li i werklozen Baan voor tientallen STAD OMGEVING We zien wel waar het sehip strandt" Een cadeau van formaat Chinese acrobaten veroveren Leiden CeidócSotvuvnt gevolgen ezuiniging oor onderwijs- roject Leiden log niet bekend HOE BUIGZAAM KAN EEN MENSZIJN? De weg kwijt Concert Brons MEVROUW SLINGERLAND VAN DE LEIDSE REDERIJ: Ben luxe handdoek van 50 x 100 cm wordt uw deel als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. De nieuwe abonnee wordt ook hartelijk verwelkomd: deze krijgt de krant de eerste twee weken gratis. I Noteer als nieuwe abonnee ingaande I A'aam:^Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Stuur deze bon ingevuld aan de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 Vd Den Haag (postzegel betalen wij). Bijdrage: Julia van Bohemen VRIJDAG 31 JULI 1987 PAGINA 9 HIDEN Het is nog iet te overzien welke ge- olgen de bezuinigingen an het ministerie van WC hebben voor het on- arwijsvoorrangsgebied eiden en omgeving. Dat »gt een woordvoerder an de gemeente Leiden aar aanleiding van de lededeling dat het minis erie zijn bijdrage aan het iderwijsvoorrangsbeleid irugtrekt. Dit levert een ezuiniging op van veer- en miljoen gulden. nderwijsvoorrangsgebieden ebben tot doel kinderen iet onderwijsachterstanden i helpen door middel van Ktra activiteiten. Binnen het iderwijsvoorrangsgebied eiden en omgeving vallen raalf basisscholen, drie holen voor speciaal onder ijs, vijf scholen voor voort- izet onderwijs en 16 wel- jnsinstellingen in Leiden- oord en Leiderdorp. gemeente Leiden had et opgerekend op deze be- ïinigingsmaatregel. „De on- erw ijs voor rangs wet is begin it jaar verworpen door de erste Kamer. Maar wij heb- en desondanks steeds van et ministerie van onderwijs van het ministerie van PVC begrepen dat we tot 990 jaarlijks 930.000 gulden jbsidie zouden krijgen", al- us de woordvoerder van de emeente. „Dit is voor Lei en een uiterst onplezierige ntwikkeling. Het onderwijs- oorrangsgebied is een heel ilangrijk instrument om aan onderwijsachterstan- en te doen". lm hoeveel geld het in Lei en gaat, weet de ambtenaar iet. „Landelijk gezien wor- en de onderwijsvoorrangs- ebieden voor 75 procent ge- ubsidieerd door het ministe- ie van onderwijs, en voor 25 irocent door het ministerie ran WVC. Maar de subsidie O&r Leiden is niet gespecifi- j-j eërd. We gebruiken in Lei- ca ién ongeveer 250.000 gulden oor de activiteiten op wel- lef.^ijnsgebied. Maar dat wil niet iggen dat we dat bedrag liet meer krijgen". De 06 i/öordvoerder gaat er wel ranuit dat de maatregel per- onele gevolgen heeft. „Maar lei bestuur moet bepalen de bezuiniging moet morden ingevuld". Het be tuur, dat bestaat uit verte- [enwoordigers van de ge meente en van de verschil DJ- lende schoolbesturen, heeft nog niet overlegd omdat een groot aantal leden op vakan tie is. LEIDEN Zestig lang durig werklozen uit Lei den en omgeving heb ben werk gevonden in het kader van de Wet Vermeend-Moor. Twee arbeidsconsulenten be middelen sinds maart tussen werknemers en mensen zonder werk. Beiden hadden de op dracht jaarlijks voor zes tig langdurig werklozen een baan te vinden. „De helft van de taakstelling is nu al bereikt. Dat vin den wij zelf heel posi tief", zegt mevrouw J. van der Kuil, hoofd van de afdeling bijzondere arbeidsvoorziening van het Gewestelijk Ar beidsbureau. De Wet Vermeend-Moor, ofwel de Maatregel Lang durig Werklozen, houdt in dat werkgevers die een werkloze aannemen, wor den vrijgesteld van bepaal de werkgeverspremies. Bo vendien komen zij in aan merking voor een subsidie van vierduizend gulden voor kosten van begelei ding en training van de nieuwe kracht. Voorwaar de is wel dat de werkne mer 21 jaar is of ouder en minstens drie jaar staat in geschreven als werkzoe kende. Ook iemand die twee jaar werkloos is, maar een opleiding volgt die is goedgekeurd door de direc teur van het Arbeidsbu reau, valt binnen de doel groep. De meeste mensen die in het kader van deze wet een baan hebben gevon den, zijn tussen de 25 en 45 jaar oud. Opvallend is vol gens mevrouw Van der Kuil dat een groot aantal van hen langer dan drie en een half jaar zonder werk is geweest. Het merendeel van de mensen die aan de slag konden, heeft lager beroepsonderwijs of mavo gevolgd. Voor langdurig werklozen in Leiden blijkt het meeste werk te zijn bij het mid den- en kleinbedrijf. Het gaat hierbij vooral om ad ministratieve en technische functies. De langdurig werklozen krijgen in de meeste geval len een contract voor zes maanden, dat daarna wordt omgezet in een vaste aanstelling. Bij het arbeids bureau in Leiden staan on geveer 2200 langdurig werklozen ingeschreven. Vijfentwintig mensen die stonden ingeschreven bij het Arbeidsbureau Lisse hebben inmiddels een baan gevonden in het kader van de Wet Vermeend-Moor. Het is de bedoeling dat dit jaar zestig mensen aan het werk worden geholpen. Volgens een woordvoerder van het arbeidsbureau zijn er in Lisse en omgeving voldoende vacatures voor langdurig werklozen, maar is het een probleem om kandidaten te vinden. „Hier zijn de mensen moei lijk te bereiken", weet de woordvoerder. „Een groot aantal mensen verricht sei- zoenswerk. Er zijn bepaal de clausules in de wet die maken dat ook seizoens werkers vallen onder de Maatregel. Maar veel men sen die seizoenswerk ver richten, willen dat blijven doen. Zij voelen niets voor een vaste baan". VNG: conclusies OGB-onderzoek aanvechtbaar LEIDEN De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zet vraagtekens bij de conclusies die de Consumentenbond heeft ge trokken uit een onderzoek naar de hoogte van de onroerend-goed- belasting (OGB) in een groot aantal gemeenten. Volgens de bond dreigt in veel gemeenten weer meer OGB te worden binnenge haald dan wettelijk is toegestaan. Als een van de gemeenten noemde de Consumentenbond Alphen aan den Rijn. De VNG wijst erop dat de gemeenten de wet niet willen overtreden maar dat de wet die de hoogte van de OGB regelt nu eenmaal zeer onduidelijk is. Zo zegt de wet dat de totale opbrengst van de OGB niet hoger mag zijn dan een bepaald percentage van de uitkering die een ge meente in een bepaald jaar van het rijk krijgt. Die uitkering wordt echter pas jaren later vastgesteld. Volgens de VNG hebben veel gemeente zulke grote financiële problemen dat ze hun totale OGB- opbrengst wel hoog moeten maken. Postcode/plaats:5 Telefoon!voor controle bezorging) Deze ontvangt de krant de eerste twee weken gratis. n Daarna wordt het abonnement betaald per r 0 maand automatisch betalen f 23,04 0 kwartaal acceptgiro f 68,93 Stuur als dank de handdoek aan: I Saam:Voorletters:n Adres:. Gemeenschappelijke Regeling wil compromis over kabelkrant LEIDEN De Gemeenschappelijke Regeling Antenne- en Energievoor ziening de beheerder van de televi- siemast in Oegstgeest wil een com promis bereiken in de onderhandelin gen over een kabelkrant in de Leidse regio en de Bollenstreek. Tussen de Leidse Courant, het Leidsch Dagblad en Omroep Rijnland is daarover een conflict ontstaan. Het dagelijks be stuur van de Gemeenschappelijke Re geling heeft gistermiddag besloten de drie betrokken partijen voor een nieuw gesprek uit te nodigen. Tijdens dat gesprek zouden de drie partijen het alsnog eens moeten worden over het uitzendschema van de kabelkrant. De Leidse Courant wil in Leiden en omgeving een kabelkrant maken. Probleem is echter dat het Leidsch Dagblad dat ook wil en er maar één kanaal beschikbaar is, waar Omroep Rijnland op zit met een Infokrant. Het Leidsch Dagblad sloot eerder een overeenkomst met Omroep Rijnland over het gebruik van dat kanaal. Kort daarna meldde de Leidse Courant zich. Mede omdat de Leidse Courant wilde betalen voor de kabelkrant be sloot de Gemeenschappelijke Regeling de onderhandelingen te heropenen. Erg gelukkig waren het Leidsch Dag blad en Omroep Rijnland daar niet mee. Beide zouden het liefst vasthou den aan hun eerder gesloten overeen komst. De drie partijen konden het dan ook niet eens worden over een uitzendschema. LEIDEN Een 13-jarige jongen is gisteren de weg kwijt geraakt toen hij een eindje ging fietsen. De knaap is drie dagen gele den vanuit Marokko bij zijn familie in Nederland komen wonen. Gistermid dag om half vier verliet hij zijn ouderlijk huis in Lei den om een stukje te gaan fietsen. Toen hij om elf uur nog niet terug was, waarschuwden zijn ouders de politie. Om kwart over twaalf werd de jongen door de politie van Alke made aangetroffen op de provinciale weg richting Alphen. Man let niet op: kettingbotsing LEIDEN Doordat de 24-ja- rige bestuurder van een perso nenauto niet oplette, ontstond gistermiddag een kettingbot sing op de Hooigracht. Bij de aanrijding waren vier. auto's betrokken. De voertuigen raakten zwaar beschadigd maar persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Rond kwart over drie reed de 24-ja- rige man uit Oegstgeest over de Hooigracht. Hij merkte niet dat de auto's voor hem stap voets reden. Volgens de politie klapte de man met onvermin derde snelheid achterop de auto voor hem. In totaal bot sten vier auto's tegen elkaar LEIDEN Orga nist Joop Brons geeft vanavond om 20.15 uur een con cert in de Hoog landse Kerk. Toe gangskaarten kos ten zes gulden of vier gulden. In de Uitkrant is woensdag abusieve lijk vermeldt, dat het concert gister avond zou worden gegeven. Gemeenteambtenaren: loon naar werken LEIDEN De organisatie van gemeenteambtenaren wil plan nen voor invoering van prestatieloon dit najaar uitwerken. Naast de zwaarte van de functie zou ook het functioneren moe ten meetellen in de beloning. Een woordvoerster van de Neder landse Bond van Gemeente Ambtenaren (NBvGA) heeft dit gis teren bevestigd. Loon naar werken kan niet zonder een goed beoordelingssysteem, aldus de woordvoerster. Op de gemeente huizen moeten daarom speciale personeelsfunctionarissen wor den aangesteld om de prestaties te beoordelen. Invoering van prestatieloon mag niet gebeuren met het doel op de totale loon kosten te bezuinigen, zoals nu de bedoeling is van de afschaffing van de periodieke verhoging, stelt de woordvoerster. Minister Van Dijk van binnenlandse zaken heeft eerder al afschaffing er van in het centraal overleg met de ambtenarenbonden voorge steld. De centrales van overheidspersoneel hebben dit voorstel naast zich neergelegd. Zij willen eerst van de minister een volle dig beeld van de gehele loonstructuur. In het najaar willen de centrales verder praten. De bedoeling is dat dan een uitgewerkt plan voor individuele beloning op tafel ligt, aldus een woord voerster van het ministerie. WET VERMEEND-MOOR HELPT 60 LANGDURIG WERKLOZEN N Iedere dag van 's ochtends half tien tot 's avonds zes uur is mevrouw Slinger land van Rederij Slinger land aan de Beesten markt, aanwezig in het kleine hokje aan de wa terkant. „Zeg maar gerust dat het in de zomer een soort huis van ons is", ver telt mevrouw Slingerland terwijl zij staat te koken. In het „huisje" achter de kassa is een keukenblok gebouwd zodat het echtpaar Slingerland niet naar huis hoeft om te' gaan eten. „Ik ben hier zeven dagen in de week dus je kunt wel nagaan dat ik in de zomer mijn eigenlijke woning bijna niet zie Al veertig jaar is mevrouw Slingerland aan de rederij ver bonden. Toen zij trouwde nam zij met haar echtgenoot het be drijf van haar vader over en was Rederij Slingerland in Leiden een feit. Als kind van twaalf moest zij al meewerken in het bedrijf van haar vader. „Er was éiltijd wel iets te doen. Zat ik niet achter de kassa dan hielp ik wel met de afwas mee op één van de boten. Ik ben helemaal in het bedrijf opge groeid en was ook blij toen mijn huidige echtgenoot schip per bleek te zijn. Hij begreep heel goed dat ik wai opge groeid met veel water en bo ten om mij heen en nam na ons trouwen met veel plezier de rederij over". Inmiddels zijn er wel wat at tracties bijgekomen. Behalve de stadsrondvaart van een uur en de rondvaarten over De Kaag en de Braassemmermeer, die iedere middag van twee tot vijf uur worden gevaren, wor den tegenwoordig ook veel feesten en bruiloften op de rondvaartboten gehouden. „En van een bruiloft komt vaak weer een bruiloft", zegt me vrouw Slingerland. „Als brui loftsgasten het naar hun zin hebben gehad is dat een goede mondelinge reclame voor het volgende bruidspaar". De rondvaartboot gaat in zo'n ge val verlicht De Kaag en De Braassemmermeer op. Er wordt aan boord geborreld, ge- zen konden niet achter blij ven en deden er nog een schepje bovenop. Een soort klapduel was het gevolg. De acrobaten werden getrac- teerd op een staande ovatie. Maar ook middelmatige ar tiesten kunnen in Nederland al snel op een dergelijke be handeling rekenen; een spe ciale geste is het al lang niet meer. Hopelijk zijn de Chi nese kunstenaars daar niet van op de hoogte, want hen kwam met recht alle lof toe. Het spektakel heet circus, maar het heeft weinig uit te staan met gemeenplaatsen als Boltini of Krone. Geen leeuwekooi, olifanten, boei- enkoningen, messewerpers en wulpse assistentes. Wel acrobaten van de bovenste plank en tussen de bedrijven door verrassend komische clowns. Daarbij zijn de glim lachen op de gezichten niet weg te slaan. De kunstenaars bewegen zich gracieus en elegant en doen er alles aan de bezoeker waar voor zijn geld te geven. Een flagrant spiegelbeeld van het echte China, waar zeker bij offi ciële ambtelijke instanties botheid handelsmerk lijkt te zijn. Het merendel van de caprio len die de evenwichtskunste naars uithalen zijn adembe nemend. En dat kwam niet alleen door de ietwat be dompte lucht in de propvolle circustent. Het aardige is ook, dat er af en toe iets fout gaat. Voor de artiesten is dat een reden opnieuw te begin nen. Net zo lang tot de toe schouwer met eigen ogen heeft gezien, dat het acroba tische plannetje inderdaad uitgevoerd kan worden. Gelouterde namen maken deel uit van het gezelschap. Li Liping bijvoorbeeld. Het vleesgeworden stukje elas tiek won onder meer de gou- Liping heeft veel weg van een vleesgeworden stukje elastiek. Een fiets dient als stapelplaats voor twaalf Chinezen. FOTO'S: PR den clown tijdens het Inter nationale Circusfestival in 1983. De nu 19-jarige Li Li ping slaagt erin voorover te buigen, haar kin op een stan daard te leggen, haar rug hol te maken als een hoepel, haar zitvlak op haar kruin te leggen en een been loodrecht omhoog te steken, terwijl op haar voet een stapeltje rijst- kommen rust. Behalve haar kin heeft geen ander deel van haar lichaam contact met de grond. Wereldfaam is haar deel. Ook de acrobaten die in alle mogelijke houdingen, vlie gensvlug door op elkaar ge stapelde hoepels springen, zijn ervaren artiesten. Als het nummer ten einde lijkt te zijn, worden plotseling de hoepels aangestoken en doorstoken met messen. Wie dan denkt dat de Chinezen gezellig gaan gourmetten, heeft het mis. De messen en het vuur zijn voor hen aan leiding wederom het lucht ruim te kiezen. Behalve dit „spel der zwalu wen", hebben de nummers titels als „dans der lotussen" en „vliegende meteoren". De uitwerking is even harmo nieus als de namen doen ver moeden. Dit alles onder streng toeziend oog van artis tiek directeur Zhou Jianguo. Tweeëneenhalf uur lang staat hij voor de gordijnen, aan de rand van de piste. Pas als hij zijn goedkeuring geeft, mogen de acrobaten na geda ne zaken terugkeren in de ring om opnieuw een portie applaus in ontvangst te ne men. WIM BUNSCHOTEN Mevrouw Slingerland achter het fornuis in haar zomerse tweede huisje. danst en gegeten en rond één uur wordt weer langs de kade in Leiden aangelegd. Waterfietsen Ook de verhuur van de water fietsen is nieuw. „Een goede manier om met mooi weer de stad eens vanaf het water te bekijken. Helaas werkt het weer deze zomer niet erg mee. Ook bij de rondvaarten is het dan stil. Wanneer de toeristen 's ochtends van het weerbe richt vernemen dat het wind kracht zeven wordt die dag, blijven ze weg. De mensen zijn dan waarschijnlijk bang het water op te gaan. Toch hoeft men geen angst te hebben. De boten liggen erg stabiel. Je merkt bijna niets van die har de wind. Men zit binnen droog en er is eten en drinken aan boord", aldus mevrouw Slin gerland. In de vakantieperiode komen veelal Duitsers en En gelsen aan de kassa voor een rondvaarttocht. Limburgers en Brabanders die op een cam ping langs de kust staan, gaan met slecht strandweer ook nog wel eens de stad in en varen mee met de rondvaartboot. Een enkele Leidenaar die fa milieleden iets meer van Lei den wil laten zien, gaat soms ook nog wel eens 'mee met een rondvaarttocht door de stad. Maar het slechte weer veroor zaakt volgens mevrouw Slin gerland toch een daling in het aantal mensen dat Leiden be zoekt. Ze hoopt op een goed naseizoen. „Ach, we zien wel waar het schip strandt. Ik ben hier gewoon iedere dag aan wezig en geef de mensen in formatie over de rondvaarten. En mijn potje kook ik hier aan de waterkant. Ik ben niet an ders gewend in de zomer. Hoe wel er nu bijna niet van een zomer gesproken kan wor den lijk rubberen Chinezen tot wervelend amusement in staat zijn, groeide nave nant. Toen de officiële voorstelling na twee en een half uur ten einde was gekomen, verbaas de het publiek zich nog steeds. De Wuhan-groep be antwoordde het applaus eveneens met handgeklap (gebruik in China, onbekend in de Lage Landen). Het pu bliek sloeg de handen nog harder op elkaar. De Chine- FOTO: WIM VAN NOORT LEIDEN Hoe buigzaam kan een mens zijn? En hoe boeiend is zo'n mens, als hij tevens de geheimen van de evenwichtskunst verstaat? De Chinese cir- cusgroep uit Wuhan heeft gisteren het antwoord ge- I geven in de circustent op het terrein van de Groe- noordhallen. De tweedui zend toeschouwers voel den zich na elk nummer houteriger worden. Het besef, dat de ogenschijn-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1987 | | pagina 9