Begrotingsbeleid wordt weer begrotingspolitiek Korthals Altes blij en somber gestemd Brinkman en Dees weerstaan kritiek Iets meer ruimte voor ambtenaren BESCHOUWING TROONREDE MISDAAD 18-Jarigen in januari meerderjarig GEZONDHEIDSZORG AMBTENAREN W tijdbanen moeten scholingspro gramma's en uitbreiding van de vut op korte termijn soelaas bie den. De incidentele uitbreiding van de vut oogt daarbij misschien niet elegant, maar die is op korte ter mijn wel zo effectief. Overtuigende alternatieven voor de wijze waarop het kabinet de werkloosheid wil bestrijden zijn in elk geval moeilijk te vinden. ALTERNATIEVEN Dat ontbreken van alternatieven is tot op heden ook de steunpilaar geweest waarop de acceptatie van het begrotingsbeleid van Lubbers en de zijnen kon worden geba seerd. Maar nu er blijkens de voor gestelde verlaging van de belas tingdruk weer enige ruimte in de overheidsfinanciën zit, is een nieu we fase ingetreden. De voorgestel de maatregelen kunnen daarin niet zonder meer met het argument „alle hens aan dek voor het finan cieringstekort" worden verdedigd. Er zijn alternatieve bestedingen van de ruimte denkbaar. De lasten verlichting zou meer op de lagere inkomensgroepen kunnen worden gericht. En voor specifieke groe pen al te pijnlijke bezuinigingen zouden kunnen worden geschrapt. In de kabinetsplannen zullen diver se belangengroepen ten behoeve van de belastingbetaler moeten in leveren. Daarmee lijkt onze „alge- FOTO: PERS UNIE mene belangengroepen democra tie", waarin stelselmatig het omge keerde placht te gebeuren, op zijn kop gezet. Dat komt vooral naar voren waar de bezuinigingen door Ruding steeds meer in de subsidiesfeer worden gezocht. In de Miljoenen nota nemen beschouwingen over mogelijke besparingen bij de sub sidieverlening aan burgers en be drijven een dominerende plaats in. De mogelijkheden om op het eigen overheidsapparaat te bezuinigen worden blijkbaar ook door Ruding niet hoog aangeslagen. En inder daad, de spraakmakende afslan- kings- en privatiseringsoperaties van het kabinet hebben voor de schatkist vooralsnog weinig zoden aan de dijk gezet. In de Miljoenen nota worden zij zelfs nauwelijks aangestipt. Het intrekken en verminderen van subsidies aan specifieke belangen groepen ten behoeve van een alge mene belastingverlaging wordt in de Miljoenennota als een logische stap van de terugtredende over heid gepresenteerd. Maar nu dat terugtreden niet meer voortvloeit uit een absolute noodzaak een fi nanciële ontreddering van de over- heidshuishouding te voorkomen, is het een politieke kwestie gewor den. De belangenbehartigers van de onderscheiden doelgroepen in de samenleving kunnen zich weer gaan roeren. door Nico MOL, (docent aan de faculteit Bestuurs kunde vakgroep openbare fi nanciën van de Universiteit Twente te Enschede In het voortgezette saneringsbeleid dat de Miljoenennota 1988 ten toonstelt, vormt de aangekondigde verlaging van de loon- en inkom stenbelasting ongetwijfeld de be langrijkste bezienswaardigheid. Om de nog steeds gapende kloof tussen overheidsinkomsten en -uit gaven te dichten, lijkt niet langer naar verzwaring van de belasting druk te hoeven worden gegrepen. De ombuigingen die het financie ringstekort moeten verkleinen, worden in het komend jaar vrijwel geheel in een beperking van de uit gaven gezocht. Nu geven de vooruitzichten voor de overheidsfinanciën, waartegen de voorgestelde maatregelen worden afgezet, tot nieuwe ingre pen aan de uitgavenkant ook wel aanleiding. Waren het vorig jaar de tegenvallende inkomsten (aardgas baten) die de toon van de Miljoe nennota zetten, dit jaar tekenen vooral uitgavenoverschrijdingen het beeld. Van de eerder voor 1987 beloofde absolute daling van de overheidsuitgaven is niets te recht gekomen. En voor het ko mend jaar dienen zich bij voorbaat al nieuwe tegenvallers aan. De meerjarige uitgavenramingen bij de opstelling van het regeerak koord bleken toch te veel naar de doelstellingen toegerekend die het kabinet zich voor haar regeerperio de had opgelegd. De tegenvallers zijn zeker niet in de eerste plaats aan te ruimhartige beleidsinitiatie ven toe te schrijven. Voor het me rendeel zijn zij het gevolg van bij stellingen van de ramingen, die in sommige gevallen twijfels aan de gehanteerde ramingstechieken op roepen. Zo bleek zich een forse te1 genvaller bij de salarissen in het onderwijs voor te doen door de stijging van de gemiddelde loon som van het verouderende docen tenkorps. Een stijging die bepaald niet als onvoorspelbaar kan worden aangemerkt. Terecht wordt dit jaar in de Miljoe- (vervolg van pagina 3) Op tal van plaatsen, met name in de randstad, ontstaan meermalen per dag files. Dat is een bron van ergernis en ook nadelig voor de positie van ons land In het internationale vervoer. Het is zaak de verkeers- en ver voersproblemen met een reeks sa menhangende maatregelen aan te pakken. Met provincies en ge meenten is voor de randstad een mobiliteits-scenario ontwikkeld. Over deze problematiek worden in het najaar besluiten genomen. Wel heeft het kabinet reeds besloten in te stemmen met de aanleg van vier verkeerstunnels, die particulier ge financierd zullen worden. Ook de knelpunten In het telecom municatieverkeer als gevolg van de snel toegenomen vraag worden aangepakt. De PTT zal daartoe haar investeringsprogramma ver snellen. De Europese Gemeenschap staat in de komende periode voor enkele belangrijke, maar ook moeilijke, beslissingen, met name op het gebied van de nennota dan ook veel aandacht aan de opbouw van de meerjaren ramingen geschonken. De vorig jaar al beloofde uitvoerige toelich ting op de cijfers heeft in twee om vangrijke bijlagen zijn beslag ge kregen. Daarin wordt niet alleen een gedetailleerd overzicht gege ven van het nu verwachte verloop van de uitgaven in de komende ja ren, ook de verschillen met vooraf gaande ramingen worden uitge breid behandeld. De cijfermatige bijlagen maken dit keer al met al tweederde van de nota uit. Dat maakt de lezer eens te meer dui delijk hoezeer de financieel-techni- sche uitvoering van het begrotings beleid tegenwoordig in de politieke schijnwerpers staat. Dat is in het verleden wel anders geweest zoals het lopende parle mentaire onderzoek naar de in de jaren zeventig verstrekte bouwsub- sidies ons laat zien. In de hoofden van de door de enquêtecommissie ondervraagde betrokkenen was de gedachte aan enigerlei financiële controle indertijd nauwelijks opge komen. Ook de hoofdtekst van de Miljoe nennota geeft van de veranderde tijd blijk. Daarin komen zaken als administratieve organisatie en ac countantscontrole aan de orde die vroeger alleen voor specialistische ambtenaren onderwerp van ge sprek plachten te vormen. SANEREN Het parlementaire speurwerk naar de achtergronden van de begro tingscijfers, het zogenoemde feite nonderzoek, kan met de gesigna leerde uitgavenoverschrijdingen weer volop gaan draaien. In elk ge val geven die overschrijdingen Ru ding de gelegenheid het vraagstuk van de beheersing van de over heidsuitgaven in de Miljoenennota nog eens breed uit te meten. Tot ver na het verstrijken van de zit tingstermijn van het kabinet-Lub- bers wordt daarbij een perspectief van saneren en nog eens saneren geschetst. Ook nu weer onder steund door scenario's die het schrikbeeld van uit de hand lopen de rente- en aflossingsverplichtin- landbouw en de financiering. Ge zien het vitale belang van ons land bij het herstel van het evenwicht op de landbouwmarkten en bij een zich verder gezond ontwikkelende Gemeenschap, zal de regering zich tot het uiterste inspannen om in het overleg met de andere lidsta ten tot verantwoorde oplossingen te komen. Dat is ook nodig in het belang van de mensen die werken in landbouw en visserij en die ge confronteerd worden met onzeker heden als gevolg van de noodzake lijke beheersing van de produktie. Een positieve ontwikkeling is dat in de Sowjet-Unie, alsmede in enkele Oosteuropese landen, hervormin gen worden ondernomen. Hiervan kan een gunstige invloed uitgaan op de Oost-West-betrekkingen. Er is nu uitzicht ontstaan op een his torische ommekeer in de wapen wedloop, die enkele jaren geleden nog voor onmogelijk werd gehou den. Complete categorieën wapen systemen komen in aanmerking om te worden afgeschaft, waaron der ook de voor plaatsing in ons land bestemde, middellange-af- standsraketten. De grote over macht van het Warschaupact op het aebied van de conventionele gen oproepen, als de aandacht voor de vermindering van het fi nancieringstekort ook maar even zou verslappen. Toch zijn die scenario's bij nadere beschouwing ai een stuk minder alarmerend dan zij er in het verle den wel hebben uitgezien. Met name het aandeel van de rentelas ten in het nationaal inkomen lijkt zich te stabiliseren. Aan de ooit door Ruding zelf geformuleerde norm dat die rentelastenquote niet zou mogen stijgen wordt de ko mende paar jaar ruimschoots vol daan. BEVOLKING Mede tegen de achtergrond van de niet ongunstige economische voor uitzichten kan men zich afvragen of het toekomstige begrotingsbeleid de accenten niet zal moeten ver leggen. De veranderende samen stelling van de bevolking in de ja ren '90 zal meer een herstructure ring dan een loutere sanering van de begroting vereisen. De vergrij zing zal de overheid voor nieuwe taken stellen die niet allemaal even gemakkelijk aan een zorgzame sa menleving kunnen worden overge laten. Het huidige streven naar groei van de werkgelegenheid door versterking van de particuliere sec tor zal door het afnemende ar beidsaanbod minder op de voor grond komen te staan. Dat neemt uiteraard niet weg dat op de korte termijn de werkgele genheid het grootste zorgenkind blijft. De groei van het aantal ar beidsplaatsen vlakt het komende jaar enigszins af. De mogelijkheden van de overheid die groei direct te beïnvloeden blijken telkens weer zeer beperkt. Gerichte programma's kunnen wel helpen om bedreigde groepen zo als langdurig werklozen nieuwe kansen te geven, maar de totale werkgelegenheid neemt er nauwe lijks door toe. Vanuit dat besef lijkt het kabinet dan ook meer te gaan mikken op de vermindering van het arbeidsaanbod om de geregis treerde werkloosheid terug te drin gen. Naast de verwachte voort gaande groei van het aantal deel- bewapening stelt overigens gren zen aan de mogelijkheden voor nu cleaire ontwapening en onder streept het belang van beheersing van conventionele wapens. Een ze kere reële groei van de defensieuit gaven blijft nodig. Daarmee moet, in samenhang met een verbetering van de organisatie, onze defensie aan kwaliteit kunnen winnen. Aan de West-Europese Unie komt een belangrijke rol toe bij het definië ren van wat binnen het Atlantische bondgenootschap specifiek van belang is voor de Europese veilig heid en bij het harmoniseren van standpunten daarover. Nederland zet zich als voorzitter daarvoor in. Zeer ernstig is de situatie rond de Golf. De oorlog tussen Iran en Irak gaat nog altijd voort, ondanks de dringende oproep tot beëindiging van de gewapende strijd, die uit ging van de Veiligheidsraad. De re gering acht verzekering van het recht van vrije scheepvaart in de Golf van vitaal belang en wil daar aan met andere West-Europese landen een concrete bijdrage leve ren. Uiteraard zal de veiligheid van de bemanning van de daarbij be trokken mijnenjagers zo goed mo gelijk worden gewaarborgd. Met voldoening stelt de rege ring vast dat het belang van de eerbiediging van men senrechten en de waarde van de democratie in steeds meer landen wordt onderkend. Door extra hul pinspanningen in het kader van de ontwikkelingssamenwerking wil de regering jonge democratieën on dersteunen. De Noord-Zuid-dia- loog komt geleidelijk weer tot le ven. Tijdens de onlangs gehouden conferentie over handel en ontwik keling is confrontatie achterwege gebleven en is met succes gezocht naar een beleid op basis van ge meenschappelijkheid. Het gaat erom deze trend te versterken, on der meer bij het overleg over de vrijmaking van de wereldhandel. De regering volgt met grote aan dacht de ontwikkelingen in Surina me en hoopt dat het komende re ferendum over de ontwerp-grond- wet en de algemene verkiezingen het Surinaamse volk in staat zullen stellen in vrijheid aan een demo cratisch Suriname opnieuw gestal te te geven. Daarna kan een begin worden gemaakt met de normali sering van de betrekkingen. De Nederlandse Antillen worden geconfronteerd met aanzienlijke fl- nancieel-ecohomische problemen. Op Aruba gaat het geleidelijk be ter. Binnen het kader van de be schikbaar gestelde middelen zal worden getracht het eigen herstel beleid van beide landen zoveel mo gelijk aan te vullen en te onder steunen. Leden van de Staten-Generaal, In een pluriforme samenleving vraagt herkenbaar beleid om intensief overleg en besluitvaardig heid. Op u, volksvertegenwoordi gers, rust een zware verantwoorde lijkheid bij de vele taken die u zijn toevertrouwd. Van harte wens ik u toe dat Gods zegen op uw werk rust. ■in» DEN HAAG - Minister Kort hals Altes (justitie) toont zich over de misdaadbestrijding zowel optimistisch als pessi mistisch. Hij is blij dat het in 1985 verschenen regerings plan „Samenleving en Crimi naliteit", waarin allerlei maat regelen staan om de misdaad in te dammen, de eerste vruchten begint af te werpen. Anderzijds is hij somber over de nog steeds toenemende omvang van sommige vormen van criminaliteit. „Schrikbarend en ergerlijk" noemt de minister de toename van dief stallen uit woningen en auto's. Ook spreekt hij zijn verontrusting uit over de stijging van de zware cri minaliteit door bendes die „voor niets en niemand lijken terug te deinzen". Als voorbeelden van dit laatste noemt Korthals Altes ge welddadige overvallen, illegale drugshandel en fraude met betaal kaarten. Positieve resultaten van het plan „Samenleving en criminaliteit" zijn onder meer: de voortdurende toename van het aantal cellen (sinds vorig jaar zomer zijn er 440 bij gekomen en tot 1991 staan er nog 2000 nieuwe cellen op het programma); de plannen die in tal van ge meenten zijn ontworpen om de vei ligheid op straat en in winkelcentra te vergroten; de vermindering van de admini stratieve rompslomp bij de politie Door vermindering van de administratieve rompslomp kan de politie beter taak, zoals het houden van verkeerscontroles. en de rechtbanken, waardoor poli tiefunctionarissen, rechters en offi cieren van justitie meer aandacht kunnen besteden aan de criminali teit; uitbreiding van het aantal alter natieve straffen voor jeugdige van dalen, zoals schoonmaak- of repa ratiewerkzaamheden; er staan enkele plannen op sta pel om de heling beter te bestrij den, onder meer door het beter waarmerken en registreren van waardevolle goederen en door uit breiding van de controle op de ver koop van gestolen goederen in ho- reca-bedrijven en op zgn. zwarte markten. worden ingezet voor zijn eigenlijke FOTO: DIJKSTRA Samen met minister Van Dijk (bin nenlandse zaken) zal Korthals Al tes volgend jaar verschuivingen aanbrengen in de omvang van poli tiekorpsen. Gemeenten met veel criminaliteit krijgen grotere korp sen en in gemeenten waar het be trekkelijk rustig is wordt de poli tiesterkte verminderd. DEN HAAG - Met ingang van 1 januari 1988 zullen jongeren vanaf 18 jaar officieel meerder jarig zijn. De verlaging van de meerderjarigheidsgrens van 21 naar 18 jaar werd tien jaar ge leden al aangekondigd. De nieuwe grens wordt nu pas van kracht omdat er eerst een hele serie wetten voor veranderd moest worden, zoals de kin derbijslagwet, de wet kinder bescherming, enzovoorts. Minister Korthals Altes (justitie) kondigt voor het komend jaar onder meer de volgende wets voorstellen aan: een wet ter bestrijding van „lege" vennootschappen; een algemene antidiscrimi natiewet; een nieuwe vreemdelingen wet; landelijke invoering van de wielklem als wapen tegen fout- parkeerders; een wet over de positie van „totaalweigeraars" verlaging van de inkomens grenzen voor gesubsidieerde rechtshulp. Mensen met een inkomen van meer dan 40.000 bruto per jaar krijgen over enige tijd geen korting meer op de kosten van een ad vocaat. Voorts bereidt Korthals Altes samen met minister Brinkman van WVC een nota voor over reageerbuisbevruchting en draagmoederschap. Voor bepaalde medische on derzoekingen stelt staatsse cretaris Dees van volksge zondheid meer geld beschik baar. FOTO: DIJKSTRA RIJSWIJK - De bezuinigings maatregelen van 180 miljoen gulden die minister Brinkman en staatssecretaris Dees van WVC in petto hebben, zijn de afgelopen maanden al groten deels bekend geworden. On danks de protesten die de Tweede Kamer en allerlei or ganisaties al hebben laten ho ren, hebben de beide be windslieden geen veranderin gen in hun plannen aange bracht. De belangrijkste maatregelen zijn: tandheelkundige hulp vanaf 18 jaar wordt niet meer door het zie kenfonds vergoed. Dit wordt waar schijnlijk op 1 april 1988 van kracht. De gezamenlijke zieken fondsen en de tandartsenorganisa tie NMT zijn momenteel bezig een aparte tandartsverzekering voor volwassen ziekenfondspatiënten op poten te zetten; ziekenfondsverzekerden moeten vanaf 1 januari 25,- gaan betalen als zij door de huisarts naar een specialist worden doorverwezen; gezinsverzorging die korter dan drie maanden duurt wordt niet meer gesubsidieerd. Dit geldt ech ter niet voor bejaarden, gehandi capten en zieken in de laatste le vensfase; de 19 herstellingensoorden in ons land (waar bijv. overspannen mensen tot rust kunnen komen) worden niet meer gesubsfdiëerd en gaan dus dicht; de subsidie voor een aantal ge meentelijke welzijnsprojecten wordt stopgezet; WVC draagt niets meer bij aan speciale onderwijsprojecten in ach terstandsgebieden (het onderwijs- voorangsbeleid); een aantal jeugdinternaten moet inkrimpen. EXTRA GELD Voor een aantal onderdelen van het beleid hebben Brinkman en Dees de begrotingsposten ver hoogd. Extra geld is beschikbaar voor het bejaardenbeleid, aids-on- derzoek en aids-bestrijding, dure medische apparatuur zoals nier steenvergruizers en bestralingsap paraten, de opvang van asielzoe kers, monumentenzorg en musea, sportbeoefening en hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden. Uit de STER-pot (de opbrengsten van radio- en televisiereclame) zal minister Brinkman nog dit jaar 210 miljoen gulden overhevelen naar de omroepen. Zou hij dit niet heb ben gedaan, dan had er op de rijksbijdragen aan de omroepen bezuinigd moeten worden. Volgens de minister zijn de STER-reserves groot genoeg om de betreffende aderlating te kunnen ondergaan. DEN HAAG - Minister van Dijk (binnenlandse zaken) zal binnenkort een nieuwe serie maatregelen aan de ambtena renbonden voorleggen ter ver betering van de arbeidsvoor waarden van het overheids personeel. Het overleg hier over zal worden gevoerd op basis van het „voorlopig ak koord" dat de minister al heeft afgesloten met de Cen trale voor middelbare en ho gere ambtenaren (CMHA). De ambtenarenorganisaties krijgen nu van de minister voor de jaren 1987 en 1988 een bedrag van on geveer 900 miljoen aangeboden. Dat is 200 miljoen méér dan het kabinet vóór Prinsjesdag wilde uit geven. De minister houdt vast aan een tij delijke verlaging van de vut-leeftijd voor ambtenaren (inclusief militai ren en onderwijspersoneel) van 61 naar 60 jaar. Dit was al met de CMHA afgesproken. Waarschijnlijk zal deze maatregel die op 1 januari moet ingaan, tot en met 1990 du ren. Verder doet Van Dijk onder meer de volgende voorstellen: meer variatie aanbrengen in de beloningen. Ambtenaren die goed presteren moeten een extraatje kunnen krijgen en bovendien moet het mogelijk worden, meer dan „gewone" salarissen te bieden voor functies waaraan grote be hoefte bestaat, zoals computerdes kundigen; betere beloning voor onregelma tige diensten; invoering van een weduwnaar spensioen; personeel jonger dan 25 jaar krijgt tijdens opleidingsdagen (stu diedagen) een zakgeldvergoeding in plaats van normaal salaris. Volgens Van Dijk is voor de drie eerstgenoemde maatregelen nog meer geld beschikbaar als de ambtenarencentrales akkoord gaan met een verlaging van de jeugdsalarisschalen bij de over heid. Minister Van Dijk wil meer variatie aanbrengen in de beloningen. Ambte naren die goed presteren moeten een extraatje kunnen krijgen. FOTO: DIJKSTRA

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1987 | | pagina 30