John Suchet: eerste Europese nieuws-ster QeidóaQowtariL 4 Satelliet-TV RADIO/TELEVISIE Super Channel vanaf oktober geen 24 uur meer in de lucht SUPER CHANNEL NIEUWS ALS ENGELSE LES ïederland ie j Duitsland ^ngejantT j TV-Morgen VRIJDAG 31 JULI 1987 PAGI] „Minjon magazine" over literatuur-maffia HILVERSUM Mandarijnen in de kunst is een bekend ver schijnsel, maar bestaat er nu ook zoiets als een machtscen trum in de Nederlandse lite raire wereld, is er ook in die kring sprake van een soort van maffia? Die vraag komt - onder meer - aan de orde in het culturele „Minjon magazi ne". dat dinsdag (Ned. 1 om 18.00 uur) door de AVRO wordt uitgezonden. Dr. A. Korteweg, directeur van het Letterkundig museum in Den Haag, gaat nader in op deze kwestie die hem door de jon gerenomroep van de AVRO wordt voorgelegd. Ook dit keer wordt het „Minjon-maga- zine" onder leiding van eind redacteur Frans van Houtert, gemaakt door jongeren tussen de vijftien en vijfentwintig jaar, die dit seizoen niet alleen de ideeën voor een televisie programma hebben aangedra gen. maar ook zelf voor het ca merawerk en de regie zorgen. In het magazine dat de Minjo- ners op het scherm brengen, hebben zij de Amsterdamse kunstenaarssociëteit Arti et Amicitiae tot hun thuishaven gekozen. Vanuit de sociëteit brengen zij een gevarieerd cul tureel programma, waarin ook ruimte is voor het Franse chanson en het Victoriaanse lied, beide genres worden door Minjonners ten gehore ge bracht. De voorzitter van het sociëteitsbestuur, de heer W. Gorter, praat over het aan staand jubileum van Arti en tenslotte brengt Minjon een re portage over de manier, waar op een jonge musicus - in dit geval de Amsterdammer Franc auf dem Brinke - eind examen heeft gedaan aan het Rotterdams conservatorium. I Voor dit examen moest hij een concert organiseren. Hoe hem dit, met assistentie van o.a. Thijs van Leer. is gelukt, is in „Minjon magazine" te zien. ggif Dr. Anton Korteweg. Dagelijkse actualiteitenrubriek op televisie gaat niet door HILVERSUM Het gezamenlijke plan van AVRO, TROS en VOO om vanaf april 1988 da gelijks een actualiteitenrubriek op het tweede televisie-net te brengen, gaat niet door Spel breker is Veronica, die zegt niet genoeg finan ciële middelen te hebben om zo'n rubriek twee maal per week te verzorgen. Het idee voor een horizontaal geprogrammeer de actualiteitenrubriek, die zes dagen per week wordt uitgezonden, werd geboren nadat de plannen waren ontwikkeld om TROS, AVRO en VOO in het nieuwe uitzendschema Neder land 2 toe te wijzen. Dat de VOO uit de boot is gevallen, wil niet zeggen dat ook TROS en AVRO van de plannen afwijken. Volgens AVRO-directeur Wibo van de Linde worden „Televizier Magazine" en „Aktua-tv" op de vaste avonden van beide omroepen op onge veer dezelfde tijd uitgezonden. Barbara Streisand wordt herhaald HILVERSUM Het muziekprogramma rond Barbara Strei sand, 'One Voice', dat de TROS onlangs heeft uitgezonden, wordt herhaald. Vol gens een woordvoer ster gebeurt dat „om dat er zo'n grote be langstelling voor was". De show scoorde een kijkdichtheid van 14% en werd gewaar deerd met een 7,3. De herhaling vindt plaats op 24 augustus. ■AMSTERDAM Vanaf oktober gaan er een aantal wijzi gingen plaatsvinden binnen de Music Box-programmering op Super Channel. Zo krijgt Music Box er overdag een ex tra uur bij. Na het populaire „Countdown", dat nu nog da gelijks het muziek-gedeelte van Super Channel afsluit, volgt vanaf oktober het door Amanda Redington gepresen teerde „Super Sonic". Tot deze verandering is besloten om dat uit de kijkcijfers is gebleken dat tussen vier uur 's mid dags en zeven uur 's avonds meer jongeren dan ouderen naar Super Channel kijken. De nacht-programmering wordt echter ingekort. Vanaf oktober zal nog slechts tot half vier worden uitgezonden inplaats van zeven uur. Deze verandering heeft te maken met het feit dat relatief weinig mensen tussen half vier en zeven uur 's nachts naar Music Box kijken. Het geld dat voor deze uitzenduren nodig is, zal vanaf oktober worden gebruikt om meer nieuwe pro- dukties op Super Channel te brengen. Zij zullen overdag worden uitgezonden. Vijfhonderd heer Willem Wever" HILVERSUM Donder- dag 3 september viert de NCRV-radio de vijfhon derdste uitzending van het programma „Wie weet waar Willem Wever woont" met een extra lan ge aflevering. Presentato ren Dik Bikker en Carla Jansen zullen de vaste luis teraars bijna twee uur aan het toetsel kluisteren. En kele vaste antwoordgevers zoals de Neerlandicus Arie Nijhoff en de bioloog Jaap Kruizinga zijn voor deze gegelegenheid in de studio aanwezig om vragen te be antwoorden. LONDEN „Ik had het wel stilletjes gehoopt, maar nooit gedacht dat het Super Channel Nieuws zo'n succes zou worden. Dagelijks ontvang ik echt van heinde en ver stapels post. De brieven komen niet alleen uit Engeland en Ierland, maar van het noordelijkste puntje van Noorwegen tot het zuidelijkste plaatsje in Marokko. Ik krijg zelfs brieven uit Praag en War schau, waar de mensen alleen maar kunnen kijken als ze, waarschijnlijk op de zwarte markt, een ontvangstschotel hebben aangeschaft", aldus John Suchet, sinds februari van dit jaar het nieuwsgezicht van Super Channel (elke avond om tien uur). Suchet mag zich verheugen in een groeiende kijkersschare. Zij prijzen niet alleen zijn manier van presenteren, waarbij duide lijkheid voorop staat, maar ook de nieuws-onderwerpen die aan bod komen. Wie naar het Super Channel nieuws kijkt, is volle dig op de hoogte van wat zich in de wereld afspeelt, maar daarvoor heeft hij dan ook het gigantische nieuwsapparaat ITN achter zich. De langzame en duidelijke ma nier waarop hij spreekt inspi reerde een onderwijzer in Noorwegen het nieuws dage lijks op te nemen om het de volgende dag tijdens de Engelse les te gebruiken, zo blijkt uit een van de brieven. En zo groeit Suchet langzaam uit tot de eerste nieuwsster van Euro pa. „Ik kreeg een brief van een Italiaanse professor die strijd voor het herstel van mensen rechten en vond dat ik de cam pagne maar moest leiden". Het Super Channel nieuws is overigens geen kopie van de nieuwsfeiten die ITN in haar bulletin van negen uur via het John Suchet met zijn vrouw Bonnie in hun appartement dat ligt tegenover het huis waar Sherlock Holmes zou hebben gewoond. foto: anp onafhankelijke ITV over de Engelse bevolking uitstrooit. Alles wordt „vertaald" naar Europese maatstaven. Suchet: „Waar het nieuwsteam dage lijks erg hard aan werkt is de visuele uitstraling en de tek sten. Beelden zijn erg belang rijk en vormen vaak de inlei ding voor de feiten die even la ter volgen. We proberen die ge gevens in zo eenvoudig mogelij ke bewoordingen samen te vat ten". Suchet en zijn collega's Ed Mit- chel (zakennieuws), Pam Royle (weerbericht) en David Cass (sport) lezen heel langzaam. Ook worden er geen grappen gemaakt omdat die vaak door de Europese kijker toch niet worden opgepikt. Suchet: „Ik ben de laatste die voor uitzen ding het script bekijkt. Daarbij gebruik ik heel frequent het woordenboek om te kijken of de woorden gemakkelijk zijn om te zetten in de verschillende Europese talen. Dat wil niet zeggen dat het nieuws altijd perfect is, soms glipt er wel eens iets doorheen. Simplisme staat echter heel hoog in ons vaandel geschreven". Suchet die vier talen spreekt (Engels, Frans, Duits en Rus sisch), gelooft dat die kennis hem helpt bij het kiezen van de juiste zinsneden. „Een verhaal is alleen goed als de juiste klemtonen worden gelegd. Doe je dat verkeert, dan wordt een goed nieuwsbericht een waar deloze prul". De 43-jarige John Suchet woont met zijn vrouw Bonnie en vijf zonen in een appartement in het centrum van Londen tegen over het huis in Bakerstreet, waar de Engelse speurder Sher lock Holmes zou hebben ge woond. Suchet besloot journa list te worden nadat hij aan de Schotse St. Andrews universi teit een studie had afgerond in politieke wetenschappen en fi losofie. Suchet: „Mijn interesse voor de journalistiek werd al op jonge leeftijd gewekt. Daarbij werd ik beïnvloed door mijn grootvader van moeders kant. Hij kon prachtige verhalen ver tellen over het verzamelen van nieuwsfeiten. Zelf heeft hij voor diverse kranten en tijd schriften als fotograaf de hele wereld afgereisd. Voor ik bij ITN nieuws ging lezen, ben ik als verslaggever veel op pad ge weest. Tijdens de oorlog in Af ghanistan heb ik zelfs een tijd vastgezeten, nadat ik gevangen was genomen door Russische soldaten. Het heeft even ge duurd voordat ik had duidelijk gemaakt, dat ze zich hadden vergist". Suchet won op school prijzen voor Frans, Duits en Russisch en bedacht dat hij zijn talen goed zou kunnen gebruiken als hij buitenlands correspondent zou worden. Suchet, die kort geleden in Engeland werd uit geroepen tot „tv-journalist van het jaar": „Nadat ik voor mij zelf had besloten dat ik een journalistiek leven wilde lei den, heb ik bij het persbureau Reuter gesolliciteerd. De eerste opdracht die ik kreeg was het verslaan van de studentenrelle tjes in Parijs in 1968". Suchet zegt het niet altijd ge makkelijk te vinden stil te blij ven zitten als de nieuwsfeiten van de telex rollen. „Het liefst trok ik er zelf op uit om het nieuws te verzamelen. Aan de andere kant wordt die drang gecompenseerd door de uitda ging die het Super Channel nieuws biedt. Als eindredcteur houd ik mij bezig met de grond beginselen van de journalistiek, namelijk het uitzoeken van het belangrijkste internationale nieuws en dat op een simpele manier verwoorden, zodat alle kijkers in de vijftien landen, waar Super Channel is te ont vangen, mij begrijpen". HANS PIËT NEDERLAND 1 17.30 17.40 20.00 20.28 RVU Ruziel (2, slot), Ameri kaanse documentaire die van dichtbij registreert hoe echtparen ruzie maken TROS TROS Vrijdagmatinee: Hollandse meiden (Dutch Girls), Brits/Nederlandse tv-film uit 1985 van Giles Foster. Met o.a. Colin Firth, Alex Lowe, James Wilby en Sylvia Millecam. Een groep Engelse kost schooljongens komt naar Nederland voor een hoc- key-toernooi. ledereen verheugt zich op de Hol landse geneugten. Jam mer genoeg zijn ze ver plicht het schooluniform te dragen en staan ze onder toezicht van hun coach. Maar daarom niet ge treurd, op naar Nederland en de meidenl NOS '/;6-Journaal TROS De zwaarste zeilrace rond de wereld, herhaling van een documentaire over de deelname van twee Neder landse zeiljachten, de Phi lips Innovator van Dirk Nauta en de Equity and Law van Pleun van der Lugt, aan de Whitbread Round the World Race TROS Vakantiekompas, vakantiemagazine van avond vanuit de Water poort te Sneek. Presenta tie: Jaap Jongbloed, Han Tonno en Marlot Bloem- hard Knight rider, Amerikaanse tv-serie. Afl.: De geheim zinnige branden. Michael en Kit rijden door een sjie- ke buurt als een geheim zinnige brand uitbreekt. Kit merkt onmiddelijk dat er sprake is van opzet. De brandstichters ontsnap pen, maar Michael en Kit zijn vastbesloten de zaak op te lossen NOS CE Journaal en weerover- zicht TROS TROS Miss Holland Ver kiezing 1987, rechtstreek se verkiezingen van Miss Holland 1987 die ons land in november gaat verte genwoordigen bij de Miss World Verkiezingen in Londen. Presentatie: Ron Brandsteder □3 Ondertiteling via TeleTekst. IS Tweetalige of stereo-uitzen ding. E Zwart/wlt-ultzending. ■EZwart/wit-uitzending met on dertiteling vla TeleTekst. 19 Bij niet-Nederlandstalige zen ders: uitzending in orginele versie met ondertitels. ■8 Bij nlet-Nederlandstalige zen ders: zwart/wit-uitzending in orginele versie met ondertitels. 22.10 TROS Aktua, acl tenrubriek 22.40 TROS Weekendfih kerkhof zonder kru rope and a Gun/Ci senza croze), spage tern uit 1966 van Hossein. Met o.a. Hossein, Michèle en Lee Burton. Gen ze wraak volgt op e< moord. Zonder erb treedt de jonge wedt tegen de moordenaa haar man. Maar de bestaan uit een helt lie, en de jonge wi wordt slechts gel door een revolverhe zijn beste tijd heeft Zullen zij hun doel ken? NOS 00.15 Journaal 00.20 Nieuws voor d«/i slechthorenden NEDERLAND2 NOS 18.15 Nieuws voor dovi slechthorenden 18.20 Paspoort voor Spa den 18.30 Sesamstraat 19.00 Journaal VARA 19.12 CE De VARA feliciti felicitaties door kijke familie en bekenden 19.30 VARA'8 spoor spel (slot), spelprogr waarin vijf paren m trein door heel Nedi reizen en met elkaar slag gaan. Preset Circus Custers 20.29 E Asfalt jungle (A jungle), Amerik speelfilm uit 1950 vat Huston. Met o.a. Sat fe, Marilyn Monro Sterling Hayden. Riedenschneider kor de gevangenis met vast omlijnd plan voc juwelenroof, die miljt zal opleveren. Hij erin om een team san stellen. De hele oi verloopt op rolletjes, dan krijgen de heren i NOS 22.30 Journaal IKON 22.45 CD Kenmerk special: regiem van de letter, delige documentairt over het fundamental Afl. 1: Islam isdeoplo 23.28 Een bericht van de Ganzen NOS 23.30 Nieuws voor dove slechthorenden AVRO 23.35-00.35 AVRO's Sport| rama, samenvatting de kwartfinales in Open Nederlandse T( kampioenschappen banen van het Melkt in Hilversum. Com taar: Jack van der Voc BRT 1/BRT2 16 00-17 30 H»t donkvre kristal (Th® dark crystal). Engelse poppen- speelfilm uit 1983 van Jim Hen son en Frank Oz. Spelers: Jim Henson, Kathryn Muilen, Frank Oz e.a. de jonge Gelfling Jen is uitverkoren om het kris tal zijn glans terug te geven en de macht van de wrede Skek- sis te breken 17.55 Nieuws in teletekst 18.00 Tik Tak, kinderserie (herh.) 18.05 Plons. Afl.: Plons en de merels (herh.) 18.10 De tovenaar van Oz (The wi zard of Oz), Japanse serie naar de boeken van Frank Baum. Afl.: In een Zip naar Mombi en Tip 18.30 Vrouwthe Theelepel (Mrs. pep per pot), Japanse tekenfilm serie naar het boek van Alf Proysen. Dubbele afl.: Reppie in de wolken/Het geheim ont dekt 18.50 CCOnbekende wereld (Explo re). documentaireserie over nagenoeg verdwenen bescha- veningen. Afl.: Kaaba en Oman in Arabië (2, herh.) 19.15 Uitzending door derden: Pro gramma van de Christen-De mocratische Omroep 19.40 Programme-overzicht 19.45 Nieuws 20.10 Weerbericht 20.20 De sheriff bijt in het zand (Smokey bites the dust), Ame rikaanse speelfilm uit 1985 van Charles B. Griffith. Met: Jimmy Mc Nicol, Janet Julian, Walter Barnes, e.a. Tijdens een op tocht van de laatstejaarsstu denten wordt de mooie Peggy Sue, dochter van de sheriff, 'gekidnapt' door een student. Dit tot grote woede van haar vader 21.45 Filmspot: ingmar Bergman, documentaire van Arne Carl- Ison over deze Zweedse regis seur via diens 'testamentfilm' Fanny en Alexander. De as pecten van het filmmaken en vooral Bergmans relatie met acteurs en cameraman Sven Nykvist staan centraal 23.35-23.55 Nieuws an Coda RTBF 1 18.00 18.15 19.00 19.03 19.30 20.00 Vacaturebank L'Ecran dat vacances, vakan tiemagazine Journaal Ca eoir, regionaal journaal 21.00 22.00 22.30 Au ptaislr da Dieu, tv-serie van Robert Mazoyer naar de roman van Jean d'Ormesson. Met Jacques Dumesnil, Pine Colizzi. Francoise Lambiotte, e.a. Afl. 3: Le précepteur. 14 juli 1919. Sosthöne Is met zijn hele familie aanwezig bij een zeer republikeinse plechtig heid. Wanneer de Marseillaise wordt gespeeld, krijgt de ko ningsgezinde kasteelheer het te kwaad, omdat drie van zijn zoons tijdens de oorlog zijn gesneuveld. Paul, de enig overgeblevene, is nu een machtig Industrieel Portrait: Entretien deux voix avec Andra Thirifays, filmpor tret van de directeur van het filmfestival van Brussel Lea file d'Abraham, documen taireserie. Afl.$: Les dervi- sches. amouroux de Dieu DUITSLAND 1 15.50 Tageaschau 16.00 Verrückter Mittwoch (Mad Wednesday), Amerikaanse speelfilm uit 1947/1950 van Preston Sturges Met Harold Lloyd. Raymond Walburn, Jim my Conlin e.a 17.15 Da schau hert Informatief jon gerenprogramma 17.45 Tageaschau 17.55 Hier und heute, regionaal ma gazine 18.14 Achtung Zoll, tv-serle. Afl.: Vanloo und das Wochenende auf dem Rhein 18.40 Kunat-Stücke: Gestlirzte Pferde und Gezflhmter Stahl, met Marino Marini en Eduardo Cillida 19.00 Love story, Amerikaanse tv- serie. Afl.: Joie stottert 19.57 Programma-overzicht 20.00 mTageeschau 20.15 ARD-Sommerkomödie: Ein Tolpatsch kommt aelten al- lein (La chdvre), Franse speel film uit 1981 van Francis Ve- ber. Met Pierre Richard, Gè- rard Depardieu, Corynne Char- bit, e.a. Francois is een onge looflijke sukkel. Monsieur Bens stuurt uitgerekend deze man en detective Campana op on derzoek uit. Zijn al even on handige dochter Marie is na melijk verdwenen en hij heeft de hoop dat de twee zich op de een of andere manier ma gisch tot elkaar aangetrokken voelen 21.45 Plusminus, economisch maga zine 22.30 Tagesthemen, met bericht aus Bonn, actualiteiten 23.00 Sportschau 23.25 CDVor Hausfreunden wird ge- warnt (The grass Is greener), Engelse speelfilm uit 196Ö van Stanley Donen. Met Cary Grant, Deborah Kerr, Robert Mitchum e.a. Victor, Eral of Rhyall en zijn vrouw Hilary le ven voornamelijk van het geld, dat toeristen voor de rondlei ding door hun slot Lynley Hall neertellen. Gravin Hilary is er alleen op tegen dat de privé- vertrekken worden betreden. Dan arriveert op een dag Char les delarco een Amerikaanse millionair, die de charmes van de gravin wel kan waarderen 01.05 Tagesschau 01.10 Nachtgedanken, beschouwin gen door Hans Joachim Kulen- kampff DUITSLAND 2 14.50 Konrad, oden Das Kind aua der Konserven BUchse, jeugd film naar de roman van Chris tin Nöstlinger. Met Daniel Thorbecke, Alexandra degen, Violetta Ferrari, e.a 16.05 Ferienexpreas, tips. amuse ment en spanning. Presentatie: Monica. Benny en Gustav Sommer 16.15 Fünf Kinder und ein Pony, te kenfilm. 16.30 Freizeit.„ und waa mann da- raus machen kann, vrljetijds- magazine. Vandaag: 1. Een straatfeest: van het plannen tot het teest. 2. Duiken: Tot op de bodem van de geschiedenis gaan. 3. Plant van de maand: de lelie. Presentatie: Sybille Nl- colai 17.00 Haute 17.15 Tala-lllustrierta, actualiteiten. 18.56 19.00 19.30 21.45 22 10 22.50 sport en amusement Robin Hood, tv-serie met Ja son Connery, Judi Trott, Cllve Mantle, e.a. Afl.: Marlon Programma-overzicht Heute Auslandajournal, reportages. Presentatie: Rudolf Radke üEin Fall für zwei, misdaad serie met Günther Strack, Claus Theo Gartner, Volker Brandt e.a. Afl.: Waardeloos alibi, 's Avonds hoort Lotte een vrouw schreeuwen bij de buren. Een donkere gestalte rent bij het buurhuis weg. Lot te snelt met haar zoon te hulp, maar haar vriendin is al ster vende. Haar laatste woorden zijn:Geschoten...Arnold.. Die faat vergessen Kleinfi- ache, natuurprogramma over zoetwatervissen in Duitsland Heute-Journal Aspekte, cultureel magazine Die Straaaan von San Fran cisco (The streets of San Fran cisco). Amerikaanse politiese rie met Karl Malden, Richard Hatch. Parnell Roberts, e.a. Afl.: Mr Drake lebt gefëhrlich. Lawrence is een invloedrijke staatsadvocaat. Hij wordt ge beld door Benson, die hem zegt wel te willen aangeven bij de politie, als Lawrence hem helpt. Op de afgesproken plaats is Benson niet te vinden. Wel rijdt een auto recht op La wrence.af, met het doel hem te doden Der weisse Hund von Beverly Hills (White dog), Amerikaanse speelfilm uit 1981 van Samuel Fuller. Met: Kristy McNIchol, Paul Winfield, Burl Ives, e.a. Wanneer de toneelspeler Julie 's nachts een hond aanrijdt neemt ze hem mee. Haar vriend Is boos, hij vindt het dier gevaarlijk. Bij een poging tot inbraak verdedigt de hond Julie en komt met een met bloed besmeurde bek thuis. De hond blijkt getraind te zijn in het aanvallen van kleurlin gen DUITSLAND 3 18.05 Teletekstoverzicht 18.30 Die Geheimnisee der Severin- strasse, tv-serie. Afl. 3: Ein un- möglicher Auftrag 19.00 Aktuelle Stunde, regionaal magazine met nieuws en sport 20.00 Tagesschau 20.15 Ein Platz für Tiara, dierenma- gazine van en met prof. Dr. Bernahrd Gzrimek 21.00 Television, der Kasten dar dis Welt verinderte (4), dertiende lige Engelse documentaireserie over de geschiedenis van het medium televisie 21.45 Stunde der Fenster 22.15 Agatha Christie: Miss Marple, Engelse misdaadserie met Joan Hickson, Andrew Blck- nell, Sabina Franklyn e.a. Afl.: Die Schattenhand (2). In het In geslapen dorp Lymston zorgt een anonieme briefschrijver voor de nodige onrust met obscene scheldpartijen en ver dachtmakingen. Kort nadat de vrouw van de notaris zo'n brief heeft ontvangen wordt zij ver giftigd aangetroffen. De politie denkt aan zelfmoord, maar mrs. Marple denkt daar anders over 23.05 Sommer-Jazz. Stadtmusik: Die Jazz-Gewinner '87 (2) 00.05 Laatste nieuws BBC 1 14.45 Concours hippfque: Hickste- ad derby, rechtstreekse repor tage met om 18.00 Nieuws 17.10 Children's BBC, kindermaga zine gepresenteerd door Philip Schofield. Met o.a. 'Heatclift and Marmeduke' en 'Record breakers' 18.00 John Craven 'a Newsround 18.10 Gentle Ben, tv-serie. Afl.4: Ga tor man 18.35 Roland rat, kolderieke kinder serie rond 'superster' Roland Rat. Gasten: Tim Brooke-Tay lor, Samantha Fox, 'Koningin Elisabeth', 'Sylvester Stallone' en 'Margaret Thatcher' (herh.) 19.00 Journaal en weerbericht 19.35 Londen Plus, regionaal nieuwsmagazine 20.00 Wogan, praatprogramma met Terry Wogan 20.40 Every second counts, spelpro- gramma gepresenteerd door Paul Daniels 21.15 CCDynasty, Amerikaanse tv- serie met Linda Evans, John Forsythe, Joan Collins e.a. Afl.: The garage 22.00 Journaal en weerbericht 22.30 CDThe life and loves of a aha devil (2), vierdelige dramaserie naar een verhaal van Fay Wel don. Met o.a. Dennis Water man. Patricia Hodge en Julie T. Wallace. In de strijd om haar man terug te krijgen, neemt Ruth een baantje aan in het bejaardentehuis waar de moeder van Mary woont. Ze weet haar vertrouwen te win nen en spoort haar aan om haar dochter eens te bezoe ken. Ondertussen zorgt de komst van Bobbo's twee kin deren voor de nodige spannin gen In zijn kersverse relatie met Mary 23.25 Omnibus at ths Promt, serie samenvattingen van de Prome nade-concerten Vandaag: de Weense avond 00.30 The lata film: Smils, Ameri kaanse speelfilm uit 1975 van Michael Ritchie. Met Bruce Dern, Barbara Feldon, Michael Kidd e.a. 02.20 Weerbericht BBC 2 15.15 Paardenraces vanuit Good wood, rechtstreekse reportage 17.15 Concours hippique, vanuit Hickstead 18.05 Scouts 19.00 Tarzan-cyclus: Tarzan's fight for live, Amerikaanse speelfilm uit 1958 van Bruce Humber- stone. Met Gordon Scott, Eve Brent, Rickie Sorensen e.a. 21.00 Face the music 21.30 Gardeners' world, informatie ve serie over tuinieren 22.00 City Lights (2). zesdelige Schotse comedyserie met Ge rard Kelly, Elaine Collins, Jan Wilson e.a. 22.30 Tales from Hollywood - Ths R.K.O. Story, zesdelige docu mentaireserie. Afl. 5: Dark Vic tory. waarin o.a. aandacht voor de oorlogsjaren en het ver schijnsel 'Film Nolr' 23.45 Newsnight, actualiteiten 00.30 Weerbericht 00.35-01.45 O R.K.O.-cyclus - Best of the B's: I walked with a zombie, Amerikaanse speel film uit 1943 van Jacques Tourneur. Met Frances Dee, Tom Conway. Edith Barrett SKY CHANNEL 16.00 m Canada Calling, poppro gramma 17.00 The DJ Kat Show, gevarieerd kindermagazine met teken films. gepresenteerd door Lin da de Mol en DJ Kat 18.00 E Dennis, comedyserie 18.30 The New Candid Camera Show 19.00 Nanny and the Protestor, co medyserie 19.30 Castaway, avonturenserie. Afl.: The island 20.00 Ritter's cove, avonturenserie. Afl.: Tug of war 20.25 Philips Football Cup 1987, rechtstreekse reportage van de finale van dit toernooi in het Wankdorf stadion in Bern. In de rust een samenvatting van de wedstrijd om de derde en vierde plaats 22.15 The Swiss Triathlon 1987 22.45 BUK Despatch: Elton John Special (herh.) 23.15 [HUK Despatch: Little Ri chard Special (herh.) 23.45 [HUK Despatch: UK Soul, muzierspecial (herh.) 00.15-00.45 BUK Despatch: Afri can skies, special over het 'Graceland'-project van Paul Simon (herh.) SUPER CHANNEL 16.00 The Pepsi live show, recht streeks popprogramma met Nino Firetto 17.00 Countdown, popprogramma met Adam Curry 18.00 Your Sherlock, tv-serlë over de jeugdjaren van Sherlock Holmes, met Guy Henry In de hoofdrol. Afl.: The track of the three-legged dog 18.30 The Legend of King Arthur (3). tv-serie met Andrew Burt in de hoofdrol 19.00 Game for a Laugh, spelpro- gramma met Julian Pettifer 19.25 Europees weerbericht 19.30 In at the deep end, serie re portages waarin een verslag gever een stoomcursus voor een ander beroep krijgt. Afl.: To become an auctioneer 20.30 Some mothers do 'ave 'em, comedyserie 21.00 Hot pursuit, avonturenserie 22.00 Super Channel News 22.30 Super Sport 23.30 Europees weerbericht 23.35 Tales of the unexpected, tv- serie naar verhalen van Roald Dahl. Afl.: The orderly world of Mr. Appleby 00.00 Kolchak, misdaadserie 01.00 Rockin' st ths speed of light 02.00 Power hour, met Amanda Re dington 03.00 Boogie Box, met Martin Bu chanan 04.00 Chart attack 05.00 Maximum Music Box 06.00-07.00 The Face TV 5 16.05 17.00 17.50 18.00 18.40 19.00 19.30 20.25 21.30 22.00 22.30 Grande Premiere Memoirs dee Poles Rècréation Des chiffres et des lettres fAiiiésime, documentaireserie over wijn Madams Ls Maire Portrait Journaal Sports Loislrs DUITSLAND 1 10.00 Heute 10.03 Sportschau 10.30 mVor Hausfreunden wird ge- warnt (herh.) 12.15 Plusminus 12.55 Persoverzicht 13.00 Haute 13.15-13.45 Programma-weekover zicht DUITSLAND 2 11.30 (H Programma-overzicht 12.00-14.00 Nachbarn in Europa, in formatief magazine voor bui tenlanders en Duitsers (12.00 Italië. 12.40 Griekenland, 13.20 Spanje) BBC 1 07.45 Open University 09.30 Ths family Nets, tekenfilmse rie 09.35 Dogtanian and the three Mus- kehounda, tekenfilmserie 10.00 It's wicked, gevarieerd kinder programma 11.55 Mountain Man, Amerikaanse speelfilm uit 1977 van David O'Malley. Met Denver Pyle, Ken Berry, Cheryl Miller e.a. 13.27 Weerbericht 13.30-18.05 Grandstand, sportpro gramma met o.a. paarderaces te Goodwood, zwemmen (Hew lett Packard kampioenschap pen), waterpolo (Davidoff Gold Cup: Prince Charles' Windsor Park - Sham Paramontana) en motorraces SKY CHANNEL 08.00 Fun Factory, gevarieerd kin dermagazine gepresenteerd door Andy Sheldon, Snoot en Crocker. Met o.a. 'Emllie', 'Po- peye', 'The Popples', 'Anima ted Classics: Tales of Washing ton Irvin', 'The Cisco Kld', westernserie, 'Dennls', 'Inspec tor Gadget', 'She-Ra', 'Jayce and the Wheeled Warriors' en "Bailey's bird', avonturenserie 12.05 IS The Pat Sharp Show, pop- programma 12.35 S Ths smash grsat video- race, popprogramma met Pat Sharp en Ronnie the runner (herh.) 13.35-14.05 S American Show (herh.) SUPER CHANNEL 07.00 Boogie Box, dansmuziek met Martin Buchanan 08.00 Funbus, kindermagazine ge presenteerd door Josephine Buchan en Wayne Jackman. Met o.a. 'the telebugs". 'Doris', 'Heathcliff. 'Emu's world', kin dershow met Rod Hull en zijn mysterieuze vriend Emu, 'Ulys ses 31'. 'Kick start', program- ma over motoren, 'Moon Jum per', tv-serie over een meisje en haar paard en 'Blake's se ven', science-fictlonserie 11.30 Rockin' at the speed of Light 12.30 Chart Attack, overzicht van de Music Box top 20, gepresen teerd door Simon Potter 13.30-14.30 Armchair Adventure, documentaireserie over expe dities. Afl.: Transatlantic diary RADIO 1 leder heel uur nieuws (NOS). 16.05 VARA: De Rode Draad. 19.02 AVRO: Hobby-vitaminen. 20.02 NCRV: Water en vuur. 21.02 Mengpaneel. 22.02 NCRV-Vrljdag-Sport. 23.07 NOS: Met het oog op morgen. 00.00 VOO: Stemband. 02.00 Oh, wat een nacht. 05.00-07.00 Ook goeiemorgen RADIO 2 leder heel uur nieuws (NOS). 18.03 AVRO: AVRO's radiojournaal. 18.15 Minjon magazine. 19.00-07.00 Zie Radio 1 RADIO 3 leder heel uur nieuws (NOS). 18.03 NOS: De Avondspits 19.02 VOO: Curry Van Inkel. 22.02 Countdown café RADIO 4 18.00 Nieuws 18.02 NOS: Aspekten van de kamer muziek 19.00 De bovenbouw. 20.00 Nieuws. 20.02 Europees Concert Podium: 'Das Rheingold' uit 'Der Ring des Nibelungen' van Wagner, uitgevoerd door het Bayeri- sche Staatsorch. o.l.v. Wolf gang Sawalisch. 22.30 Horizon, volksmuziek. 23.00 NOS-Jazz met voorbeschou wingen van het NOS Jazz Fes tival 1987 in Augustus a.s. RADIO 5 18.10 EO: Totaal zomers. 18.30 KRO: Taal en Teken. 19.00 NOS: Programma voor buiten landse werknemers. 20.30 EO: De bijbel open. 21.00 Zicht op Israël. 21.30 Sing unto the Lord REGIONAAL Radio West: 17.00-18.00 Avondmaga zine met Victor Deconinck. Actualitei ten. column en overzicht van de re gionale avondbladen. Omroep Rijn land: (Via FM-frequentie 105,7 MHz) 17.30-18.00 Actualiteiten 18.00-20.00 Leiden Lokaal. Verder als Radio 1. Radio Rijnmond: 16.30 Radio Rijn mond Getapt, talkshow. 17.00-18.20 Cultuur, nieuws en sport. BRT 1 18.10 Actueel. 18.30 BRT-ensembles. 19.10 Actueel. 19.35 Entracte: Gevarieerd muzikaal intermezzo. 20.03 Imago. 22.10 Hangmat. 23.30-02.00 Twee tot twee. BRT 2 17.05 Radio Twee: Een radioblok van wie jong en/of jong van hart is. 22.05 Country-Side. 23.30-02.00 Twee tot twee. BRT 3 18.10 Aktueel en weerbericht. 18.30 Kamermuziek. 19.00 Kroniek 19.45 Zelden gehoord. 20.00-23.45 Orontea-Drama per mu- sica, Pietro Antonio Cesti. MORGEN RADIO 1 leder heel uur nieuws (NOS). 07.03 TROS: TROS Nieuws Show. 12.03 Oud plaatwerk met Herman Emmink. 13.06 TROS Aktua. 13.30 TROS Country. 14.30 TROS Sport. RADIO 2 leder heel uur nieuws (NOS). 07.03 VARA: De wind. 07.13 Hallo Hier Hilversum. 09.03 Zomerkwartaal. 11.03 Spreekt u maar. 12.03 Wegens vakantie gesloten 14.03 Muziek uit eigen huis. 15.03 Mooi Holland? RADIO 3 leder heel uur Nieuws (NOS). 07.03 NCRV: Vroegop. 07.30 Rabarbara. 08.03 Pop non stop. 09.03 Gospel-rock. 10.03 Popsjop. 12.03 Lost Vast special. 14.03 Tussenuur. 15.03 Popstation. RADIO 4 07.00 Nieuws. 07.02 AVRO: Wakker worden m« han Sebastian Bach. 08.00 Affiche-4. 10.00 Caroline. 11.00 Kurhaus Concert: Klassiek anomuziek. 12.00 VOO: Strauss Co. 13.00 Veronica Klassiek. 15.05 Lang leve de operal RADIO 5 09.00 Nieuws. 09.02 NOS-Sportief. 09.25 Waterstanden. 09.30 FEDUCO: Hollandse nieuw 09.45 Dag dokter (herh.). 10.00 Taal, tekens en regels (he 10.15 EO: De muzikale fruitmani 11.15 De beste van orkesten. 12.05 Hallo Nederland. 12.25 EO...in de regio. 12.45 Vragen naar de weg. 13.10 Ronduit praise. 13.30 Opo doro (Open deur). 14.00 VPRO: Euroburo. 15.00 Het spoor. REGIONAAL Radio West: (via FM-frequentie R 1) 11.00-11.30 Regionale uitgaan activiteitenagenda voor het weel de. 11.30-12.30 Open Podium. Aa Korte met muziek uit de regio, sprekjes, muziek (van koormuzie new wave), agenda. Omroep Rip (Via FM-frequentie 105,7 MHz) 1 15.00 Noordwijk Lokaal. Verdei Radio 1. Radio Rijnmond: Nieuws. 10.03 Een uur amuse met Hans van Vliet. 11.00 11.03 Thema-uitzending. Nieuws. 12.03 Wat nu weer? BRT 1 05.31 Met 1 wakker. 08.20 Voel je thuis. 10.03 Onze keuze. 11.03 Zomerzaterdag. 13.10 Matinee. BRT 2 05.30 Welkom weekend. 08.12 Wat doen we met het w end? 10.03 Buitenspel. 11.30 De Vlaamse top tien, 12.00 Top 30. De nationale hitpar 14.00 Radio Rijswijck. BRT 3 07.00 Goede morgen. 08.20 Ochtendvariaties. 10.00 Afrikaanse literatuur (4). 11.00 Harmonies en fanfares. 11.30 Musica Nova. Music for the neral of Queen Mary (16 Henry Purcell. 12.05 Tafelmuziek. 13.15 Jonge vertolkers. Slotcon van de 42ste internatlo muziekwedstrijd van Gene* 14.30 Nieuw uit de BRT-discothe

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1987 | | pagina 14