Kalodrama" eist andere ketels n Politie noemt fraude met creditcard nieuw fenomeen herdachte roofmoord vindt met moeite advocaat Frauderen was niet mogelijk bij Economische Zaken NNENLAND jleen reizende euter herenigd iet moeder Gelijke behandeling pensioendeelnemers Paspoort journaliste in Turkije ingehouden Gezinszorg: eigen bijdragen moet nog meer omhoog 2 Zwaargewonde ijf uur lekneld in utowrak Van een ANWB-lid wordt ook wel'ns wat gestolen. Maar financieel heeft hij dan ÏINj CcidócSouocmt VRI1DAG 31JUU 1987 PAGINA 3 DUDA Een driejarig Zwitsers jongetje t afgelopen woensdagavond door de oorwegpolitie alleen in de trein was aan troffen, is gisteren met zijn moeder here aar Peuter bleek die avond vanaf oerden alleen op reis te zijn. Treinreizi- rs hadden in die plaats een vrouw zien teli stappen die tot dan toe bij het jongetje i eló s geweest. De politie in het Limburgse ek kreeg in de nacht van woensdag op de c nderdag te maken met een overspannen 'jarige vrouw uit Ztlrich, die haar kind rijt was. Onder begeleiding van een me- werker van de Zwitserse ambasssade zijn neder en kind met het vliegtuig naar ritserland teruggereisd. ring erdi Speciale voorwaarden voor visum Suriname PARAMARIBO De Nederlandse am bassade in Paramaribo wil aanvragen voor visa sneller afhandelen. Er is de laatste tijd een enorme achter stand ontstaan en om die weg te werken zijn enkele specifieke maatregelen geno men. Zo moet in geval van een een pri- vébezoek of een bezoek voor medische behandeling het verblijf minimaal drie maanden duren. Van Surinamers die vanaf augustus een visumaanvraag in dienen moeten de referenten in Neder land zich in verbinding stellen met de vreemdelingendienst om na te gaan of de aanvrager in aanmerking komt voor tijdelijk verblijf. Daarna zal de visadienst in Den Haag beslissen over eventuele verstrekking van een visum. DEN HAAG Alle gepensioneerde deelne mers aan een pensioenregeling, ongeacht of zij tot aan hun pensioenleeftijd deelnemer bleven, worden vanaf 1 augustus gelijk be handeld in geval van toeslagen op ingegane pensioenen. Dit is één van de belangrijkste onderdelen van een wijziging in de pensi oenwetgeving die de gevolgen van de pensi oenbreuk verlicht. Voor mensen met zoge noemde „slapende pensioenrechten" (via een vroegere baan) gaat echter geen wette lijk voorschrift gelden tot gelijke behande ling. In de nieuwe wetgeving wordt het bo vendien mogelijk ingegane pensioenen die op het tijdstip van ingang 360 gulden of minder per jaar bedroegen, af te kopen. On der een aantal voorwaarden wordt het ook mogelijk pensioen af te kopen in verband met emigratie. Boete voor te traag rijden AMERSFOORT Op de rijksweg A 1 ter hoogte van Amersfoort is gisteren een 22-jarige automobilist uit West-Duitsland aangehou den, die met slechts veertig kilometer per uur over de weg reed. Na aanhouding bleek dat er geen enkele verklaring was voor het ge vaarlijke gedrag van de be stuurder. Vanwege de aard van de overtreding werd overleg gepleegd met de of ficier van justitie in Utrecht. Besloten werd om de man een boete van twee honderd gulden op te leg gen, die onmiddellijk moest worden betaald. Drank vaak oorzaak mishandeling DEN HAAG Dertig procent van de vrouwen mishandeling binnen het huwelijk vindt plaats na overmatig drankgebruik. Van alle vrouwen die na mishandeling door hun man het huis uitvluchten, noemt 45 procent de echt genoot een buitensporig drinker. Onderzoek dat het Nederlands instituut voor sociaal sexuologisch onderzoek (NISSO) in op dracht van WVC heeft ge daan, heeft dit uitgewezen. Het afgelopen jaar zijn cir ca 50.000 vrouwen door hun man met geweld beje gend. Da Ned mid VANDAAGi IN HET lEUWi gU HOOFDDORP „Voor endi mensen die een kantoor- n. baan hebben is het wel een tijdje vol te houden, maar hoe moet dat met mij? Ik kom net van m'n NTed werk' waar ik met koper, lood, zink en teer omga j, en allerlei troep op m'n le huid krijg. Dat gaat er al- leen met warm water co goed af. Laat staan dat ik |erde lucht wegkrijg van het r riool waar ik soms in werk. Als het zo door gaat, stink ik over een Jeweek of twee de buurt is I uit. Dan mag ik vast ook Pla niet meer bij m'n vrouw eld slapen. Ik ga straks maar exc met m'n badjas aan naar 3eP het gemeentehuis: vragen am of ik daar mag douchen". w Het is het verhaal van lood- gieter Ab Roso, voorzitter van ,en de vereniging van eigenaren- )re[ in de wijk Kalorama in •j Hoofddorp, waar het gemeen telijk gasbedrijf de onveilige dan verwarmingsketels in 110 stn nieuwe eengezinswoningen og heeft ontkoppeld. Gister- 0VE avond togen honderden be- ruj woners in een badjas naar het raadhuis om te protesteren te gen de situatie. Het probleem van het ontbre- ken van warm water wordt ^Hoor vrijwel alle wijkbewo- Hners aan den lijve ondervon- jMden, vooral door mensen met |Hvuil werk en door moeders [van jonge kinderen. Zo sleept mevrouw Bhagwandien uit de Bolstralaan met ketels water van haar gasfornuis naar de badkamer, waar ze haar drie maanden oude kind in bad doet. „Zo gaat het momenteel overal in de wijk. Net zo lang tot er ergens een ongeluk ge beurt met dat kokend hete water", zegt haar man Ali, re gisteraccountant. De wiik Kalorama, inmiddels door de bewoners omgedoopt tot Kalodrama, is pas een jaar oud en heeft een overwegend jonge bevolking. „Er zijn vrouwen bij die nu elk ogen blik kunnen bevallen. Zij hebben vanwege de kosten besloten niet in het zieken huis, maar thuis te bevallen. Zij makèn zich uiteraard zor gen nu warm water en ver warming ontbreken", zegt Bhagwandien. Misselijkheid Zorgen hebben de wijkbewo ners in feite al sinds septem ber vorig jaar, toen de eerste woningen werden opgeleverd. Kort daarna deden zich de eerste klachten voor, varië rend van moeheid, misselijk heid, uitdroging op de ogen tot ademhalingsmoeilijkhe den. Bovendien bleek de ver warmingscapaciteit volgens de berekeningen van een door de bewoners ingehuurd ingenieursbureau slechts de helft te zijn van wat een wo ning van déze grootte zou moeten hebben. Volgens het bureau kan de ketel „schade lijke gevolgen opleveren voor mens en dier". De huizen in de wijk hebben luchtverwarming. De verwar mingsketel is verbonden met €en lucht-unit, die ook voor ventilatie moet zorgen. De Verenigde Exploitanten van Gasbedrijven (VEG) lieten in november weten dat de ketel op zich deugt, maar dat de aannemer hem op een ver keerde manier heeft laten in stalleren. Nadat de aannemer wat veranderingen had aan gebracht, keurde de VEG in januari de ketels opnieuw af, omdat ze ongeveer vier maal de toegestane hoeveelheid gif tig koolmonoxide in de wo ning verspreidden. „Toen we in januari hoorden dat elders een gezin in een huis met luchtverwarming door koolmonoxide om het le ven was gekomen, zijn we flink geschrokken", zegt Bhagwandien die daarop voorzitter werd van een com missie die namens de bewo ners juridische stappen ging voorbereiden tegen gemeente, gasbedrijf, aannemer Muwi- Van Gent, VEG en het Ga rantiefonds Woningbouw. In mei liet Muwi-Van Gent de ketels opnieuw aanpassen, maar opnieuw niet volgens de normen van de VEG, die op nieuw een vernietigend rap port schreef. Het Hoofddorpse gasbedrijf eiste daarop dat de ketels moesten worden ver vangen, een eis waaraan door het Amersfoortse bedrijf geen gehoor wordt gegeven. De aannemer bestrijdt de bevin dingen van de VEG. De ont koppeling van de ketels was de laatste zet van de gemeen te. In de kou Inmiddels is de spanning in de wijk volgens Bhagwandien „om te snijden". „We nemen geen genoegen met lapmidde len en in Muwi-Van Gent hebben we geen vertrouwen meer. En de gemeente, die heeft ons tien maanden in de koolmonoxide laten stikken, nu laten ze ons stikken in de kou". Volgens de bewoners heeft de gemeente weinig reden de handen in onschuld te was sen. „Die wist waar ze aan be gon. De bestektekeningen voor onze huizen waren een Cvoor de aanvang van de w al bij de gemeente. Op dat moment wist men van de grote problemen met dezelfde ketels in een woonwijk in Zwanenburg dat ook onder deze gemeente ressorteert. Bovendien heeft een door de gemeente ingehuurd onder zoeksbureau reeds in april '86 de ketels afgekeurd. De ge meente deed niets". De Kalorama-affaire krijgt mogelijk ook een nationaal staartje. Bhagwandien en de zijnen hebben contact gelegd met wijken in Amersfoort, Hoorn, Amsterdam-Noord, Kerkrade, Alphen aan de Rijn, Zaandam en Almere, plaatsen waar vele honderden huizen zijn uitgerust met soortgelijke verwarmingssys temen. Ook in deze plaatsen blijkt men last van slecht functionerende, vrijwel iden tieke verwarmingssystemen te hebben. Het liefst zou Bhagwandien zien dat de gemeente de 3,5 ton bankgarantie van de aan nemer gebruikt om een begin te maken met de vervanging van de gewraakte ketels. „We hebben contacten met een be drijf dat morgen al kan begin nen; er kunnen vier ketels per dag worden geplaatst en als straks de bouwvakvakan tie voorbij is, gaat het nóg sneller". ARJEN VAN DER SAR (Vervolg van de voorpagina) DEN HAAG Ondanks de slechte opzet van de administratie bij het mi nisterie van economische zaken hebben de ambte naren nauwkeurig ge werkt, zo meent Moret en Limperg. Sjoemelen of frauderen door ambtena ren was volgens het ac countantsbureau ook bin nen deze „onvolkomen" opzet niet mogelijk. Die opzet was niet zo dat één ambtenaar uitgaven al leen kon doen. Hij of zij werd weer door anderen gecontroleerd, aldus Mo ret en Limperg. Volgens het accountantsbu reau is eind vorig jaar tijdens factfinding - de gerichte en diepgaande controle van de boekhouding - in de Tweede Kamer het beeld geschapen dat daaraan van alles schortte. Ook door Economische Zaken wordt dit tegengesproken. Volgens een woordvoerder waren de zaken op zich wel op orde, maar niet zo dat een ac countant vanuit zijn vakgebied daaraan een goedkeurende' verklaring kon geven. „Er was geen geld zoek, er waren ook geen gegevens zoek, maar we moesten onze „orde" anders organiseren. Dat hebben we gedaan en we verwachten dat ook de accountant dat volgens de regels vindt." Bij de ministeries in het alge meen schort het volgens het accountantsbureau op een aan tal punten aan financiële ver antwoording. De wetgeving zelf is onvolkomen. De aan dacht van de Tweede Kamer en binnen de departementen zelf is jarenlang onderbelicht geweest. Dat geldt niet alleen voor economische zaken maar ook voor andere departemen ten. Pas kort geleden is men zich hiervan bewust gewor den. Vanaf die tijd zijn alom acties op gang gekomen. DEN HAAG De Turks-Nederlandse journaliste Nihal van Deurzen-Dogan moet zich in de loop van de week in Ankara melden. Met dat doel is haar Turkse paspoort ingehouden waar door zij het land niet kan verlaten. De NOS-journaliste is gister middag vrijgelaten nadat zij een dag eerder was aangehouden door de politie in het Turkse Izmir. Nihal van Deurzen is in Izmir voor het maken van opnamen over het remigratieproject van het Nederlandse ministerie van sociale zaken voor het NOS-programma Paspoort. Zij is nu weer in de gelegenheid haar werk te doen. Volgens een woordvoerder van de NOS vond de arrestatie plaats op last van het Turkse ministerie van binnenlandse zaken. De reden van haar arrestatie is niet be kend. UTRECHT - De Centrale Raad voor Gezinsverzor ging is na ontvangst van de „officiële" brief over de extra bezuinigingen bij WVC in 1988 tot de „ont hutsende" conclusie geko-, men dat het eigenlijk niet om twee maar om drie be zuinigingsmaatregelen gaat en dat ook de maxi male eigen bijdrage om hoog moet. Vorige week werd al bekend dat hulp voor een periode kor ter dan drie maanden (op die voor bejaarden, gehandicapten en stervende patiënten na), niet meer zal worden gesubsi dieerd: de cliënten moeten dan zelf de kostprijs van gemid deld 35 gulden per uur beta len. Bovendien wordt de per week verschuldigde eigen bij drage omgezet in een maxima le eigen bijdrage per jaar, die al in het begin van de hulp verlening wordt geïnd. Maar volgens de raad gaat ook die maximale eigen bijdrage fors omhoog. Zonder dat in de circulaires aan de instellingen te vermelden heeft het minis terie namelijk ook de zoge noemde .jaardraagkracht" verhoogd via een wijziging in de daarvoor geldende tabellen. Voor gezinnen met kinderen loopt de verhoging van de maximale eigen bijdrage op van 13,3 procent voor de mini ma, die 170 in plaats van 150 gulden moeten gaan betalen, tot 40 procent voor de maxi ma, met uitschieters tot 52,2 procent. Is de gezinsverzorging korter dan een jaar, dan kun nen de percentages nog hoger uitvallen. Voor gezinnen zon der kinderen en alleenstaan den met een minimum-inko men gaat de maximale eigen bijdrage per jaar ook 13,3 pro cent omhoog. Bij wat hogere inkomens kan dat percentage oplopen tot 40 procent. 0QTWIJK Een 43-jari- inwoner van Zeewolde eeft na een ongeval bij ootwijk gisteren ruim vijf ir zwaargewond in zijn n trongelukte auto gelegen, bs tegen de ochtend werd et autowrak ontdekt door en automobilist. De inwoner an Zeewolde is door de randweer uit zijn auto be rijd. De man heeft een ge roken rug en is vanaf zijn liddel volledig verlamd. Hij naar een ziekenhuis in wolle overgebracht. Het on- eval gebeurde vermoedelijk oor aquaplaning. De wagen «ver de kop geslagen en- wam daarna terecht in de icht begroeide binnenberm. Auto's vakantie gangers terug MET ÉÉN KAART ƒ28.000 GESTOLEN AMERSFOORT De politie van Arnhem kwam deze week op het spoor van een grote fraude met creditcards American Express, Euro card, Visa, Diner s Club. Wat een onbenullig zaakje leek, groeide binnen enkele dagen uit tot een oplichtingszaak met meer dan zestig gedu peerden. Met één kaart was een bedrag van 28.000 gulden opgenomen. Maar volgens American Express valt het allemaal wel mee. Niettemin spreekt de politie van een nieuw fenomeen. Winkeliers gaan er voetstoots vanuit dat bezitters van de creditcard kredietwaardig zijn. Het tonen van de kaart is dan ook voldoende voor de aan koop van artikelen. „Het pro bleem is dat middenstanders lang niet altijd de lijsten met gestolen kaarten controleren. Ze vinden dat niet gepast. De klant is immers koning", con stateert woordvoerder Mans van de Arnhemse politie. De heer Blok van het onder- nemersverbond KNOV is het daar niet mee eens. „Onderne mers weten heel goed welke risico's eraan kleven als ze de lijsten niet goed nakijken. Maar als er een lange rij voor de kassa staat, dan kan er best wel eens iemand door de ma zen van het net glippen". De Arhemse politie heeft de oplossing voor het fraudepro bleem snel gevonden: legiti matieplicht; gewoon paspoort of rijbewijs laten zien. Maar daar voelt de heer H. Renfurn, Director Operations bij Ameri can Express, niets voor. Dat is helemaal niet nodig, zegt hij. „De beveiliging is voldoende.. Ik wil de uitspraak van de Arnhemse politie niet bagata- liseren, maar we hebben de zaak vrij goed onder controle. Wij weten wat er gaande is". Over de veiligheidssystemen, de kredietlimieten per winkel en het percentage fraudege vallen wil Renfurn niet te veel kwijt „Dan weten de frau deurs het ook en dat lijkt me niet goed", zegt hij. (ADVERTENTIE) »j IAASTRICHT Drie dvocaten hebben giste- i en geweigerd de ver- lachte van de roofmoord i ïp de 23-jarige Maastricht- S b pompbediende Lilian j ferheyde te verdedigen. Uiteindelijk is mr. M. Moszkowicz door de orde van advocaten bereid ge vonden de verdediging op zich te nemen. „Iedere verdachte heeft recht op verdediging", aldus Mosz kowicz. Een van de drie advocaten bracht persoonlijke reden te berde, de twee overigen stoelden hun weigering op het wrange karakter van het misdrijf. Dat heeft officier van justitie mr. J. Reintjes gisteren in Maastricht mee gedeeld. Ook een tweede - (NOLLEN verdachte - die inmiddels op vrije voeten is gesteld -, kon volgens Reintjes in eerste in stantie geen verdediger vin den. De vrouw werd vorige week donderdag tijdens haar werk. vermoord. De hiervan ver dachte Heerlenaar J.E. (28), een ex-collega van de pomp bediende, is gisteren na ver hoor door de rechter-com- missaris in bewaring gesteld. Hij heeft inmiddels bekend. De tweede verdachte, een 21-jarige Westduitser uit Dortmund, is vrijgelaten. Hij was niet verdacht van mede plichtigheid, hoogstens van heling, aldus Reintjes. Ook in het geval van de Westduitser weigerden drie advocaten, waarop mr. P. Douffet op verzoek de verde diging op zich nam. In de pi ketcommissie waarvan hij deel uitmaakt zal mr. Douf fet de weigering van zijn col- legaé aan de orde stellen. Volgens hem moet daarbij de vraag onder ogen worden ge zien of piket-advocaten wel of niet een zaak mogen wei geren. saw; K-V- Geen krant ontvangen Bet tussen 18.00 en 19.00 uur. zaterdags tussen 14.00 en 15.00 u telefoonnr.071-122248 en uw krant wordt nog dexeltde avond nabezorgd. Sl'ÏSi? Zulke dingen gebeuren, helaas ook op vakantie Maar met een teisverzekenng van de ANWB 1 komen de gevolgen u met duur te staan. Voor een premie van f 1.45 per persoon per dag heeft u al een polis met een bagagedekking tot I f 3.500.- per persoon. En eigen nsico hebt u nooit bt| de ANWB. Ous ook een klane schade wordt volledig vergoed. Helemaal 'rustgevend" werken onze aanvullende verzekenngen. Auto kapot? Vanaf f 1.10 per dag kunt u zich van een vervangende auto j verzekeren Neem geen onnodig I risico: ga nu naar uw ANWB- kamoor of bel Centrale Informatie Rasverzekenngsservice; 070-141430 Bi) de ANWB verzekert u zich van een goede verzekering. aN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1987 | | pagina 3