Een hu welijk, dat biochips zal voortbren gen. Chips met levend materiaal als informatiedrager, daarmee compu tercircuits vormend die de unieke, fijnmazige structuur van menselijke hersenen naar de kroon zullen ste ken! FIXATIE Deze fixatie op het kleinste is be gonnen met de ontdekking van het atoom. Wetenschappers zij daar zo door gegrepen dat ze filosofen sindsdien laten voor wat ze zijn en slechts datgene onderzoeken wat bewezen kan worden. Vandaar dat de wereld tegenwoordig wordt gere geerd met cijfers, modellen en sta tistieken en dat de economie wordt berekend en geautomatiseerd. Computers, hoe intelligent ook, kun nen immers alleen „ja" of „nee" zeggen; ze kennen alleen het louter rationele, het berekenbare. Wetenschappers die zich blindsta ren op de materie en die het druk hebben met de verovering van de natuur, hebben doorgaans geen oog voor de vraag of de mensheid ook gelukkiger, gezonder en wijzer wordt van de vormgegeven verzin sels. In veel bedrijven op het westelijk halfrond wordt deze vraag echter met de dag vaker gesteld. Niet zo vreemd, omdat bedrijven meestal als eerste te maken krijgen met technologische vernieuwingen. Ge confronteerd met de gemakzucht, vervreemding en afstomping van de mens temidden van zijn apparaten heeft het in de jaren zestig en ze ventig zo verfoeide management nu het voortouw genomen op een speurtocht naar een optimaal sa menspel tussen mensen en compu ters. Gezien de almaar wassende stroom boeken, congressen en le zingen over dit onderwerp probeert het bedrijfsleven ruimte te geven aan datgene wat de wetenschappers nooit zullen kunnen bewijzen, wat de computer nooit zal kennen, maar wat iedereen in zijn hart weet. Vertaald management-termen houdt dat in, dat directies rekening gaan houden met indirecte, niet grijpbare informatie en er op letten of creati viteit en intuïtie van individuen wel voldoende aan bod komen In het to tale bedrijfsbeleid. Niet door Japan ners te imiteren, maar door de eigen traditie te stimuleren door actieve deelname aan sponsoring van cul tuur en kunst, alsmede door de Mens als maat en midden te erken nen, proberen bedrijven uiteindelijk de mens - de belangrijkste produk- tiefactor - zijn eigenwaarde terug te geven. Dus biosensors of niet: Moeder Na tuur zorgt altijd voor evenwicht. Is het niet met ziekten of natuurram pen, dan wel met de wens naar menselijkheid. HENK ENGELENBURG

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1987 | | pagina 33