%Ik heb de meeste kans yp een slecht wegdek Negen maanden geëist tegen dronken wegpiraat Bloemenmarathon breekt met 63 wheelers record Heidens omgeving Kinderstad in Sassenheim CcidóeSouaont Japanse bloemenarrangeurs bij collega Leidschendam IHEELER MICHAEL JONKMAN UIT OUDE WETERING: Wassenaarse kandidate iï Miss Holland VOORSCHOTENAAR RIJDT DOOR NA AANRIJDING Hagei 5IDEN In verband met het ivond oemencorso rijden de bussen kassei orgen anders door de streek, aansissen 12.00 uur en 15.00 uur rij- n er geen bussen naar en door gzj nsburg. De bussen worden om- lani ilstasj *er - juist ble Ha e bet orso leidt bussen om eid via Valkenburg. De bussen Leiden vertrekken tussen .30 en 16.00 uur niet vanaf het t0 ationsplein maar vanaf het ga- naa geterrein van de ^ZH aan de )en i jnsburgerweg en de rotonde bij belastingkantoor. De lijnen 46, 48 en 49 rijden niet via het ition maar via de Zijlsingél. De eestraat en Korevaarstraat zijn rs blè£n 15.00 uur tot 16.30 uur afge- jd tui >ten> de bussen rijden dan via Witte Singel. SASSENHEIM Kinde ren tot en met twaalf jaar kunnen de hele week tus sen 3 en 7 augustus mee doen met het evenement kinderstad, dat op het ijs baanterrein in Sassenheim plaatsvindt. Op het veld kunnen kinderen zelf een hut bouwen en meedoen aan spelletjes. Het ijsbaan- terrein is open vanaf 9.00 uur 's morgens. Entree voor de hele week kost vier gulden per persoon. De organisatie is in han den van de Stichting Jeug- drecreatie Sassenheim. VRIJDAG 31 JULI 1987 PAGINA 11 Film bij Dijk en Burg NOORDWIJKERHOUT Op de camping Dijk en Burg aan het West-' einde 82 in Noordwijkerhout wordt maandag de film Brother Enemy ge draaid. De film gaat over een artiest die zelf poppen maakt. Jeugdige van dalen maken zijn werk kapot en ko men voor de rechter. Aanvang 22.00 uur. De toegang is gratis. Dezelfde film wordt een dag later bij A. Ra- vensbergen aan het Duinschooten 13 in Noordwijkerhout vertoond. Timmeren in Sjelter LEIDERDORP Kinderen tussen de vier en de acht jaar kunnen maan dag timmeren en figuurzagen in de Sjelter in Leiderdorp. Meedoen tus sen 13.30 en 15.30 uur kost /"1.25. LEIDSCHENDAM Een gezelschap van 26 Japanse bloemenarrangeurs dat een tiendaagse cursus in Noord wijk volgt heeft gisteren een bezoek gebracht aan collega Jan van Schoo- ten van „Fleur 2000" in Leidschen dam. Voor Van Schooten een routine ontvangst want als een van de top-ar- rangeurs van Nederland ontvangt hij regelmatig vakgenoten uit Amerika, Canada en Europese landen. „Die Ja panners zijn zelf beroemd om hun ikebana-bloemsierkunst, maar ze wil len ook de Westerse manier van bloemschikken leren. Tijdens de cur susdagen moeten ze van negen tot zes uur keihard werden maar er is één excursiedag gepland. Daarbij bezoe ken ze bloemenzaken en kwekerijen, de veiling in Aalsmeer en behalve be kende Haagse bezienswaardigheden ook de corsohal in Rijnsburg. Neder land is voor buitenlanders nu eenmaal bloemenland bij uitstek en ons land staat ook aan de top van de bloemsier- kunst. Als die mensen hier komen zijn ze altijd razend enthousiast. Ik krijg nog steeds brieven en kaarten van mensen, vooral uit Canada, die hier jaren geleden zijn geweest", aldus Van Schoten. De cursus wordt georga niseerd door de initiatiefnemers van een onlangs in Tokio opgerichte stich ting die zich tot doel heeft gesteld in Japan de Nederlandse bloemsierkunst te stimuleren. Oprichters zijn de oud- Noord wijker Len Alkemade en de Ja panner Kazuo Hamakawa. De artis tieke leiding van de cursus berust bij „Zuidkop plant/aardig" uit De Lier, een bedrijf dat overal in de wereld, tot in Saoedië-Arabie en Mexico toe, tentoonstellingen verzorgt. Drie do centen, allen kampioenen in de bloemsierkunst, geven les in zaken als het handgebonden boeket, lineaire stijl, biedemeiers maken en over on der meer het vormgeven en het ma ken van bruidsboeketten, zowel als praalwagens. Een speciale dag wordt besteed aan droogbloemen waarbij het hele proces dat tot het uiteindelijke resultaat leidt wordt doorlopen. Beeklaan Hillegom twaalf weken dicht HILLEGOM De Beeklaan in Hillegom (tertiaire weg 15) wordt op maandag 10 au gustus bij de ingang van dé Kalkovenbrug afgesloten. De stremming duurt uiterlijk tot en met vrijdag 30 oktober. In deze periode worden door de provincie Zuid-Holland het brugdek vernieuwd en de aansluitende weggedeelten aangepast. De afsluiting geldt voor doorgaand gemotori seerd verkeer. Dit wordt met borden omgeleid. Fietsers en bromfietsers kunnen gebruik blijven maken van de Kalko venbrug. iUDE WETERING n half jaar geleden in- lerde gehandicap- insport hem niet. Nu >eelt hij basketbal bij de (handicaptensportvere- jing De Sleutels in Lei- len en hij heeft een flink ital marathons uitgere- len. Zaterdag verschijnt lij aan de start van de Internationale lloemenmarathon in assenaar. De 30-jarige Michel Jonkman uit Oude Wetering heeft zich hele maal in de sport gegooid. „Jammer dat ik hier niet 1 lacht jaar geleden mee ben *-*begonnen", zegt hij nu, terwijl hij staat te popelen im aan de bloemenmara- jon te beginnen. „Dan jad ik met het rolstoelra- >n misschien nog hoge »gen kunnen gooien. Nu ;an ik de jongeren nooit ieer inhalen". ichael Jonkman belandde op •jarige leeftijd in een rolstoel een ongeluk met een :htwagen. Hij verloor een ?sPlbeen en kon zijn oude beroep ert< van vrachtwagenchauffeur niet meer uitoefenen. Nu werkt hij op een verkoopaf de- de ling van een handelsonderne- ming, is getrouwd en heeft stu twee kleine kinderen. „Ik heb lte' mijn handicap nu pas echt ge- t v accepteerd", meent hij. „Ja- renlang heb ik niet tot het ge handicaptenwereldje willen horen omdat ik vond dat ik daar niet thuishoorde. Een half jaar geleden zochten ze ie mand bij de Sleutels voor de computer. Ik heb mij aange meld en ben uiteindelijk ook gaan basketballen. Nu zou ik de sport, maar ook de contac ten die je er door krijgt, niet meer willen missen". Michael Jonkman belandde bij toeval in de rolstoelracerij of tewel het wheelen. Het basket balseizoen was afgelopen en hij wilde iets doen om in con ditie te blijven. Via de pen ningmeester van de Stichting Organisatie Gehandicapten sport, Koos van Eek, kwam hij in aanraking met de Road Ra cers Club Nederland (RRCN). Michael Jonkman: „In de B-klasse wil ik bovenaan eindigen" Via deze club ging hij meerij den met marathons. Op dertig april 1987 reed hij zijn eerste 42 kilometer. Hij was onge traind maar het ging goed. „Ik had nog conditie van het bas ketballen", zegt Jonkman la- De 17-jarige mid delbare scholiere Renata Rethmeijer uit Wassenaar is vanavond een van de 24 kandidates die meedingen naar de titel „Miss Hol land". „Ik heb altijd al als fotomodel wil len werken. In de afgelopen maanden is me dat zelfs al een paar keer ge lukt. Ik heb me nu al weer ruim een jaar geleden ingeschre ven bij een model lenbureau. Maar of ik kans maak tot de laatste zes te beho ren? De concurren tie is zwaar, de een is nog mooier dan de ander. Hier staat wel de top na zes voorselecties die op zich al niet mis wa ren", aldus de leer linge van het Adel- bert College. De missverkiezing wordt vanavond rechtstreeks uitge zonden door de TROS vla Neder land I. De presenta tie is in handen van Ron Brandsteder. De uitzending be gint om 20.28 uur. FOTO: PR coniek. Inmiddels heeft hij een groot aantal hele en halve ma rathons gereden en mag zich een wheeler met enige erva ring noemen. Als nieuweling in de rolstoelracerij werd hij ingedeeld in de C-klasse waar van het kampioenschap hem bijna niet meer kan ontgaan. Na alle verhalen over de Bloe- menmarathon besloot hij ook hieraan mee te gaan doen. „Het is natuurlijk afhankelijk van het weer en hoe ik mii voel maar, als ik ingedeeld wordt als B-rijder, hoop ik bij de bovenste tien te eindigen. Als ik in de A-klasse rijd, zal ik wel als een van de laatste finishen. Welke klasse het gaat worden hangt af van mijn prestatie tijdens de proloog za terdag". Michael Jonkman heeft twee weken vrij geno men. Een week om de Bloe- menmarathon te rijden en een week om uit te rusten. Voorbereiding Behalve het rijden van mara thons is de wheeler uit Oude Wetering met het oog op de FOTO: WIM VAN NOORT bloemenmarathon begonnen met trainen. Drie keer in de week rijdt hij 25 kilometer. Jonkman: „Ik zou wel fitness willen doen om de spieren te versterken. Een dergelijke voorziening bestaat niet in Oude Wetering. Ik zou naar Leiden of Alphen moeten. Dat kost tijd en geld. Aangezien het rolstoelracen toch al rede lijk duur is, je moet bijvoor beeld al een dure racerolstoel kopen, begin ik daar nu niet aan". Als voorbereiding op de rolstoelmarathon let de wheel er uit Oude Wetering extra op zijn voeding. Ook probeert hij minder te roken. „Stoppen lukt niet", lacht hij, „maar met minder sigaretten kan ik toch nog redelijk rijden. Ik eet deze week wel veel spaghetti, ma caroni en aardappelen. Daar krijg je energie van". Verder heeft Jonkman zijn rolstoel aangepast. Zo heeft hij dunnere bandjes gekozen en kleinere hoepels op zijn wagen gezet. Toch weet hij bij voor baat dat hij op een vlakke etappe en met een goed weg dek niet vooraan zal rijden. „Daar is mijn materiaal niet goed genoeg voor. Ik moet bij voorbeeld voortdurend bijstu ren omdat elk wegdek in Ne derland enigszins helt. Er zijn rolstoelen die dit automatisch corrigeren. Dat betekent dat je niet iedere keer even hoeft te stoppen met wheelen om weer recht op de weg te komen". Michael Jonkman moet het vooralsnog van ziin kracht hebben. Op een slecht wegdek schat hij zijn kansen het hoogst in. Cauberg Tijdens de bloemenmarathon wordt niet alleen in de omge ving van Leiden gereden. In Limburg moet onder andere de beruchte Cauberg, die een stijgingspercentage van 15 pro cent heeft, worden beklom men. „Als je daar bovenop komt, zeggen ze dat je de rest ook wel redt. Ik ben van plan mijn basketbalrolstoel voor de beklimming te gebruiken. Die heeft grotere wielen". De af daling van deze berg maakt geen onderdeel meer uit van de marathon. Daar zijn vorig jaar een paar wheelers bij ge vallen. Behalve de Cauberg moeten nog andere heuvels worden beklommen én afgedaald. Mi chael is hier niet bang voor. „Als ik hier in Oude Wetering van de Alkemadelaan naar be neden rij, gaat het mij niet hard genoeg. Straks bij een af daling ga ik beslist voluit. Ze ker als iemand mij voorbij rijdt. Ik ben een redelijk felle rijder en ga er dan ook hele maal tegen aan". De man uit Oude Wetering is wel van plan elleboogbeschermers te dragen. Verder zal hij de da gen waarin etappes met heu vels moeten worden gereden, extra veel tape om zijn handen draaien. Samen met fietshand- schoentjes moet dat voldoende zijn om zijn handen te be schermen tijdens de acht da gen durende bloemenmara thon. ROZA VAN DER VEER De rolstoelers moeten in één week 278 kilometer afleggen. RIJNSBURG Ruim zestig rolstoelatleten gaan morgen van start in de zesde interna tionale Bloemenmarathon. De 63 „wheelers" een ab soluut record komen uit Nederland, België, West- Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. Zaterdagoch tend wordt om half elf in Wassenaar (bij motel Bij horst) het startschot gelost. Vandaar gaat het in een rus tig tempo naar Rijnsburg waar om twee uur op het parcours op De Vliet de pro loog begint De rolstoel marathon over 278 kilometer start zondag, na de Rijnsburgse proloog, pas echt in de Zuidlimburgse plaats Gulpen. Voor de eerste maal in de zesjarige geschiedenis vindt de start van de eerste etappe, ook wel Koninginne- rit genoemd, niet in Aken f(laats. „Omdat de belangstel- ing en het enthousiasme in eigen land zó groot was dat de organisatie er niet aan voorbij kón gaan, blijven wij voor de start binnen onze landsgrenzen", aldus de voor zitter van Stichting Organisa tie Gehandicapten Sport, Alan van Caubergh. Zwaar De deelnemers leggen in één week tiid zeven etappes af, waaronder de zware rit op de Cauberg in Limburg en een tweetal tijdritten. De eerste etappe, op zondag 2 augustus, voert van Gulpen naar Val kenburg. Maandag staat de klimrit op de Cauberg op het programma en gaat het ver volgens van Maaseik naar Weert. Dinsdag rijden de rol stoelers van Weert naar Zeelst/Veldhoven en woens dag van Oirschot naar Kaats heuvel. Donderdag arriveert de karavaan in de Leidse re gio. Die dag wordt om twaalf uur gestart op de Rijndijk in Zoeterwoude. Dan gaat het naar Hazerswoude, Benthui zen, Zoeterwoude (drie uur), Voorschoten (half vier), Was senaar, Den Haag en Scheve- ningen. De volgende dag begeeft de Bloemenmarathon zich van Wassenaar via Leiden en Rijnsburg naar Noordwijk aan Zee. In Leiden worden 's middags vanaf kwart voor twee wedstrijden op het wie lerparcours van Swift gere den. Per bus gaat het daarna naar Rijnsburg. Daar wordt om kwart over vijf in de Brouwersstraat gestart voor de rit naar Noordwijk. In Noordwijk begint om kwart voor zeven een criterium op de Koningin Wilhelminabou- levard. De laatste etappe, op zaterdag 8 augustus, is die van Wassenaar naar Oegst- geest Via Katwijk en Rijns- burg arriveren de rolstoelers in Oegstgeest waar om half drie bij winkelcentrum Lan ge Voort een criterium over 5 kilometer begint. De wed strijd wordt om drie uur be sloten met de prijsuitreiking door de Belgische consul in Nederland. Ploegen De deelnemers zijn verdeeld over dertien ploegen en ko men uit in de A of B-catego rie. Er zal worden gestreden om de eerste plaats in het ploegen klassement of het in dividuele puntenklassement. Uit Leiden en omgeving zijn de Leidenaars Cobi Esser- Van Otterloo en Nico Esser, Frans van Niekerk uit War mond en Michael Jonkman uit Oude Wetering van de partij. Er kan zeker van een sterke bezetting gesproken worden. Cracks als Huib Nelisse uit Vlaardingen, de Belg Luc van Landeghem uit Kruibe- ke, Iwan van Breemen uit Beesd, Eddy Pieterse uit Maassluis en de Belgen Christian Demoulin uit Char- neux en Gerhard de Witte uit Wetteren mochten zich vorig jaar tot de eerste tien in het A-klassement rekenen. De winnaar van vorig jaar, Kees van Breukelen, is er ook weer bij. In de B-klasse schitterde vo rig jaar Margrit Quell. De Duitse kwam echter in het zicht van de overwinning ten val, daarmee bewijzend dat „wheelen" een keiharde sport is. Margrit doet dit jaar opnieuw een gooi naar de eindzege. Frans Gort, vorig jaar nummer 1 van de B-ca tegorie, rijdt ook nu weer mee. Dat geld ook voor de sterke B'ers Frans van Nie kerk, Kees Smulders en Wim van Hattem. DEN HAAG/WASSE NAAR „Het is niet te beschrijven hoeveel leed dit heeft veroorzaakt". Dit zei officier van justitie Van Zeben gisteren tij dens de rechtszaak tegen een 29-jarige Voorscho- tense automobilist. Deze reed in de vroege ochtend van nieuwjaarsdag van dit jaar in Wassenaar van achteren in op vier Wasse naarse jongeren. Een meisje zag kans tijdig van de fiets te springen, de drie anderen bleven zwaargewond op de weg liggen. Voorschote naar, die zwaar onder in vloed van alcohol ver keerde, reed door. Van Zeben eiste voor de Haag se rechtbank negen maan den gevangenisstraf (waarvan vier voorwaar delijk) en ontzegging van de rijbevoegdheid voor een periode van vijf jaar. De Voorschotenaar kwam uit Noordwijk en was in de Ke ver van zijn vriendin op weg naar huis. Toen hij rond vier uur 's nachts in zijn auto stapte, had hij zo'n 23 flesjes bier gedronken. In Wasse naar reed hij tegen half vijf vanaf de Katwijkseweg de onverlichte Kokshoornlaan in. Op dat moment fietsten twee meisjes en twee jongens op de Kokshoornlaan. Het viertal, dat van een feestje kwam, zat op twee fietsen en reed rechts van de weg. De verlichting zou in orde zijn geweest. „Ik hoorde piepende ban den", vertelde het meisje, dat kans had gezien zich te red den, tegen rechtbankpresi dent mevrouw Koningsveld. „Ik keek om, maar ik zag niets. Ik zei: er komt een dronken idioot aan, laten we naast elkaar gaan fietsen. Ik hoorde weer piepende ban den en toen ik omkeek ik zag twee gele koplampen slingerend op ons afkomen. Toen ben ik gesprongen". De 19-jarige getuige zei dat ze niet had gedurfd te gaan kij ken naar de gevolgen van de botsing. Een passerende au tomobilist zorgde voor hulp. De gevolgen van de aanrij ding waren zeer ernstig. Het tweede meisje liep een ge broken nek op, een jongen brak een been en kreeg een gat in zijn hoofd. Het meisie is lichamelijk hersteld en de jongen kan ook geheel her stellen. Hij wordt volgende week weer geopereerd. De andere jongen was er zeer ernstig aan toe. Hij brak een sleutelbeen, zijn bekken, zijn kaak, een been en liep zeer zwaar hersenletsel op. Hij lag drie maanden in coma en verblijft momenteel in een revalidatiecentrum. „Het gaat iets beter met hem", verklaarde de getuige. De Voorschotenaar reed door na de aanrijding. Hij zei dat hij helemaal niets van het voorval had gemerkt, terwijl de voorruit van de auto ver splinterde en slachtoffers over de auto werden geslin gerd. Hij wist wel dat hij in botsing kwam met iets waar van hij niet wist wat het was. Ook kon hij zich niet herin neren of hij slingerend had gereden, zoals de de getuige had gezegd. Omdat een ken tekenplaat van de auto viel, kon de Voorschotenaar snel worden opgespoord. Hij werd om half zes aangehouden, om half zeven onderging hij een bloedproef. Het promilage bedroeg 2,16. „Bij dit promi lage ontbreekt elk inzicht en reactievermogen", aldus Van Zeben. De Voorschotenaar werd al eens in 1981 veroor deeld wegens rijden onder invloed. Na het voorval in Wassenaar raakte hij zijn baan' als be diende bij een tankstation kwijt. Het station ligt tegen over de woning van een van de slachtoffers. Zijn raads vrouw, mevrouw Goud zwaard, merkte op dat haar cliënt sinds het ongeluk geen druppel meer heeft aange raakt. De raadsvrouw betoogde dat niet bewezen was dat de Voorschotenaar slingerend had gereden. „U mag niet twijfelen aan de verklaring van de getuige. Uw cliënt kan zich niets meer herinne ren", reageerde de officier. Mevrouw Goudzwaard pleit te ervoor de Voorschotenaar geen gevangenisstraf, maar dienstverlening in Leythen- rode, een revalidatecentrum voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten, op te leggen. Daar komt hij in aanraking met slachtoffers van ver keersongelukken. Een ont zegging van de rijbevoegd heid voor vijf jaar vond zij teveel van het goede. „Het is absurd om te knabbelen aan de door mij gevraagde ont zegging. Opnieuw rijexamen doen, dat kan ook geen kwaad. Dan doet hij nog eens theorie en leert hij dat dron ken rijden verboden is", al dus Van Zeben. Zowel Koningsveld als Van Zeben bleken er zeer zwaar aan te tillen dat de Voor schotenaar geen persoonlijk contact met de slachtoffers had gezocht „Door te zeggen 'ik kon de juiste woorden niet vinden' kom je er niet", zei de presidente. Van Zeben verklaarde dat hij dienstver lening had overwogen, maa: hij eiste uiteindelijk gevan genisstraf omdat de Voor schotenaar geen contact met slachtoffers heeft opgeno men. Uitspraak op 13 augustus.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1987 | | pagina 11