K) 0 VHO In reclame, marketing en public relations bestaat geengeëffendpad. Leidse Volksuniversiteit breidt cursuspakket uit r% Heimelijke hoop op adellijke voorouders "£eidóc Sou/uwit" MIDDENSTANDS DIPLOMA IMO-Middenstands-avondschool Leiden. INSTITUUT DANGREM0ND Lid VAK0S SCHOONHEIDSSPECIALISTEN INSTITUUT DANGREM0ND REGIONAAL EDUKATIEF CENTRUM ri I Studeer voor het bij de gesubsidieerde Onderwijs onder Rijksschooltoe- zicht; 200 klokuren les voor 425.-; één en tweejarige opleidingen; Inlichtingen en Inschrijvingen maan dag t/m vrijdag van 9.30-17.00 uur bij de directeur van de school: M. van der Horst, Herengracht 4, Leiden. „Mis niks" de lessen beginnen al deze maand!! notuleren vergaderen Herensingel 3 Q gebarentaalkursus Q tekstverwerker en computer in de praktijk - spreekvaardigheid 'rekenen 218118^ schakelkursus Engels typen taal Ouders Op Herhaling Stg. B. E. LNrd M.O. '72 Instituut voor aanvullend onderwijs opleiding tolk-vertaler FRANS, DUITS, ENGELS Elke dinsdagavond 4 lesuren vanaf 29 september in Louise de Coligny Scholengemeenschap. Kager- straat 7, Leiden. Voor vertalers, schriftelijke cursus voor het schrifte lijke gedeelte van het tolk-vertaler examen. Voorlichtingsavond woensdag 26 augustus In bo vengenoemd gebouw. Aanvang 19.30 uur. BROCHURE-INFORMATIE: M.O. 72 Noordmolenwerf 127, 3011 DC Rotterdam, tel. 010-4123809 of dr. G. Steffens, Waldeck Pyrmontlaan 23, 3743 DD Baarn. Tel. 02154-22450. Leidse Volkeuniversiteit; K&O INFORMATIEDAGEN (RUIM 200 CURSUSSEN) TAALCURSUSSEN (2*4 talen) ZA. 29 AUG. 1ü - 15 UUR MA. 31 AUG. 19 - 21 UUR ZA. 5 SEPT. 10 - 15 UUR deskundige informatie door docenten CREATIWITEITSCURSUSSEN— ALGEMENE OPLEIDINGSCURSUSSEN (SKL) WO. 26 AUG. 1*4-17 19-21 UUR DO. 27 AUG. 1*4-17 19-21 UUR V/R20 AUG. 1*4-17 19-21 UUR ZA. 29 AUG. 10-15 UUR Bel 071-1*411*41 voor deelname aan een proefles Inschrijving mogelijk tegen gelijk tijdige betaling van het cursusgeld INLICHTINGEN INSCHRIJVING (ook vuor K80-cursussen in Wassenaar en Sassertcim) VOLKSUNIVERSITEIT-K&O OUDE VEST *45 2312 XS LEIDEN TELEFOON: 071 - 1 11 1 leidingen >d« 1952 fotomodellen en Mannequln/charmecur- sus (verbetering van houding verzorging en beweging) Make-up technieken vlsagiste - 6 en 11 we ken (beroep of hobby) Fotomodel professio neel met vldeobegelel- ding 070-96 13 00 Pr. Augustijnlaan 20a - Rijswijk (Ver. Vakopleiding Schoonheidsverzorging) De enige goedgekeurde VAKOS- school van Den Haag en omgeving. Opleiding voor: dag- en avondcursussen voor STIVAS- diploma. Aanvang cursussen half september. Prospectus op aanvraag. Fred. Hendrikplein 33 2582 AX Den Haag Tel. 070-522121 ITALIAANS CULTUREEL INSTITUUT vanaf 28 september 1987 t/m 27 april 1988 TAALCURSUSSEN ITALIAANS te Den Haag voor beginners en gevorderden. Inlichtingen: maandag, woensdag en donderdag van 9.30-13.00/14.00-16.30. Amsterdam, Keizersgracht 564. Tel. 020-265314. (voorheen Leids Edukatief Centrum 't LES) Hooglandsekerkgracht 20a 2312 HT Leiden tel. 071-130701 Het Regionaal Edukatief Centrum is een centrum voor de ondersteuning van de vol- wassenen-edukatie in Leiden en de regio. Een belangrijke taak is het geven van infor matie en advies aan (toekomstige) deelne mers en belangstellenden over mogelijkhe den van onderwijs, scholing en vorming voor volwassenen. Op zaterdag 29 augustus a.s. organiseert het Edukatief Centrum de jaarlijkse on- derwijs-informatiemarkt met informatie over allerlei kursussen en opleidingen voor volwassenen. In De Waag aan de Aalmarkt te Leiden van 10.00-16.00 uur. Nederlands Instituut voor Financieel-economi- sche en Administratieve Opleidingen Start begin september de cursussen: - Middenstand - P.D. Boekhouden - M.B.A. - Examentraining P.D. Boekhouden Voor studiegids Drs. H. S. J. Bos, IJsbaan 36, 2331 ER Leiden. Tel. 071-314089, óók 's avonds. BUSINESS DEGREES in MANAGEMENT and MARKETING Graduate and undergraduate courses courses in small groups each student followed-up individually a business-experienced academic team accelerated progress by means of summer semesters Career oriented undergraduate and graduate programs in business administration. Information systems, international management, hotel management, communications, public relations and European languages Cursussen in het Nederlands of in het Engels. You are welcome to one of our information meetings. Find out how our courses could benefit your career. 6.00 p.m. 6.00 p.m. 6.00 p.m 6.30 p.m 6.30 p.m 6 00 p.m. 1 6 00 p.m. 6.00 p.m. European University «1$. AMSTERDAM 17/8 27/8 Schiller Crest Hotel Rembrandtsplein 26/36 EINDHOVEN 18/8 Holiday Inn Montgomerylaan 1 GRONINGEN 19/8 Enter Hotel Donderslaan 156 DEN HAAG 20/8 28/8 1 1 5 z Lange Voorhout 54/56 UTRECHT 21/8 Holiday Inn Jaarbeursplein 24 NIJMEGEN 24/8 Belvoir Graadt van Roggenstraat LEIDEN 25/8 Holiday Inn Haagse Schouwweg 10 ARNHEM 26/8 Rijnhotel Onderlangs 10 THE CAREER BUILDERS ANTWERP BRUSSELS Amerikalei 131 Rue de Livourne 116-120 B-2000 Antwerp B-1050 Brussels Belgium Belgium Other campuses in Paris, France and Montreux, Switzerland. For further information write to Mr. Wells, Assistent to the President, at either address above, or ring (+32) 3 237 2718 Alleen met talent, handigheid of goed geluk kom je niet ver meer. Altijd draait het om gedegen vakkennis. Die je opdoet bi j de SRM. Onder leiding van professionals uit de praktijk. Zo sta je snel een stuk steviger in je schoenen. Meer informatie? Bel 020 -17 09 35 of maak gebruik van de coupon. 1 I Ik ben geïnteresseerd in de studiemogelijk heden die de SRM biedt en ontvang I graag de prospectus met het complete cursusoverzicht. Naam Straat I Postcode Plaats In ongefrankeerde envelop zenden naar: SRM, Antwoordnummer 16191, 1000 TE Amsterdam. Stichting Reclame- en Marketingonderwijs VAKKENNIS UIT DE EERSTE HAND. Momenteel zijn er in Nederland ongeveer twintigduizend mensen die zich met genealogie (stamboom onderzoek) bezighouden. „Maar", zegt de heer P. Kolk bescheiden, „er zijn er niet veel die het ook kunnen doceren. Ik ben de enige in Nederland die het full-time profes sioneel doet". Kolk verdiept zich al vanaf zijn zestiende in de genealo gie. „Een aangeboren afwijking", zoals hij zelf zegt. Hij is directeur van dc Stichting Genealogische Leergangen die hij vorig jaar zelf heeft opgezet. In september geeft hij een cursus in dc Van der Made Scholengemeenschap in Delft. Genealogie beschrijft de geschiede nis van de voorouders en wordt pas dc laatste jaren door wetenschap pers serieus genomen. Het is een hele tijd als een hobby beschouwd. Per jaar neemt het aantal genealo gen misschien wel met meer dan tien procent toe. Dat is voor Kolk geen verrassing want ,je moet wel erg bij de dag leven om je niet voor je voorouders te interesseren". Doel van de cursus is de mensen wegwijs te maken in de archieven waar ze de gegevens vandaan moe ten halen. „Hoewel twee derde van alle bezoekers aan de archieven uit genealogen bestaat, zijn de diensten daar nauwelijks op ingesteld. De ar chieven zijn helaas onderbezet en kunnen de stroom niet aan. Mensen die voor het eerst een archief bin nenkomen en een ambtenaar tref fen die geen tijd heeft, lopen het ri sico met lege handen thuis te ko men", aldus Kolk. De deelnemers moeten tijdens de cursus een werkstuk maken via op drachten in het archief. De cursus zelf is theoretisch en bedoeld als eerste aanzet voor beginnende gene- alogcn. Kolk: „De cursus laat zien welke gegevens belangrijk zijn en hoe ze verwerkt moeten worden. Er isbijvoorbeeld een groot verschil tussen een stamboom en een kwar tierstaat. Een stamboom is van een hele familie en een kwartierstaat gaat uit van één persoon. Namen spelen een belangrijke rol in de ge nealogie. Het is een misvatting dat er vóór Napoleon geen namen wa ren; die waren er wel, maar de men sen veranderden hun naam steeds. Familiewapens zijn, net als namen, een herkenningsmiddel. Aan het eind van de middeleeuwen zaten de krijgers zo dik in het harnas dat ze niet meer herkenbaar waren en dus een wapen nodig hadden". Nieuwsgierig De meeste mensen die zich met ge nealogie bezighouden, worden ge dreven door nieuwsgierigheid. „Lo gisch", vindt Kolk, „wij zijn alle maal een produkt van duizenden jaren ontwikkeling. Iedereen wil graag weten wie zijn voorouders waren en hoe ze leefden. Sommigen koesteren heimelijk de hoop van een adellijke familie af te stammen. Het aantal snobs onder de genealo gen neemt gelukkig af. Toch kan ik moeilijk een beeld schetsen van dé genealoog. Ik hoop dat er nog eens een socioloog opstaat die gaat on derzoeken hoe de Nederlandse ge nealoog er uitziet". De paar honderd cursisten die Kolk tot nu toe gehad heeft, waren in elk geval een goede afspiegeling van de Nederlandse bevolking. „Op de cur sus die ik in Leiden heb gegeven, zaten een hoogleraar en een vuilnis man naast elkaar die beiden even enthousiast waren. Er is geen peil op te trekken in welke plaatsen er veel of weinig belangstelling is voor de cursus. In Eindhoven had ik maar één cursist terwijl er in Hoorn zoveel inschrijvingen waren dat de groep in tweeën gesplitst moest worden. In West-Friesland zijn ze dolenthousiast; de mensen hebben daar vrij veel belangstelling voor hun eigen geschiedenis. De gemid delde leeftijd van de cursisten ligt vrij hoog; er zijn helaas weinig jon geren". De komende cursus in Delft omvat tien lessen en start op woensdaga vond 16 september (van 19.30 tot 21.15 uur). Belangstellenden kun nen zich wenden tot de Stichting Genealogische Leergangen in Haar lem, tel.: 023-326334. JEANNETTE VOORBIJ De heer P. Kolk: Wie een stamboom wil maken moet allerlei oude docu menten raadplegen die in de verschillende soorten archieven van de overheid te vinden zijn". FOTO: CEES VERKERK K&O TREKT JAARLIJKS 22.000 CURSISTEN De Leidse Volksuniversiteit K&O introduceert in het komende cur susjaar wederom nieuwe cursussen. Volgens directeur Tj. Weber is er steeds meer animo om zich bij de volksuniversiteit te laten inschrij ven. „Vooral het serieus volgen van cursussen is hier aan de orde. De mensen komen bij ons niet alleen voor de gezelligheid maar willen er zeker iets van leren. Een clubje huisvrouwen is dan niet de juiste weg voor deze mensen. Bij K&O voelen de meesten zich wel op hun plaats. Onze docenten zijn over het algemeen zeer te spreken over de motivatie van de cursisten", aldus Weber. Volgens Weber moeten cursussen inspringen op de actualiteit. „Zo is tekstverwerking tegenwoordig erg i dan ook een cur- bclangrijk. In het nieuwe cursusjaar introduceren wij sus tekstverwerking. Wij verwach ten dat daar veel mensen op af zul len komen. Andere nieuwe cursus sen zijn plateelschilderen, het schil deren met delftsblauw. Portretboet- seren is nieuw en ook elementair toneel is een nieuwe cursus. Deze laatste cursus is erg belangrijk voor mensen die bij een toneelclub zou den willen, maar nog nooit op de bühne hebben gestaan. Ook een cursus voor mensen die naar een kunstacademie willen is nieuw. De docent leert de cursisten een goede presentatie te maken van teken- en schilderwerk om toelating op de Kunstacademie te vergemakkelij ken. Ook de manier van werken en kijken naar schilderwerk wordt de cursisten eigen gemaakt zodat dc drempel naar de academie wordt verlaagd. Zo is ook de cursus leren studeren erg belangrijk voor men sen die na lange tijd weer willen gaan leren. Deze nieuwe cursus zal slechts twee avonden in beslag ne men, maar kan erg nuttig zijn. Een cursus die in voorbereiding is, is de cursus popmuziek". Turkije De stap om een cursus bij K&O te Directeur Tj. Weber en mevrouw C. Branderhorst van de Leidse Volksuni versiteit. FOTO: WIM VAN NOORT gaan volgen, blijkt voor velen niet groot. Er is een erg groot aanbod aan cursussen en niet alleen op creatief gebied. Ook vele talencur sussen kunnen bij de volksuniversi teit worden gevolgd. „Naar ver wachting zal er dit jaar veel animo zijn voor de cursus Turks. Omdat Turkije populair is als vakantieland spelen wij daar nu op in. Vorig jaar was dat zo met de cursus Spaans", aldus mevrouw C. Branderhorst. Zij is werkzaam bij K&O en organi seert cursussen. Nieuw zijn ook de open dagen die op 26, 27, 28 en 29 augustus in het K&O-gebouw aan de Oude Vest 45 worden gehouden. Mevrouw Bran derhorst zegt daarover: „Veel men sen willen vooraf informatie over de cursus die zij willen volgen en vaak zijn zij ook nieuwgierig naar de docent. Zij krijgen zo de gelegen heid nader kennis te maken met de docent en de cursus, zodat zij beter kunnen beslissen. Zij kunnen zich tijdens de open dagen tevens opge ven voor een gratis proefles". Tij dens de open dagen zullen ook ar tiesten optreden. Op donderdag 27 augustus is vanaf 20.15 uur de zang te beluisteren van Paola Tuin en Maarten Steenhuis met pianobege leiding van Ton Stauttener. Op vrij dag 28 augustus is er vanaf 20.15 uur een optreden van theaterman Robert Berger. Voorstellingen K&O heeft gemiddeld zo'n 22.000 inschrijvers per jaar. Dat zijn niet alleen cursisten uit Leiden maar ook uit Wassenaar. Sassenheim. Oegstgeest, Leiderdorp en Katwijk. Ook in deze plaatsen worden de cursussen gegeven. Daarnaast orga niseert K&O vele muziek- en thea tervoorstellingen. Het concertpro gramma voor het aankomende sei zoen is erg uitgebreid. Het Residen tie Orkest en het Rotterdams Phi- larmonisch Orkest zullen dit sei- zoen acht concerten geven. Ook vele koffieconcerten, lunchconcer ten, vioolconcerten en de zomer-or- gclconcerten zijn dit seizoen aan de orde. Volgens directeur Weber een vol programma dat muziekliefheb bers, theater!ieftiebbers en deelne mers aan de cursussen veel plezier zal geven. JULIA VAN BOHEMEN (ADVERTENTIE) De heer Hans van der Bijl Leiden Eigenaar van Café-Brasserie "Het jy Huis De Bijlen" bij de Morspoort. L... jl Volgde met veel plezier het vol- wassenenonderwijs bij "Boerhaa- ve" in de afdeling VWO. Na het eindexamen volgde de studie So- ciologie aan de Rijksuniversiteit. Deed kandidaats maar ging daarna op in het HOFECA-bedrijf. Maakt altijd veel mondelinge reclame voor "Boerhaave". De diploma's HAVO en VWO geven toegang tot vele hogere beroepsopleidingen (VWO bovendien tot de universiteit). U kunt ze vak-voor-vak halen (certificaten) als u niet te hard van stapel wilt lopen. Of als u eerst de kat uit de boom wilt kijken. Doet u het hele pakket, rekent u dan voor de HAVO op 3 jaar en voor het VWO op 4. U kunt deze opleidingen zowel overdag als 's avonds volgen. Vooropleiding: MAVO of gelijkwaardig. De studiemogelijkheden: VWO, HAVO, MEAO, MAVO, (volledig pakket of alle 29 vakken afzonderlijk), Neder lands voor anderstaligen. Ook intensieve cursussen (kortere studieduur). Meer inlichtingen, bel overdag 071-14 00 43 en 's avonds (ma, di, do) van 19.00-21.00 uur 071-15 55 66. Een informatiemap ligt voor u klaar. Inschrijven elke maandag en donderdag van 13.00 tot 15.00 uur Noordeinde 1-3 en van 19.00-21.00 uur Kagerstraat 7 (s.g. Louise de Coligny). Wacht niet te lang. Dag- en avondscholengemeen schap Boerhaave, rector: DJ. van Kooten, Noordeinde 1, 2311 CA Leiden, telefoon 071 - 14 00 43. RIJKSGESUBSIDIEERDE AVOND-EN DAGOPLEIDINGEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1987 | | pagina 19