Tamils wachten nog op werkelijke vrede Ij Wapenleveranties aan Irak gaan Frankrijk opbreken BUITENLAND ËoidócGouoatii Zeker 69 doden bij bom aanslag in Johannesburg Adviseur Reagan neemt ontslag Weer verbod op spionage-boek Opnieuw gezwel aan neus Reagan Nieuw alarm in rampgebied Italië WHO: 55.396 aidslijders SRILANKAANSE VLUCHTELINGEN VOORLOPIG NIET TERUG: Gouden Vinger hoed voor mode Balmain „Israël dwong Reagan wapens aai| Iran te leveren" VRIJDAG 31 JULI 1987 PAGIN/ H JOHANNESBURG Bij een aanslag met een zware bom in het centrum van Johannesburg zijn gisteren minstens 69 gewonden gevallen en veel gebouwen beschadigd. De bom ontplofte bij het gebouw van het militaire opperbevel in Johannesburg, waar een vloer zou zijn inge stort. Tegenover de kazerne ligt de grootste bio scoop van Johannesburg, waar juist een kinder voorstelling zou beginnen. De kinderen bleven echter ongedeerd. De regering stelde de zwarte verzetsorganisatie ANC verantwoordelijk voor de aanslag. Onmiddellijk na de aanslag werd de wijde omgeving afgegrendeld en ging de politie met honden op zoek naar nog meer explosie- Beeld van de ravage in het centrum van Johannesburg, waar gisteren een zware bom ven. Het was de twaalfde bomexplosie in Jo- ontplofte. hannesburg dit jaar. FOTO: AP WASHINGTON Kenneth Adelman, een belangrijke ont wapeningsadviseur van presi dent Reagan, heeft zijn ontslag aangeboden. Adelman, hoofd van het Amerikaanse Bureau voor Wapenbeheersing en Ont wapening, heeft zich altijd voorstander getoond van het akkoord dat de twee supermo- gendheden nu lijken te berei ken. In zijn ontslagbrief aan president Reagan zegt hij dat zijn taak nu volbracht is. Adel man wil gaan werken als free lance journalist. LONDEN De Britse Hoge Raad, bestaande uit vijf leden van het Hogerhuis, heeft het Britse kranten opnieuw ver boden delen te publiceren van het spionage-boek „Spy- catcher" van Peter Wright. Ook mag niet bericht worden over het proces dat momen teel in Sydney wordt gevoerd en waarmee de Britse rege ring publicatie van het boek tracht te verhinderen. De Britse pers reageerde woe dend over het vonnis en sprak van „het eind van de persvrijheid". Fooienpot mag weer in China PEKING Het geven van een fooi aan een kel ner in een restaurant, bar of hotel lang be schouwd als een verachte lijk kapitalistisch ver schijnsel dat voor een soci alistische staat ongepast was mag weer in China. In de Engelstalige krant China Daily werd ten minste een lans gebroken voor het geven van fooien, aangezien dat de dienst verlening en vriendelijk heid in de restaurants zou bevorderen. Ontmoeting Shul K< met Sjevardnada yo WASHINGTON Ge ge Shultz en Eduard vardnadze, de minisi van buitenlandse zat van de Verenigde Sta en de Sovjet-Unie zul !e" elkaar van 15 tot 17 c"' tember in Washing en spreken. Mogelijk tref! en zij daar voorbereiding kaa voor een nieuwe topo fej moeting tussen presidi Reagan en partijlen Sc" Gorbatsjov. De twee i ve"" nisters proberen tijdens sr" ontmoeting de resterei iar problemen voor een ke ne. wapenverdrag uit de licl reld te helpen. en „Déar zit-iel", zegt Ronald Reagan tijdens een ontmoeting met een anti-abortusgroep in Washington. Hij doelde daar mee op de pleister die de art sen over een klein gezwel op zijn neus hebben geplakt. FOTO: AP WASHINGTON Voor de derde maal is een milde vorm van huidkanker ontdekt aan het reukorgaan van Ronald Reagan. De Amerikaanse pre sident is daarom vandaag in het marineziekenhuis Bethes- da opgenomen om opnieuw een stukje huid van zijn neus te laten verwijderen. Gistererr verscheen Reagan al met zijn neus in het verband. Hoewel de operatie onder plaatselijke verdoving wordt uitgevoerd, heeft hij zijn plannen voor het weekeinde afgelast. Volgens de woordvoerder van het Wit te Huis gaat het om dezelfde vorm van huidkanker die al eerder bij de president werd ontdekt (Van onze correspondent Gerard Kessels) ROME Hevige stortre gens hebben opnieuw voor een alarmsituatie ge zorgd in het Noord-Itali aanse rampgebied. Het dorpje Torre Santa Maria is ontruimd uit vrees voor nieuwe aardverschuivin gen. Het water in het stuwmeer dat in de rivier de Adda ontstaan is door een aardverschuiving, blijft stijgen. Mocht de zestig meter hoge dijk het begeven, dan zal dat geen grote gevol gen hebben, zo menen de des kundigen, want tot in de wijde omtrek is alles ontruimd. Meer gevaar dreigt in het ge bied ten noorden van het streekcentrum Sondrio, waar op drie plaatsen zand- en rots massa's in beweging zijn geko men. Een van de aardver schuivingen heeft urenlang een belangrijke toegangsweg naar Sondrio geblokkeerd, hetgeen de evacuatie van de stad die gisteravond begon danig bemoeilijkte. Tegen de avond was de weg weer be rijdbaar. GENEVE Over de hele we reld zijn momenteel in 142 landen 55.396 gevallen bekend van mensen die lijden aan de aids. Dat heeft de Wereld Ge zondheidsorganisatie (WHO) gisteren in Genève bekendge maakt. In twintig landen zou de ziekte volgens officiële be richten nog niet voorkomen. Het hoogste aantal aidslijders is bekend in de Verenigde Sta ten (38.808). Daarop volgen Brazilië (1.695), Frankrijk (1.632), Oeganda (1.138) en Tanzania (1.130). In Nederland was op 1 juli van dit jaar bij 308 mensen officieel aids ge constateerd. DEN HAAG De naar schatting 1400 Tamil- vluchtelingen in Neder land wachten nog op werkelijke vrede in hun moederland Sri Lanka. Het geweld dat woensdag en gisteren de onderteke ning van het vredesver drag in Colombo bege leidde, weerhoudt hen er voorlopig nog van terug te keren. „Zo te zien is het voor ons in Sri Lanka nog steeds niet veilig. Elke dag vallen nog slachtoffers in conflicten met het leger en de Singha lese meerderheid. Zelfs pre mier Gandhi kreeg met een aanslag te maken. Maar ik ben niet pessimistisch. Als ook de Tamil Tijgers hun wapens neerleggen, ver wacht ik dat velen van ons uiteindelijk kunnen terug gaan", meldt een woord voerder van de Tamil- vluchtelingen. Van de 1400 Tamils in Ne derland hebben de afgelo pen jaren er slechts hon derdzestig een officiële vluchtelingenstatus gekre gen. Zij mogen, ongeacht de ontwikkelingen in Sri Lan ka, in ons land blijven wo nen. De overige asielzoekers hebben een beroepsprocedu re tegen hun uitzetting aan gespannen. Het ministerie van justitie verwacht echter niet, dat de Raad van State al binnenkort uitspraak in deze zaken kan doen. „Op zijn vroegst worden de eerste procedures in novem ber afgerond", meent een woordvoerder van het de partement. Volgens hem is nog niet te zeggen in hoe verre de recente ontwikke lingen op Sri Lanka de be slissing van de Raad van State beïnvloeden. „Wij zeg gen niet: ga nu maar gauw terug. De Tamils mogen in Nederland blijven tot de prodecure is afgerond. En hoe de Raad van State de si tuatie op het eiland tegen die tijd inschat, kunnen wij niet beoordelen". Rust Volgens Jan Nielen, bij de ontwikkelingsorganisatie „Cebemo" coördinator van projecten in India en Sri Lanka, is het nog allerminst zeker dat de rust op het eiland zal terugkeren. Het vredesakkoord dat de India se premier Rajiv Gandhi en president Jayewardene van Sri Lanka woensdag onder tekenden is namelijk niet al leen bij de burgerbevolking van Sri Lanka (Tamils èn Singhalezen) op weerstand gestuit, maar heeft tevens verdeeldheid gezaaid in re gering en het nationale leger van Sri Lanka. Nielen: „De aanslag gisteren op premier Gandhi is daar een duidelijk voorbeeld van. De Singhalezen vinden dat de Jayewardene te veel aan de eisen van de Tamils heeft toegegeven. Anderzijds heeft de grootste en meest militante organisatie, de Ta mil Tijgers van Tamil Eel- am, het akkoord nog steeds niet onderschreven". Jayewardene heeft niette min alles op alles gezet om een vreedzame oplossing voor het conflict te forceren. Daarbij heeft de president van Sri Lanka de krachtige steun gekregen van zijn noorderbuur Rajiv Gandhi, die de afgelopen week vrij wel dagelijks overleg voerde met Tamil-vertegenwoordi- gers in een poging ten min ste een staakt-het-vuren te bereiken. Deelstaat De vorming van een Tamil- deelstaat in het noorden en oosten van het eiland, met zekere autonome rechten, heeft de regering van Sri Lanka in het verleden altijd categorisch afgewezen. De Tamils willen een eigen staat, omdat ze het gevoel hebben door de overwegend Singhalese bevolking op vele terreinen achtergesteld te worden. De afgelopen vier jaar eiste de burgeroor log zesduizend doden. In april vond de laatste botsing plaats tussen het nationale leger van Sri Lanka en de Tamil-tijgers in het noorden. Bij deze „operatie bevrij ding" slaagde het leger er echter niet in het Tamil- verzet definitief de kop in te drukken. Nielen: „President Jayewar dene heeft blijkbaar gecon cludeerd dat een militaire oplossing van het conflict niet mogelijk is zonder grootschalig bloedvergieten onder de Tamil-burgerbe- volking. En dat zou interna tionaal natuurlijk nooit ge accepteerd worden. Zéker niet in India, want de vijftig miljoen Tamils in de zuide lijke deelstaat Tamil Nadu voelen zich nog steeds zeer verwant met hun geloofsge noten in Sri Lanka". Met het woensdag gesloten akkoord heeft Jayewardene dus een ommezwaai ge maakt. Gisteren liet de pre sident weten dat hij zelfs be reid is zijn politieke toe komst op het spel te zetten voor vrede in het land. Als het parlement van Sri Lan ka het akkoord niet met de vereiste tweederde meeder- heid goedkeurt, worden on verwijld nieuwe verkiezin gen uitgeschreven. Ook pre mier Rajiv Gandhi legt veel gewicht in de schaal. Giste ren bracht India driedui zend soldaten aan land, die in het noorden van Sri Lan ka op de naleving van het bestand moeten gaan toe zien. Daarmee dreigt Gan dhi in een zeer lastig parket te komen. Als de Tamils im mers hun wapens niet braaf afstaan, zal het Indiase leger buiten de eigen landsgren zen moeten optreden, met alle gevolgen van dien. Speelruimte In de huidige situatie heeft Gandhi nauwelijks speel ruimte om overwachte ont wikkelingen op te vangen, meent Nielen. Allereerst is zijn positie in eigen land als gevolg van allerlei corrup tieschandalen danig ver zwakt. Bij de laatste verkie zingen in de deelstaat Hary- ana traditioneel een bol werk van de regerende Con grespartij heeft Gandhi's partij vorige maand nog jammerlijk verloren. Daar komt nog bij dat de Indiase premier al jarenlang wor stelt met het probleem van de afscheidingsbeweging van de Sikhs. Evenals de Tamils in Sri Lanka willen zij op gewelddadige wijze Rajiv Gandhi gaf gisteren na zijn terugkeer in Delhi een pers conferentie over het vredesakkoord in Sri Lanka. Grijpend naar zijn linker schouder, zei de Indiase premier dat hij niet ernstig gewond is geraakt bij de aanslag die een erewacht-matroos gisteren op hem pleegde. een eigen autonome staat stichten. Nielen: „Gandhi kan niet op nog meer vrijheden voor de Tamils in Sri Lanka aan dringen, omdat hij dan met de Indiase Sikhs in het ge drang komt. Die zullen zeg gen: „Waarom sta je ons niet toe wat je in het buitenland notabene met veel pijn en moeite afdwingt"? Aan de andere kant zullen de vijftig miljoen Tamils in Zuid-In- dia gaan protesteren als Gandhi de Srilankaanse Ta mils in de steek laat. Ik denk dat hij al deze risico's wil lopen, omdat hij zijn ge zicht in eigen land wil red den. Een geslaagde vrede in Sri Lanka kan Gandhi im mers weer stevig in het za del brengen". Maar, haast Nielen te bena drukken, zo ver is het dus nog lang niet. Ook in prak tisch opzicht zijn met het huidige akkoord nog vele problemen op te lossen. Komt de strategisch en eco nomisch belangrijke haven Trinkomalee óók onder Ta- mil-bestuur? Wie zal de vre de in het gebied moeten handhaven als het Indiase leger zich weer terugtrekt? Hoe zullen de moslims en boeddhisten in oost Sri Lan ka reageren op de vorming van een Tamil-bestuur? De Cebemo-projectleider: „Het is te hopen dat alle partijen zich gaan realiseren dat uiteindelijk niemand bij een voortzetting van het conflict gebaat is. De econo mie is vooral in het noorden van Sri Lanka immers da nig ontwricht. De toeristen industrie is helemaal in el kaar geklapt. Zo lang er geen vrede is, kan daar wei nig aan verbeteren". PAUL KOOPMAN Erik Mortensen van Balmain is tevreden met zijn Gouden Vingerhoed. FOTO: AP Een heel fraaie, witzijden creatie, bedoeld voor de huwelijksdag, werd ontworpen door Paco Rabanna. PARIJS De Deense ontwerper Erik Morten sen, werkzaam voor het Franse modehuis Balmain heeft gisteren de Gouden Vingerhoed gewonnen met zijn wintercollectie 1987-1988. Verbazing, en enkele keer afgrijzen beheerste het mo de we reld je: iedereen ver wachtte dat de luid bejubelde nieuwkomer Christian La- croix met deze eer zou gaan FLIP ft W NOU »n>yl •tflfi IN/BBG UIT WflPöJ OP £EN CL£6EN twre. wrotr ik. stw» Nflcara. «jee sappen strijken. Mortensen nam het gouden kleinood in ont vangst uit handen van Ber- nadette Chirac, de vrouw van de Franse premier en een geregeld bezoekster van modeshows. Eerder die dag werd de serie van 24 modeshows, die deze week aan het oog van het se lecte publiek voorbij trok ken, besloten met de presentaties van Givenchy en Per Spook. De laatste vierde zijn tiende verjaardag als couturier met een sobere dagcollectie vol soepele pantalons en korte vestjes, maar zijn avondjur ken, allemaal zwart en wit, met grote tekeningen in lo vertje, stelden teleur. Given chy waagde zich dit jaar aan pittige, soms wat brutale cocktailjaponnetjes, nauws luitend met enorm grote, kleurige strikken. Maar het pubiek leek ook zeer ingeno men met Givenchy's strakke avondkleding van zwart flu weel en gepofte mouwen van zijde. GETUIGE OVER IRAN-CONTRASCHAND, VEE tl* Stie 1.2< WASHINGTON De e nu na laatste getuige in hoorzittingen over h 72! Irangate-schandaal, vroegere stafchef van IImi Witte Huis Donald Regs jjjj heeft gisteren verklaa gei dat president Reagan f VA telijk door Israël werd g dwongen met de gehein 2e wapenleveranties aan Iri gf akkoord te gaan. (gi Aa Regan verklaarde dat de vo malige veiligheidsadviseur 1 13 bert McFarlane, in juli 1985 pn Amerikaanse president op ze hoogte bracht van een Isra lisch plan voor wapenzendl gen aan Iran. Er werd volgj mi hem kort daarop een vergad Hi ring met de president aan vc wijd, maar die leidde niet een besluit. Reagan zou geu T( hebben, dat eerst duidelf moest zijn met wie er nu genlijk in Iran zaken werd VI gedaan. Enkele maanden lati8,1 in september, zou McFarla §!j een „verbijsterde" preside 7; hebben verteld dat de Isra b'r liërs uit eigen beweging 5 9; TOW-raketten naar Iran ha j|! den verscheept, in de hoop die leveranties de vrijlati pj van Amerikaanse gijzelaars re Libanon zou bespoedigen erop rekenend dat de Veren de Staten de voorraad wi t zouden aanvullen. Reagan zou echter niet mini PJ verbijsterd hebben gereagei toen hij vorig jaar novemj hoorde van het doorsluil van een deel van de winst de wapenleveranties naar Contra s in Nicaragua, weet dat de president film teur is geweest, maar ik 1 hem een Oscar geven, als het wel wist", zo concludeer Regan uit de reactie van president. (Van onze correspondent Bob van Huët) PARIJS „U bent mijn persoonlijke vriend. Re ken op mijn respect, waar dering en oprechte gene genheid". Met deze woor den verwelkomde Jacques Chirac Saddam Hoessein in 1975 in Parijs. De laat ste was toen nog vice- voorzitter van de Revolu tionaire Raad van Irak en feitelijke nummer twee van zijn land. Chirac was kort daarvoor door presi dent Giscard d'Estaing voor de eerste keer tot premier benoemd. De goede verstandhouding tussen beide mannen werd be klonken met een serie con tracten. Bagdad bestelde vanaf die dag steeds meer Frans wa pentuig. Bij de stad Tamouz werd een (later door Israël ge bombardeerde) Franse kern centrale gebouwd. Parijs kreeg in ruil langlopende contracten voor de afname van goedkope Iraakse olie. Zulks ging niet ten koste van de warme con tacten die Parijs onderhield met het bewind van de Iraan- se sjah Reza Pahlavi. Dank zij bemiddeling van Algerije le ken de grensgeschillen tussen Irak en Iran uitgepraat. De wortels van de huidige Frans-Iraanse spanningen lig gen in die periode, want de houding van Parijs veranderde niet toen Saddam Hoessein in november 1980 de nieuwe Isla mitische Republiek Iran bin nenviel. Steeds meer wapens werden naar Irak verscheept, dat zeker leek van een spoedi ge overwinning. Volgens Le Monde heeft Frankrijk tussen 1980 en 1982 meer dan 16 miljard verdiend aan de leve ring van onder meer Mirages, 155 mm-artillerie-geschut en Exocet-raketten. Ook onder de socialisten bleef Irak de „bevriende natie". Toen Iran de invallers terug sloeg bedacht de socialistische minister van Buitenlandse Za ken Claude Cheysson het ar gument dat „moest worden voorkomen dat de Perzen net als in het verleden naar het westen zouden optrekken". Aan Bagdad wérden op zeker moment zelfs vijf Super Eten- dard-jachtbommen werpers van de Franse marine uitge leend, die prompt werden in gezet voor een bombardement op het Iraanse olie-eiland Kharg. Terugslaan Via de Hezbollah, de pro- Iraanse shi'ieten in Libanon, sloegen de boze ayatollah's keihard terug. Achtenvijftig Franse militairen kwamen om het leven bij een kamikaze aanslag op het hoofdkwartier van de multinationale vredes macht in Beiroet. De Ameri kanen leden daarbij met twee honderdzestig doden nog zwaardere verliezen. Elf Fran sen werden door verschillende terroristische groeperingen in gijzeling genomen. Voornaam ste eis: onmiddellijk staken van de wapenexport naar Irak. Terwijl een volgende lading Exocet-raketten in Bagdad wordt afgeleverd opent minis ter Dumas (opvolger van Cheysson) onderhandelingen met Iran voor wat heet „nor malisering van de betrekk gen". Later zal blijken dat daarbij ook gaat om de le ring van granaten aan de a; tollah's. Maar dat schaw' wordt overschaduwd c Irangate, waarbij de Ame kaanse regering zich in de ni ten heeft gewerkt. Vlak vo de verkiezingen van 1986 v de Hezbollah de Franse gij! laars in Libanon echter n vrijlaten. De machthebbers Iran gokken op betere resul: ten met een nieuwe, rechi regering in Parijs. Presidi Mitterrand is in de ogen v de ayatollah's een „zionis met wie men zo mogelijk r minder op heeft dan meti pro-Iraakse Jacques Chirac. De premier weet wat er hem wordt verwacht wanni nog geen dag na zijn ajpi aanvaarding de eerste bo men ontploffen op de Cham Elysees. Dan volgt de terrei campagne die uiteindelijk i dertien mensen het leven k< De Franse geheime die DST rapporteert aan Chi dat ayatollah Khomeiny p soonlijk groen licht heeft ge ven voor de bomaanslagen, verdachte ambassadetolk 1 hid Gordji kan Chirac dan moeilijk laten gaan. De gezaghebbende Fra krant Le Monde stelde onlai dat een oplossing van de cr niet in zicht is zolang de Fr se wapenleveranties aan I doorgaan. Een probleem v de regering in Parijs is dat toch al niet sterke Franse port daarvan voor een deel afhankelijk is. Vele duizenden Fransen zijn wi zaam in de wapenindustrii ontslagen vlak voor de pi dentsverkiezingen van l! zijn ondenkbaar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1987 | | pagina 4