mededelingen gemeentebestuur 3 t/m 7 aug '87 cei nt es ■0 71-' 122244 Goed adverteren gaat zo. leiden LEIDSE COURANT Te huur winkel/woonhuis 01860-13055 woning Fiat Panda 750 L Jaguar XJ6 4.2 Mercedes 280 SL Mercedes 280 SE Opel Senator 2.8 L Porsche 928S aut. Golf GTS 1.8 Caravan/Vouwwagen... Show bij Theo Stet B.V. 071-122244 Ceklóc (Bowumt PAGINA 8 LEIDSE COURANT VRIJDAG 31 JULI 198)1 iSü Verkeers maatregelen Doorgang spoorwegovergang Cronesteinpad (Oostzijde Rijn- en Schiekanaal) tijdelijk gestremd. In de nacht van zondag 30 augustus op maandag 31 augustus a s. worden er werk zaamheden verricht aan de spoorwegover gang die ligt in het Cronesteinpad. langs de oostzijde van het Rijn- en Schiekanaal. Tij dens de werkzaamheden, die van ca 23.00 tot ca 07.00 uur zullen duren, is het voor voet gangers en fietsers niet mogelijk om van de spoorwegovergang gebruik te maken. Wilhelminabrug tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Tijdens de eerste week van augustus gaat provinciale waterstaat het 'val' van de Wilhel minabrug vervangen. Het val is de techni sche term voor het gedeelte van de brug dat omhoog gaat ten behoeve van het scheep vaartverkeer. Er is juist voor deze periode gekozen omdat er dan, vanwege de vakan ties. de minste overlast voor het verkeer wordt verwacht. Gedurende een gedeelte van de werkzaam heden kan er geen verkeer over de brug: geen auto's, geen fietsers, geen voetgan gers. geen bussen niets dus! Voor fietsers en voetgangers duurt deze afsluiting van maandag 3 augustus 19.00 uur tot dins dag 4 augustus 19.00 uur. Autoverkeer (ook de bus) kan geen gebruik maken van de brug van maandag 3 augustus 19.00 uur tot woensdag 5 augustus om uiterlijk 12.00 uur. Pontje voor fietsers en voetgangers. Voor fietsers en voetgangers zal een veer- pontje worden ingezet Het pontje zal varen over het Rijn- en Schiekanaal tussen de wa tertoren en het kantoor van provinciale wa terstaat Ook de avond van 4 augustus blijft het pontje nog in de vaart. Omleiding autoverkeer. Het doorgaande autoverkeer wordt zolang de afsluiting duurt volledig omgeleid Met be hulp van borden langs de wegen zullen de af sluiting en de aanbevolen omleidingsroutes op diverse plaatsen worden aangegeven De omleidingsroutes lopen via Leiderdorp. Rijksweg A4 en Europaweg-Lammen- schansplein De borden zullen in de week voorafgaand aan de afsluiting worden ge plaatst Het bestemmingsverkeer (bewo ners. bezoekers, klanten, bedienend ver keer) kan over de Hoge Rijndijk aan de ene kant van de brug tot aan de Kanaalweg njden en aan de andere kant tot aan de Meerburg kade/Kettingstraat. Men kan dus overal bij komen. alleen doorrijden kan niet. Alarmverkeer. Politie, brandweer en de eerste hulpdienst van Leiden hebben een regeling getroffen voor de hulpverlening in de wijk Meerburg. Zij hebben daarvoor afspraken gemaakt met hun Leiderdorpse collega's. Regeling bussen. Ook voor de buslijnen is deze afsluiting vrij ingrijpend. - De buslijnen 40, 42 en 65 worden om geleid Komende van de Burggravenlaan rijden deze bussen linksaf via de Hoge Rijndijk, de Zijlsingel, de Lage Rijndijk naar Leiderdorp, en omgekeerd. Deze bussen doen de Hoge Rijndijk tussen de Burggravenlaan en de Leiderdorpsebrug dus tijdelijk niet aan - Buslijn 60 met gewoonlijk Huize Room- burgh als eindpunt komt tijdens de afslui ting helemaal niet over de brug De rit van deze bus begint en eindigt bij de halte Rijn stroomstraat. Passagiers op deze lijn moeten met het pontje naar de overkant en het resterende gedeelte lopen - De overige bussen (101. 167, 168. 169, 177 en 185) rijden aan weerszijden tot aan de Wilhelminabrug: a. bussen vanuit Leiden rijden tot aan de Ka naalweg, keren daar en stoppen dan bij de bestaande bushalte op de helling bij de Rijnstroomstraat (naast de winkels) b bussen uit richting Alphen stoppen op de Hoge Rijndijk ter hoogte van de Meerburger kade. keren via het winkelcentrum en halen na verloop van tijd weer passagiers op bij de halte Meerburgerkade. In beide gevallen moeten de passagiers de bus verlaten, tussen de halte Meerburgerka de en de halte Rijnstroomstraat (bij de win kels) een stukje lopen en met het pontje over varen Vervolgens kunnen zij aan de over kant de reis vervolgen met de bus die daar gereed staat. Grof-/ huisvuilop haaldienst Op dit moment geldt de zomerregeling voor het ophalen voor het (grof)vuil. Met ingang van 17 augustus a.s. geldt weer het norma le ophaalschema. Binnen de singels blijft de bestaande regeling van kracht. Bouwplannen Burgemeester en Wethouders zijn van plan de volgende bouwvergunningen te verlenen met toepassing van artikel 17.18a en 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en/of arti kel 50. lid 8 van de Woningwet: Zoeterwoudsesingel 107, inwendige ver bouwing en bouw berging. Breestraat 5a. inwendige verbouwing wo ning. Verder hebben Burgemeester en Wethou ders het voornemen de volgende bouwver gunningen volgens de normale procedure te verlenen Rijn- en Schiekade 75, verbouw woning; Brahmslaan en Barlokstraat, renovatie 135 woningen: Stille Rijn 16a. inwendige verbouwing woning Oude Singel 114 en 122, restauratie wo ning. Baatstraat 11,13 en 15. renovatie wonin gen. Spoorbloem 2, plaatsen dakkapel en dakraam. E. de Boer van Rijkstraat 7, plaatsen ber ging Wilhelminastraat 29, inwendige verbou wing woning Lammenschansweg 143. verbouw benzi nestation. Alle bovengenoemde bouwplannen liggen vanaf 3 augustus 1987 gedurende eenen twintig dagen ter inzage in kamer 241 van het Stadsbouwhuis, Langegracht 72. In die pe- node kan iedereen schriftelijk bezwaar tegen de bouwplannen indienen bij Burgemeeste: en Wethouders van Leiden. Als Burgemees ter en Wethouders ondanks de ingediende bezwaarschriften en de eventuele toelichting in de commissie voor ruimtelijke ordening, uiteindelijk toch een bouwvergunning verle nen krijgen de indieners van bezwaarschrif ten hiervan bericht. Aanvragers om bouwver gunningen worden erop gewezen dat de bouwleges bij voortuitbetaling dienen te wor den voldaan. Milieu Hinderwet Verzoek. Een verzoek om vergunning is ingediend voor de volgende inrichting 1. Hallenweg ong. autoherstelinrichting, excl. plaat- en spuitwerk (Autobedrijf Geenjaar). Ontwerpvergunning. Burgemeester en Wethouders zijn van plan voor de volgende innchtingen vergunning te verlenen 2. Morsweg 55a. autoherstelinrichting. excl. spuiten en uitdeuken (A. M'gharbi). 3. Plesmanlaan noord- en zuidzijde, ver koopstation motorbrandstoffen incl. LPG (B.v. het Motorhuis). Verleende vergunning. Op 31 juli 1987 is vergunning verleend voor de volgende inrichting: 4. nabij Dobbewatering, Stevenshof. vlek 23a. opslag van vloeibare propaan (Bouw- en Aannemingsbedrijf P Rehorst b.v.). Wijziging vergunningen. Burgemeester en Wethouders maken be kend dat zij van plan zijn voorschriften te wij zigen van hinderwetvergunningen die ver leend zijn voor de parkeergarages aan: 5. het Galgewater (woonfiats) (vergun ningnr 4918/80 d.d. 27-11-80). 6. De Rosmolen (terrasflats) (vergunningnr. 13221/78 d.d. 29-6-79) 7. Verbeekstraat 2 (Gemeenschappelijk Ad ministratiekantoor) (vergunningnr. 16320/84 d.d. 15-6- 84). 8 Witte Singel (Rijksuniversiteit Leiden) (vergunningnr. 15384/81 d.d 3-9-'82) De reden van deze wijziging is dat in deze vergunningen een verbod tot het parkeren van op LPG njdende auto's is opgenomen. Dit verbod wordt opgeheven wanneer de par keergarages aan een bepaalde ventilatie- voud voldoen. Inzage van stukken. De onder 1 t/m 8 genoemde verzoek-, ont- werp-vergunningen. verleende vergunning en de te wijzigen vergunningen liggen ter in zage a gedurende de gehele behandelingster mijn in kamer 012 van het Stadsbouw huis. Langegracht 72. elke werkdag van 08.30 uur tot 12.30 uur en van 14.00 uur tot 16.30 uur; b. tot 14 aug. 1987 voor de zaken 2, 3. 5 t/m 8 en tot 31 aug. 1987 voor zaken 1 en 4 in het Informatiecentrum van de Directie Voorlichting in de hal van het Stadhuis el ke werkdag van 08 30 uur tot 16 45 uur en op donderdagavond van 17.30 uur tot 21 00 uur Bezwaren - Beroep bij De Kroon. Tot 31 aug. 1987 kunt u m.b t. de onder 1 ge noemde verzoek gemotiveerde bezwaren schriftelijk bij Burgemeester en Wethou ders indienen. Op 18 aug. 1987 kunt u mon deling bezwaren indienen tijdens een open bare zitting in de kantine van het Stadsbouw huis te houden om 14 00 uur. Wie bezwaren heeft ingebracht op de boven genoemde wijze en iedereen die aantoont dat hij/zij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kan later bezwaren tegen de ont- werp-vergunning indienen. Gemotiveerde bezwaren tegen de onder 2 en 3 genoemde ontwerp-vergunningen kun nen tot 14 aug. 1987 schriftelijk bij Burge meester en Wethouders worden ingediend door - de aanvrag(a)g(st)er van de vergunning; - iedereen die op de openbare zitting be zwaren heeft ingebracht; - iedereen die tijdig een bezwaarschrift heeft ingediend n.a.v. het verzoek om ver gunning; - iedereen die kan aantonen dat hij/zij daar toe redelijkerwijs niet in staat is geweest Tegen het verlenen van de onder 4 genoem de vergunning kan tot 31 aug 1987 beroep bij de Kroon worden ingesteld door - de aanvra(a)g(st)er van de vergunning; - de betrokken adviseurs. - iedereen die schriftelijk of mondeling bezwaren heeft ingediend tegen het ver zoek en/of ontwerp-vergunning, - iedereen die aantoont dat hij/zij redelijker wijs met in staat is geweest schriftelijk of mondeling bezwaren in te dienen tegen het verzoek en/of ontwerp-vergunnmg De vergunningen worden na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en worden ge zonden aan de Raad van State. Afdeling voor de geschillen van bestuur, Binnenhof 1 2513 AA 'sGravenhage Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist Gemotiveerde bezwaren tegen de onder 5 t/m 8 genoemde te wijzigen vergunningen kunnen door eenieder tot 14 aug. 1987 bij Burgemeester en Wethouders worden inge diend. Voor nadere inlichtingen betreffende boven genoemde hinderwetzaken kunt u zich wen den tot de Directie-Milieu, Stadsbouwhuis. kamer 012, tel. 254437. >e ro ir TECHNISCH PERS. GEVRAAGD UITZENDBUREAU TEMPO TEAM heeft doorlopend werk voor ervaren: automonteurs, electromonteurs, bankwerkers, C02-lassers. cv-monteurs en loodgieters. Uitstekende belo ning en goede onkostenvergoe dingen. Inlichtingen en/of aan melden: Spul 12, Den Haag. Tel. 070-468981. KENNISMAKING SURINAAMSE J.MAN. 36 jr.. gescheiden, zoekt j.meisje of j.vrouw tot 40 jr., kinderen, ras of huidskl. geen bezwaar. Br. o. no. SP 98326 bur. v.d blad DIVERSEN PERS. GEVRAAGD l.v.m. uitbreiding vraagt autorij- school Michel met spoed full- en part-time INSTRUCTEURS. Gèèn lesauto, géén bezwaar. Tel. 070-465346. HUISHOUDELIJK PERS. GEVRAAGD Gevr. WERKSTER voor één ochtend p.w. Tel. 070-860716 (Voorburg). RUSTIC NAAM-EN NUMMER BORDEN in alle maten en kleuren. H. JANSE Leiden B.V. Haarlemmerstraat 123. Leiden - tel. 121808 's Maandags gesloten. Mededeling Familieberichten kun nen dagelijks tot 8.30 uur 's-morgens wor den aangeboden. Voor de zaterdag krant tot vrijdag avond 17.00 uur. Van aanlevering na genoemde tijdstippen kan plaatsing NIET worden gegaran deerd VIA DEZE KRANT KRIJGT U MEER MENSEN NAAR UW BRADERIE, OF WIJKFESTIVAL Rob de Kleijnen, bereikbaar onder nummer 071-122244, informeert u graag nader over de adverteermogelijkheden in deze krant. (4 kamers) Irisplein 30, Den Haag. met betegelde gedeeltelijk overdekte plaats met ruime stenen bergruimte en aparte zij toegang. Inkl. naastgelegen garage ca. 30 m2. Geen horeca. Huurprijs 1100 p.mnd. Tel. van 18.00 tot 19.00 uur 070-451927. DANSEN in de „Gouden Wie ken" op zat.avond. aanvang 20.00 uur. Ver. voor alleenst. en paren. Entree 8,-. Scheve- ningseweg 237, Den Haag. Lijn 7 en 8. J.MAN, 39 jr., in Leidschendam, zoekt 'n rustige vriend, geen homo. Br. o. nr. SP 98402. f ZAKEN EN FINANCIERING Wij helpen u gemakkelijk per telefoon, woningverb./boot/caravan 20.000 66 x 40010,9% 30.100 - 72x56210,9% 40.000 - 96 x 610 10,6% 50.000 - 120 x 67310,9% Voorschotbank CREFINASS tot 21.00 uur geopend WOONRUIMTE TE HUUR AANGEBODEN Voor direkt gestoft, halve ETA GE voor 1 pers. 450,- incl. ge bruik keuken/douche borg. Tel. 070-637071 b.g.g. 033- 18481. Div KAMERS t.h. tussen 300 - /ƒ400.- p.m. incl. Bemidde lingsbureau Exclusive. Tel. 070- 63.50.08. WOONRUIMTE TE HUUR GEVRAAGD Student zoekt met spoed nette KAMER, Leiden of omgeving. Tel. 085-456335. Jonge stud. 19 jaar zoekt KA MER in Lelden. Tel.: 05222- 1422. 1e jrs. student rechten zoekt per 15-8 KAMER in Leiden of omgeving, max. plm. 350,- ind. Tel. 070-653156. 1e jaars studente zoekt KAMER in Leiden. Tel. 01650-52271 na 18.00 uur. 1e jaar stuent zoekt z.s.m. KA MER in Leiden of in directe omg. Tel. 03486-2118. T.k. OPEL Manta GTE bouwjaar '79. kl. wit. APK-gekeurd. zeer mooi, prijs 7000.-. Tel. 02521- 17274. Jonge INGENIEUR zkt. zelfst. woonruimte in Leidschendam en omgev. Tel. 074-436630. I WONINGRUIL Aangeb.: 1e etage PORTIEK, 4 kmrs., vrij uitzicht, veel groen, schone omg., vrije vestiging te Hoogezand. Gevr.: 3-kmr.wo- ning in Den Haag of omg. Tel.07980-27330. I ONROEREND GOED AANGEB. Te koop verplaatsbare WOON- UNIT. Prijs 4000.-. M.l.v. beg. okt. Tel. 01714-2374. Te koop aangeboden: In de provincie Groningen, gele gen aan vaarwater. Voor info bellen op zondag, tel. 05945- 12392. BEDRIJFSOBJEKTEN I ONDERHOUD EN REPARATIE IIIPLAVUIZEN VLOEREN!!!! Bij aankoop kamervloer gra tis gelegd v.a. 29.50 p.m2. Als importeur van wand- en vloertegels zijn wij gegaran deerd 5.- tot 10.- per m2 goedkoper. Belt u even voor prijsopgaaf. Tegelimport, Vaillantln 436. Tel. 070- 800130. Met 5 jaar garantie. I KUNST EN ANTIEK T.k. Engelse CHESTERFIELD bank. 3-zits, eiken linnen kast met laden oude plano- la. Tel. 070-549965. T.k. EETHOEK (met 6 stoelen). i.z.g.st. Tel. 01740-29748. DE NOOTEDOP Antiek voor al uw antiek, restauratie, hout- draaiwerk en meubelen op maat lemaakt. Huyssitterweg 31, itompwijk. Tel. 01715-2303. LESSEN EN CLUBS Verkeersschool Tempo 31.90 per les. div. auto's, ook automaat. Tel. 01717-4823, b.g.g. 070-457626. Ie les (3.95 J TE KOOP GEVRAAGD SLOOPGOUD 13.-, tanden- goud 16.-, cash/gram. Van Ruiten. Antiquair, Kort Rapen burg 12. Leiden. (Geopend van wo. t/m za.l). ITE KOOP AANGEBODEN Schilderijen Van der Weele 275.-; Dirk Rog geveen 350.-; Evert Moll 975.-; H. Kuipers 175.-. Van Ruiten, antiquair, Kort Rapen burg 12, Leiden Erkende rijschool DOE MAAR 1e les ƒ4.95, goede rij-lnstruc- tie. Lessen in nw. BMW 324D. Bellen tussen 9.00-18.00 u. 06- 52101806 of 070-895149 DIEREN EN PLANTEN Te koop: jonge GRASPARKIE- TEN. Tel. 01715-1213. T.k.: NEWFOUNDLANDER PUPS met stamboom. Tel. 070- 638723. Nestje prachtige GOLDEN RE- TRIEVERS. Ingeënt en ont wormd. oude stamboom. Tel. 070-106642. Te koop: langharige TEKKEL. 2 mnd. oud. reu. stamboom, moet weg wegens allergie. Tel. 01742-6960. MUZIEK INSTRUMENTEN Luxe dynamic 120 Watt ZAN GINSTALLATIES compleet met boxen van 1.895.-, nu spot goedkoop 1.245.-. Delay's 295.-, mikrofoons van 139 - nu 85.-. stands 55.-. Ronald Suiker Muziek. Vaillantlaan 274, Den Haag, tel. 070-806793. T.k. aangeb. VIOOL, plm. 1.250.-. Tel. 070-251642. ZANGVERSTERKER Laney TH 750 100 Watt, Incl. reverb. 9 mnd. oud, 750.-. Tel. 656157 (070)- Tekeningen B. van Londen 57,50; J. C. Roelandse 85,-; A. J. van Driesten 160,-; J. J. Hlnloopen (sepia) 125,-. Van Ruiten, anti quair, Kort Rapenburg 12, Leiden. COMPUTER printer, typema chine, z.w. TV. racefiets, berber. bungalowtent. Tel. 070-963527. Te koop: WINKELVITRINES met glas en licht, wortelnoten porseleinkast. Tel. 070-631817. WATERSPORT T.k. polyester ZEILBOOT, type Gypsy, 4.20 m., met trailer. Vraagprijs 3.000.-. Tel. 170388. B.B. motoren/generatoren, HOUTRUST MARINE B.V. Datheenstr. 55, Schevenin- gen (haven). Tel. 070-558637. METZELER rubberboot be stellen? Kraaijeveld bellenl Tel. 458486 (070), Apel- doornseln. 58, Den Haag. EVINRUDE en Yamaha b.b.mo- toren 1986 modellen. 20% kor ting. generatoren v.a. 695,-, rubberboten van Zodiac-fa- briek v.a. 975,-, polyesterbo- ten v.a. 1275,-, Omvormers v 12 naar 220 Volt, tevens accula der, 550,-. Verder alle acces, voor zeil- en motorboot. Deege Watersport, Weimarstr. 56, 070-643626. Te koop SURFPLANK, merk Fa voriet Allround, 500. Tel. 070- 890501. Pol. zeewaardige toerspeed- VISBOOT. Skipsplast, alle ap paratuur aanwezig, 40 pk, bb motor trailer, z.g.a.nw., 8.500.-. Tel. 070-669542. T.k. Hohner orgel 2 klavieren, ritmebox, vraagpr. 1.000.-. Tel. 070-52.20.32 na 18 uur. DIVERSEN Aank. 1e jaars stud, geneeskun de. geplaatst In Rotterdam wil ruilen met plaats In Leiden. Tel. 01820-10600. Kunstgebitten - reparaties Dagel. vanaf 9 uur. Zaterdag van 10 tot 13 uur. Tandtech nisch laboratorium C. van Ber ge Henegouwen, Vronkenlaan 23, Leiderdorp. Tel. 071- 892777. Geen filiaal. T.k. BEENHAKKER plm. 6 m l„ slaap- en kookgelegen heid, 15 pk b.b. Ingeb. Tel. 070-29.69.49. BROMFIETSEN EN RIJWIELEN Aangeb.: SUZUKI brommer, su persnel. verhoogde ultv. Derf, staat. Tel. 070-451908. T.k. MBX 80, wit. I.z.g.st. Vr.pr. 1.800.-. Tel. 070-99.68.09. I MOTOREN EN SCOOTERS r.k. HONDA MT 5 snel. Parijs- Dakar l.g.st,, pr. 1.350.-. Tel. 31713-2458. KAWASAKI 250 LTD. zeer ■nool. Tel. 070-23.73.28. I AUTOMARKT T.k. aangeb. bloemenauto VOL VO 408 '82. Tel. 01713-2980. FORD Granada 2.8 GL Station, '78. APK. grill e.d., model '82, licht met. wielen, i. perf.st. v. on- derh. Vr.pr. 3450.-. Tel. 070- 657068. T.k. aangeb. van part. BMW 310 bouwjaar '78, prijs n.o.t.k. Tel. 01712-8325. Alfa ROMEO. Giulietta, eind '80. i.z.g.st., pas gespoten, nieuw kenteken, vr.pr. 4500,-. Tel. 079-415165, na 18.00 u. T.k. FORD 2 I., 6 cyf., m. '81. re cent Ipg, APK gek. tot 31/7-'88 .z.g.st. Pr. 3500,-. Tel. 070- 663107. RENAULT 18 TS Combi bjr. '79, 110.000 km. APK tot 8-'88, i.z.g. techn.st. (rek. ter inz.) Vr.pr. 3000,-. Tel. 070-938461. 6-'86, zwart. Vr.pr 9250,-. Tel. 079-421480, na 16.30 u. Ford 23 GL t'81 bruin met., autom., l.nw.st., 4400,-. Tel. 070-252242. 78, als nieuw, alle opties. Tel. 070-558980. BMW 316 bj. '78, Ipg, licht met. velgen, spoiler, i.z.g.st. Prijs 2950. Tel. 070-648536. CITROËN 2CV6, 1979, i.z.g.st., 1.350.-. Tel. 070-54.38.65. automaat, Amerikaans uitge voerd de mooiste van Neder land, grijs metallic, rood inte rieur, wlnterkap, i.nw.st., schadevrij, km. 87.000, nw. banden en uitlaat, APK-ge keurd. Tel. 070-299817. '82, APK-gek., schulfdak, getint glas. Pullman bekl., 4 hoofd steunen, aut. 29.500. Tel. 070-461442. Te koop of te ruilen voor stationwagen bjr. 1979, Ipg en benzine met vele accessoires o.a. getint glas, sportvelgen. Pullman bekl., nwe. banden. APK-ge keurd in uitzonderlijke staat. Tel. 070-647662. Opel ASCONA 16S 4-drs., grijs met., nov. '83, 50.000 km. vr.pr. 12.950,-. Tel. na 17.00 u. 070- 864390. mei '85, d.blauw, 43.875 km, schadevrij. Alléén serieuze bie ders kunnen bellenl 071- 211801, na 19.00 u. 01719- 20352. Seat Ibiza GLX '87 goud metallic, half jaar garantie. ANWB-rapport, vr.pr. 15.000.- (nieuw ƒ20.000.-). Tel. 070-681555. T.k. van partlkulier VW Scirocco bj. '80,1e eig., Ipg, i.z.g.st., veel extra's. Vr.pr. 7.250,-. Tel. 070-963232, b.g.g. 864647. 6-'85, 37.000 km. wit, 1e elg., veel extra's, o.a. GTi Interieur, GTi gril, alu. sportvelgen. getint glas, stereo Install, e.d. Vr.pr. 22.000,-. Tel. 070-872518. VW Transporter'81 gesloten bestelwagen, d.rood, ..z.g.st., 4500.- incl. BTW. Tel. 370-633838. Ford Ftësta '82 kleur rood. met sportvelgen. Tel. 070-237328. ^AUTO'8 T/M/3500 T.k. gevr.: BESTELBUS diesel, schade of defekt geen bezwaar, tot 3500.-. Tel. 01731-9567. T.k.: TOYOTA Corolla, aut., APK gek., i.z.g.st., '79. Vr.pr. 2.000.-. Tel. 070-297260. T.k.: PEUGEOT 305 SR. schulfdak, elek. ramen, mo tor 100% mech. 100%, '79. Vr.pr. ƒ2.000.-. Tel. 070- 297260. T.K. BMW 518, eind '78, 123.000 km. nw. uitl., APK- gek., i.p.st. Vr.pr. 2.450.-. Tel. 070-553794. T.k. MAZDA 323, '78. APK tot 3-'88. Pr. 750.-. Tel. 01742-4871. T.k. TOYOTA Corolla Lift- back. '80, APK-gek., i.p.st., 1e eig., ƒ3.500.-. Tel. 070- 464903. T.k. VOLVO 66 DL. 1.3, '78. APK gek. Vr.pr ƒ1.750.-. Tel. 070-55.11.85 of 030- 78.53.10. T.k. VW KEVER, '74, APK tot 4-'88, i.z.g.st. Vr.pr. 2.600.- Tel. 079-41.83.58. TOYOTA Corona '77, pas APK. Ipg, 100%, 1.350.-. Tel. 070- 90.26.35. T.k. RENAULT 5 GTL '81. 000 km, blauw, i.g.st. 3450. Tel. 070-548374. JTE HUUR AANGEBODEN Te huur luxe auto's, vanaf 30.- per dag. Autoverhuur PRAN GERS, Hoofdstraat 104 Leider dorp. Tel. 071-894040. I CAMPING T.k.: STACARAVAN met slaapk. vaste st.pl. in mooie omgev., op 50 min. rijden v. Den Haag. Pr. n.o.t.k. Tel. 070- 935253. IVAKANTIEVERBL. BINNENLAND BAARLE NASSAU Bungalow park, L'air Pur, houten huis, 52 m2 op 305 m2. eigen grond. In deling: Living, gen keuken, 2 slaapk., badk., aangebouwde berging. Vr.pr. 45.000.- k.k. incl. 013-420003 of 04257- 9734. CARAVANS vo de Het meest gesorteerde adres in Nederland. Keuze uit ruim 500 stuks nieuwe en gebruikte caravans en vouwwagens in de beken de merken Hobby, Beijerland. Award, Walker, Trigano enz. tegen aktieprijzen b.v. Hobby Luxe met voortent 500,- korting. Hobby Prestige met Isabella voortent 750,- korting, Beijerland Vltes» een klasse lichtgewicht caravan, grijs interieur type 350. gewicht 510 kg. Prijs 11.500,-. Vouwwagen Walker 300,- gratis acces soires Goede voortenten v.a. f 299,-. Laagste prijs van Neder- lij land. Tientallen campingshop aanbiedingen o.a. 6 kilo gasflessen re gevuld 59,90, blokbatterij 3,98, 2 liter toiletvloeistof Ayken m 14,90, bipot spoeltoilet 89,-, slaapzakken 29,90. Zolang de voorraad strekt. Toilettenten 98,-. Tevens diverse nieuwe en ge bruikte bagagewagens. Vrijdag koopavond tot 9 uur. A.s. zater dag show. Kom eens vrijblijvend kijken. De koffie staat klaar. Onze adressen zijn Alphen a.d. Rijn, Steekerweg 78. Tel. 01720- 93844/45. H. H. Waard, Pascalstr. 16. Tel. 02207-18088. VERHUUR van luxe toercara- vans v.a. 395,- p.w. C. C. Bos, tel. 01748-12683. STALLING aangeboden voor caravans, campers etc. Cara vanstalling de Schaapskooi Vlaardingen. Tel. 010-4340527. T.k. CARAVAN Cl Wllk, met ka chel, koelkast, voortent stal ling. 8.000.-. Tel. 070-905003. T.k.a. otten TOURCARAVAN 66 i-z.g.st volledig ingericht Vr.pr. 1950. Te zien Ten Ho- vestraat 73, Den Haag. Tel. 070- 523579. VOUWWAGEN Fabr. Trigano Transiet compleet met-voortent en luifel en voorzien van keu ken, res.wiel en oplooprem. Vraagprijs 4000. Tel. na 18.00 uur 070-687510. Zoekt u wat bijzonders, of wilt u wat kwijt? Plaats dan een kleine advertentie in de Leidse Courant. Het kost weinig, maar de kans op succes is groot. Want U bereikt niet minder dan 24.600 lezers*) waaronder allicht iemand die heeft wat u zoekt, oi' wilt hebben wat u kwijt wilt. Het wordt u gemakkelijk gemaakt. Plaats uw tekst in onderstaande vakjes (één letter of letterteken per vakje) en in één oogopslag kunt u in de laatste kolom zien wat de advertentie gaat kosten. De prijzen zijn inclusief 6 BTW. Een extra meevallertje: Als u de advertentie op drie achtereenvolgende dagen laat plaatsen, hoeft maar voor 2x plaatsen betaald te worden. Bij plaat sing op zes achtereenvolgende dagen worden slechts drie plaatsingen in rekening gebracht. N.B. U kunt ons ook bellen: Bron: Media Scanner 3e kwartaal 1986. pqjjaN Deze advertentie- _x plaatsen op De rekening sturen naar Naam Adres Postcode/woonplaats Telefoon B Brieven onder nummer (f 4,07 extra) worden afgehaald. Brieven moeten worden doorgezonden. Bewijsnummer toezenden (f 3,22). Aankruisen wat van toepassing is. Stuur deze bon in open envelop - een postzegel is niet nodig Leidse Courant, antwoordnummer 10070, 2300 VB, Leiden - naar:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1987 | | pagina 8