M Kerkelijke discussie over leken te beperkt Ccidóc Soman Buurman, maak er nul van kerk wereld lezers GEESTELIÏK LEVEN/OPINIE EeidócSourant GEVECHT OM DOMTOREN BUNA BESLIST HULPBISSCHOP LESCRAUWAET: Lidmaatschap Gereformeerden van GOS opnieuw bedreigd vyiï - beroepingen ji AVRO-plan kansloos lei ne 15 - iS VRIJDAG 31IULI1987 PAGIN, UTRECHT De strijd tussen de gemeente Utrecht en het rijk om het bezit van de Domtoren is na anderhalve eeuw in een beslissend stadium gekomen. Het ministerie van WVC heeft besloten zijn aandeel in de financiering van de toren over te dragen aan de gemeente, waarmee een aanzet lijkt te zijn gege ven voor een totale overdracht van de toren aan de gemeente. Keizer Napoleon bepaalde in 1811 dat de Dom rijkseigendom moest zijn en sindsdien heeft de gemeente Utrecht weliswaar het gebruiksrecht over de toren, maar niet meer het eigen domsrecht. „Op grond daarvan betaalden het rijk en de ge meente elk de helft van het onderhoud", zegt gemeente-ambte naar J. Zandwijk. „Maar WVC heeft besloten die betaling te staken. In plaats daarvan krijgt Utrecht nu een jaarlijks bedrag gestort in het gemeentefonds, waarvan het onderhoud van de toren betaald kan worden". Hoewel de gemeente dit in princi pe een goede regeling vindt, is ze het niet eens met de hoogte van het bedrag. „Die 118.000 gulden dekt wel de helft van het onderhoud", aldus Zandwijk, „maar niet de kosten van even tuele restauraties. Het college van b en W stuurt daarom bin nenkort een brief aan WVC met het voorstel nog eens te pra ten over de vergoeding en over het eigendomsrecht. Utrecht wil graag de Dom in bezit krijgen, maar dan moet het rijk wel over de brug komen". Het gebeurt vaak dat ik aan niets denk. Dat is al beter dan helemaal niet denken. Raymond Quenau LEUVEN/UTRECHT Hulpbisschop dr. J. Les- crauwaet van Haarlem die tot ieders en ook tot zijn eigen verwondering in oktober namens het Nederlandse episcopaat naar de bisschoppensy node over de rol van de leken in de rk kerk in Rome gaat, heeft dit nieuws uit de krant moe ten vernemen. „Officieel weet ik nog van niets en evenmin weet ik waarom mgr. Gijsen niet gaat" zegt hij vanuit Leuven waar hij in de zomer maanden een cursus ver zorgt voor Amerikaanse theologiestudenten. Wel was het hem bekend dat hij als vervanger was aange duid in het geval mgr. Gijsen niet naar Rome zou gaan. Deze heeft toen hij vorig jaar door het episcopaat werd aangewezen steeds een voor behoud gemaakt. Wat de uit eindelijke beweeegredenen voor de Limburgse prelaat zijn geweest om niet te gaan blijft in het duister. Noch over zijn afzien van deelna me aan de synode noch over de redenen daarvan wil het secretariaat in Roermond zich uitlaten. Het commen taar van het secretariaat luidt steevast: geen commentaar. Dat past in de lijn die mgr. Gijsen voor zich heeft geko zen toen hij vorig jaar werd afgevaardigd. Hij liet toen weten aan niets of niemand behalve de paus verantwoor ding te willen afleggen over zijn doen en laten. De Katho lieke Raad voor Kerk en Sa menleving, een orgaan van geleerde leken dat ooit werd opgericht om het episcopaat te adviseren, kreeg in het Mgr. J. Lescrauwaet voorjaar van de Limburgse bisschop te horen dat hij „geen tijd" had om de uit komsten van het grote con gres over de leken in het vooijaar in Tilburg te aanho ren. Mgr. Lescrauwaet is duidelijk tegemoetkomender, al is het maar in zijn contacten met de pers, maar wil zich nog niet uitlaten over zijn opvattingen en plannen ten aanzien van de synode zolang hij niet heeft gesproken met de ande re bisschoppen en over de re denen van bisschop Gijsen niet naar Rome te gaan. Half augustus wijdt het bisschop pencollege zijn vergadering aan de voorbereiding van de lekensynode. Een ding is duidelijk: Mgr. Lescrauwaet ziet zich als de representant van het Neder landse bisschoppencollege FOTO: DIJKSTRA wanneer hij naar Rome gaat, iets dat van zijn Limburgse collega niet gezegd kan wor den. Tegenover het officiële orgaan van de r.k.kerkpro vincie, 1-2-1, probeerde de Haarlemse hulpbisschop in een eerste reactie de ver wachtingen ten aanzien van de synode te temperen. Hij verwacht geen „schokkende resultaten". „Ook na de syno de zullen we in de kerk le ken en gewijden houden. Ook na de synode zullen we de spanning tussen hun bei der opdrachten houden, hun bereidheid tot samenwerking en de groei ook in hun taak verdeling". Werkdocument Dat is inderdaad niets te veel gezegd als men kennis neemt van de inhoud van het werk document („instrumentum laboris") dat het secretariaat van de bisschoppensynode eind april bij monde van de Vlaamse bisschop Jan Schot- te presenteerde. Het docu ment verschijnt volgende maand in een Nederlandse vertaling. Voor overmatig enthousiasme is geen enkele reden. In het stuk wordt zeer veel werk gemaakt van het onderscheid tussen leden van de clerus en gewone gelovi gen. Gewaakt moet worden voor het gevaar van de „cle- ricalisering van de leek". Dat betekent dat uitvoerig wordt aangegeven wat een leek niet mag binnen de kerk. Zijn taak ligt in de wereld, niet in de kerk, maar dat wordt niet verder uitgewerkt. Volgens dr. R. Huysmans, hoogleraar kerkelijk recht die zich uit voerig met het recht van de leek in de rk kerk heeft be zig gehouden, herhaalt het document slechts de summie re aanzetten die het tweede Vaticaanse Concilie over de leken heeft gegeven. Iets werkelijk nieuws dat de le ken, die nu op grote schaal in de plaatselijke kerk werk zaam zijn, een riem onder het hart zou kunnen steken, is er niet in te vinden. „De deel name van leken aan de be sluitvorming in de kerk vormt een probleem, waaro ver niets verrijkends wordt gezegd" aldus Huysmans. Het document bevestigt de tendens die in de rk kerk on der paus Johannes Paulus II steeds verder doorzet: de rol van de priester wordt weer versterkt, de positie van de leek die zeker in een kerk als de Nederlandse zo in belang is toegenomen, wordt afge zwakt. Het diakenambt waartoe het concilie destijds de mogelijkheid schiép met de bedoeling dat in dit ambt het dienstbare karakter van de kerk versterkt zou worden wordt nu plotse ling opgewaardeerd om de pastorale werker, die geen wijding ontvangt maar een „gewone" leek blijft, te we ren. Als de synode trouwens voor een belangrijke ophel dering kan zorgen dan is het wel op dit punt. Wordt de po sitie van de pastorale werker nu eindelijk geregeld - het kerkelijk wetboek opent daar namelijk uitdrukkelijk de mogelijkheid toe - of wordt die definitief teruggedraaid Vorig jaar stonden de bis schoppen op het punt de ta ken van de pastorale werkers in een apart statuut te rege len. Diezelfde secretaris van de bisschoppensynode, de Vlaming Jan Schotte, stak daar vorig jaar augustus een stokje voor. Hij reisde daar voor speciaal naar Neder land. Andere benadering Ook mgr. Lescrauwaet toont zich blijkens zijn opmerkin gen in 1-2-1 niet erg tevreden over het nu gepubliceerde werkdocument. Hij vindt dat de discussie over de taken van priesters en pastorale werk(st)ers te zeer gaat over de vraag, wat de laatsten niet mogen.,, Er is te weinig aan dacht voor de taken die pas torale werk(st)ers wel mogen vervullen en voor de wijze waarop hun werk dat van de priester kan aanvullen." Over de plaats van de vrouw in de kerk merkt hij op dat de bisschoppensynode over belangrijker zaken zou moe ten spreken dan de vraag, of vrouwen misdienaar mogen zijn. Uit deze opmerkingen is wel duidelijk dat de Haarlemse bisschop een andere benade ring voorstaat dan zijn Lim burgse collega. Er zijn nogal wat mensen in kerkelijk Ne derland die daar enige hoop uit putten. De vraag is echter of dat voor de besluitvorming op de komende synode veel uitmaakt. De voorzichtigheid waarmee hij opereert en de gelatenheid waarmee hij rea geert geven aan dat zijn speelruimte niet erg groot is. Die gelatenheid spreekt ook uit een opmerking over de nog jonge rol van de leek in de kerk. „We hebben zeker in het Westen - maar ook in het Oosten - een periode van eeuwen van een sterk cleri- cale kerk achter ons. Dat de leken eigenlijk het funda ment van de kerk vormen, heeft men aan het begin van deze eeuw naar boven moe ten brengen". Het werkdocu ment ziet heel duidelijk niet de leek als het fundament, maar de priester. De theoloog Haarsma heeft gezegd dat de synodevaders de moed zouden moeten op brengen het ongeïnspireerde stuk zouden moeten verwer pen. Hier lijkt echter bijzon der weinig kans op te be staan. Het westerse episco paat dat met dezelfde proble men worstelt - ook mgr. Les crauwaet signaleert dat in zijn reactie in 1-2-1, - heeft binnen de synode sterk aan belang ingeboet. Zij zijn niet langer de overheersende groep zoals ten tijde van het tweede Vaticaanse Concilie. Bovendien zijn er door de paus een groot aantal deelne mers benoemd die niet uit de nationale episcopaten afkom stig zijn. Voor zulke verras singen als die op het Tweede Vaticaanse Concilie waar hele documenten schema's geheten verworpen wer den die afkomstig waren uit de koker van de Curie be staat dan ook heel weinig aanleiding. Maar er is een nog veel belangrijkere reden waarom er "geen schokkende resultaten" te verwachten zijn. De synode is in de eerste plaats een consultatie, niet een forum dat zelf een beleid uitstippelt. Dat blijft voorbe houden aan paus en curie. PAUL VAN VELTHOVEN KAMPEN De Gereformeerde Oecumenische Synode (GOS) zal volgend jaar in Harare opnieuw moeten stemmen over een voorstel de Gereformeerde Kerken in Nederland uit de synode te verwijderen. Twee kerken, die zich al eerder hebben ingespannen om de gereformeerde kerken als lid te schrappen, de Orthodox Presbyterian Church uit de Verenig de Staten en de Gereformeerde Kerken van Nieuw-Zeeland, hebben het interimcomité (bestuur) van de GOS gevraagd een stemming over het lidmaatschap van de gereformeerde kerken voor te bereiden. Dat heeft dr. K. Runia, lid van het GOS-bestuur, desgevraagd bevestigd. Het bestuur heeft on langs in Genève vergaderd. Het lidmaatschap van de gereformeerde kerken, een van de oprichters van de GOS, waarbij ongeveer dertig calvinistische kerken zijn aangesloten, staat al jaren ter discussie. Diverse lidkerken hebben grote bezwaren tegen de houding van deze kerk tegenover homoseksualiteit en het gezag van de H. Schrift. Ook het lidmaatschap van de Wereldraad van Ker ken stuit op bezwaren. Drie jaar geleden in Chicago haalde een voorstel de gereformeerde kerken te verzoeken zich uit de GOS terug te trekken het net niet. De GOS riep toen de gereformeerde kerken op het pastoraal advies in te trekken waarin de plaatselijke kerken werd verzocht „de homofiele naaste te aanvaarden en homofiele gemeenteleden toe te la ten tot het avondmaal en de kerkelijke ambten". De gerefor meerde synode heeft vorig jaar deze oproep naast zich neer gelegd. De synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de enige andere kerk in Nederland die lid is van de GOS, heeft vorig jaar de uitspraak gedaan dat de gereformeerde kerken de GOS moeten verlaten. Indien dat niet gebeurt, is de kans groot dat de christelijke gereformeerden zelf uit de GOS stap- van voor ge pen. Ook andere kerken lidmaatschap van de zien te houden. ken overwegen bij*voortzetting gereformeerde kerken de GOS Pieter van Rossum van Pax Christi en Mient- Jan Faber van het Interkerkelijk Vredesbe raad boden gistermiddag aan de Westduitse ambassadeur Otto von der Gablentz een brief waarin zij er bij bondskanselier Helmut Kohl op aandringen akkoord te gaan met de ver wijdering van de 72 Persing 1-A raketten uit de Duitse Bondsrepubliek. „Buurman, maak er nul van", roept Faber vanaf een aanplak bord de Duitsers toe. Volgens het IKV zijn de Pershings het laatste obstakel voor een ak koord tussen de Verenigde Staten en de Sov jet-Unie over de ontmanteling van alle middel lange afstandswapens (de zogeheten dubbele nuloptie). Pax Christi en IKV tonen zich bezorgd dat juist de Bondsrepubliek, „die toch blijk heeft gegeven en geeft van de wil tot ontspanning", thans het NAVO-bondgenootschap onder druk zet door te pleiten voor handhaving van de Pershing 1-A raketten, waarvan de kern koppen Amerikaans eigendom zijn. West-Duitsland heeft tot nu toe geen afstand van die wapens willen doen zolang de Russen niet bereid zijn iets te doen aan het enorme overwicht van het Warschau-pact inzake de gewone, zogeheten conventionele, bewape ning. Anders dan de Fransen en de Engelsen bezitten de Westduitsers geen eigen kernwa pen voor de middellange afstand, waarmee zij het tekort inzake de conventionele bewape ning kunnen compenseren. FOTO: ANP Oud-opperrabbijn Vorst overleden ROTTERDAM De vroege re opperrabbijn van Rotter dam, Levi Vorst, is deze week in Herzlija in Israël overleden. Hij is 83 jaar ge worden. Vorst, die dinsdag overleed, werd op 8 oktober 1903 in Amsterdam geboren als zoon van een diamantbe werker. Reeds als elfjarige kwam hij in de voorberei dende klas van het Neder lands Israëlietisch Seminari um, het instituut waarmee hij zijn hele leven verbonden zou blijven, als student en als docent. Na de oorlog kwam Vorst uitgeput naar Rotter dam terug, waar hij de gees telijke leiding op zich nam van de gedecimeerde joodse gemeenschap in Rotterdam. Nederland** Hervormd* Kerk Beroepen te Harfsen mw. B. van den Brink, kandidaat te Groningen, Bedankt voor Hoogeveen, toezeg ging, C.J. Roosa te Hardenberg. Aangenomen naar Bergum, toezeg ging, G.l. Berkhof te Augustinusga, part-time. Bedankt voor Zwaag-Westeinde J.K. Vlasblom te Ommen. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Meeuwen M Mondria te Waardenburg. Reformatoriech-Evangelieche Ge meente Beroepen te Joure A. ten Napel, kandidaat te Urk, die dit beroeo heeft aangenomen. n h 3neven graag kort en luidelijk geschreven De edactie behoudt zich te» recht voor ingezou ten stukken te bekorten Luxe jacht (3) Het had wellicht geen kwaad gekund als er in het verhaal over de zogenaamde prins op het meest luxe schip ter we reld een kritische kantteke ning was geplaatst over de le venswijze van deze man. Het is toch onvoorstelbaar dat deze man, die overigens bewonde ring verdient voor de wijze waarop hij zijn kapitaal heeft vergaard, er per dag 40.000 gulden doorjaagt. G. Janssen, zoetermeer. Honds Honden zorgen voortdurend voor problemen. Of liever nog: hun baasjes doen dat. Nu lezen we weer dat de asiels overvol zitten, onder meer doordat er zoveel van die „dierenliefheb bers" zijn, die hun dier zomaar aan een boom binden of de straat op sturen als ze met va kantie gaan. Kan zoiets wor den voorkomen? Ja. Elke hond moet worden voorzien van een tatoeage, in het oor bijvoorbeeld, met een bijbeho rende code, via welk merkte ken (net als bij het kenteken van de auto) de baas heel makkelijk kan worden opge spoord. Bij verandering van eigenaar (verkoop, schenking e.d.) zou men dit moeten opge ven bij een rijksbureau, dat het hondenbestand in de com puter heeft staan. Ook andere hondenproblemen kan men op die manier aanpakken. Het la ten poepen op straat (buiten de goot) kan men dan terugdrin gen. Men zorgt er dan gewoon voor dat agenten hierop letten en overtreders beboeten. Het opgeven van een valse naam heeft dan geen zin meer. Zaak is wel, dat er forse boetes op komen. Ik denk aan duizend gulden voor het aan het lot overlaten van de hond en an dere vormen van mishande ling en honderd gulden voor het ontlasten van het dier op plaatsen anders dan de goot. Overigens: het strand is over dag taboe voor de hond, maar niettemin ziet men er toch veel honden. Sommige men sen trekken zich nergens iets van aan. Vooruitlopend op de door mij voorgestelde registra tie is hieraan het volgende te doen: de agent bekeurt de ei genaar, die natuurlijk geen geld heeft en een valse naam opgeeft. En dan komt de truc: de agent doet de hond een ste vige stalen band om de hals, waarop met grote letters de tekst staat „MIJN BAAS IS IN OVERTREDING". De baas kan zijn huisdier van deze (na tuurlijk niet knellende) band ontdoen door naar het bureau te gaan waar men over de sleutel beschikt. Tegen beta ling van pakweg vijftig piek wordt de band dan verwijderd. U ziet, wie zijn verstand ge bruikt, komt wel op een goed idee. Misschien kan de politiek hier iets mee doen. C. Bartels, KATWIJK. Gorbatsjov Wat moeten wij nu denken van de verrichtingen van de heer Gorbatsjov? Ikzelf word gedurig overweldigd door am- ivalente gevoelens. Enerzijds zou ik dolgraag willen geloven dat deze man het werkelijk goed meent en veel goede ver anderingen teweegbrengt, an- derszijds kan ik dat niet. Zo lang het aantal dissidenten die vastzitten nog een veelvoud is van hen die zijn vrijgelaten kèn ik er niet in geloven. Het gezicht naar buiten toe is wat opgevijzeld, maar veel meer kan ik er toch niet in zien. Te vrezen valt overigens dat, wanneer het Gorbatsjov-beleid werkelijk als revolutionair kan worden aangemerkt, dit gigantische tegenkrachten in het dogmatische Rusland te- weej zon< egbrengt. ider twijfe Krachten, die twijfel kijk maar naar Polen en zijn vrije vak bond tot een reactie kun nen leiden die een werkelijke doorbraak verder weg zou kunnen brengen dan ooit tevo ren. Kortom: iemand als Gor- batjov het voordeel van de twijfel gunnen zou een mooi gebaar zijn. Maar het zou te vens levensgevaarlijk zijn. G.B.J. Bokmans, LEIDSCHENDAM. Muziek op de kabel Nu wéér een muziekkanaal op de kabel. Wanneer blijven we nu eens verschoond van al de pulp die elke dag weer met bakken over ons wordt uitge stort. Eén muziekzender is toch wel voldoende. En men kan ons toch niet wijsmaken dat het ene muziekprogramma veel verschilt van het andere. Beter zou het zijn om in ver sneld tempo er voor te zorgen dat de Duitse zenders nu eens vlekkeloos op de buis kunnen verschijnen. Pas dan bewijst de kabel-tv door de diversiteit van de programma's zijn nut. Dat doet het met een extra muziekzender zeker niet. P. Mooiman, WASSENAAR. Rolluiken (3) Een goede zaak, dat de over heid eindelijk iets gaat doen aan die afschuwelijke rollui ken, die 's avonds bijna de ge hele binnenstad ontsieren. Toch is het vreemd dat die maatregel er nu pas komt. Al bij de plaatsing van het eerste rolluik kon worden gezien dat een en ander ontsierend zou werken. Wachten tot de laat ste winkel de gewraakte lui ken heeft aangebracht geeft andermaal aan dat de over heid niet adequaat reageert op bepaalde ontwikkelingen. Blijft over dat de overheid nu maar samen met de verzeke ringsmaatschappijen een op lossing voor de winkeliers moet zoeken. C. van Dijk, VOORBURG. DUD t al orw OVER twee dingen wordt in Nederland bij voortduring troff mopperd: het weer en de televisie. De kwalificatie „waar loos" ligt de klagers in de mond bestorven. Wat het -weer treft is daar weinig tegen in te brengen, maar wat de telt utap sie betreft ligt dat anders. Volgens velen wordt alleen eld as g< in Europa (met name in Engeland en Duitsland) op een soenlijke manier de tv-avond gevuld. Dat neerbuigende deel over de kwaliteit van het Hilversumse aanbod verdi op zijn minst enige nuancering. wer; Dede HET is bekend dat in het Gooi niet altijd even zorgvul ?itse met de beschikbare budgetten wordt omgesprongen en onder de beschermende vleugels van het traditionele roepbestel het heilige vuur bij sommige programmamaker gedoofd. Alleen als de dalende curve van het ledental de of B-status, en daarmee de zendtijd, in gevaar brengt, staat enige paniek en blijkt er voldoende creativiteit aai zig om agressieve wervingscampagnes te organiseren. Da allemaal waar, maar het blijft tevens een feit dat in Ned land te veel omroeporganisaties samen over te weinig mid len beschikken om hun informatieve en verstrooiende op een verantwoord niveau te vervullen. Dit gegeven en de omstandigheid dat satellieten en kal de buitenlandse concurrentie in de meeste huiskamers 1 ben gebracht, liggen ten grondslag aan de recente discuj over een herverkaveling van het vaderlandse omroepbi Er bestaat terecht zorg over een afkalving van de eigen turele identiteit als tv-kijkend Nederland massaal zou c schakelen naar de buitenlandse kanalen (wat overigens i niet gebeurt). Anderen vrezen het financiële bankroet v Hilversum, indien de adverteerders die nu nog met gho hand de STER-pot vullen op de commerciële satellietzend nel voor hetzelfde geld betere reclamewaar kunnen kopen. 1 laatste heeft natuurlijk alles met het eerste maken. een ma; MINISTER Brinkman van WVC heeft getracht in zijn n F^ dianota een organisatiemodel te schetsen waarmee de Ned J"81 landse omroep zijn concurrentiekracht kan behouden, wel zonder dat ons nationale culturele erfgoed wordt v jF kwanseld aan de commercie. De drie niet-geprofileerde o F lusi 'e rioi we gac roepen (AVRO, Veronica en TROS) toonden zich tot di_. echter niet happig om de hen toebedachte rol op een co jp mercieel pretnet te gaan spelen. Die weg naar een ander stel leek bij voorbaat een dood spoor te worden. AvRO-VOORZITTER Wallis de Vries probeert nu de i passé te doorbreken. Zijn omroep, die toch iets anders is i ujt tint dan Veronica en TROS, kiest voor privatisering in pla nje van commercialisering. Het voorstel om de reclamegeld sja die een eveneens geprivatiseerde STER binnenhaalt, exc me sief te benutten als financieringsbron van private omroep ^e\ ganisaties maakt echter geen enkele kans. Het CDA-kam 0f lid Beinema heeft er op gewezen dat het regeerakkoord w iswaar bepaalde mogelijkheden biedt voor een commerci Hel aanpak, maar zeker niet de ruimte die de AVRO-voorzit giet voor zijn eigen organisatie opeist. De PvdA-woordvoert de formuleerde het nog iets scherper: door alle reclafrieopbrer sten voor de geprivatiseerde omroep op te eisen wil lelj AVRO van twee walletjes eten. Dat zelfs de VVD, ondar, vei haar voorkeur voor een gecommercialiseerde omroepstn nie tuur constateert dat aan het plan de nodige haken en og het zitten, spreekt boekdelen. De AVRO-voorzitter gaat bovtav< dien voorbij aan de gevolgen voor de positie van de gedrul media. Zijn plan is politiek onhaalbaar. ger He DE BILT (KNMI) Het weerbeeld zal de komende da gen nog weinig verandering ondergaan. Randstoringen van een depressie bij IJsland ver oorzaken vandaag en ook mor gen nu en dan regen of motre gen. Morgen overdag is de kans op regen in het zuiden van het land groter dan in het noorden. Later op de dag zijn morgen enkele opklaringen mogelijk, het eerst in het noor den van het land. De komende nacht is de minimumtempera tuur ongeveer 15 graden. Mor genmiddag wordt het onge veer 18 graden. De wind waait uit het westen en zal meest matig zijn, kracht 4. Aan de kust echter moet enige tijd op een krachtige wind worden gerekend, kracht 6. Weersvooruitzichten voor di verse europese landen, geldig voor zaterdag en zondag: Zuid-Scandivavië: Half tot zwaar bewolkt en perioden met regen. Middagtempera- tuur ongeveer 17 graden. Britse eilanden: Half tot zwaar bewolkt en vooral in Schot land regen. Middagtempera- tuur van 16 in Schotland tot 22 in de omgeving van Londen. Benelux: Half tot zwaar be wolkt met vooral in Nederland nu en dan regen. Middagtem- peratuur van 17 aan zee tot 21 in het binnenland. Duitsland: In het noorden midden nu en dan regen, het zuiden overwegend dra Middagtemperatuur 18 in i noorden tot 24 graden in zuiden. Frankrijk: Droog en flinke rioden met zon. Middagtemj ratuur van 20 aan de kan; kust tot 30 graden aan de vièra. Alpengebied: Droog en flinl perioden met zon. Middagte peratuur ongeveer 26 gradë Portugal en Spanje: Zonnigi warm. Middagtemperatuur tot 35 graden. Italië en Joegoslavische ku Zonnig. Middagtemperatu 0' ongeveer 29 graden i WEERRAPPORT HEDENMORGEN Weer Max Min Amsterdam 20 13 De Bilt motregen 19 13 Eelde zw.bew. 17 12 Eindhoven 19 12 Den Helder 18 14 Rotterdam motregen 18 12 Twente motregen 18 12 Vlissingen regen 18 15 Zd. Limburg zw bew. 18 12 Aberdeen regen 18 13 Athene onbew. 21 Barcelona 27 17 Berlijn 23 13 Bordeaux l.bew. 21 15 Brussel 20 14 Dublin motregen 19 15 Frankfort zw.bew. 22 13 Genève 21 12„ Helsinki 18 8 Innsbruck zw.bew. 20 13 Klagenfurt regen 25 Kopenhagen zw bew. 14 10 - Lissabon 27 19 1 bew 22 13 19 14 Luxemburg 18 10 Madrid onbew 29 12 Malaga onbew. 37 o Mallorca motregen 30 19 Malta onbew. 29 2 Moskou 16 11 München 22 11 Nice 25 18 Oslo 16 11 Parijs 20 13 Rome 28 22 Split l.bew. 31 20 Stockholm zw.bew. 20 12 Warschau regen 23 14 Wenen regen 27 16 Zurich l.bew. 21 12 Casablanca zw.bew. 25 20 Cyprus onbew. 31 22 Istanbul onbew. 28 19 Las Palmas 26 21 Beiroet niet ontv. Tel-Aviv l.bew. 26 Sc 1! 11 i d' Stort uw bijdrage op postgiro 50500 of bankgiro 70.70.70.929 I Nederlandse Stichting voor Leprabestrijding/Amsterdam 'Laat lepra ook jóu een zorg zijn'. Mbautsu'aat 135.1097 dn Amsterdam. Tel. 020-93 89 73

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1987 | | pagina 2