Vliegende huisartsen en gouden dames rekken hun bestaan op VARA-tv wplO/TELE VlSÏË" QeAdóaOounant Sderland 3 ^juli klaar ior gebruik Herman van Veen danst met Scapino KRO-excuses voor Sjoukje Dijkstra Nederland ts fssssr6 door Dèsirè6 Radio VRIJDAG 5 JUNI 1987 PAGINA 17 Hk, De afgelopen maanden is er hard s,el*eld aan de zendmasten die Nederland Door de komst van het derde televisie- »ril 1988 moeten de installaties namelijk jreiding ondergaan. Die werkzaamhe den, met uitzondering van de Wierin- i in Noord-Holland, over een aantal we- x: htgerond. Het betekent dat - als het aan de ou liggen - Nederland 3 op 1 juli met zijn idingen kan beginnen, aldus PTT-woord- gr j.M. Hogeboom gisteren tijdens een cei#»ferentie in -üweg het grootste zenderbereik heeft de ktie in Lopik. Met deze, straks 375 meter ,jren worat zestig procent van Nederland ^Jken. Sinds half maart wordt daar hard ^t aan de nieuwe opbouw en daarmee indeling van de zendmast. De komst Ierland 3 vroeg om het bijplaatsen van jwe antenne en omdat Nederland 3 was ■rd, werd besloten het gehele bovenste de zendmast te vervangen. Dit dertig hoge obstakel, bestaat uit vier stukken. •1 weegt een ton, behalve de top van de lie is twee keer zo zwaar. De helft van icht dient om de mast in evenwicht te .ibij storm bijvoorbeeld. Een Westduitse is ingehuurd om dit precisie karwei te Het materiaal en de monteurs leggen de iter in een kabel-gondel af. nieuwe indeling van de mast wordt de _on antenne naar beneden geschoven. Hij irten, boven Nederland 1 te zitten terwijl Ne- "ld 2 en 3 op de semafoon-antenne worden itst. De kosten die deze operatie met zich rt, liggen rond de twee miljoen gulden, Ie heer Hogeboom wel aanmerkte dat de duurste operatie is. Smilde, Markelo, j, Goes en Roermond kosten minder al it totaalbedrag van deze aanpassing, die de hulpzenders noodzakelijk is, rond de Sjoen gulden. De antennes die nu nog Ün worden vervangen, zijn die in het Zee- Goes en de Noordhollandse Wieringer- f Daarbij zal eerstgenoemde wel en de ïgermeer niet voor 1 april 1988 klaar zijn. il dus straks aan de kabel-exploitanten of ongeveer vier procent van de Neder- i bevolking een goede ontvangst van Ne- id 3 heeft. ir de mast van Lopik per 1 juli weer in fije kolle glorie staat, worden er gedurende een zestal weken proef-uitzendingen ge- De heer Hogeboom: „Die test-uitzendin- WesJtestaan uit het tonen van een testbeeld op Janital 30 gedurende kantoor-uren. Die test is ir meer nodig om de apparatuur af te rege- ïn om te zien of de koel-apparatuur goed st". De veranderingen aan de zendmasten liet zeggen dat nu ook de ontvangst van de mlandse zenders beter wordt. J.M. Hoge- „Wij zijn niet verantwoordelijk voor het neminlandse zenderpark. Het enige waar wij Maf moeten zorgen, is dat de drie Nederlandse icSa R OP1*11133! zÜn volgen in alle delen O^ederland. Daarom kunnen we ook geen /ersoing houden met eventuele storingen die de Gjfen opzichte van buitenlandse zenders ver- n n^ken omdat bijvoorbeeld de frequenties bij r in de buurt liggen. Voor de goede ont- Ftoipt van de buitenlandse zenders zijn niet ean maar de kabel-exploitant verantwoorde- Yvo 1 M HANS PIÊT Dezer dagen maakte Herman van Veen o.a. in Leiden opnamen met het Scapinoballet, bestemd voor een driedimensionale tv-film, die in Berlijn zal worden vertoond in augustus, wanneer daar de Inter nationale Fernsehausstellung wordt gehouden. Later komt deze film ook op andere schermen in vertoning. Herman van Veen speelt de rol van verteller, wiens verhaal wordt uitgebeeld door le den van het Scapinoballet. Het verhaal draait om de Commedia dell'arte-figuur Pulcinella, die uit de dood tot leven wordt gewekt. FOTO: ANNEGIEN SNEEP HILVERSUM - De programmaleiding van KRO-radio heeft excuses aangebo den aan Sjoukje Dijkstra. Over haar werden minder gepaste grappen ge maakt in de uitzending van het Rotter damse cabaretmarathon afgelopen weekeinde. Dit gebeurde in een optre den van artiesten en daar heeft de om- roepleiding minder gemakkelijk vat op. Paul de Leeuw van het programma „Lieve Paul", die Rita Corita belache lijk maakte in zijn uitzending zondag middag, kreeg een schriftelijke waar schuwing. Hij zal zelf zondag in zijn programma persoonlijke verontschuldi gingen aanbieden aan Rita Corita. „Vliegende dokters" en „Gouden dames" begin nen maandagavond hun bestaan op VARA-tv. Zij rekken dat tot 18 afleveringen op en zijn er de hele zomer wekelijks niet weg te slaan. Film- hoofd Ria van Essen zag deze series in het bui tenland en plaatste er de aantekening „typisch VARA" bij. Daar valt iets voor te zeggen, maar in het groeiende overleg binnen de NKV-federa tie (NCRV, KRO en VARA) zit men al met plan nen om gezamenlijk series aan te kopen en uit te zenden. Het voordeel hiervan is, dat de kijker niet zeven dagen op een volgende aflevering hoeft te wachten van een geliefde serie, maar twee- of drie maal in de week terecht kan. Boek en tv-serie stemmen hierin met elkaar overeen, dat men wil weten hoe het afloopt. „The flying doctors" speelt in Australië, met name op het platteland, waar het voor een huis arts geen zin neeft om een praktijk te vestigen in een bestaand pand. De mensen wonen er over grote afstanden zo verspreid, dat zij met hun zie ke lichaam altijd te laat op het spreekuur ver schijnen, als zij dat al levend halen. Komt de dokter voorvliegen, dan kan in geval van nood de patiënt ook gelijk mee naar het ziekenhuis. Op die manier verloopt de medische hulp daar op geheel andere wijze. Zicht daarop te krijgen via de VARA vindt Ria van Essen een gerede ver antwoording voor de keus van deze serie. Men stuit op andere levensomstandigheden. Omdat de dokter naar de mensen toe komt en men ten plattelande sterk met elkaar meeleeft, staat de dokter er veel eerder onder directe kritiek op zijn werk. Dit leidt tot dramatische verwikkelin gen in deze serie, die aanvankelijk als een afge rond verhaal-in-delen in de vorm van een mini serie werd opgezet. Deze trok zoveel bekijks, dat de Amerikaanse makers er nog twaalf losse afle veringen aan toevoegden. Dokters doen het goed bij de VARA. In het verhaal wordt de hoofdrol gespeeld door Tom Callaghan (Andrew McFarlane), een knap pe jonge dokter, die acuut en ongeneeslijk ver liefd wordt op ene Liz (Lorna Patterson). De kij ker kan direct de diagnose stellen. De remedie is moeilijker. Huismiddeltjes helpen niet. Het loopt niet van een leien dakje, omdat Liz al een carriè re in New York achter de rug heeft en nuffig steeds gedrag vertoont. Buitendien komt een jon getje, een patiënt, door medische complicaties te sterven. Dat wordt de dokter in vijandschap na- Moeder Jenny (Dyan Cannon) aan het bed van haar gewonde zoon (Hugh Grant). FOTO: VARA en is allemaal te bekijken op Ned. I om 28 uur. Colden girls Omdat de VARA ook van snedige gezelligheid houdt, kreeg de serie "Golden girls" eveneens het predikaat „typisch VARA". Dat wil zeggen: men had het zelf willen of kunnen maken, maar een team van Amerikaanse tekstschrijvers was de VARA een slag voor. Zij bedachten als plot een viertal dames op enigs zins gevorderde leeftijd, die allemaal wat levens ervaring achter de rug hebben en besluiten sa men een compartiment te betrekken. De een is nooit aan een partner toegekomen, de ander is gescheiden, de derde weduwe etc. Zii kunnen het redelijk met elkaar vinden, maar blijken geen van vieren op hun bekje te zijn gevallen. Hier voegt zich trouwens nog de moeder bij van een van haar, eveneens een pittig van de tongriem p stuk aan haar veront- gesneden dame, die lik op s waardiging lucht geeft. Alle damesprobiemen ko men elkaar vliegen afvangend aan de orde, van een laag uitgesneden rug tot een relatie met een heer en van een facelift tot een zakkende boe zem. Te zien om 22.42 uur. Jenny's war Van geheel ander gehalte is „Jenny's war", een serie van vier stuks, over het waar gebeurde ver haal van de Britse moeder Jenny (Dyan Cannon) die verkleed als man in de Tweede Wereldoorlog haar gewonde zoon verpleegde in een Duits kamp aan de Russische grens. Haar zoon was met zijn vliegtuig neergeschoten. Zij gaat naar hem op zoek, vindt hem en zorgt voor hem. Complica ties ontstaan doordat haar (gescheiden) man nazi- officier is en een vriendin er noodgedwongen een bordeel op na moet houden. Te zien om 23.07 uur als een geschiedenis over onstuitbare moe derliefde. TON OLIEMULLER NEDERLAND 1 TROS 16.20 Nationale jeugdkampi oenschappen goochelen *87, impressie van voorbe reidingen en optredens van jeugdige goochelaars. Presentatie: Hans Kazèn 16.57 CD Het geheim van Vre- denhof, vijfdelige jeugdse rie van Wibo van de Unde. Met o.a. Heieen Faber en Jelle de Jong. Afl. 1: Smokkelaars op de Wad den. Jelle en Heieen Faber zijn voor het eerst zelfstan dig met de boot van hun ouders op de Waddenzee. Zij doen hun favoriete eiland Schiermonnikoog aan (herh.) NOS 17.30 ,A6-Joumaal TROS 17.46 TROS Sport, sportmagazi- ne met een voorbeschou wing op de bekerfinale en de eerste aflevering van de zomerserie „Kijk op sport", ditmaal over vol leybal. Presentatie: Walter Tiemessen 18.10 Groen en grondig, agra risch magazine. Presenta tie: Martine van Os en Evert van Benthem TELEAC 18.30 Structuur in basic (12, herh.) TROS 19.07 ffl Journaal en weerover- zicht 19.30 Voetbal: FC Den Haag - Ajax, rechtstreeks verslag van öe deze finale om de KNVB-beker vanuit het Zuiderpark in Den Haag. Commentaar: Jack van Gelder 21.25 Op volle toeren, muzikaal programma met de Neder landstalige Top 5, ditmaal opgenomen aan de Costa del Sol. Presentatie: Chiel Montagne 22.20 TROS Weekend-film: The satan bug, Amerikaanse thriller uit 1965 van John Sturges, naar de gelijkna- Jelle de Jong is te zien in 'Het geheim van Vredenhof'. Ned. 1 om 16.57 uur. FOTO: TROS mige bestseller van Alistair McLean. Met o.a. George Maharis, Richard Basehart en Anne Francis. Een hoogstgevaarlijk virus, dat onder zware controle in een laboratorium wordt bewaard, wordt samen met andere smetstoffen gestolen. De gestolen fles sen worden opgespoord, op één na 00.10 Uw week in de sterren, astrologische rubriek met Carroll Righter NOS 00.20 Journaal 00.25 Nieuws voor doven en slechthorenden NEDERLAND2 18.15 18.20 18.30 18.45 19.00 NOS Studio Sport extra. Rech- streeks verslag van de ten niskampioenschappen op Roland Garros: halve fina les heren enkelspel Nieuws voor doven en slechthorenden Paspoort voor Spanjaar den Sesamstraat m Jeugdjournaal Journaal VOO 19.12 Story of BZN, muzikaal portret van deze groep met het complete verhaal van 20 jaar hits (herh.) 20.00 Pats Boem Show, amuse mentsprogramma waarin onbekende artiesten een kans krijgen. Presentatie: Will Luikinga 20.35 A fistful of dollars, Ita- liaans/Engels/Westduitse speelfilm uit 1964 van Ser gio Leone. Met o.a. Clint Eastwood, Marianne Koch en Wolfgang Lükschy. Een vreemdeling probeert in een Mexicaans grensstad je onrust te stoken om er financieel beter van te worden 22.10 Gesprek met de minister- NOS 22.30 Journaal IKON 22.45 De adem van het protest, filmportret van de Duitse theoloog Jürgen Moltman aan de hand van een inter view door W.L. Brugsma 23.28 Een bericht van de Wilde Ganzen NOS 23.30 Nieuws voor doven en slechthorenden VOO 23.35-01.15 The Gauntlet, Ame rikaanse speelfilm uit 1977 van Clint Eastwood. Met o.a. Clint Eastwood, Son- dra Locke en Pat Hingle. Veteraan Ben Shockley wordt naar Las Vegas ge stuurd om commandant Edgar Blakelock te assis teren met de uitlevering van een belangrijke getui ge. Dit blijkt geen gemak kelijk vrouwspersoon te zijn rm«P Nauw. in teletekst j Tik Tsk,fklnderserie (herh.) «5 Ds tovenaar van Oz, teken filmserie. Afl.: Hoedje voor Mombi Vrouwtje Theelepel, teken filmserie J Onbekende wereld (Explore), documentaireserie over nage noeg verdwenen beschavin gen. Afl. 2: Koppensnellers In de jungle van Borneo (herh.) Uitzending door derden Programma-overzicht Het Pajottenland, volkskundi ge documentaire over het land van Brueghel ten noordwesten van Brussel. Presentatie: Ugo Prinsen Wereldoorlog II: Het Verzet, documentaireserie. Afl.: Gueril la - De partizanen. De eerste partizanen waren aanvankelijk onervaren jongeren die hun toevlucht zochten In de guerll- la-taktiek. Presentatie: Mare I.4S Nieuwe en Coda W Tennis op Roland Garros. Hal ve finales heren enkelspel: Ivan Lendl - Mlroslav Meclr en Mats Wilander - Boris Becker 15 Babai, migrantenmagazine 10 Zonen en dochters (Sons and daughters), Australische tv-se- rie met Rowena Wallace, Pat I McDonald. Peter Phelps e.a. De kloof tussen Kevin en Lynn uwordt nog groter "T5 Oshin, Japanse tv-serie met 5* Ayako Kobayashl en Shiro Ito i. JO Programma-overzicht 15 Kwidam, videospelletjes 10» Première, filmnleuws met Jo i Röpcke >5 Esn slippertje met allure (A ja touch of class), Amerikaanse j. speelfilm met 1973 van MeMn Frank. Met George Segal, te: Glenda Jackson. Paul Sorvino e.a. Steve Blackburn, een ge- pi trouwde Amerikaanse verzeke- re ringsagent. flirt met de zaken- >t. vrouw Vteki Alleslo. Ze beslui ten er samen een weekend vandoor te gaan, maar het ro wordt niet zo leuk als za ver- 22.55 Filmapot, achtergrond- Informatie bij de filmactualiteit F 1 I5 La bofte aui images, teken- filmmagazine el*» Journaal Ca eoir, regionaal magazine Journaal Nickel Odéon, apelprogramma .25 Miss, tv-serie met Danielle Da- rieux. Jacques Morel en Ga briel Cattand. Regie: Roger Pl- gaut. Afl. 1: Miss a peur. De elfjarige Mare wordt bewuste-, k>os in het park gevonden. Hij l neeft geen lichamelijk letsel en net vermoeden Is dat hij er- rs vreselijk van geschrokken Op geen enkele vraag wil l en ï,arc echter antwoorden S port,•, 1 - - DUITSLAND 1 15.50 16.00 17.45 17.55 18.25 19.00 19.57 20.00 20.15 E) Daa aind Karle (Men of boys town), Amerikaanse speelfilm uit 1941 van Norman Taurog. Met Spencer Tracy, Mickey Rooney, Bobs Watson e.a. Pa ter Flanagan leidt een Instituut voor moeilijk opvoedbare jeugd. Hij gelooft dat alle jonge mensen recht hebben op een liefdevolle toenadering, ook als ze gefaald hebben 21.35 22.30 23.00 23.25 01.05 01.10 Hiar und heute, regionaal ma gazine CD Solo fQr 12, spelprogramma B WWF-Club, rechtstreeks amusementsprogramma ge presenteerd door Marijke Amado Programma-overzicht CETagesschau Gesetzlosa Brut (The lawless breed). Amerikaanse speelfilm uit 1953 van Raoul Walsh. Met Rock Hudson, Julia Adams. Mary Castle e.a. John Wesley Hardin, de zoon van een auto ritaire predikant, doodt meer dere mannen en moet een ge vangenisstraf van zestien jaar uitzitten. Eenmaal uit de ge vangenis ontdekt hij tot zijn ontzetting dat zijn eigen zoon op het slechte pad dreigt te ra ken Plusminus, wetenschappelijk magazine Tagesthemsn, met o.a. Bericht aus Bonn SDortschau Bettgsflüster (Pillow talk), Amerikaanse speelfilm uit 1959 van Michael Gordon. Met Doris Day, Rock Hudson, Tony Ran dall e.a. Tot grote ergenls van Jan Morrow moet zij haar tele foonaansluiting delen met schlagercomponist Brad Allen, die de gewoonte heeft zijn vele aanbidsters zijn melodieën voor te zingen door de tele foon. Als ze eikaar toevallig ontmoeten waakt Brad ervoor zijn echte naam te noemen Tagesschau Nachtgedanken, beschouwin gen door Hans Joachim Kulen- kampff DUITSLAND 2 17.00 17.15 16.56 19.00 19.30 Die Sport-Reportage. 1: Open Franse tenniskampioenschap pen op Roland Garros: halve finales heren enkelspel. 2: EK Basketbal: Israël - West-Duits- land Heute Tele-illuetrierte. Actualiteiten, sport en amusement Ein Engel auf Erden (Heavens gate), Amerikaanse tv-serie met Michael Land on, Victor Franch, James Troesh e.a. Afl.: Frierendes Herz Programma-overzicht berichten van buitenlandse correspon denten Derrick, Duitse politieserie met Horst Tappert, Fritz Wepper, Gisela Peltzer e.a. Afl.: Der Tote auf der Parkbank. Een medewerker van de stadsreini ging ontdekt 's morgens op een bank in een park het li chaam van een vermoorde man. De politie kan achterha len dat het slachtoffer de vori ge avond heeft overgewerkt. maar daarna Is men het spoor bijster 21.15 Kobolde der Nacht, natuurfilm over zeldzame diersoorten op Sulawesi 21.45 Heute-Joumal 22.10 Aspekte, cultureelmagazine 22.50 Die Strassen von San Fran cisco (The streets of San Fran cisco), Amerikaanse politiese rie met Kart Malden, Michael Douglas, Kristoffer Tabort e.a. Afl.: Mord an der Schule. Wan neer Paul Kincald hoort dat hij voor het vak chemie zal zak ken, stort zijn wereld Ineen. Zijn toelating tot Harvard wordt onwaarschijnlijk. Hij be sluit de leraar op te zoeken om hem op andere gedachten te brengen. Maar in zijn wanhoop verliest hij zijn zelfbeheersing 23.40 Der einfaltiga Mördor (Den enfaldlge mördaren), Zweedse speelfilm uit 1981 van Hans Al- fredson. Met Stellan Skars- gaërd, Hans Alfred son, Maria Johansson a.a. Sven, een weesjongen met een spraakge brek ten gevolge van een ha- zelip, wordt door iedereen be handeld als een Idioot. HIJ on dergaat tal van vernederingen van zijn baas, een rijke indus trieel. Op een dag vlucht hij naar de buren, die een verlam de dochter hebben, waar Sven het zeer goed mee kan vinden. Maar de pesterijen houden niet op DUITSLAND 3 18.00 Telekoileg li, cursus econo mie. Les 8: Arbeltsmarkt und Strukturwandei 18.30 Hallo Spencer, Amerikaanse comedyserie 19.00 Aktueile Stunde, regionaal magazine met nieuws en sport 20.00 Tageaachau 20.15 Archa 2000, ecologisch maga zine 21.00 Unerhört - Die Geschlchte der deutachen Frauenbewegung von J830 bis haute, twaalfdeli ge documentaireserie over de geschiedenis van de Duitse vrouwenbeweging. Afl. 9: Hilft uns den niemand (1924-1933) 21.45 Parknot, reportagé over ruim telijke ordening en de aanleg van parken 22.15 Daa Juwai dar Krona (The je wel In the crown), Engelse tvserie naar de roman van Paul Scott. Met Judy Parfttt, Geral- dine James, Wendy Morgan e.a. Afl. 12: Das Mogulzlmmer. De Japanse capitulatie Is het nieuws van de dag In Pankot. Merrick wordt naar Delhi te ruggeroepen en Perron Is blij dat hij van hem af is. Maar Merrick geeft hem bevel om zich later bij hem te voegen 23.10 Nachgespielh Sla waren un- aara Nachbam, documentaire waarin drie scholleren op zoek Bnaar restanten van de cultuur in Duitsland CD Ondertiteling vla TeleTekst. GD Tweetalige of stereo-uitzen ding. E Zwart/wit-uitzendlng. ■SZwart/wit-uitzending met on dertiteling vla TeleTekst. (Q Bij nlet-Nederlandstalige zen ders: uitzending in orglnele versie met ondertitels. ■9 BIJ nlet-Nederlandstalige zen ders: zwart/wit-uitzending In orglnele versie met ondertitels. Kirk Douglas speelt de hoofd rol In 'Detective story'. BBC om 00.50 uur. FOTO: SP BBC 1 17.35 18.35 19.00 19.35 20.00 20.40 21.10 22.00 22.05 23.00 Children'* BBC, gevarieerd kindermagazine Friday film apeciai: Paganini strikes again, speelfilm Go for it Journaal an weerbericht London Plus Wogan, praatprogramma met Terry Wogan Top of the pops [E Dynasty, Amerikaanse tv- serie met John Forsythe, Unda Evans. Joan Collins e.a. Blake Carrington ontsnapt op het nippertje aan de dood als een van zijn olievelden explodeert. In het ziekenhuis blijkt hij aan geheugenverlies te lijden. HIJ kan zich niets meer herinneren van wat er na 1964 gebeurt Is, en Alexis maakt daar gebruik van door te suggereren dat ze nog steeds gelukking met hem getrouwd is Uitzending politie Journaal en weer ISWhicker's World: Uvlng with Uncle Sam (slot), serie reportages, waarin Alan Whic ker praat met Engelsen die naar de VS zijn geëmigreerd. Afl.: You muddle up your brain with a little booze and they take your knickers Omnibus, serie culturele docu mentaires. Aft.: Isaac in Ameri ca - A journey with Isaac Bas- hevis Singer, portret van deze met een Nobelprijs onder schelden schrijver Kirt DougIas-cyclus: Detecti ve story, Amerikaanse speel film uit 1951 van William Wy- ler. Met Kirk Douglas, Eleanor Parker, Lee Grant e.a. BBC 2 15.30 Oolf: Dunhill Masters 19.15 Randolph Scott in: A lawless street, Amerikaanse speelfilm' uit 1955 van Joseph H. Lewis. Met Randolph Scott, Angela Lansburry, Warner Anderson e.a. 20.30 The Education Programme 21.00 Local elections 22.30 Gormen Festival: Lotte Lenya, portret van deze Duitse zange res, die vooral bekendheid ver wierf met haar vertolking van de liederen van Brecht/Welll 23.20 Uitzending politieke partijen 23.25 Newsnight, actualiteiten 00.10 Weerbericht 00.15 Cricket: Engeland Pakistan, samenvatting 00.45-01.20 The hustings SKY CHANNEL 15.30 17.00 B Live on Friday, rechtstreeks popprogramma met Anthea Turner en Angelo The DJ Kat Show, gevarieerd kindermagazine met teken films, gepresenteerd door Lin da de Mol en DJ Kat Falcon Island, avonturenserle The Ghost and Mrs. Muir, Amerikaanse comedyserie met o.a Hope Lange en Edward Mulhare The Flying Nun, Amerikaanse comedyserie met Sally Field In de hoofdrol. Afl.: Guess Who's Coming to Picket? Seven Little Australians, dra maserie. Afl.: Consequences Ritter's Cove, avonturenserle. Afl.: Sandb/s Folly Big Valley, westernserie met o.a. Lee Majors, Unda Evans en Barbara Stanwyck Cimarron City, westernserie. Afl.:. The Bitter Lesson Nederlands voetbal Aak dr. Ruth, programma over sex, relaties en huwelijk, ge presenteerd door dr. Ruth 19.30 20.00 20.30 21.25 22.20 23.20 23.50-00.50 B Monsters of rock, hardrockprogramma SUPER CHANNEL (In sommige gemeenten gecombi neerd met TV S) 16.00 The Pepsi Live Show, poppro- a ram ma met Nino Firetto 17.00 Countdown, popprogramma met Adam Curry 18.00 Under the Mountain, science fiction serie voor kinderen 18.30 Moon Jumper, Nieuwzeeiand- se kinderserie 19.00 Game for a Laugh, spelpro gramma 19.25 Europees weerbericht 19.30 In at the deep end, program- ma waarin verslaggevers een stoomcursus voor een nieuw beroep krijgen. Afl.: Acteren, met tips van Michael Calne 20.30 Some Mothers do 'ave 'em, comedyserie 21.00 Hot Pursuit, tv-serie 22.00 Super Channel New* 22.30 Super Sport 23.30 Europee* weerbericht 23.35 Tslee of the Unexpected, tv- aerie naar verhalen van RoakJ Dahl. Afl.: Depart in peace 00.00 Kolchak, misdaadserie. Afl.: The ripper 01.00 Rocfcln' at tha speed of light 02.00 Power Hour 03.00 Boogie Box 04.00 Chart Attack 05.00 Maximum Music Box 06.00-07.00 Tha Face TV 5 16.05 Acquitté, levex-vous, tv-film 16.55 Rétroetalgie 17.00 Au coeur doe volcans, docu mentaire 17.50 Calibre 18.00 Récréatlon 18.40 Des chiffre* et dee lettres, spelprogramma 19 00 Millésime 19.30 Embarquement amusementsprogramma 20.50 Boïte aux lettres 21.20 Calibre 21.30 Montagne 22.00 Journaal 22.30-23.30 Concours Musical tarnations! reine Elisabeth do ^rV-Morget^ NEDERLAND 2 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slecht- 14.00-17.15 Studio Sport Extra. Rechtstreeks verslag van de Open Franse tenniskampioen schappen op Roland Garros: Finale dames enkelspel en he ren dubbelspel BRT 2 13.45-ca.18.30 Open Fn land Garros. Finale dames en kelspel en heren dubbelspel DUITSLAND 1 10.00 Heute 10.03 Sportachau 10.30 Gesetzioee Brut 11.50 I 12.10 I 12.55 I 13.00 I 13.15 Programma-weekoverzicht DUITSLAND 2 08.55 Die Sport-Reportage. EK Bas ketbal in Athene: West-Du It s- land - Polen 11.30 Bkrtec&nologle, informatieve serie. Afl. 10: Planspiele rmt Genen 12.00-14.00 Nachbam in Europa, In formatief magazine voor bui tenlanders en Duitsers (12.00 Joegoslavië. 12.40 Grieken land. 13.20 Spanje) BBC 1 07.45 TV- 09.30 The family Ness 09.35 Dogtanian and tha three Mus- kehounds, tekenfilmserie 10.00 It's wicked, gevarieerd kinder programma gepresenteerd door Carolyn Marshall en Jake Abraham 11.52 Weerbericht 11.55-18.00 Grandstand, sportpro gramma met cricket (eerste test Engeland - Pakistan te Old Trafford), Dunhill Masters Golf- toemool te Woburn, Open Franse tenniskampioenschap pen op Roland Garros en paarderaces te Hydock Park SKY CHANNEL 08.00 Fun Factory, gevarieerd kin dermagazine met Andy, Snoot en Crocker 12.05 B Pat 8harp Show 12.35 B Tha smash great video- race 13.35 B The U8 Chart Show SUPER CHANNEL 07.00 Boogie Box 08.00 Funbus, gevarieerd kinderma gazine 11.30 Rockln' at tha Speed of Light 12.30 Chert attack, met Simon Pot ter 13.30 Armchair Adventure, docu mentaireserie over expeditie». Afl.: K2 - An elusive summit RADIO 1 leder heel uur Nieuws (NOS). 18Ü5 VARA: De Rode Draad. 194)2 AVRO: De burgemeester is ja- 20.02 n8rv. Water en vuur. 21.02 Mengpaneel. 22.02 NCRV-Vrijdag-sport. 23.05 NOS: Met het oog op morgen. 00.02 VOO: Stemband. 024)2 Oh, wat een nacht. 054)2 Ook goeiemorgen. RADIO 2 leder heel uur Nieuws (NOS). 184)3 AVRO: AVRO's radiojournaal. 18.15 Minjon magazine. 194)0-074)0 Zie Radio 1. RADIO 3 leder heel uur Nieuws (NOS). 184)3 NOS: De Avondspits. 194)2 VOO: Curry Van InkeL 224)2 Countdown café. RADIO 4 184)2 NOS: Aspekten van de kamer muziek. 19.00 De bovenbouw. 20.00 Nieuws. 20.02 NCRV: Europees Concert Podi um. Slowaak Filharmonisch Koor en Orkest o.l.v. Zdenek Koster m.m.v. Jofita Dermota, sopr. 224)0 Horizon. 234)0 NOS: NOS Jazz. RADIO 5 18.10 EO: België totaal. 18^0 PP: Uitzending van de PSP. 18J» KRO: Taal en Teken. 194» NOS: Programma voor buiten landse werknemers. 20J0 EO: De bijbel open. 214» De schoolagenda. 2115 Zicht op Israël. 2140 Theologische verkenningen. REGIONAAL Radio West: 174)0-184» Avondmaga zine met Victor Deconinck. Actualitei ten, column en overzicht van de re gionale avondbladen. Omroep Rijn land: (Via FM-frequentie 105.7 MHz) 17JO-18.00 Actualiteiten 184)0-204» Lelden Lokaal. Verder als Radio 1. Radio Rijnmond: 16J0 Radio Rijn mond Getapt. 174W-18J0 Cultuur, nieuws en sport. BRT 1 18.10 Actueel. 18J0 BRT-ensembles. 18-45 Radio Bond. 19.10 Actueel. 19.35 Beraber, voor Turken. 204)3 Imago. 2103 Klapstool, live-programma rond culturele Twt rale gast. die In de actualiteit t staat BRT 2 174)5 Radio twee. 224)5 Country-aide. i Twee tc 2X30-02.00 1 tot t BRT 3 18.10 Aktueel en weerbericht. 18.30 Kamermuziek. 194» Kroniek 2: Magazine. 19.45 Zelden gehoord. 20J0 BRT-filharmonlsch orkest, diri gent Femand Terby. solist: Oli vier Gardon. plano, 1. Twee symphonische dansbewegin gen, Renter Vandervelden, 2. planoconcert In D voor de lin kerhand, Maurice Ravel, 3. symfonie nr 8 In F, opus 93, Ludwig van Beethoven. 22.15 Jazz In Europa. 234)0-2X45 POP-3. MORGEN RADIO 1 teder heel uur Nieuws (NOS). 074)3-174» TROS: TROS Nieuws Show. RADIO 2 leder heel uur Nieuws (NOS). 07.03 VARA: De wind. 07.13 Hallo Hier Hilversum. 104)3 De stand van zaken. 114)3 Tussen Barend en Van Dorp. 12.03 De Rooie Haan. 14.03 Wie in 't Nederlands wil zingen. 154)3 Hits van Smits. RADIOS leder heel uur Nieuws (NOS). 074)3 NCRV: Vroegop. 07J0 Rabarbara. 084» Pop non stop. 094» Gospel-rock. 104» Popsjop. 12.03 Lost Vast Special. 144» Tussenuur. 154» Popstation. RADIO 4 074» Nieuws. 074)2 AVRO: Affiche - 4. 104» Caroline. 114» Kurhausconcert: Martinu Kwar tet. 124» VOO: Strauss Co. 1X00 Nieuws 134)2 NOS: Holland Festival Jour naal. 1X10 VOO: Veronica Klassiek. 154)5 Lang leve de opera! RADIO 5 094» Nieuws. 094)2 NOS-Sportief. 09.25 Waterstanden. 09J0 FEDUCO: Je woordje doen. 09.45 Dag dokter, (herh.) 104» Taal, tekens en regels. 10.15 EO: De muzikale fruitmand. 1115 Tijdsein-Thema 12.00 Nieuws. 124» Hallo Nederland. 12J5 EO...in de regio. 1245 Vragen naar de weg. 1X00 Nieuws. 1X10 Ronduit Praise. 13J0 O po Doro (Open deur). 144» VPRO: Euroburo. 154» Het spoor. REGIONAAL Radio West: (via FM-frequentie Radio 1) 114)0-1X00 Aad de Korte met mu ziek uit de regio. Gesprekjes, muziek (van koormuziek tot new wave), agen da Omroep Rijnland (Via FM-fre quentie 105,7 MHz) 1X00-1X00 Noordwijk Lokaal. Verder als Radio 1. Radio Rijnmond: 104» Nieuws. 104» Een uur amusement met Hans van Vliet. 1100 Nieuws. 114» Thema-uit zending. 124» Nieuws. 124» Wat nu 0X31 Met 1 wakker. 0X20 Voel je thuis. 104» Onze keuze. 114» Het kraaienest 1X15 Matinee. 1X15 BRT-produkties. 144» Concertfragmenten met het BRT-Filharmonisch Orkest BRT 2 0X30 Welkom weekend. 0X12 Te bed of niet te bed. 104» Buitenspel. 1130 De Vlaamse top tien. 124» Top 30. 144» Radio Rljswljck. BRT 3 074» Goede Morgen. 104» Italiaans (6). 10J0 Wljswljzer (19). 114» Harmonies en fanfares. 11J3 Internationale koorwedstrjjd. 1X13 Tafelmuziek. 1X15 Muzlekmakers. 14J0 Nieuw uit de BRT-dlscotheek.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1987 | | pagina 17