on welzijnswerk Ook besnoeiing Kleintjes Wolters Samsom wint strijd om Kluwer FRANS SMALDEEL OP WEG NAAR HORMOEZ anisatie bij Economische Zaken bijna afgerond Cursussen '87 Groot Chinees Staatscircus DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Fietser verongelukt Eén op drie Nederlanders tegen fooien an Dijk ondigt ïonmaatregel oor twee tar aan Boeing stort op snelweg: 46 doden Zwarte Grenadier rpers mogen „VS bemoeien zich met Krim-Tataren" in zwembad DIREKT UJT PEKING parkeerterrein Groenoord Hallen HET WEER Nieuwkoopse vandalen aangehouden (ADVERTENTIE) Zaterdag 15 augustus bij deze krant de special AMSTERDAM Eeén op de drie Nederlanders vindt dat fooien moeten worden afgeschaft. Deze groep vindt het elke keer weer vervelend om in ca- fé's, restaurants, taxi's of bij de kapper een extraatje te geven. Vrouwen vinden dat nog onplezieriger dan mannen en ouderen weer meer dan jongeren. Uit een onderzoek van het Nipo blijkt dat 37% vrijwel nooit een fooi geeft. Daar entegen vindt 25% het juist leuk om een tip te geven, ook als die officieel al in de priis is berekend. Over het algemeen geven men sen die VVD en D66 stem men iets meer fooien van degenen die kiezen voor PvdA of CDA: 34/33% te genover 22%. Ongeveer 40% van de bevolking staat absoluut onverschil lig tegenover fooien. Ne derland heeft daarmee een afwijkende opstelling te genover dit fenomeen ver geleken bij de Verenigde Staten, waar fooien zeer gebruikelijk zijn, en Ja pan, waar het juist zeer ongebruikelijk is. AUTOVERHUUR F. PRANGERS Verhuur van luxe auto's en per- sonenbusjes vanaf 30.- p.dag. HOOFDSTRAAT 104 - LEIDERDORP Tel. 071-894040 In de nacht en ochtend af en toe regen, later enkele opkla ringen. Minimumtemperatuur omstreeks 15 en middagtempe- ratuur ongeveer 18 graden. Krachtige westenwind. Zon op: 05.59, onder: 21.32; hoog water Scheveningen: 07.47 en 20.12, laag water: 03.43 en 15.49. (ADVERTENTIE) 0omunt Vrijdag 31 juli 1987 78e jaargang no. 23871 Uitgave Westerpers, behorende tot Sijthoff Pers, Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel. 071-122244. Voor abonnementen; 071-313677. Giro 103003. Bank: Amro-Bank N.V. Leiden. Directeur-hoofdredacteur IJ. Hallewas, Chef-redacteur Wim Buijteweg. Abonnementen (incl. 6% BTW) per maand f. 23,04 (aut. beta ling), kwartaal f. 68,93, jaar f. 262,35. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00-19.00 uur, zaterdag 14.00-15.00 uur tel. 071-122248. Advertenties: (excl.6% BTW)f. 0,64 per mm, kleintjes f. 0,45 per mm. Ixsse nummers 1.1,10. AMSTERDAM Wolters Samsom als overwinnaar in de strijd om collega-uit gever Kluwer uit de bus gekomen. Vanmorgen maakte de opgeluchte mr. J. Alberdingk Thijm, be stuursvoorzitter van Klu wer, in Amsterdam be kend dat Wolters in de aanmeldingstermijn die gistermiddag om drie uur afliep en door aankopen op de effectenbeurs de zeggenschap over de meerderheid van het ge wone aandelenkapitaal Kluwer heeft verworven. De voorgenomen fusie tussen de twee ondernemingen kan derhalve tot stand worden ge bracht. Binnenkort zal de naam van Wolters Samsom Groep worden gewijzigd in Wolters Kluwer. Alberdingk Thijm maakte be kend dat er tussen de 50 en 51 procent van de aandelen Klu wer aan de beoogde fusiepart ner Wolters zijn aangeboden en dat Wolters, in de zeker heid een meerderheid te bezit ten, het bod gestand doet. Naar schatting kost het opkopen van de aandelen Kluwer Wol ters ongeveer 570 miljoen gul den. Alberdingk Thijm houdt er rekening mee dat de ko mende dagen nog meer aande len aan Wolters zullen worden aangeboden. Er zijn nog aan deelhouders op vakantie en bovendien verwacht hij dat degenen die hun aandelen aan Elsevier wilden aanbieden, nu alsnog voor Wolters zullen kiezen omdat Elsevier geen meerderheid van de Kluwer- aandelen meer kan verwer ven. Naar schatting zweeft er nog ruim vijftien procent aan delen boven de markt. Else vier zou momenteel ongeveer 35 procent van de Kluwer- stukken in zijn bezit hebben. Chinees diploma acupunctuur voor Hollandse artsen GRONINGEN Zestien Ne- derlandse huisartsen en een kaakchirurg hebben vandaag via de universiteit van Gro ningen het diploma acupunc tuur van de universiteit van het Chinese Shanghai in de wacht gesleept. De achttien gediplomeerden zijn de eersten die de cursus van het Hwa To Centre aan de Groningse uni versiteit hebben gevolgd. Dit centrum komt voor uit de in tensieve samenwerking tussen de universiteit van Groningen en die van Shanghai. Het ver zorgt zes weken durende cur sussen, waarin de nadruk ligt op pijnbestrijding. Al jaren beweert een bekende Nederlandse, inmid dels al honderd jaar oude, kruidenier dat hij „zo goed op de kleintjes past". Dat hij het daarbij ze ker niet over een kindercrèche heeft, is duidelijk. Alleen wie de Leidse Courant leest, zou door het woord „Kleintjes" toch lichtelijk in verwarring kunnen worden gebracht. Onze krant publiceert immers al sinds jaar en dag de „Kleintjes": de ru brieksadvertenties, waarin van alles wordt gevraagd en aangeboden. Van het kleinste muziekinstrument tot het grootste „kast van een huis" kan via de meest uiteenlopende rubrieken worden ge- of ver kocht. En wat te denken van de woningmarkt? Misschien hebt u de Leidse Courant daarvoor wel los gekocht? Wij wensen u snel een goed onderdak en dan meteen een (proef-)abonnement toe. De Leidse Courant wil ik best twee weken proberen. Gratis en geheel vrijblijvend. Naam: Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Telefoon (voor controle bezorging): In een open envelop zonder postzegel opsturen naar de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag. N B. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement wor den geweigerd. ten tot Prinsjesdag, de der de dinsdag van september, wanneer de rijksbegroting voor volgend jaar wordt ge publiceerd. „Ik kan me voorstellen dat de bewinds lieden van te voren de be trokkenen inlichten dat zij bezuinigingen overwegen. DEN HAAG Na de plannen van staatsse cretaris Dees om de subsidie voor kortlo pende gezinshulp en voor herstellingsoorden aan te pakken en na de aankondiging dat de bijdrage van WVC aan het onderwijs voor kansarme kinderen wordt stopgezet, heeft minister Brinkman plannen bekend ge maakt te snoeien in de subsidie voor het wel zijnswerk bij gemeenten en provincies. De rijks bijdrage wordt volgend jaar met 30 miljoen gul- den en in 1989 met 40 miljoen verminderd. Van die kortingen krij gen de gemeenten ove rigens een deel terug. Minister Brinkman kondigt zijn bezuinigingen aan in brieven aan alle gemeenten en provincies en aan de Tweede Kamer. Het wel zijnswerk moet volgens Brinkman een veer laten, omdat de uitgaven voor be jaarden, gehandicapten, verzetsslachtoffers en sport en cultuur moeten worden ontzien. De maatregel bete kent dat er minder geld be schikbaar komt voor biblio theken, club- en buurthuis werk, kinderopvang, op bouwwerk, e.d. Brinkman wil, zoals be kend, 49 miljoen gulden be zuinigen op de gezinszorg, 26 miljoen door het sluiten van de herstellingsoorden en 14 miljoen door niet meer bij te dragen aan het onderwijsvoorrangsbeleid. Hij zegt de plannen nu al bekend te hebben gemaakt om de betrokkenen hiermee rekening te laten houden bij het opstellen van hun be grotingen. Hij wijst hen op de „grote waarschijnlijkheid van genoemde bezuini gingsmaatregelen". Hij sluit zelfs verdere maatregelen niet uit. Kamervoorzitter Dolman vindt het „een merkwaardi ge procedure". Hij is van mening dat Brinkman en Dees hadden moeten wach- Dit gaat echter veel verder, dit zijn genomen besluiten. Als alle ministeries zo te werk zouden gaan, kunnen ze hun begrotingen net zo goed half juni al indienen, in plaats van op Prinsjes dag". Pag. 3: Gezinszorg: eigen bijdragen moet nog meer omhoog; pag. 9: Gevolgen voor onderwijsproject Leiden nog niet bekend WASHINGTON Vanuit Toulon is gisteren de Franse Middellandse-zee- vloot vertrokken, met als bestemming de Straat van Hormoez. Volgens pre mier Chirac zal het smal deel de Franse belangen in de Perzische Golf gaan verdedigen. „We hebben geen agressieve bedoelin gen, maar we laten ook niet met ons sollen", aldus Chirac. Een helikopter van de Ameri kaanse marine is gisteren tij dens een vlucht boven dè Per zische Golf verongelukt. Het toestel stortte in de buurt van Bahrein in zee, toen de piloot op het vliegdekschip USS La- Salle trachtte te landen. Eén bemanningslid kwam om het leven en drie anderen worden nog vermist. Het Amerikaanse ministerie van defensie legde er de nadruk op dat de trans porthelikopter niet werd aan gevallen. Het helikopter-onge luk is de tweede tegenslag voor de Amerikaanse marine in het Golfgebied, nadat de tanker „Bridgetop" vorige week op een mijn was gelopen. Pag.4: Wapenleveranties aan Irak gaan Frankrijk opbre ken. BIJLAGE BIJ UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS.MUZIEK THEATER. RECREATIE. EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA Een Rode Kruismedewerker houdt een van de vier paarden vast, die op miraculeuze wijze levend uit een neergestorte Boeing 337 tevoorschijn kwam. Het toestel stortte gisteren, vermoedelijk na kortsluiting, neer op een acht-baans snelweg in Brazilië en ramde daar tientallen auto's, een huis en een wegrestaurant. Daarbij kwamen in to taal 46 mensen, onder wie bemanningsle den, passagiers en automobilisten om het leven. FOTO: AP De 17-jarige Richard Stokes is de eerste zwarte, die is opgeno men in het Britse elitekorps Grenadiers. Stokes werd na zijn op leiding beëdigd, nadat prins Charles het gebrek aan zwarte men sen in het elitekorps had gehekeld. FOTO: AP VROUWEN: NAFLUITEN GEEN COMPLIMENT NEW YORK Een onder zoek in de VS heeft uitgewe zen dat 85% van de vrouwen zich niet beledigd voelt als zij op straat door mannen worden nagefloten. Maar 63% ervaart het zeker niet als een compliment. Het on derzoek van de Women's Day Magazine bracht verder aan het licht dat Ameri kaanse vrouwen het niet no dig vinden over hun leeftijd te jokken. Zij zijn ervan overtuigd dat jeugd niet het enige middel is om een man te boeien. FOTO: EPA (Van onze parlementaire redactie) HAAG De reor- van de admini- van het ministerie economische zaken is afgerond. Verwacht dat nop voor het eind van dit jaar een goedkeurende accoun tantsverklaring over 1986 kan worden afgegeven. Dit constateert het accoun tantsbureau Moret en Lim- perg, dat de jaarrekening over 1986 heeft gecontroleerd. Ont vangsten en uitgaven zullen in H* tooVnrrict inict *»r» worden verantwoord, ver wachten de accountants. Een aantal zaken moet echter nog wel worden verbeterd. Volgens het bureau heeft de administratieve organisatie van het ministerie van econo mische zaken vorig jaar veel te wensen overgelaten. Het ont brak er aan organisatiesche- en werkinstructies. Ambtena ren werkten daarom maar naar eigen inzicht en ervaring. Minister De Korte gaf het bu reau vorig jaar de opdracht versneld de problemen rond de administratieve organisatie en de interne controle op zijn departement op te lossen. Tij- ring van de Tweede Kamer was gebleken dat er over de jaren 1978 tot en met 1981 geen door de accountants goedgekeurde jaarrekeningen bestonden. Van veel regelingen van het ministerie was niet duidelijk waarvoor ze dienden. Voor veel regelingen ook ontbraken criteria. Dossiers waren moei lijk te vinden en onduidelijk was of het om subsidies, ga ranties of leningen ging. Inter ne controle erop was er niet of nauwelijks. Pag. 3: Frauderen was niet mogelijk bij Economische MOSKOU Het ministerie van buitenlandse zaken in de Sovjet-Unie heeft de Verenigde Staten er giste ren van beschuldigd zich te mengen in het interne probleem rond de Krim-Tataren. Het ministerie zou bewijzen hebben dat Amerikaanse stafleden contact onderhouden met de „meest extremistische" verte genwoordigers van de Tataren en hen zouden aan zetten tot „anti-sociale" acties. De woordvoerder van de Amerikaanse ambassade, Jaroslaw Verner, wees de beschuldigingen af als „absurd", hoewel hij er aan toevoegde dat het niet illegaal is als Amerikaanse di plomaten contact hebben met Sovjet-burgers. De Sovjet-autoriteiten verboden gisteren een demonstra tie van ongeveer achthonderd Tataren in het cen trum van de stad. EN HAAG Minister an Dijk van binnenland- t zaken zal binnen af- enbare tijd de loonmaat- :gel voor ambtenaren ior de jaren 87' en '88 te men, bekendmaken. Hij gt dit in een brief aan Tweede Kamer waarin ij verslag doet van het ïlangs mislukte arbeids- >orwaarden- werkgele- inheidsbeleid. an het pakket zal in elk ge- 1 een vut-maatregel deel uit- aken. Van Dijk laat in de ief weten de tijdelijke maat- gel van een jaar uit te brei- n tot drie jaar ilgens de bewindsman is de sterende ruimte voor '87 en afzonderlijk zodanig van ivang dat het alleen maar ivol kan zijn die bedragen te mbfheren. Op die manier ordt volgens de minister bo- indien voorkomen dat het 'erleg over '88 pas wordt af sloten nadat het jaar een eel eind is gevorderd. GRATIS ELKE WOENSDAG DE NIEUWKOOP Drie Nieuwkopers tussen de 19 en 22 jaar zijn deze-week door de politie aangehouden. Zij hebben in de nacht van 19 op 20 juli een buitenlamp en de ruit van de toegangsdeur van het politiebureau aan de Roerdomplaan in Nieuwkoop vernield. De daders hebben bovendien bekend ook andere vernielingen en vijf inbraken in Nieuwkoop ge pleegd te hebben. Bij één van de Nieuwkopers thuis werden een cassettedeck, een versterker en een stereocombinatie ge vonden. De spullen waren gestolen bij jeugdsociëteit Open Huis, het verenigingsgebouw Eensgezind en basisschool De Overtocht. ALPHEN AAN DEN RIJN Een 40-jarige man uit Alphen aan den Rijn is gisteravond om half elf overleden na een ongeluk op de Planetensingel. De Alphenaar reed op de fiets in de richting van de President Kennedylaan. Hij moest uitwijken voor een paar geparkeerde auto's. Uit tegenovergestelde richting kwam een auto, bestuurd door een 25-jarige Alphenaar. De auto botste frontaal op de fietser. De man werd naar het Rijnoordziekenhuis vervoerd waar hij later aan zijn verwondingen overleed. De be stuurder van de auto reed onverzekerd rond en had te veel alco hol gedronken. De Alphense politie wilde vanochtend de naam van de verongelukte Alphenaar niet vrijgeven omdat nog niet alle familie is ingelicht. De bewoners van de wijk in Hoofddorp, die sinds twee da- zonder verwarming en warm water zit- mogen van de gemeente voorlopig ge- maken van de douches in het plaatse zwembad. Het Amersfoortse bouwbe- ^fif Muwi-Van Gent dat het inmiddels jesloten ondeugdelijke verwarmings- steem heeft geïnstalleerd in de woningen, [)Q aait voorlopig op voor de kosten. De be- zijn maar matig tevreden met de omdat het zwembad bijna RS derhalve kilometer van de wijk is ver- NT jderd. Bovendien zijn de bewoners ge- aan de openingstijden van het bad. 3: „Kalodrama" eist andere ketels

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1987 | | pagina 1