Top Bredero oneens over jaarcijfers '86 Rechter beslist over oorlog computerlease Bank voorspelt kapitaalvlucht Hofstede pleit voor meer 'actie op maat' Beurs van Amsterda ECONOMIE fietdae Sou/unit WOENSDAG 25 MAART 1987 PAC^ Gist-brocades verwacht aanhoudende druk op bedrijfsresultaat DELFT Koninklijke Gist-brocades in Delft dat1 ook dit jaar het bedrijfsresultaat onder druk kan ko-l men te staan als gevolg van een voortgaande daling van de marges en een lage dolarkoers. Dit kan tot een lichte daling van de winst per aandeel leiden. Het biotechnologieconcern heeft de omzet vorig jaar met 2,6 procent zien dalen tot 1804 miljoen. Het nettoresultaat steeg met 10,9 procent tot 111 mil joen. Dit komt per aandeel van 2 neer op een stij ging van 3,20 tot 3,27, zo heeft het bestuur giste ren bekendgemaakt. Gezien de gang van zaken in de eerste maanden van dit jaar wordt een onveranderd dividend voorgesteld van 1,30 per aandeel van 2 (v.j. per aandeel van toen nog 10 nominaal 6,50 contant of naar keuze een nieuw aandeel van 10 nominaal op 40 aande len). Twaalf miljoen passagiers voor Schiphol in 1986 SCHIPHOL De Luchthaven Schiphol heeft vorig jaar de grens van twaalf miljoen passagiers gepasseerd. Een zeer drukke decembermaand, met 6,6 procent meer pas sagiers dan in de kerstmaand van 1985, heeft ervoor ge zorgd dat de nationale luchthaven dit nieuwe record kon behalen. Het passagiersvervoer steeg met 2,5 procent tot 12.009.599 passagiers. Het aantal vliegtuigbewegingen in het handelsverkeer nam toe met 4,9 procent tot het niet eerder gehaalde aantal van 158.649. En met een toename van 3,5 procent in de verwerkte hoeveelheid luchtvracht tot 451.354 ton werd eveneens een nieuw record geves tigd. Het totaal aantal bestemmingen bleef met 190 gelijk. Ten opzichte van januari en februari 1986 nam in de eer ste twee maanden van dit jaar het aantal vliegtuigbewe gingen toe met 3,9 procent, het aantal passagiers met 5,7 procent, en de hoeveelheid verwerkte luchtvracht met 10,5 procent. Philips naar Wall Street EINDHOVEN Philips heeft besloten voor haar aandelen notering aan de vragen op de grote effec tenbeurs van New York, de New York Stock Ex change, in de wandeling Wall Street genoemd. De beurs heeft laten weten dat Philips voldoet aan de voorwaarden voor notering. Op het ogenblik worden Philips-aandelen in de Vere nigde Staten binnen het NASDAQ-systeem, de elek tronische effectenbeurs, verhandeld. Naar verwach ting zal de handel in aandelen Philips op de „Big Board" in april beginnen onder het symbool PHG. Philips ziet in de notering aan de NYSE een middel tot versterking van de positie van het aandeel in de VS. Voordelen zijn gelegen in verhoogde publiciteit en belangstelling van het publiek. Die ontwikkeling past in de inspanningen van Philips om in de Vere nigde Staten grotere naamsbekendheid te verkrijgen voor haar produkten. Ongeveer tien procent van de Philips-aandelen is in handen van Amerikaanse be leggers. Ontslagen directeur VW begint proces WOLFSBURG Burk- hard Junger gaat een ge rechtelijke procedure aanspannen tegen het Westduitse automobiel concern Volkswagen. Junger, die deze maand na de bekendmaking van een omvangrijke devie- zenfraude bij VW op staande voet werd ontsla- §en als hoofd van de af- eling deviezenhandel, vindt dat zijn ontslag bij het autoconcern onge grond is. NKF Holding naar parallelmarkt DELFT NKF Holding, houdstermaatschappij van NKF Kabel in Delft, gaat vol gende maand aandelen uitge ven en zal hiervoor notering aanvragen op de parallelmarkt van de Amsterdamse beurs. NKF Kabel houdt zich bezig met het ontwikkelen, ontwer pen, produceren en verkopen van kabels en kabelsystemen voor elektrische energievoor ziening, telecommunicatie en andere specialistische netwer ken. Het betreft een herintroductie van de NKF-groep op de Am sterdamse effectenbeurs. In de jaren zeventig verdween de groep uit de notering na een bod op de aandelen door Phi lips. Vorig jaar kondigde Phi lips verzelfstandiging van NKF aan, omdat de kabel- en draadactiviteiten van NKF naar hun aard niet belangrijk meer worden geacht voor het concern. OR-Seaport eist nietig verklaring ontslagbesluit ROTTERDAM De onderne mingsraad van het stukgoed- bedrijf Seaport Terminals dreigt een gerechtelijke proce dure te beginnen, indien de di rectie niet afziet van het be sluit mensen te ontslaan als zij weigeren om zich te laten wegbemiddelen naar andere bedrijven. Dat heeft de OR gisteren besloten, aldus een woordvoerder van de Ver- voersbond FNV, die de OR bij staat. De Seaport-directie is van plan de 33 mensen die volgens haar weg moeten omdat ze over compleet zouden zijn, maxi maal twee banen aan te bie den. Indien beide aanbiedin gen worden afgewezen, zal voor de weigeraars ontslagver gunning worden aangevraagd. Dat besluit van de directie is volgens de OR strijdig met de wet op de ondernemingsraden (WOR). Volgens die wet heeft een directie de instemming van de OR nodig in geval van ontslagregelingen. Die instem ming is echter nooit gevraagd en dus evenmin verkregen, meent de OR. KAASMARKT BODEGRAVEN (24-3) - Aanvoer 5 partijen. Bij kalme handel werd een prijs genoteerd van f 7,10 tot 7.25 per kg. VEEMARKT LEIDEN (24-3) SLACHTRUNDEREN: (gulden per kg gesl.gew.) Aanvoer 115, waarvan 15 stieren. Dikbillen, extra kw. 2700-5100 per stuk. stieren 1e kw. 7,60-8,30, 2e kw. 6,70-7,60, vaarzen 1e kw. 6,95-7,70, 2e kw. 5,90-6,95, koelen 1e kw. 6,70- V.60. 2e kw. 5.80-6.70. 3e kw. 5,10- 5,80, worstkoeien 4,60-5,50. Handel en prijzen: stieren slecht - la ger; koeien matig gelijk. GEBRUIKSRUNDEREN: (gulden per stuk) Aanvoer 218, waarvan 13 graskalve ren. Melk- en kalfkoelen 1e srt 1800- 2300, 2e srt 1200-1800, melk- en kalfvaarzen 1e srt 1850-2300, 2e srt 1200-1850, guste koelen 1e srt 1850- 2350, 2e srt 1100-1850, enterstieren 1400-2200. pinken 900-1550, graskal veren 600-950. Handel en prijzen: koeien rustig ge lijk: pinken rustig - gelijk; kalveren rustig gelijk en enterstieren slecht NUCHTERE KALVEREN: (gulden per stuk) Aanvoer roodbont 1100. Stierkalf 490-685, extra kw. 700-800, vaarskalf 330-425. Aanvoer zwartbont 2400. Stierkalf 290-420, extra kw. 475-575, vaarskalf 150-300. Handel en prijzen: roodbont goed - hoger; zwartbont goed - hoger. VARKENS: (gulden per kg levend ge wicht) Aanvoer slachtvarkens 679. Slacht- varkens 2,50-2,60, zeugen 1e kw. 2,25-2,32, 2e kw. 2,15-2,25. Handel en prijzen: redelijk - Iets ho ger. SLACHTSCHAPEN- EN LAMMEREN: (gulden per kg gesl.gew.) Aanvoer 961. Schapen 4,50-6,25, lammeren (rammen) 9,00-11,00, (ooi en) 8,50-10.50 en zulglammeren 13,00-15,00. (gulden per stuk) schapen 140-190, lammeren (rammen) 240-310, (ooien) 180-210, zulglammeren 160-190. Handel en prijzen: schapen slecht - lager; lammeren matig gehand haafd. GEBRUIKSSCHAPEN-, LAMMEREN EN GEITEN: Aanvoer schapen en lammeren 60. geiten 48. Schaap met 2 lammeren 275-425, bokken en geiten 30-150. Handel en prijzen: schapen en lam meren matig - gelijk; gelten redelijk - gelijk. EIERVEILING EIVEBA BV BARNE- VELD (25-3) - Aanvoer 1.992.600 stuks, stemming vast. Prijzen In gul den per 100 stuks: eieren van 54-55 gram wit 16,11-16,32, bruin 15,50- 15,66, 60-61 gram bruin 17.16-17,57. 65-66 gram wit 17,60-18,36 en bruin 18,05-19,65. UTRECHT Het aan nemingsconcern Bredero heeft gisteravond meege deeld dat het „door on voorziene omstandighe den" onmogelijk is de re sultaten over het afgelo pen jaar vast te stellen. De publikatie van de jaarcijfers was gepland voor vandaag. Volgens financiële kringen zijn de cijfers van Bredero slecht door de in moeilijkhe den geraakte onroerend, goed-deelneming Breevast en zijn commissarissen niet ak koord gegaan met de jaarcij fers. Op het belang van 37 procent in Breevast heeft Bredero een strop van tientallen mil joenen guldens geleden. Deze tegenvaller wilde Bredero wegwerken door de verkoop van bezittingen. In november taxeerde Bredero het verlies al op zeventig miljoen gul den. De aandelen Bredero bleken gisteren op de Amsterdamse effectenbeurs nog niet aan de straatstenen te slijten nadat de koers van Bredero met tien gulden was gekelderd. In afwachting van een nade re toelichting van het bestuur mocht vanochtend niet wor den gehandeld in aandelen Bredero. Gisteren kelderde de koers van Bredero onverwacht met tien gulden. De commissaris van de notering overweegt de transacties van gisteren nietig te verklaren. Hij ver moedt dat er sprake is ge weest van handel met voor wetenschap. Nieuwe afvoer Zonder dat het verkeer er iets vart heeft gemerkt, zijn deze week twee buizen, elk met een door snede van anderhalve meter, onder rijksweg A-4 geperst. De buizen zijn nodig voor het afvoeren van overtollig hemelwater van Schiphol naar het poldergemaal van het waterschap Groot-Haarlem mermeer in Lijnden. IBM WIL CONCURRENTIE „KAPOT CONCURREREN" AMSTERDAM Enige tien tallen jonge bedrijven zijn ver wikkeld in een onvervalste concurrentie-oorlog om de gunst van de klanten op de markt van computerleasing, de verhuur van computers te gen speciale voorwaarden. De drie grootste onafhankelijke leasebedrijven in Nederland hebben om deze oorlog te beëindigen tegen IBM Neder land een kort geding aange spannen dat morgen dient voor de rechtbank in Amster dam. Volgens IBL, ICA en Econocom wil IBM hen „kapot concurreren" door de lease- markt van computers te mono poliseren. De bedrijven beschuldigen de computergigant tevens van discriminatie en hebben daar om een klacht ingediend bij het Direktoraat Generaal voor de Concurrentie van de Euro pese Commissie in Brussel. De behandeling van zo'n klacht is daar doorgaans een zeer lang durige kwestie. Omdat het wa ter de drie inmiddels aan de lippen zou staan, hebben zij te vens naar het wapen van een kort geding gegrepen. De drie ondernemingen vin den dat IBM andere maat schappijen dan haar eigen lea se-dochter IBM Nederland Fi nancieringen buitenspel zet door voor computers bedui dend hogere prijzen te reke nen. De gedupeerden klagen bovendien hun nood over de bijzonder ongunstige voor waarden die IBM bij verkopen voor hen hanteert. Veel uit wijkmogelijkheden zijn er ech ter niet, omdat IBM de markt, van de grote computersyste men sterk domineert. De lea se-bedrijven zijn door de voor keuren van hun klanten met handen en voeten gebonden aan IBM, die daar nu volgens hen op oneigenlijke wijze van profiteert. De drie bedrijven zeggen aan de rand van de afgrond te staan „doordat IBM misbruik maakt van een machtspositie op een gemeenschappelijke markt", wat volgens artikel 86 van het EG-verdrag verboden is. IBM-Nederland Financie ringen wordt verweten sinds vorig jaar lease-tarieven te hanteren waarmee elke ande re lease-maatschappij alleen maar met verlies kan draaien. Op den duur zal dat volgens IBL, ICA en Econocom leiden tot eliminatie van alle concur renten op de markt. Er staan voor de drie gedu peerde bedrijven bijzonder grote belangen op het spel. In 1985 verhuurden ze voor onge veer 600 miljoen gulden aan computerapparatuur, goed voor zestig procent van de markt. Ze zijn in feite eikaars concurrenten, maar voelen zich door computergigant IBM zó bedreigd dat ze voor deze gelegenheid de handen ineen hebben geslagen. Mag IBM van de Amsterdamse recht bank en van de EG doorgaan met haar praktijken, dan zul len lease-contracten in Neder land straks alleen nog maar op „door IBM gedicteerde voor waarden" kunnen worden af gesloten. De woordvoerders van zowel IBL, ICA en Econocom als IBM Nederland onthouden zich voorlopig van commen taar, zeker zolang de zaak on der de rechter is. „RUDING KAN BELASTINGMORAAL NIET VERBETEREN" AMERSFOORT De door minister Ruding (financiën) aangekondigde scherpere con trole op het naleven van de verplichting rente over bank tegoeden op te geven, heeft een vlucht van kapitaal uit Nederland tot gevolg. Een aantal banken in het grensge bied met Duitsland heeft al moeten constateren dat spaar ders hun tegoeden komen op nemen om deze vervolgens over de grens weer naar een bank te brengen. Volgens drs. B. Hartelust, voorzitter van de raad van be stuur van de Bondsspaarbank Midden Noord en Oost Neder land, gaat het om spaartegoe den van in totaal 1 tot 1,5 mil jard gulden. De jaarlijkse inleg aan spaargeld bedraagt zes- tot zeven miljard gulden. Zijn ei gen bank rekent op een ont- sparing van vijftig miljoen gul den. Een deel van dat geld verdwijnt naar buitenlandse rekeningen, de rest komt weer in de „oude kous" terecht. Minister Ruding verwacht door de uitbreiding van de contróle een meeropbrengst aan belasting van 400 miljoen gulden. Volgens Hartelust komt daar echter niets van te recht en hij noemt het een uto pie te denken dat door deze maatregel de belastingmoraal zou verbeteren. Het is zijn ogen een economische consta tering dat een dergelijke kapi taalvlucht zich zal voordoen, zeker als er geen betere rege ling tot stand komt voor vrij stelling van het betalen van inkomsten over een bepaald bedrag aan rente. Illllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll Esselte Meto koopt Rollex WOERDEN Esselte Meto, leverancier van elektronische weegschalen, beprijzings- en kodeersystemen, heeft de in Den Haag gevestigde Handels onderneming Rollex overge nomen. Rollex was onderdeel van de Deense onderneming Ancker Jergensen, een produ cent van zelfklevende etiket ten. Bij Esselte Meto werken onge veer veertig mensen, bij Rol lex ongeveer twintig. Esselte Meto is een dochteronderne ming van de Amerikaanse on derneming Esselte Business Systems, die over de hele we reld kantoorbehoeften, grafi sche hulpmiddelen en toebe horen levert aan detailhandel en industrie. illlllUllllllllllllllllllllllilllllllllilllliiiiiiiiiiiiii (Vervolg van de voorpagina) UTRECHT Voorzitter Hofstede wijst erop dat, hoe redelijk het imago van het CNV ook mag zijn, de aangesloten bonden wel degeliik regelmatig meedoen met stakingen. Naarmate het economisch slechter gaat, wordt er meer actie gevoerd en krij gen ook werkonderbrekingen en stakingen bij het CNV een sterker accent. Daarbij valt op dat het in de jaren tachtig met name de ambtenaren zijn geweest die de straat zijn opgegaan. „Vroeger vond men in het CNV dat je nooit actie mocht voeren tegen de overheid, maar die opvatting is intussen veranderd, al blijft men nog van mening verschillen over hoe ver je daarbij mag gaan", zegt Hofstede. Uit het onderzoek blijkt dat er in de laatste jaren een sterke froei is geweest van andere acties dan de werkstaking. Te den- en valt aan demonstraties, telefoonacties, zwartboeken, op schorten van overleg, petities en manifestaties. Het actiereper toire is aanzienlijk vergroot, maar het gaat de voorzitter van het CNV nog niet ver genoeg. Hofstede pleit voor meer actie op maat. „Andere actievormen blijken vaak veel creatiever. Kijk maar eens naar wat onze on derwijsbonden doen ten aanzien van de omstreden vervangings maatregel in het onderwiis. De actie daartegen is aanzienlijk verbreed door de steun te krijgen van ouders en leerlingen. Zo iets werkt bijzonder effectief. Ook in de marktsector zijn er vaak betere alternatieven voor de staking. Ik denk aan stipt heidsacties. Bij een staking weet een werkgever waar hij aan toe is. Bij stiptheidsacties is het verrassingseffect veel groter en kan hij veel minder makkelijk maatregelen nemen om schade te voorkomen". „Vaak funest" Minder staken dus en meer alternatieve acties ondernemen, ook al omdat staken volgens Hofstede zo onnoemelijk veel kwaad kan doen. „Stakingen zijn vaak funest voor de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers, maar ook vpor die tussen werknemers onderling. Nu, ruim zeven jaar na de grote sleep bootstaking in de Rotterdamse haven, zijn er nog mensen die niet met een ander op één schip willen varen. Het is nog steeds: stakers van toen versus niet-stakers. Ik verwacht dat het tweede deel van ons onderzoek, dat geheel is gericht op de vraag hoe de leden over acties denken, ons zal helpen tot nadere conclusies hierover te komen". Hofstede heeft die voor zichzelf al getrokken: „De samenleving is veranderd. We leven in een na-industrieel tijdperk. Acties draaien niet langer alleen maar om loon en winst. Andere secto ren dan de industrie zijn ook belangrijk geworden, zoals onder wiis, welzijn, gezondheidszorg, commerciële dienstverlening. De belangen van mensen lopen veel meer uiteen. Ook zaken als mi lieu, vrede, racisme en gelijke behandeling houden de gemoede ren bezig. Kortom, er is veel meer ruis in de samenleving, en om te worden gehoord moet steeds meer creativiteit in acties worden gestopt Overtuigen „Staken of dreigen daarmee is niet meer voldoende. Het sta kingswapen werkt niet onder alle omstandigheden. Het is vaak moeilijk met een harde (lees: stakingsactie alleen de overheid te treffen, hetzij als werkgever, hetzij als subsidiegever", zegt Hof stede onder verwijzing naar het grote verzet tegen de ambtena- renacties van 1983, die de CFO (die meestaakte) 2000 leden kost te. Voor Hofstede is dan ook duidelijk dat veel meer moet worden gedaan om de burgers te overtuigen. „We moeten hen duidelijk maken dat het om een belangrijke zaak gaat. Bij toekomstige ac ties zal inhoudelijke communicatie een steeds belangrijker rol spelen. De argumentatie moet voorop staan en als je wilt argu menteren moet je ook alternatieven aangeven, andere manieren om problemen op te lossen. Dat noodzaakt veel meer overleg". Hofstede: „Nee roepen is één ding. Zorgen dat er alternatieven worden uitgewerkt is een andere zaak. Maar de overheid blijft enorm achter als het gaat om eerlijk en open onderhandelen. Dat verklaart de enorme stijging van het aantal acties van CNV- bonden in de collectieve sector. Daar zijn we gedwongen tot ac tievoeren, omdat de overheid ons geen andere keuze laat". ARJEN BROEKHUIZEN Model Dit is een model van Lockheed voor een onbemand ruimteplat form voor wetenschappelijk onderzoek aan de rand van de dampkring. Het ruimtevaartuig zou een spanwijdte van ruim veertig meter krijgen en energie ontvangen van microgolf-antennes op de grond. Energie-ontvangende antennes aan de onderkant van het vaartuig zetten de microgolf-energie om in elektrische stroom. Een 25 tot 40 PK motor aangedreven door deze energie, draagt zorg voor de stuwende propellor en de 600 kilo zware data- en transmissieapparatuur. 2,11 Zweedse kf. 3.47 Noofse kr. 5,57 Deense kr. 114,75 Oost.schill 16,90 Spaanse pes 1,75 Griekse dr. 1,63 Finse mark 35,50 Joeg. dinar GOUD onbewerkt bewerkt Opgave Drijfhout, A'dam Nieuw Vork» ZILVER 267404 27240 26650 - 27150; onbewerkt 28840 28750 bewerkt Het blijft doormodderen AMSTERDAM De Amster damse effectenbeurs bleef ook gisteren maar wat doormodde ren. Een groot deel van de koersen was opnieuw lager ondanks de voortgaande stij ging op de Amerikaanse beurs, die het koerspeil dit jaar al met meer dan een kwart heeft weten te verhogen. In Amster dam is in die periode van een stijging per saldo geen sprake geweest. De omzet was met f 1375 miljoen wel wat hoger dan maandag. Van het totaal kwam 687 miljoen voor reke ning van de aandelensector. Van de internationals was Kon. Olie nu de enige die het redelijk deed met een vooruit gang van 1,30. KLM moest zelfs 1,80 terug terwijl Akzo een gulden zakte. In de finan ciële sector steeg ABN 3,50 maar Stad Rotterdam verloor f2. Elsevier werd 1,50 goed koper, Heineken ƒ2,50, Fok ker 3,20, Océ ƒ5 enfcw; f 3.30- |lan< Op de lokale markt stor onder druk. Gisteren b( jn claimhandel in verbafcoei de emissie van een op st v De claims voor de ga aandelen kwamen in f del op 0,72 en die 1 preferente op ƒ0,30. staande aandelen zak^_ weg naar f 109,50. Bredero bleek aan de stvai nen niet te slijten. Op de parallelmarkt wat genotsmiddelenf^uc*e ten in trek. Van Me£ak 12 op 250 en Verkac?3* op 198. '™n De optiebeurs kende P*13' een opgewekte ste?n J waarbij Kon. Olie he}Si touw nam met 18.000 rel" ten. De obligatiema^°k slechts zeer geringe vr te

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1987 | | pagina 8