ABN legde voor Maxwell contact met Elsevier Zomerse temperaturen op het Damrak CcicUcSouaant Beurs van Amsterdam MARKTEN DE KRANT. OMDAT U NIET IEDERE DAG IN HET KREMLIN KUNT ZIJN. FNV'ERS VREZEN FORS BANENVERLIES BIJ ABN Banken willen tegoeden Noord-Korea bevriezen m ZILVER Zm -CONOMIE VHJDAG31 JULI 1987 PAGINA 5 Shul Caufman waarschuwt NDAj enry Kaufman, één van de S, sluit niet uit dat het jaar ada voor nieuwe recessie lardC! WASHINGTON Hem minis! opeconomen in de VS, M] 989 een recessie zal optreden. De groei van de Sta Amerikaanse economie zal dit jaar en wellicht vol- zul !enc* Jaar doorgaan, maar de toeneming van de 17 s chulden van de VS en andere landen kunnen tot shine :en recess^e leiden, zo verklaarde Kaufman giste- tref en tegenover de bankcommissie van de Ameri- eidini taanse Senaat- tor* ^ee' spaarinstellingen staan er zwak voor en het ledrijfsleven en de particulieren hebben grote rtijlei chulden, hetgeen een groot gevaar inhoudt. Het ermogen om te herstellen van een recessie wordt erdoor bedreigd, zo betoogde Kaufman. Hij drong sterei ian °P insteHen van een „superbureau" met ke neer bevoegdheden dan de centrale bank, dat toe- de zicht moet uitoefenen op de financiële instellingen n markten teneinde de groeiende risico's net loofd te bieden. WESTDUITSE MINISTER: Landbouwvoorstel Andriessen is „catalogus van gruwels" BONN West-Duitsland staat afwijzend te genover het woensdag gelanceerde voorstel van landbouwcommissaris Andriessen om de Europese Commissie het recht te verschaffen prijzen te verlagen en subsidies te beperken als de produktie boven bepaalde niveaus komt De Westduitse minister van landbouw, Ignaz Kiechle, omschreef de voorstellen gis teren op een persconferentie in Bonn als „een catalogus van gruwels". „We zullen niet akkoord kunnen gaan met een dergelijk be leid", verklaarde hij. Kiechle vond dat de Europese Commissie zichzelf wel erg veel macht wil geven. Zij zou kunnen ingrijpen op de Europese markten zonder voorafgaan de instemming van de ministers. Groningen houdt vast aan spreidingscompromis PTT GRONINGEN De provincie Groningen gaat ervan uit dat de spreiding van de KIT naar Groningen zal worden uitgevoerd zoals met het kabinet is afgesproken. Daarmee reageert de provincie op berichten volgens welke Verkeer en Waterstaat in 1988 ruim vijftig miljoen gulden zou willen bezuinigen op de spreidingsoperatie. Dat geld zou voor namelijk moeten worden bespaard op wachtgeldregelingen voor PTT-ambtenaren die weigeren naar Groningen te verhuizen. Een woordvoerder van Verkeer en Water staat wilde deze berichten bevestigen noch ontkennen. „Voor de operatie is destijds 270 miljoen gul den uitgetrokken. Daarover willen we niet opnieuw gaan touwtrekken", aldus de woordvoerder van de provincie Groningen. LOONKOSTEN VORIG JAAR 3,5 PROCENT GESTEGEN DEN HAAG In 1986 was de loonsom 3,5 procent hoger dan in 1985. De loonsom is het bedrag dat bedrijven (en overheden) aan salaris en werkge verslasten moeten betalen. De uitgaven van gezin nen, bedrijven en overheid zijn vorig jaar 4 pro cent gestegen, aldus het CBS. De stijging van de loonsom is het gevolg van een verbetering van de werkgelegenheid, hogere sala rissen van werknemers en betere inkomens van zelfstandigen. De gezinsuitgaven stegen met drie procent, terwijl het bedrijfsleven 9,5 procent meer investeerde. De overheid gaf iets minder minder uit, maar niet noemenswaardig. De waarde van het bruto binnenlands produkt be droeg vorig jaar 430 miljard gulden, 2,5 procent meer dan in 1985. Dit BBP is een indicator van economische groei (of recessie). Het geeft aan voor hoeveel er in Nederland aan produkten en dien sten is gefabriceerd. VEEMARKT UTRECHT (30-7) 5LACHTRUNDEREN: (gulden per kg esl.gew.) tanvoer 886, waarvan 80 stieren. Stieren 1e kwal. 7,20-7,70. 2e kwal. ,20-7.20, vaarzen 1e kwal. 7,20-8,10, kwal. 6,60-7,20, koeien 1e kwal. 6,50-7.30. 2e kwal. 6,00-6,50, 3e Itwal. 5,80-6,00. worstkoeien 5,00- 5,50. Handel stieren redelijk, prijzen koeien redelijk, prijzen hoger. IRUIKSRUNDEREN: (gulden per Aanvoer 153, waarvan 30 graskalve ren. Melk- en kallkoelen 1e soort 1900-2400. 2e soort 1650-1900, melk- en kalfvaarzen 1e soort 1600- 2000, 2e soort 1275-1600, guste koeien 1e soort 1350-1900, 2e soort 1000-1400. enterstieren 1550-2150, pinken 1100-1325, graskalveren 900- 1200. Handel koelen redelijk, prijzen gelijk-, pinken redelijk, prijzen gelijk, talveren redelijk, prijzen gelijk, enter- stieren redelijk en prijzen gelijk. De NUCHTERE KALVEREN: (gulden per Stuk) In Aanvoer roodbont 160. Stierkalf 600- f }l 725, stierkalf extra kwal. 725-825. vaarskalf 400-600. Aanvoer zwart bont 555. Stierkalf 325-540, stierkalf an h extra kwal. 540-615, vaarskalf 300- Reea Hande' roodbont goed, prijzen 6 hoger, zwartbont goed en prijzen ho- klaa ger. f( VARKENS: (gulden per kg lev.gew.) j Aanvoer 413 varkens. Slacht varkens ?rc* S 2,00-2,05, zeugen 1e kwal. 1,67-1,77, theiü 2e kwal. 1,57-1,67. Handel slecht, n t. prijzen lager. ir SLACHTSCHAPEN- EN LAMMEREN: (gulden per kg gesl.gew.) Aanvoer 2084. Schapen 5,00-6,00, p VfV zuiglammeren 8,00-10,00, (gulden per stuk) schapen 100-190, zuiglammeren eur i 130-210. Handel schapen vlot, prijzen 1985 prijshoudend, lammeren vlot en prij- op zen gelijk. Tsr GEBRUIKSSCHAPEN-, LAMMEREN "i EN GEITEN: (gulden per stuk) Aanvoer gebruiksschapen- en lam- meren 300. Weidelammercn 110-170. ergad Handel redelijk en prijzen gelijk. Aan- f voer geiten 26 stuks. Prijzen bokken 6,1 flei,en 20-75. Handel gelten matig gezt Jidé nu EIERVEILING EIVEBA BV BARNE- VELD (30-7) - Aanvoer 4.082.900 n iai( stuks, stemming redelijk. Prijzen in rari. gulden per 100 stuks: eieren van 50- dl'd 51 gram: wit 7,34-7,44 en bruin 7,08- esiaf 7,21, 55-56 gram wit 8,42-8,47 en Isr. bruin 8,12-8,21. 60-61 gram bruin ng 9,59-9,75 en 65-66 gram wit 11,11 en n h; bruin 10,62-11,01. t EIERVEILING BARNEVELD - Aanvoer 823.140 stuks, stemming redelijk, tjlatl Prijzen In gulden per 100 stuks: ele- aars ren van 51-52 gram 7,65-7,45, 56-57 gram 8,75-8,45, 61-62 gram 10,40- 10,10 en 66-67 gram 11,35-11,35. IERMARKT BARNEVELD - Aanvoer .850.000 stuks, stemming vlot. PriJ- en w" S zen in gulden: eieren van 48-54 gram 7,00-8,70 per 100 stuks, 1,46-1,61 mini Per k9i 57-61 gram 9,29-11,00 per -op. 100. stuks, 1,62-1,80 per kg; 64-67 gram 11,70-12,10 per 100 stuks. 1,83-1,81 per kg. Scharreleieren 2,75- sluiz 3,50 per 100 stuks hoger in prijs, inst KAASMARKT GOUDA Aanvoer 22 partijen, handel kalm. Eerste en extra kwaliteit 7,90-8,05, tweede kwaliteit 7,25 en zware en extra kwaliteit 8,00- d< ime gij ech 10: side# (Vervolg van de voorpagina) AMSTERDAM Alge mene Bank Nederland (ABN) heeft contacten ge legd tussen Elsevier en het Britse uitgeverscon cern Maxwell om een af spraak te maken voor een gesprek over mogelijke vormen van samenwer king tussen Elsevier en de Britse uitgever. Elsevier, die dit vanmorgen heeft bevestigd, wil zich niet uitlaten over de wijze waarop het contact tot stand is geko men. De rol van ABN in deze zaak mag echter merkwaardig heten omdat juist de ABN uit geverij Kluwer heeft geadvi seerd in de strijd tussen Wol- ters Samson en Elsevier over Kluwers aandelenpakket. Bo vendien is de vice-voorzitter van de raad van bestuur van de ABN, mr drs H. Langman, voorzitter van de raad van commissarissen van Kluwer. Langman heeft zich al meer dere malen uitgesproken tegen vijandige overnemingen met als argument dat dergelijke praktijken te veel aandacht van buitenlandse concerns zouden trekken. Elsevier heeft vanmorgen be vestigd dat Maxwell om een gesprek heeft gevraagd gezien het pakket aandelen-Elsevier dat ae Britse uitgever in Else- ïtgeve vier heeft opgebouwd. Else vier wil echter voor 10 augus tus, een week nadat zijn bod op Kluwer afloopt, geen con tact hebben met Maxwell en tot nu toe is er geen afspraak gemaakt. Elsevier liet verder nog weten dat de contacten met andere buitenlandse uit gevers van dien aard zijn dat mededelingen daarover aan de aandeelhouders niet nodig ziin. Elsevier deed deze mededeling overigens geheel op aanwij zing van de Vereniging voor de Effectenhandel. Het is de tweede maal dat de Vereni ging voor de Effectenhandel Elsevier op de vingers tikt. Toen Elsevier zijn tweede, verhoogde, bod op Kluwer uit bracht verweet de Vereniging het uitgeversconcern ook al dat het bij het uitbrengen van zijn bod onvoldoende informa tie verstrekte. Koekje Dat Elsevier is benaderd door de Britse Maxwell werd giste ren op de beurs een koekje van eigen deeg, genoemd. In de finale van de beursstrijd om Kluwer speelden zich gister middag op het Damrak hecti sche taferelen af. Om half twee ontstond groot tumult toen bekend werd gemaakt dat de handel in aandelen van de drie bij de „oorlog" om Klu wer betrokken concerns werd verboden. Eerder was aange kondigd dat dat alleen voor aandelen Kluwer zou gelden. De ingreep van het beursbe- stuur betekende vooral een te genvaller voor Elsevier, dat plannen had om tussen half twee en drie uur de eigen koers omhoog te stuwen in een uiterste poging om boven de aanbieding van de concurrent uit te komen. Door het onverwachte verbod bleven verschillende handela ren met enorme pakketten aandelen zitten. Zij lopen nu het risico forse verliezen te lij den. Woedende beurshandelen bestormden vervolgens Baron Van Ittersum, de voorzitter van het beursbestuur, maar de beslissing om de handel te ver bieden werd niet teruggeg- draaid. Geluk Elsevier heeft Kluwer geluk gewenst met de uitslag, zo liet een woordvoerder van de Am sterdamse uitgever weten. El sevier beziet de komende we ken wat haar te doen staat. In elk geval zou Elsevier een „mooi belang" in de nieuwe combinatie krijgen, als zij haar aandelen Kluwer alsnog zou aanbieden aSn Wolters. An derzijds zou zij een goede be legging behouden in Kluwer. Elsevier heeft steeds gezegd genoegen te nemen met een minderheid in Kluwer omdat die zou passen in haar strate gie. Hoe groot het belang van Elsevier in Kluwer op het ogenblik is, kon de woord voerder niet meedelen omdat het bod van Elsevier nog tot maandagmiddag drie uur loopt. Daarna, in de loop van de komende week, zal Elsevier volgens de woordvoerder na dere informatie verschaffen. Op de Amsterdamse effecten beurs opende Wolters Samsom vanmorgen op 131 na het slot van 132 om half twee gister- niddag. middag. Kort na de opening Mr. J. Alberdingk Thijm direc tievoorzitter van Kluwer maak te vanmorgen bekend dat Wol ters de zeggenschap over de meerderheid van het gewone aandelenkapitaal Kluwer heeft verworven. FOTO: PR zakte de koers tot 129. Else vier was met een openings koers van ƒ55 nagenoeg on veranderd ten opzichte van gisteren. Voor de niet-aange- melde stukken Kluwer werd 450 genoteerd tegen de laatst gedane koers van ƒ451 giste ren. Voor de (bij Elsevier of Wolters Samsom) aangemelde stukken werd ƒ445 gedaan. UTRECHT Door de automatisering verdwijnen er bij de ABN de komende vijf jaar in totaal 2.500 tot 4.000 banen. Die sombere verwachting spreken 100 leden van de Dienstenbond FNV uit die meededen aan een onderzoek van de socioloog J. van Dijk, verbonden aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Van Dijk heeft op verzoek van de Dienstenbond onderzocht hoe de FNV'ers tegen de automatiseringsplannen van hun werkge ver aankijken. De ondervraagden zijn bang dat bij de omscho ling voor nieuwe, hoger gekwalificeerde functies vooral het ad ministratief personeel in de lagere regionen uiteindelijk buiten de boot zal vallen. De ABN zelf schat het banenverlies ten gevolge van de automa tiseringsoperatie de komende vijf jaar op 1.000. Een woordvoer der verklaarde dat de arbeidsplaatsengarantie onverkort van kracht blijft. Bij de bank is een natuurlijk verloop van 1500 werknemers per jaar. LONDEN Westerse banken met vorderingen» op Noord-Korea zijn van plan om toestemming te vragen voor het bevriezen van Koreaanse tegoeden in het Westen. Het geduld van de banken is op nu Noord-Korea almaar blijft weigeren een akkoord voor herstructurering van de schulden te ondertekenen, zo is in kringen van bankiers in Londen verno men. Noord-Korea is gisteren van het besluit op de hoogte ge steld. Noord-Korea heeft zich in het verleden niet gehouden aan her structureringsakkoorden. Aflossing heeft het land al jaren niet meer betaald en rente slechts sporadisch. Volgens de eerder ge noemde bronnen is er negen maanden geleden een voorlopig akkoord bereikt over een herstructurering van de schulden over een periode van vijftien jaar. Wanneer Noord-Korea niet alsnog ikkejm' I m b' goeden in het Westen. ;oord te ondertekenen, stappen de banken bereid is om dit al naar de rechter om beslag te laten leggen op de' Koreaanse te- Het gaat om leningen ter waarde van 755 miljoen dollar, omge rekend ruim anderhalf miljard gulden, die begin jaren zeventig zijn verstrekt voor infrastructurele projecten in Noord-Korea. SUSKE EN WISKE DE JOLIGE JOFFER riddr hoe hdn ddt f Er hwdm rooh uil ie mouwen en je iweejdr a/tr het vdler. (c) standaard Uitgeverij. Antwerpen-Weesp innmininu Veel vrouwen kiezen voor flexibel werk bij gebrek aan beter UTRECHT Meer dan de helft van de vrouwen met een flexibel arbeidscontract (bij voorbeeld via een uitzendbu reau) zoekt ander, vast werk dat meer vastigheid en inko menszekerheid biedt. Daar naast willen ze dat hun flexi bele baan meer rechtszeker heid en meer promotiekansen biedt. Dat blijkt uit een enquê te van de Dienstenbond FNV. Voordeel van flexibel werk vinden de vrouwen de werk ervaring die ze kunnen op doen. Ze zien in het algemeen hun werk als een opstapje naar een betere baan. Het me rendeel van de ondervraagde werkneemsters verricht uit voerende werkzaamheden en zit net iets boven het mini mumloon. De Dienstenbond FNV trekt uit de enquête de conclusie dat flexibele contracten hun nut kunnen hebben, maar dat de rechtszekerheid en arbeids voorwaarden vaak beter kun nen. „Nee blijven roepen tegen flexibele contracten is niet meer van deze tijd, maar vast werk houdt bij ons en bij onze leden de voorkeur", aldus een woordvoerder. Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Treinveer voor Kanaaltunnel Het duurt nog tot 1993 voordat er treinen door de kanaaltunnel rijden, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. Op de foto worden proeven genomen met het in- en uitrijden van personenau to's in een ontwerp-treinveer. FOTO: ANP Noteringen van vrijdag 31 juli 1987 (tot 10:45 uur) 88 1.30 86/1.40 86/6.60 86 27.- 84/85 5% sta 86/255 86 86 /S.9S d 86/4.-+2% JLa 86/4.50 86 1.55 CL 85/86 1,35 86 12.88 86/1 86 1.75 88/130 86/3.50 86 1.50 <1 86/1.40 86/280 d. 86/8.- 85/86 1.60 66/5.50 86 12.80 86 2.50H 86/8.50 86 ƒ7.— 86/4.- 86 10.- 86 185 86/3.60 86/2- 86/2.92 86 4.60 2N sta. 85/86 1.16 78 4.40+5% Sta 86/0.80 86 15.33 86/925 86/2.04 ho dd la dd vk ok Ik. 100.80 6/7 77 JO 28/1 •egon 96.90 97,00 9730 115.8018/3 87.50 12/6 ilratd 107.30 10730 106.80 1742013/7 12630 5/5 •bo 168 60 168 80 168.70 541.00 7/4 451.00 1/6 «bn 498 00 500.00 500.00 148.70 17/7 140.70 2/1 •Irenti 148 50 148 60 148.60 76206/1 580026/5 tmtv e 6730 6730 6750 913016/1 69.60 12/6 imro 83.70 «80 «90 134.80 15/5 118.00 26/1 ni r'dam e 122.00 121.80 121-20 169.00 23/6 142.00 3/3 Ml C 160 00 159.80 159.80 155.00 7/4 1113012/6 bortumij 120 00 119.50 11900 58.80 30/7 47.506/3 buhrm lit e 58 60 58.50 58.50 68.90 18/3 57.30 20/5 cam e 64.00 64.00 «.60 26220 22/7 195.50 26/2 dordtae 259.00 258.50 258.50 58.60 10/7 45.60 4/2 •iieviere 55.10 55.00 55.10 58.80 16/1 43.50 27/5 lokkar 53.80 53.60 53.60 51.80 20/7 38.40 13/1 gnl-bc hainekan 50 70 5100 51.40 197.00 20/7 145.00 27/2 194 50 195 00 194.50 48.9030/7 29.7013/1 hoogoime 48.50 46 60 48.50* 63.70 29/7 48.0025/5 hunldoug. 62.70 62 50 62.00 72.00 30/7 54.00 13/1 mtanunul 71.00 7100 7100 451.00 30/7 230 00 28/1 ktuwar 454.008 450.00 450.00 445.00 31/7 445.00 31/7 kluwar una 445.00 445.00 55.50 30/7 34.70 20/1 kim 55 50 54.70 55.00 169.80 30/7 131.00 29/1 knp 169.80 169.50 169.00 291.60 22/7 207.00 2/1 kon ol» 288.80 287.60 28730 81.40 6/1 66.00 12/6 nat nadt 78.40 78.70 78.90 200.50 16/1 153.80 6/3 ornb 176.00 175.50 175.00 181.80 7/4 128.00 12/6 nedlloyd 166 00 165.20 166.00 135.80 6/1 108.00 9/6 mjr-Uati 126.40 12630 126.00 477.00 5/1 378.50 3/3 eeé 468 00 468 00 468.00 4200 7/4 33.00 29/1 ommaran e 37.70 36.00 38.00 84,80 20/7 59.00 26/2 pakhoadc «50 «80 «30 56.7015/7 42.50 28/1 pNUpa 53 30 53 60 53.40 111.20 31/7 94.00 2/1 robace 11100 11120 111.10 146.80 17/6 13730 12/1 rodamco 141.40 141.40 141.40 103.80 31/7 82.402/1 rofinco 103.30 103.80 103.70 52.60 1/6 49305/1 roranto 52.20 5230 52.30 28.00 5/1 21.70 28/1 Tml-itork 26.90 26.60 26 80 143.50 17/7 98 00 10/2 ontaart 140.70 140.70 14100 9520 30/7 68.00 26/5 nu 9250 93 30 9330 93 00 3/7 72.70 30/1 ■aaunan e 88 20 63.30 «30 vk sk geveke elee geveke(gth) 133.80 134.50 norit 365.50 367.00 aalberts 25.00 25.50 36.40 36.10 npm c 29.50 29.70 ad 64.20 64.00 gassen 110.00 117.00 nutricia gb 238.50 241.00 ahrendgrc 116.00 117.00 goudsmH 193.00 194.00 nutr.vb c 257.00 255.00 abn pr 48.60 46.80 gras» 104.00 103.00 ogem 027 ONG aot 39.10 38.10 groisch e 9430 94.50 orco bankt 93.00 95.00 a. rubb. 1030 10.50 gti hotóng hagemeyer 123.00 12430 otra 370.00 383.00 arm 680.00 660.00 82.80 84.00 puthe 99.50 100 00 antverl 300.00H hestetfn 16.60 1650 polynormc 111.30 11150 audtlc 169.00 169.50 hem hold 167.00 171.00 pool hout 144.50 145.00 air 84.30 84 00 hoek 153.00 154.00 porc fles 121.00 121.00 air conv-pr. 47.50 47.00 hokloMtout 448.50 448.50 prenam 129.00 129.00 bam 12030 120.40 holee 22.00 2230 proosl br. 4130 42.« batenb.beh. 70.50 7200 hal b 855.00 875.00 rademakers 33.00 ONG van beek 135.00 135.00 hal trust 877.00 895.00 ravast 52.00 52.« beers 218.00 218.00 hofland sea 333 3.23 reesinkc 56.00 5730 begemann 52.00 52.50 hol.kloos 353.00 353.00 riva 59.50 5830 betindo c 420.50 421.00 hbg 119.80 118.00 rivac 5920 57 M berket 1170 14.00 vd hoop 16.40 16.00 rsvc 3.98 ONG fclyd wi 37.50 37.50 hunter d pr 3.80 3.80 samas 59.50 6130 bobel 12.60 12.70 ka holde 32.00 32.001 sarden 37400 378.00 boer druk 151.00 160.00 igb 28.10 28.10 sarakreek 34.50 34.70 boersupc «.10 62.60 ihc caland 2100 22.80 schev.-ems 0.90 ONG bos kalis c 8.30 8.70 mdust.mij 155.00 159.80 schuitema 1045.00 1045.00 braai bouw 475.00 480.00 ibb-kondor 415.00 411.00 schuttere* 99.00 99.50 bredero 21.000 ONG kas-ass 53.00 «.00 snul inl c 22.70 22.80 bredere c 9.90 ONG kempen b 230.00 229.00 sphiru «.50 53.00 breevast 4.80 ONG kiene 1050.00 1050.00 si bankiere 38.00 38.00 breevasl c 230 ONG kbb 117.00* 120.00* telegraaf c 316.00 317.00 brink mol 090 ONG kbbc 95.00 95.00 text twenthe 139.00 139.00 burg heybr cafve 3280.00 328000 kbb c.pr. c 93.00 92.M tuüpcomp «30 50.00 914.00 917.00 koppelpoort 250 00 248 00 tw kabel) c 78.00 7830 calvéc 914.00 917.00 krasnapots. 124 JX) 125.00 twijnssrac 99M 9960 cafve pr 4460.00 4450.00 landrègkn 420.00 420.00 ubbink 26120 26130 calYèprc 4460.00 4450.00 tesdse *ol 85.00 81.00 unJever 139.00 138.50 center pa c 95.00 97.00 maasbehc 27.00 26.90 unfl.7 pr 1180.00 csm «30 64.00 macintosh «.00 84.00 unil.7 pre 126.00 126.00 ceteco 185.20 18530 maxwell 645.00 650.00 uml.6 pr 11630 116.50 ceteco c 184.00 184.00 medicoph. c 70.00 70.20 unil.4 pr 76.00 76.00 chamotle 14.40 14.60 mend gans 3050.00 3050.00 union 40.M ONG chamottepr 1920.00H menebac «.50 M.50 ver.gtasnb 1M.00 1M30 ckk 67.00 67 50 mhv a'dam 827 8.00+ «.pr 24.00 24.00 clammdo e 425.00 425.00 moeara 1174X10 1174.00 v.trmsJiyp. 800.00H cred tyom 70.00 7030 moeara opr 153500. 155500. vertoc 3330 35 00 dalei 28.50 25.70 moeare c op 15150.0 15600.0 vos» stevm 25.00 25.40 desseaui 169.00 168.50 moeara *b 16620.0 15750.0 vredeslc 30.80 3030 dordtsepr 254.50 254.50 vd moeien 45.50 45.00 vrg wegenerc 127.00 127.10 dorp groep 402.00 401.00 mulder bosk 45.00 45.00 116.50 116.50 econosto 135.50 135.80 muttlhouse 17.30 17.20 westersuik 56.M 56.00 emba 900.00H 900.00B mlptbouw c 544.50 544.50 westhaven 244.00 244.00 enraf-nonc 43.00 43.00 naeff 215.00X wsth. pr 26000L ONG eriksc 264.00 262.00 nagron c 43.00 43.00 wol-samc 129.50 132.00 tumess 34.30 34.00 nat.inv.bnk 595.00 598.00 wyere 50.00 MM gamma hold 64.00 64.50 nbm-bouw 10,50 10.30 wyere c 49.00 49.00 gamma h pr 6.20 6.40 nedap 308.00 308.00 ree/and 884.00 884.00 geroc 109.00 109.00 n spr ste 14100.0 14100.0 verk. aank. verk. aank. Amer.dollar 2.03 2,15 Zweedse kr. (1001 31.00 34,00 Brits pond 330 3.50 Noorse kr. HOOI 29.50 32.50 Belg. (rank (1001 537 S.57 Deense kr. (1001 28,50 3130 Durtse mark HOOI 110,75 114,75 Oost.schiil (1001 15.82 16.32 It bre (10.000) 14,70 16,70 Spaanse pes (100) 1.53 1.78 Port. esc. (100) 130 1.70 Griekse dr. (100) 1.35 1.75 Can. óoHar 1.51 1,63 Finse mark (100) 45.00 48.00 Franse fr. (100) 32.50 35,50 Joeg. dinar (100) 0.20 0.45 Zwits. fr. (1001 134,00 138,50 Iers pond 238 3,18 GOUD Nwuw Vorig# ZILVER onbewerkt 30520 - 31020 30360 - 31060 onbewerkt bewerkt 32620 32660 bewerkt Opga»* Dnlfhout. A'ctem 505- 575 505 - 575 620 620 vk sk cons nat ga 441/4 453/4 kim 261/4 261/2 allied signal 44 3/4 431/2 du pont 123 3/4 1243/8 merek Ine 188 3/4 1893/4 am brands 49 5/8 497/8 exxon 92 933/8 mobil corp 52 3/4 521/2 am motors 4 1/2 41/2 ford 101 7/8 1023/4 royal dutch 1« 1M3/4 amencan tel 32 3/8 323/8 geniete 58 7/8 59 santa fe 52 5/8 523/8 asarco inc 311/4 315/8 geni motors «3/8 873/4 sears roeb 52 1/4 53 bethiehem 18 3/8 183/4 genl pubBc 25 3/4 253/4 sld ofl ohi 751/4 boemg 52 7/8 523/4 goodnch good/ear 54 3/8 553/8 texaco 46 3/8 465.8 can pac 22 3/4 217/8 74 76 unflever nv 331 chevron cor «7/8 «1/4 hewietl-pac 62 62 uld brands «3/4 393/4 Chrysler 39 3/4 41 icind «7/8 «3/4 utd technol 55 3/4 575/8 Citicorp 60 7/8 613/4 inll flavor 54 3/8 547/8 westingh el woolworth «7/8 695/8 cons edison 431/4 431/4 inll paper 45 3/4 463/4 «7/8 58 AMSTERDAM Op een levendige Amsterdamse effectenbeurs steeg het kwik deze week tot grote hoogte. De gemoederen werden sterk beziggehou den door verrassende ont wikkelingen in de uitge verijsector, overnamege ruchten in de scheepvaart, een vaste stemming op de Newyorkse beurs en en kele onaangename ont wikkelingen op de paral- lelmarkt. Verrassend was afgelopen maandag de verhoging van het bod van Elsevier op Kluwer. Nog verrassender was de vol- fende dag de reactie op de eurs, waaruit bleek dat Wol ters Samson toch aan de win nende hand was met haar bod op Kluwer. Die indruk werd nog eens versterkt door de verklaring van grootaandeel houder Nationale-Nederlan- den, die duidelijk liet blijken het bod van Wolters Samson aantrekkelijker te vinden dan dat van Elsevier Donderdag liep het bod van Wolters Sam- De beurs lag er gisteren weer goed bij, met name dank zij de goede ontwikkeling in Wall Street. „De" drie uitgevers be noorden gisteren weer tot de meest verhandelde fondsen. Op de actieve markt waren alleen Amrobank, Nijverdal- Ten Cate en Internatio-Müller uiteindelijk iets lager. Akzo was f 2,20 beter, KLM f 1, Hoogovens 2,50ABN f 4,50. NMB/2, VNU f 1,80, Nedlloyd f 3, Heineken zelfs f 3,20. De obligatiemarkt kon hier en daar licht aantrekken. Op de op tiebeu rs was de stemming vriendelijk. Hoogovens behoorde tot de grootste stijgers, maar in Philips had de meeste handel plaats. son af. Aanstaande maandag kunnen aandelen Kluwer voor het laatst bij Elsevier worden aangemeld. Dat de Britse me diagroep Maxwell contact heeft opgenomen met Elsevier leidde tot nieuwe gespreksstof en gaf aanleiding tot nieuwe speculatieve koersbewegingen. Philips Wat de publicatie van de half jaarcijfers in de internationale sector betreft gaf Philips de af trap bal. Na alle optimistische beschouwingen stelden de re sultaten over het tweede kwartaal teleur. Dat leidde tot een gevoelige koersreactie. De winst per aandeel bleef in die periode zelfs gelijk vanwege de toename van het aantal uit staande aandelen in mei. Phi lips handhaaft zijn eerder uit gesproken verwachting, dat voor 1987 een hogere winst zal worden behaald. Het elektro- nica-concern schrijft de tegen vallende winstontwikkeling toe aan externe factoren, waaronder die van de sterk schommelende wisselkoersen. Structurele verbeteringen bij diverse concernonderdelen ko men daardoor onvoldoende tot uitdrukking in de resultaten. Nedlloyd Ook in de scheepvaartsector gonst het van overnamege ruchten. Zo steeg de koers van scheepvaartreus Nedlloyd in de laatste twee weken met sprongen. Maandag werd de handel in het fonds opgeschort vanwege geruchten dat KLM zijn positie op het gebied van luchttransport wil versterken en daarom belangstelling zou hebben voor Nedlloyd. Het be richt van Nedlloyd dat over het eerste halfjaar verlies wordt verwacht veroorzaakte een flinke koersreactie. Daar na werd de notering onder in vloed van speculatieve vraag omhoog gejaagd tot boven de 170 gulden. Daar kwam weer een eind aan toen de KLM liet weten momenteel geen inte resse te hebben- voor de scheepvaartonderneming. Datex Het automatiseringsbedrijf Da tex, eind vorig jaar op de offi ciële markt geïntroduceerd, kondigde een reorganisatie van de activiteiten aan op grond van de zich sterk veran derende marktomstandighe den. In één klap belandde de koers onder de 30 gulden. Bepaald niet gerust is de beurs op de ontwikkeling bii Doe Data, waarvan de aandelen op de parallelmarkt verhandeld worden. Doc Data is een on derneming die alleen nog in een ontwikkelingsfase ver keerd. Het bedrijf legt zich toe op de ontwikkeling en ver koop van systemen voor het optisch vastleggen en weerge ven van digitale informatie. De inkomsten moeten echter nog binnenkomen. Zo lang commerciële transacties uit blijven, ontstaan er van tijd tot tijd allerlei speculatieve bewe gingen rond dit high- tech fonds. In de papiersector staat de laatste weken vooral het aan deel Kon. Nederlandse Papier fabrieken in de belangstelling. De onderneming heeft sinds 1982 een opmerkelijke omzet- en winstgroei gerealiseerd. Die ontwikkeling is niet alleen in de koers tot uitdrukking geko men, maar ook het dividend werd elk jaar flink opgetrok ken. KNP heeft zich de afgelo pen jaren structureel ver sterkt, terwijl de gang van za ken minder uitgesproken wordt beïnvloed door schom melingen in de conjunctuur

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1987 | | pagina 5