Kinderopvang krijgt financiële injectie lÉ&ir Tienduizenden jongeren tijdelijk aan de slag Ook krijgsmacht moet de koppel aanhalen Militaire samenwerking in Europa komt naderbij Jonge democratieën krijgen extra steun Gemenebest 65 Worden betekent vaak armer worden Scholing als wapen tegen' langdurige werkloosheid WERK EN ZEKERHEID Sociale zekerheid kost 15,6 miljard Kwart van werkenden heeft deeltijdbaan DEFENSIE Meer vrouwen Karei Doorman Eigen schip voor mariniers BUITENLANDSE ZAKEN Palestijnen helpen KNMI verifieert kern-stop Post-apartheid f\JÊ ai v OJM LEIDSE COURANT DINSDAG 15 SEPTEMBER 1987 DEN HAAG - Het kabinet er kent dat het scheppen van mogelijkheden voor kinderop vang een belangrijke voor waarde is voor het inschake len van meer vrouwen in het arbeidsproces. Medio volgend jaar zal minister De Koning, verantwoordelijk bewindsman voor het emancipatiebeleid, een „hernieuwd regerings standpunt" over deze zaak naar de Tweede Kamer stu ren. De Koning krijgt de beschikking over 125 miljoen gulden, die vrij komt doordat de ..aanvullende ar- beidstoeslag" (bij de inkomstenbe lasting) komt te vervallen. De Tweede Kamer wil dat dit bedrag wordt aangewend voor kinderop vang. De arbeidsbureaus zullen volgend jaar 12 procent van hun budget re serveren voor maatregelen ten be hoeve van „herintredende" vrou wen (2 procent meer dan dit jaar). Extra maatregelen zijn nodig, om dat meisjes en vrouwen nog altijd een ongunstiger arbeidsmarktposi tie hebben dan mannen en jon gens. De voorbereiding van meisjes en jonge vrouwen op een economisch zelfstandig bestaan vormt een be langrijk element van het emancipa tiebeleid. Vrouwen zullen gestimu leerd worden deel te nemen aan scholings- en werkgelegenheids- maatregelen. Met betrekking tot de positie van vrouwen en meisjes zal een projectplan worderi ge maakt, waarin naast de terreinen van arbeid, inkomen, werkgelegen heid en onderwijs ook vrijetijdsbe steding, hulpverlening en seksueel geweld aandacht krijgen. DEN HAAG - De begroting van het ministerie van so ciale zaken en werkgele genheid bedraagt volgend jaar 17,3 miljard gulden. Het leeuwedeel gaat op aan sociale zekerheid: ruim 15,6 miljard gulden; dat is zo'n 600 miljoen meer dan dit jaar wordt uitgegeven. In 1988 zullen ongeveer 230.000 mensen voor een eenmalige uitke ring in aanmerking komen. Volgens minister De Koning en staatssecretaris De Graaf zal er in 1988 „rust heersen op het terrein van de werknemersver zekeringen". De uitkeringen worden evenals het minimum loon „bevroren" op het huidige niveau, waardoor ook de soci ale premies nagenoeg gelijk kunnen blijven. De kinderbijslag gaat zoals be kend met gemiddeld 6 procent omhoog, terwijl de vakantie toeslag voor uitkeringsgerech tigden wordt opgetrokken van 7,5 naar 8 procent. Overigens drukken deze maatregelen niet op de begroting van sociale zaken, omdat ze gefinancierd worden uit de sociale fondsen. Hierdoor stijgen de werkgever spremies volgend jaar met 0,4 procent. Doordat veel 'jongere' bejaarden over een aanvullend pensioen beschik ken, kan dit er toe leiden dat de inkomensverschillen tussen bejaarden en de jongere generaties kleiner worden. FOTO: DIJKSTRA Het aantal jeugdige werklozen is de afgelopen jaren fors teruggelopen als gevolg van specifieke jeugdplannen bij overheid en bedrijfsleven. FOTO: DIJKSTRA DEN HAAG - Nogal wat oude ren gaan er bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in inkomen op achter uit. 65-jarigen ontvangen netto ongeveer 14 procent minder inkomen dan mensen in de leeftijdsgroep van 60 tot 65 jaar. Dit blijkt uit een bijlage bij de begroting van het minis terie van sociale zaken en werkgelegenheid. De notitie gaat in op de inkomens positie van bejaarden tegen de achtergrond van de vergrijzings- problematiek. Op dit moment is één op de acht Nederlanders be jaard. In 2035 zal een kwart van alle Nederlanders ouder dan 65 jaar zijn. De vraag is of er tegen die tijd voldoende aow beschik baar zal zijn. Als mogelijke oplos sing van dit probleem wordt ge noemd het ook door aow'ers laten betalen van aow-premie. Meer dan de helft van het gemid delde inkomen van bejaarden be staat uit de aow-uitkering. Voor 10 tot 15 procent van de bejaarden is dat de enige bron van inkomsten. Dit betreft dan met name „oudere" bejaarden. De meeste jong-bejaar- den beschikken over een aanvul lend pensioen. Op den duur kan dit ertoe leiden dat de inkomensver schillen tussen bejaarden en de jongere generaties kleiner worden. De afnemende arbeidsdeelname van 55 tot 65-jarigen door arbeids ongeschiktheid en werkloosheid betekent echter ook dat voor steeds meer mensen de pensioen opbouw in de laatste fase stag neert. DEN HAAG - De langdurig werk- looshéfd zal volgend jaar vooral met allerlei vormen van scholing te lijf worden gegaan. Voor dit doel is ruim honderd miljoen gulden extra uitgetrokken. De intensivering van de scholing vindt plaats in nauw overleg met werkgevers en vakbe weging. Van de huidige werklozen is ruim veertig procent langer dan twee jaar zonder werk. Bijna de helft van de groep langdurig werklozen bestaat uit volwassen mannen die laag geschoold zijn. Mede om die reden wordt in de bestrijding van de werkloosheid grote nadruk ge legd op scholing. Bovendien zal scholing een antwoord moeten ge ven op de toename van het aantal moeilijk vervulbare vacatures. Nieuw in het beleid van de sociale diensten en de arbeidsbureaus is de persoonlijke en individuele be nadering van werklozen. Via het voeren van zogenaamde „heroriën- teringsgesprekken" worden alle mogelijkheden tot herintreding in het arbeidsproces onderzocht. Via de door de PvdA-kamerleden Vermeend en Moor opgestelde wet voor hulp aan langdurig werklozen zullen volgend jaar 12.000 mensen een baan kunnen vinden. Werkge vers kunnen op grond van deze wet worden vrijgesteld van betaling van werkgeverspremies voor een langdurig werkloze die zij in dienst nemen. Ook ontvangen zij een ver goeding voor de kosten van trai ning en begeleiding van de aange nomen werkloze. DEN HAAG - Bijna een kwart van alle werkenden in ons land heeft een deeltijdbaan. Op Noor wegen na heeft Nederland het hoogste percentage parttimers ter wereld. Deze arbeidsplaatsen worden vooral door vrouwen Ingenomen met veelal lage opleidingen. Mede door de sterke groei van deeltijdarbeid is de deelname van vrouwen op de arbeidsmarkt de laatste jaren aanzienlijk toe genomen. Het betreft vooral parttime-banen in de traditionele vrouwen beroepen DEN HAAG - Via het „Jeugd werkgarantieplan" van de ge meenten en het „Jeugdont- plooiingsbanenplan" kunnen volgend jaar respectievelijk 7.000 en 10.000 jongeren aan een tijdelijke arbeidsplaats worden geholpen. In het onderwijs worden in 1988 tweeduizend jonge leerkrachten in tijdelijke banen geplaatst. Daar naast leveren projecten voor jeug dige werklozen bij het openbaar vervoer in de grote steden nog eens 1300 tijdelijke banen op. Ver der zal Defensie ongeveer 3.000 vrijwillig dienstplichtigen oproepen. Daar staat tegenover dat ongeveer 3.000 studerende jongeren niet in dienst zullen komen. Het aantal jeugdige werklozen is de afgelopen jaren fors teruggelo pen als gevolg van specifieke jeugdplannen bij overheid en bedrijfsleven. Sinds 1984 is het aandeel van werklozen onder de 23 jaar gedaald van 240.000 tot 160.000. Ook de verlaging van het minimumjeugdloon heeft hierbij volgens het kabinet een rol ge speeld. De leeftijd waarop recht ontstaat op het volledig minimum loon wordt overigens volgend jaar verhoogd van 23 naar 24 jaar. Het minimumjeugdloon tot 18 jaar wordt afgeschaft. De bijstandsuitkering voor zelf standig wonende jongeren bene den de 21 jaar wordt verlaagd. Volgens het kabinet is er in veel gevallen voor de categorie 18- tot 21-jarigen geen sprake van een echte noodzaak om zelfstandig te wonen. Die noodzaak wordt voort aan alleen aangenomen als een jongere al zelfstandig woonde ruim vóórdat er recht op bijstand ont stond of als de jongere van huls is weggelopen. KOOPKRACHTONTWIKKELING 1987-1988 (in procenten) 1987 1988 UITKERINGSGERECHTIGDEN Sociale minima 1 0 Idem inclusief eenmalige uitkering 0 0 Minima plus kinderen 1 0,5 d 1 Wao-modaal (40.000 gulden) 0,8 1 ALLEENVERDIENERS (gehuwd, 2 kinderen) Werknemer minimumloon 0,7 0,5 d 1 Werknemer modaal 1,6 1 Werknemer 2 x modaal 1.7 0,5 Ambtenaar modaal 1,4 0,5 1 Ambtenaar 2 x modaal 1,8 0 0,5 TWEEVERDIENERS (gehuwd, 2 kinderen) Werknemers: Modaal 1/4 minimumloon 1,6 0,5 1 Modaal minimumloon 1,5 1 2 x modaal 1/4 minimumloon 2 0 0,5 2 x modaal minimumloon 1.8 0,5 1 nrNSDA^^^SEPTKMrffT' 1987 Ook de krijgsmacht moet nu de broekriem aanhalen. Hoe wel in het regeerakkoord is vastgelegd dat de defensiebe groting jaarlijks twee procent reëel mag groeien, komen mi nister van Eekelen en staats secretaris Van Houwelingen in 1988 niet verder dan een groei van een half procent. De voornaamste oorzaak is dat De fensie in 1988 niet langer is uitge zonderd van de algemene bezuini gingen op de rijksuitgaven. Daar komt bij dat ook het (burgerperso neel van Defensie flink wordt „af geslankt". Telt men daarbij op de tegenvallende prijsontwikkeling, dan kan Defensie volgend jaar 189 miljoen minder uitgeven dan het aanvankelijk had gedacht. Dit soort zaken werkt uiteraard ook door in het zogeheten tienja renplan. In de periode 1988-1998 zal er in totaal ongeveer vijf miljard minder beschikbaar zijn voor „gro te investeringen", aldus minister Van Eekelen. De aanschaf van nieuw materieel zal daarom uiterst kritisch bekeken worden. Van Eek elen heeft de verschillende leger onderdelen opgedragen het eigen functioneren kritisch te bezien, zo dat de prioriteiten duidelijk worden. Vervolgens zal Van Eekelen „on vermijdelijke keuzen" maken, waarbij de verhouding tussen de krijgsmachtsonderdelen „in het ge ding zal komen". De tot nu toe ge hanteerde vaste verdeelsleutel (marine 1, landmacht 2, luchtmacht 1) gaat op de helling. Minister Van Eekelen is niet blij met deze ontwikkeling, te meer omdat de defensiebegroting ook al dit jaar geen twee procent mag groeien, doch slechts anderhalf procent. „Het is minder geld dan waarop ik had gehoopt", zei Van Eekelen bij de presentatie van zijn begroting. Maar hij acht deze ontwikkeling „aanvaardbaar" vanwege de slechte staat van 's lands finan ciën. „Bovendien zie ik deze afwij king van het regeerakkoord als een uitzondering; ik blijf dus onvermin derd streven naar een reële groei van twee procent per jaar". Die groei is volgens de minister des te meer geboden nu er bij de onder handelingen in Genève een ak koord over de „dubbele nul-optie" in het verschiet ligt. Als de kernraketten voor de mid dellange- en korte afstand inder daad verdwijnen (wat Van Eekelen „denkt en hoopt") heeft het Oost blok een conventionele overmacht op het Westen. „We moeten wer ken aan een conventioneel even wicht tussen Oost en West. Het 'liefst ook via wapenbeheersing, maar anders via kwalitatieve ver betering van de defensie van het bondgenootschap", aldus de mi nister. „Het militaire denken in de Sovjet-Unie gaat er namelijk steeds meer vanuit een conflict met louter conventionele middelen te kunnen beslechten". De belangstelling voor een baan in het leger neemt flink toe, ook bij vrouwen. E melden zich zelfs meer vrouwen dan de opleidingen kunnen verwerken. FOTO: DIJKSTRA Daarom vindt Van Eekelen het ook nodia dat de nucleaire taken van de F-16-straaljager en van het Orion-marinevliegtuig behouden blijven, als er geen kruisraketten in Nederland gestationeerd worden. „Onze bondgenoten en de militaire commandanten van de NAVO heb ben al gewezen op het belang deze taken te behouden", aldus de mi nister. De toekomst van de raketbasis Woensdrecht (waarvan de bouw midden volgend jaar gereed zal zijn) is onzeker. Als er als gevolg van een Amerikaans-Russisch ver drag geen kruisraketten gestatio neerd worden, kan de basis mis schien gebruikt worden als opslag plaats. „Het zijn in feite grote bun kers waar je ook wel iets anders in kunt opslaan", aldus minister Van Eekelen. Volgens staatssecretaris Van Houwelingen begint de „mo derne werving" van Defensie zijn vruchten af te werpen. De belangstelling voor een baan in het leger neemt flink toe, ook bij vrouwen. Het departement kan het zelfs amper bijbenen; er melden zich meer vrouwen dan de opleidingen kunnen verwerken. Op dit moment werken er 1721 vrouwen in de krijgsmacht, wat overeenkomt met 3 procent. Er komt weer een „Karei Door man". Het eerste van de vier in aanbouw zijnde M-fregatten wordt genoemd naar de schout-bij-nacht, die geschie denis maakte door zijn aanval op de Japanse vloot tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarbij hij zelf om het leven kwam. Als de financiën het toelaten krijgen de mariniers een eigen schip. Er wordt gedacht aan een amfibisch vaartuig, dat zeshonderd zeesoldaten kan vervoeren en aan land zetten. Kosten: 175 miljoen. Tot nu toe maakt het Korps Mariniers gebruik van Britse amfibie schepen, maar het aantal daarvan neemt af. Londen oe fent daarom al geruime tijd druk uit op Den Haag om eigen transportmiddelen te kopen. DEN HAAG - Minister Van den Broek (buitenlandse za ken) maakt vorderingen met zijn streven de landen van West-Europa ook op militair terrein tot samenwerking te brengen. Eind oktober wordt in Den Haag een ministers conferentie van de Westeuro- pese Unie gehouden, waar de zeven lidstaten een gezamen lijke beginselverklaring zullen aannemen. De Westeuropese Unie (WEU) werd kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht door Engeland en Frank rijk. Later kwamen daar de Bene- luxlanden bij en nog later ook West-Duitsland en Italië. Na de op richting van de NAVO in 1948 ging de WEU een slapend bestaan lei den. Maar sinds een jaar of twee voelen de leden die op politiek ter rein steeds meer zijn gaan samen werken, ook de behoefte aan een eigen identiteit op militair gebied. Minister Van den Broek is voorzit ter van de WEU tot en met juni vol gend jaar. Hij wil van die positie gebruik maken om de organisatie „flexibel en effectief" te maken. Het gezamenlijk naar buiten bren gen van een beginselverklaring (Platform) ziet hij als een belangrij ke stap voorwaarts. In het stuk zal onder meer worden vastgelegd op welke wijze West-Europa, zonder afbreuk te doen aan de samenwer king met de Verenigde Staten, meer kan bijdragen aan het waar borgen van de eigen veiligheid, De WEU biedt ook de gelegenheid Frankrijk, dat aan het eind van de zestiger jaren de militaire organisa tie van de NAVO verliet, bij de ont wikkelingen te betrekken. Er zijn al besprekingen gaande over de vor ming van een gezamenlijke Frans- Duitse brigade, waaraan nu ook Nederland wil deelnemen. De Fran sen zouden inmiddels ook bereid zijn hun atoomwapens ter beschik king te stellen voor een eventuele gezamenlijke Europese verdedi- 9'ng. De WEU biedt de leden ook de ge legenheid voor een discussie over kwesties buiten het eigen gebied. Zo komen hoge ambtenaren van de zeven lidstaten vandaag weer in Den Haag bijeen om over samen werking in de Perzische Golf te praten. Zoals bekend hebben de Britten beloofd de Nederlandse mijnenjagers Maassluis en Helle- voetsluis, wanneer zij in de Golf aankomen, te beschermen. Nederland wil actief bijdragen aan een oplossing van het Arabisch-lsraëlische conflict. Minister Van den Broek denkt dat een echte vrede alleen mogelijk Is als er meer aandacht geschonken wordt aan de pro blemen van de Palestijnen. In dat kader vindt hij het ook van belang dat de levensstandaard van de Pa lestijnen in de door Israël bezette gebieden wordt verhoogd. Nederland wil hulp bieden bij het exporte ren van agrarische produkten uit die gebieden. Als er een Amerikaans-Russisch verdrag komt over de stopzetting van kernproeven, moet de naleving daarvan gecontroleerd kunnen worden. Nederland is bereid experts van het KNMI uit te lenen. Deze des kundigen zijn in staat met seismische instrumenten af te lezen of er ergens toch een atoomontploffing heeft plaats gehad. Minister Van den Broek zal de komende tijd een discus sie op gang proberen te brengen over de vraag wat er in Zuidafrika moet gebeuren, als de apartheid daar zou worden afgeschaft. De bewindsman vindt dat de landen die zich keren tegen apartheid, verplicht zijn een sy steem te ontwerpen dat enerzijds waarlijk democratisch is maar dat anderzijds ook rekening houdt met de be langen van minderheidsgroepen. Op die manier zou de „grote middenmoot" van de blanken uitzicht geboden kunnen worden op een vreedzame oplossing van alle huidige problemen. DEN HAAG Minister Buk man van ontwikkelingssamen werking gaat landen die nog maar kort geleden zijn over gestapt van een dictatoriaal naar een democratisch sy steem belonen met extra hulp. „Onze ervaring is dat een de mocratiseringsproces altijd verwachtingen oproept bij de bevolking, ook op materieel gebied. Als daaraan niet vol daan kan worden, loopt de democratie onmiddellijk weer gevaar, omdat de mensen zich uit frustatie tot de oude machthebbers kunnen wen den", aldus Bukman. Daarom heeft hij besloten extra hulp te geven aan de Filipijnen en enkele Latijnsamerikaanse lan den, in de hoop daarmee een bij drage te leveren aan de instand houding van „deze jonge demo cratieën". Bukman is niet van plan het aantal landen dat gehol pen wordt uit te breiden. „Ik heb eerder de neiging het aantal in te krimpen. Ik ben huiverig voor een hap-snap beleid met her en der een beetje hulp. Een intensieve relatie, die langer duurt, is me veel liever", aldus Bukman. De minister heeft dit jaar weer de beschikking over 1,5 procent van het netto nationaal inkomen, ruim 5 miljard gulden. Dat bete kent dat hij zijn begroting heeft veilig weten te stellen toen de mi nisterraad dit voorjaar besprak hoe de overschrijdingen op an dere departementen goed ge maakt moesten worden. „De 1,5 procent is fundamenteel ter dis cussie geweest, maar niet aange tast", vertelde Bukman met eni ge trots op een persbijeenkomst. De bijdrage aan het bevolkings fonds van de Verenigde Naties gaat met 5 miljoen gulden om hoog tot 46,2 miljoen gulden. De Verenigde Staten hebben hun bijdrage aan dit fonds beëindigd, reden voor Bukman om er een schepje bovenop te doen. „Zo'n 75 procent van de ontwikkelings gelden wordt besteed aan eco nomische groei en dergelijke en slechts een schamele 5 procent aan het beïnvloeden van de be volkingsgroei. Ik denk dat dat een wanverhouding is. Want de overbevolking roomt de econo mische groei af", aldus de minis ter. DEN HAAG - De relatie tussen ons land, de Nederlandse Antillen en Aruba moet geregeld worden in een gemenebest-constructie: onaf hankelijkheid voor alle partners on der een gezamenlijk staatshoofd. Voor het zover is moeten de Antil len echter eerst hun eigen staats verband herstructureren, zo vindt het kabinet. Wel is al aan de pre miers van de Antillen en Aruba een vraagpuntenhotitie voorgelegd over de oprichting van een geme nebest. De Antillen en Aruba krij gen In 1988 tezamen 264,5 mlljoeff gulden aan hulp. Dat is 5,2 miljoen gulden meer dan over het nu lo pende jaar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1987 | | pagina 31