Werkloosheid daalt met moeite naar Huren drie procent omhoog en woonsubsidies omlaag Economie langzaam maar zeker in minder ruw vaarwater Straks met 500.000 dagelijks in de file Raad van State moet het allemaal nog zien ECONOMIE Koninklijk huis kost 31,5 miljoen HUISVESTING Bouwcorporaties moeten 800 miljoen inleveren VERKEER Rem op spreiding PTT Onzekere factoren dwingen tot doorgaan met ombuigen DEN HAAG - De Nederlandse economie komt, ondanks een lichte stagnering komend jaar en ondanks de tegenvallende daling van de werkloosheid, langzaam maar zeker toch in minder ruw vaarwater. Maar doorgaan met ombuigen blijft volgens minister Ruding van financiën dringend noodzake lijk, omdat onzekere factoren als de olieprijs, waaraan de prijs van het aardgas gekop peld is, de koers van de dol lar en het rente-niveau nog altijd een veel te grote invloed hebben op inkomsten en uit gaven van de staat. Maar ook binnenlandse ontwikke lingen maken het moeilijk in eigen huis orde op zaken te stellen, zo als de sterk gestegen subsidies ten behoeve van met name het openbaar vervoer, de studiefinan ciering, de landbouw (via de Euro pese Gemeenschap) en de wo ningbouw. Die subsidies bedragen gezamenlijk veertig miljard gul den. Dat is bijna een kwart van de totale rijksuitgaven. Mede daardoor is het financie ringstekort nog altijd veel te hoog (7,2 procent). De staat moet dus doorgaan met het lenen van geld. Dat brengt meteen een tweede probleem met zich: de betaling van rente en aflossing. Volgens de Miljoenennota kan, wanneer niet tijdig wordt ingegrepen, het totaal bedrag aan rente en aflossing in 1995 opgelopen zijn tot zes mil jard gulden per maand. Een lichtpunt is de naar verhouding lage rentestand van dit moment, waardoor de rentelast nu nog enigszins meevalt. Maar dat kan heel snel veranderen. Ruding zei tijdens een persconferentie over de Miljoenennota nadrukkelijk geen enkele voorspelling over de toekomstige ontwikkeling van het rentepeil te kunnen doen. OPEN EINDE Een andere onzekere factor vor men de zogenaamde open-einder- egelingen die het indammen van de overheidstekorten zwaar „fru streren" en die ook volgend jaar vrijwel zeker tot forse overschrij dingen van de afzonderlijke be grotingen zullen leiden. Open-ein deregelingen kennen geen maxi mum: daartoe behoren ondermeer de bijstands- en werkloosheidsuit keringen, de individuele huursub sidie en een groot deel van de on derwijsuitgaven. De kosten van deze regelingen zijn inmiddels tot een bedrag van ruim 56 miljard opgelopen. Een en ander betekent dat iets meer dan de helft van de rijksuitgaven naar subsidies en open-einde regelingen gaat. Het staat voor Ruding vast dat op korte termijn krachtige maatrege len nodig zijn om tot een aanzien lijk betere beheersing te komen van de uitgaven die elke minister afzonderlijk doet. Omstreeks de jaarwisseling wil het kabinet daar over besluiten nemen. PAS VOLGEND VOORJAAR Uit de Macro Economische Ver kenning die het Centraal Planbu reau tegelijk met de Miljoenennota uitbrengt, blijkt dat pas volgend ONZE SCHULD DEN HAAG - De werkloosheid daalt volgend jaar slechts mondjesmaat met 25.000 naar 655.000. Dat is aanzienlijk minder dan de jaarlijkse ver mindering met 50.000 waartoe het kabinet en de sociale part ners zich in afspraken hadden verplicht. De doelstelling de werkloosheid terug te dringen tot 500.000 in 1990 (waaraan premier Lubbers vorig jaar zelfs zijn politieke lot verbond) wordt steeds moeilijker te realiseren. Dit is niet alleen het gevolg van de tegenvallende eco nomische groei en de stagneren de arbeidstijdverkorting. Ook de nog altijd grote stroom nieuwko mers op de arbeidsmarkt (in 1988 naar schatting 80.000) leidt er toe dat de werkloosheid min der snel daalt. Minister De Koning van sociale zaken en werkgelegenheid beti telt deze ontwikkeling als „zorge lijk". Hij hoopt dat werkgevers en vakbeweging loonmatiging zullen nastreven en in de cao's afspra ken zullen maken voor verdere vermindering van de werkloos heid. „Alleen gezamenlijke in spanningen, zowel in beleid als in uitvoering, zullen de zozeer ge- DEN HAAG - De Raad van State heeft met gemengde ge voelens naar de Miljoenennota gekeken. Het algemene beeld dat uit dit kabinetsstuk naar voren komt, ontmoet waarde ring. De economie herstelt zich, zij het in traag tempo; de inflatie is tot staan gebracht; grote financiële tegenvallers blijken redelijk opgevangen te kunnen worden en er komt eindelijk iets terecht van de zo lang nagestreefde belasting verlaging, constateert de' Raad van State met tevreden heid. Maar verschillende onderdelen van het kabinetsbeleid stuiten op kri tiek en soms felle kritiek. De Raad vindt dat het kabinet zich veel te positief uitlaat over de daling van de werkloosheid. „De groei van de werkgelegenheid in 1987 en 1988 zal, in arbeidsjaren gerekend, niet voldoende zijn om de groei van de beroepsbevolking te compense ren". De Raad begrijpt dan ook niet hoe het kabinet kan zeggen dat de werkloosheid in 1990, zoals beloofd in het regeerakkoord, te ruggebracht zal zijn met tweehon derdduizend personen. Ook maakt de Raad van State zich zorgen over de „hardheid" van het bezuinigingspakket, waarmee het kabinet het financieringstekort wil beteugelen. Sommige maatregelen bestaan in feite uit het interen op reserves: van het spoorwegpensi oenfonds, van de omroep en van ontvangsten uit de toekomstige NV PTT. Ook vraagt de Raad zich af wat er nu eigenlijk bespaard wordt door het geld voor de bouw van woningwetwoningen en academi sche ziekenhuizen voortaan op de kapitaalmarkt te (laten) lenen. Cij fermatig is het een besparing dat de benodigde bedragen niet meer voorkomen op de Rijksbegroting, „maar In hoeverre zij nationaal- economisch gezien tot reële be sparing leiden is minder duidelijk". NIET STERK De regering stelt dat de benodigde ombuigingen wel degelijk verwe zenlijkt worden, doordat sommige maatregelen in de loop der jaren steeds meer voordeel voor de schatkist zullen opleveren. De Raad van State acht dit argument „niet sterk". Hij wijst erop dat de beheersbaarheid van de rijksuitga ven nog steeds grote zorgen baart. Zie: de miljardenoverschrijdingen van de begroting voor dit jaar. „Bovendien leert de praktijk dat bij de tenuitvoerlegging van ombuigin gen in niet weinige gevallen vertra gingen plegen op te treden". Hoewel de Raad van State aan- BELAST1NG OP INKOMEN WINST EN VERMOGEN KOSTPRIJS VERHOGENOE voorjaar duidelijk zal zijn, of het lukt de werkloosheid in 1990 tot 500.000 te laten dalen. Dan is meer zicht ontstaan op de interna tionale ontwikkelingen waarop mi nister Ruding doelde, en is even eens meer bekend over de manier waarop de andere ministers erin slagen hun begroting in bedwang te houden. De koers van de dollar heeft vorig jaar en dit jaar een scherpe daling doorgemaakt waardoor in ons land de prijs van het aardgas daalde, als gevolg van de koppe ling met de dollarkoers. De men sen hielden meer geld over, zodat de consumptie flink toenam en bedrijven meer gingen investeren. Deze voor de economie uiterst be langrijk gebleken impuls is uitge werkt, waardoor de groei van zo wel de investeringen als de con sumptie bescheiden zal zijn. In het licht van deze ontwikkeling past het feit dat de werkloosheid min der snel daalt. Echter hier staat weer tegenover dat de export af gelopen maanden flink gegroeid is. Waartoe deze ontwikkelingen precies zullen leiden, is op dit mo ment nog niet te zeggen. wenste daling van de werkloos heid mogelijk maken. Ik hoop dat we het beter zullen doen dan de nu geraamde daling van 25.000", aldus De Koning. Het kabinet trekt volgend jaar bijna 200 miljoen gulden extra uit voor de bestrijding van de werk loosheid. In totaal wordt in 1988 een miljard gulden besteed aan het arbeidsmarktbeleid. Ver wacht wordt dat volgend jaar 150.000 mensen zullen deelne men aan de zogeheten „arbeids marktmaatregelen", zoals om scholing, bijscholing en stagere gelingen voor werklozen, waarbij opnieuw werkervaring kan worden opgedaan. DEN HAAG - Het Huis der Ko ningin, traditioneel hoofdstuk I van de rijksbegroting, kost de schatkist volgend jaar ruim 31,5 miljoen gulden. Eén derde van dit bedrag bestaat uit de „uitkeringen" aan de vijf leden van het Koninklijk Huis die daarvoor in aanmerking ko men: koningin Beatrix, prins Claus, prins Willem-Alexander, prinses Juliana en prins Bern- hard. De overige uitgaven worden vooral veroorzaakt doordat de koningin en haar moeder grote aantallen personeel in dienst hebben (hadden): respectieve lijk 234 en 69. De salarissen en pensioenen van deze mensen mogen worden gedeclareerd bij het ministerie van binnen landse zaken. De rekeningen die verband houden met trans portmiddelen (vliegtuigen, au to's, koetsen, paarden, boten) worden ingediend bij het de partement van verkeer en wa terstaat. Het ministerie van volkshuisvesting betaalt de „woonlasten" van het Konink lijk Huis. Netto-uitkeringen In 1988 aan: Koningin Beatrix 5,7 min Prins Claus 1,1 min Prins Willem-Alexander 1,3 min Prinses Juliana 1,5 min Prins Bernhard 0.9 min UITGAVEN In miljoenen gtd. (excL aft. an aanm.) fmanc.tefcort is 26500 dringt op het zo snel mogelijk ver groten van de „budget-discipline" van de ministers, maakt zij toch ernstig bezwaar tegen één van de maatregelen waarmee minister Ru ding (financiën) dit wil bereiken. Met betrekking tot de zogeheten open-einderegelingen (bijvoor beeld de bijstandsuitkeringen en de individuele hursubsidie) wil het kabinet eventuele tegenvallers in de eerste plaats verhalen op de re geling zelf. Daardoor zouden de belanghebbenden, bijvoorbeeld bijstandsmoeders en minder draagkrachtige huurders, gedu peerd worden. De Raad van State vindt dat dit niet aangaat, omdat de betreffende regelingen ontwor pen zijn om mensen met lage inko mens te helpen. Als de open-ein deregelingen meer kosten dan was verwacht, zal van geval tot geval bekeken moeten worden hoe dat moeten worden opgevangen, aldus de Raad. GEMEENTE-EN PftOVMCCFONOS AFDRACHT AAN EG RENTE EN AFLOSSING NAT SCHULD UfTGAVEN VAN tOAf\A^ de RUKSO VERHEN) 1Ö4U4Z DINSDAG 15 SEPTEMBER 1987 LEID5E CU U KAN 1' PAGINA 15 DEN HAAG - Wonen zal, vooral voor de lagere Inko mens, volgend jaar wederom flink duurder worden. Staats secretaris Heerma wil dat op 1 juli de huren met drie pro cent worden verhoogd. In het verleden werd zo'n verhoging grotendeels gecompenseerd door de individuele huursubsi die. Maar dat kan nu niet, om dat Heerma, zoals hij al eerder bekend maakte, ook op deze post flink moet bezui nigen. Ook de (aanstaande) eigenaren van woningen worden niet ge spaard. De jaarlijkse subsidie voor premiekoopwoningen gaat omlaag en de premieregeling voor duurde re koopwoningen (premie-B) ver dwijnt in '88 zelfs helemaal. Nog een bezuiningsmaatregel is dat het gesubsidieerde bouwprogramma (bijna 80.000 woningen) aanmerke lijk kleiner van omvang is dan in 1987. Het gaat hier om de wonin gen in de woningwet- en premie sector. Staatssecretaris Heerma zegt in zijn begroting dat een „herbezin ning op de verantwoordelijkheden moet plaatsvinden". In gewoon Ne derlands betekent dit dat de bur ger de komende jaren een groter deel van de woonlasten zelf zal moeten betalen. Het budget voor het departement van volkshuisves ting, ruimtelijke ordening en milieu beheer is volgend jaar bijna 1,2 •miljard lager, zodat minister Nijpels en staatssecretatis Heerma hun uitgaven tot 15 miljard moeten be perken. Het grote probleem voor Heerma is dat van de volkshuisvestingspot (12,8 miljard) zo'n zestig procent in feite al is uitgegeven: 7,4 miljard gaat op aan jaarlijkse subsidies voor reeds gebouwde premie- en woningwetwoningen. Van het res terende bedrag gaat 1 miljard naar de stadsvernieuwing en 1,7 miljard is gereserveerd voor de individuele huursubsidie. Zo blijft er nog 2,5 miljard gulden over nieuwe maatregelen. Dat DEN HAAG - De woningbouwcorporaties zullen van het rentevoordeel - als gevolg van het vervroegd aflossen van de rijksleningen - niet alleen mogen genieten. Staatssecretaris Heerma wil dat zij in enkele jaren 800 miljoen gulden storten in een nog op de richten Centraal Fonds. De bewindsman wil deze heffing gebruiken om armlastige corporaties te saneren en om een deel van het woningverbeteringsprogramma te finan cieren. Het totale rentevoordeel van de corporaties - die tot nu toe voor 30 miljard aan leningen vervroegd hebben afgelost - is volgens bereke ningen van het ministerie veel hoger: zo'n 2,5 tot 3 miljard gulden. Vol gens Heerma zit men met de heffing van 800 miljoen gulden dus aan de „veilige kant". Nu zij niet meer bij het rijk mogen lenen, wil Heerma het voor de corpo raties gemakkelijker maken leningen op de kapitaalmarkt te krijgen. Volgend jaar wordt, na twee jaren van herstel, een vertraging in de bouwproduktie verwacht. foto: dijkstra wordt grotendeels opgeslokt door een gesubsidieerd nieuwbouwpro- gramma van 79.500 woningen en een afgeslankt verbeteringspro gramma voor ruim 57.000 bestaan de woningen (was dit jaar bijna 70.000). Corporaties mogen vol gend jaar 500 woningwetwoningen minder bouwen dan de 30.000 van dit jaar, maar ze mogen wel meer geld uitgeven per woning. Om kwa litatief betere en ruimere woning wetwoningen te kunnen bouwen, zullen de maximale stichtingskos- 'ten (bouw- en grondkosten) met bijna 7.000 gulden worden opge trokken tot de grens van 115.103.- MAATREGELEN De belangrijkste maatregelen uit Inzinking in bouw verwacht DEN HAAG - Na twee jaren van herstel wordt voor '88 een vertraging in de bouwproduk tie verwacht. De bezuinigingen op de volkshuisvesting en de onzekerheden in de grond-, water- en wegenbouw zullen naar verwachting een „lichte inzinking" in de bouwsector veroorzaken. Een verschuiving van het bouwprogramma naar de vrije sector maakt de bouwmarkt ook gevoeliger voor economi sche factoren. „Daardoor be staat het gevaar, dat bij tegen vallende economische ontwik kelingen een daling van het bouwproduktievolume op treedt", zo meldt minister Nij pels van VROM in zijn begro ting. De werkloosheid onder bouw vakkers daalt weliswaar ten opzichte van vorige jaren, maar is nog altijd veel te hoog. Eind juli bedroeg het aantal werklozen 55.000, van wie meer dan de helft al langdurig zonder baan zit. de begroting voor volkshuisves ting: de jaarlijkse bijdrage voor pre- mie-A-woningen gaat omlaag van 4.000 naar 3.600 gulden. Ander zijds wordt de premie-A-sector uit gebreid tot woningen met een prijskaartje van 148.000 gulden; de woningen uit de (opgeheven) premie-B-sector worden in het bouwprogramma overgeheveld naar de vrije-sectorwoningen met een eenmalige bijdrage van het rijk. Die bijdrage gaat overigens omlaag van 6.500 naar 5.000 gul den; de regeling voor vrije-sectorwo ningen met een bijdrage van 20.000 gulden (stadsvernieuwings gebieden) vervalt. In plaats daar van mag voor 4.300 premie-C-wo- ningen extra subsidie worden ver strekt voor hoge grondkosten in stadsvernieuwingsgebieden; op het budget voor woningver betering wordt 252 miljoen gekort. Woningbouwcorporaties zullen meer moeten putten uit de eigen reserves; energiebesparende maatregelen worden niet meer apart gesubsi dieerd en de subsidieregeling voor oudere huurders bij verhuizing wordt afgeschaft; de rijksleningen voor woningwet woningen worden afgeschaft. Cor poraties moeten in het vervolg op de kapitaalmarkt gaan lenen; de eerder aangekondigde bezui nigingsmaatregelen op de indivi duele huursubsidie zullen per 1 juli '88 worden doorgevoerd. DEN HAAG - De verhuizing van 2200 PTT'ers vanuit Den Haag naar Groningen zal niet in 1990 maar pas in 1992 worden voltooid. Dit levert een besparing van 54 miljoen gul den op. De aard en omvang van de hele operatie blijft ech ter onaangetast. Er komt meer tijd vrij voor om scholing van PTT'ers die niet mee willen naar het noorden. Daardoor hoeft minder wachtgeld betaald te worden. Bovendien heeft de PTT meer tijd voor het aantrekken van personeel in Groningen. De PTT verwacht volgend jaar een winst van 1,4 miljard gulden te boeken. Dat is ruim 123 miljoen meer dan over dit jaar. Het Staats bedrijf zal volgend jaar naar schat ting 1,9 miljard gulden aan de schatkist afdragen. In de telecommunicatie wil de PTT met meer nieuwe produkten ko men. Zo wil men de concurrentie uit het bedrijfsleven het hoofd bie den. Tarieven voor internationaal telefoon- en dataverkeer gaan om laag. De tarieven die in rekening worden gebracht bij aanleg en ver huizing en de voorrijdkosten zullen echter stijgen. De werkgelegenheid bij de PTT zal volgend jaar, In volledige arbeids plaatsen gemeten, met 495 banen afnemen. Bij het aantrekken van nieuw personeel wil de PTT voor 75 procent putten uit jongeren tot 26 jaar. Verder krijgen 200 jonge ren een leer-arbeidsovereenkomst. DEN HAAG De dagelijkse filevorming maakt investeren in het wegennet volgens mi nister Smit-Kroes hard nodig. De Randstad en internationale wegverbindingen krijgen daar bij voorrang. „Het is één minuut voor twaalf", aldus de minister. Volgens bereke ningen zal het autobezit groeien van vijf miljoen nu naar acht mil joen rond 2010. Als de huidige ont wikkelingen doorgaan zullen er in 1995 dagelijks 500.000 mensen In de file staan. De minister bena drukt dat een beter wegennet ook van groot belang is voor de inter nationale vervoers- en distributie functie van Nederland. Onlangs heeft het kabinet besloten particuliere bedrijven vier tunnels in de Randstad met bijbehorende wegen te laten aanleggen. Hier door komt vanaf 1989 1,5 miljard gulden vrij voor investeringen in andere wegen. Vast staat dat weg gebruikers meer voor dat gebruik moeten gaan betalen. OPENBAAR VERVOER Smit-Kroes kondigt voor het open baar vervoer tariefsverhogingen aan tenzij de vervoersbedrijven in staat zijn op andere wijze 100 mil joen gulden te bezuinigen in de ja ren 1988-1990. In de begroting is de bijdrage aan de NS met 22 mil joen gulden gekort. Stads- en streekvervoer krijgen f miljoen minder. Overigens verwacht de mi nister dat het gebruik van de trein tussen nu en 1995 met zes procent zal toenemen. Voor het stadsver voer wordt die toename geschat op twee procent, maar bij het streekvervoer zal het aantal reizi gers met vijf procent dalen. De minister houdt vast aan de doelstelling dat het aantal ver keersslachtoffers tot het jaar 2000 met 25 procent moet verminderen. Ter bevordering van de verkeers veiligheid bepleit zij de invoering van een „voorlopig rijbewijs" voor beginnende automobilisten. Daar naast moet een puntensysteem voor overtredingen worden inge voerd. Bij een bepaald aantal pun ten dient het rijbewijs te worden ingenomen. De verkeersproblematiek met name in de Randstad vraagt dringend om een oplssing. foto: dijkstra

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1987 | | pagina 32