Thomas Merton tekent gezicht christendom in het jaar 2000 CeicLc Sou/tor GEESTELIJK LEVEN/OPINIE kerk wereld Brede basisvorming l weer fieUlaeSou/iwit 4. DINSDAG 23 DECEMBER 1986 PAG» Wereldraad voor „constructieve geweldloosheid" GENÈVE De uit Uruquay afkomstige secretaris-generaal var» de Wereldraad van Kerken, dr. Emilio Castro, heeft in zijn Kerstboodschap de christenflëid opgeroepen tot „constructieve geweldloosheid". Nu de wereld zich de dwaasheid veroorlooft van in staat te zijn tot zelfvernietiging, moeten de christenen daarop antwoorden met „de dwaasheid van afzien van geweld, van het de andere wang toekeren", aldus de secretaris-gene raal van deze rond 300 kerken met samen 400 miljoen leden omvattende wereldorganisatie. Castro roept de christenen op, te bidden voor wereldleiders als Reagan en Gorbatsjov, opdat hun werken aan vrede zal voortkomen „uit de aanwezigheid van de Geest". Belgische bisschoppen komen met „geloofsboek" BRUSSEL Liever dan de gelovigen op te schepen met weer een nieuw catechismusboek, komen de Belgische bisschoppen met een „geloofsboek". Naar hun mening biedt een catechis musboek weinig meer dan een schoolse aanpak waarop de ge lovigen spoedig raken uitgekeken. Het afgelopen jaar hebben de bisschoppen onder leiding van kardinaal Godfried Danneels zich enkele malen teruggetrokken om te filosoferen en zich te laten voorlichten over problemen en mogelijkheden aangaande een hernieuwde evangelisatie van België. Het boek zal geen volledig beeld geven van wat het geloof nu precies inhoudt, maar dient meer als referentiekader. Het valt in drie delen uit een: het kennen, het vieren en het leven van het geloof. Alle antwoorden op alle vragen zijn al bekend. Zeg mij alleen welk antwoord bij welke vraag past. Breukelman geëerd op zeventigste verjaardag AMSTERDAM De Amster damse theoloog drs. F.H. Breukelman is bij zijn 70ste verjaardag geëerd door oud collega's, vrienden en leerlin gen die hem in de Westerkerk een bundel opstellen aanbo den. In „Debharim" (He breeuws voor: woorden) staat het thema centraal, waarmee Breukelman zich voortdurend heeft beziggehouden: het ho ren, vertellen en vertolken van het Levende Woord, „Debharim" van de God van Israël, zoals die in het Oude en Nieuwe Testament klin ken. Breukelman was van 1968 1981 wetenschappelijk (hoofd- )medewerker bij de hervorm de kerkelijke hoogleraar voor dogmatiek aan de theologi sche faculteit van de Unversi- teit van Amsterdam. De redactiecommissie van de bundel (prof.dr. N.T. Bakker, prof.dr. K.A. Deurloo, ds. C. Dijckmeester en drs. R. Zuur mond) zegt in het woord vooraf dat Breukelman „on der de grootste Nederlandse theologen gerekend moet worden". Het grootste deel van het oeuvre van Breukel man, die niet gepromoveerd is, „is nog ongepubliceerd en slechts gedeeltelijk toeganke lijk via her en der rondgaan de, gestencilde bladen", zo meldt zijn zoon, ds. F.H. Breu kelman jr., in de bibliografie die in de feestbundel is opge nomen. Voortgang LPO niet in gevaar UTRECHT Het Landelijk Pastoraal Overleg (LPO) gaat gewoon door. Een onvolledige agendacommissie van het Landelijk Pastoraal Overleg (LPO) in de roomskatholieke kerk heeft afstand genomen van twee leden die meenden dat het artikel van kardinaal Simonis over de feministische theologie reden was om de komende LPO-vergadering niet door te laten gaan. Buiten aanwezighèid van kar dinaal Simonis, hulpbisschop Lescrauwaert, dr. H.A. van Munster, secretaris-generaal van de rk-provincie, en LPO- secretaris G.A. Kaandorp hebben de overige leden maandag in Utrecht over deze kwestie vergaderd. „Het merendeel van de aan wezigen betreurt dat door en kelen van hen de indruk is gewekt dat het verschijnen van dit artikel aanleiding zou kunnen zijn tot een negatief advies inzake de voortgang van het LPO", aldus een na afloop uitgegeven verklaring. Twee leden, H. Luttikholt (aartsbisdom Utrecht) en H.P.M. Post (bisdom Haar lem), hadden vorige week ge zegd dat het LPO maar moest worden afgelast. In een reac tie daarop had secretaris Kaandorp meteen erop gewe zen dat niet de agendacom missie beslist over het door gaan van het LPO, maar de uitnodigende partij (de bis schoppenconferentie) of de uitgenodigde partij (de deel nemers aan het LPO). Nederlandse Hervormde Kerk Bedankt: voor Ouderkerk ad Amstel, G.Th.Vollebregt te Zwolle; voor de benoeming tot voorganger van de hervormde evangelisatie te Driedorp, G.W.Nijhof, voorganger van de her vormde evangelisatie Elim te Urk. Aangenomen naar Delfzijl, M.D.van der Giessen, kandidaat te Gronin gen, die bedankte voor Oostermeer, Eesteren. Wijckel en Sloten (toezeg ging). Beroepbaar J.Kommers. Irene- HILVERSUM Bijna twintig jaar na zijn plotse linge dood in 1968 wordt er nu nog gesproken en gedacht over Thomas Merton. De opmerkelijke Amerikaanse monnik die koos voor een kloostercel, maar van daar uit de mensen bleef bezighou den met inspirerende woorden die in meer dan zestig boeken zijn neerge legd. Stuk voor stuk op wekkingen tot een nieu we spiritualiteit. In de bi bliotheek van de Colum bia Universiteit te New York is een afzonderlijke leeszaal voor zijn werk ingericht om de vele be zoekers/lezers gelegen heid te bieden tot onge stoorde studie. In de beschrijvingen van mensen die hem gekend heb ben komt Merton naar voren als een meer dan gewoon mens. Hij werd 53 jaar, gaf zich de helft van zijn leven over aan werelds vertier en trad vervolgens het beschou wende leven binnen bij de Trappisten van Gethsemane nabij Louisville in Kentucky. Paul Wilkes en Audrey Glynn van BBC-tv raakten gefascineerd door de wijze waarop die mensen nu nog over hem praten. Met hun medewerking vervaardigde het tweetal een gesproken portret, waarin zijn even ge dreven als vredelievende per soonlijkheid wordt geschetst. De KRO-televisie nam deze documentaire over voor uit zending op de avond van Tweede Kerstdag. Augustinus Theologische deskundigen vergelijken Merton in vier opzichten met de kerkvader Augustinus, die leefde om streeks 400 na Chr. Zowel Merton als Augustinus leid den voor hun toetreden tot de katholieke kerk een woelig werelds leven. Beiden be schreven hun inkeer en keus voor de kerk in een boek. Au gustinus in zijn belijdenissen, de „Confessiones". Merton in zijn „De Louteringsberg", in 1948 in vertaling verschenen bij Het Spectrum en sinds kort opnieuw verkrijgbaar. De derde overeenkomst is dat zij allebei hun wijsheid uit het Oosten haalden. Voor Augus tinus was Griekenland het Oosten. Daar kwam hij in aanraking met de ideeën van Plato en zijn navolgers. Deze wijsbegeerte heeft er toe bij gedragen Augustinus tot het christendom te brengen. Mer ton was in zijn jonge jaren ge boeid door het marxisme waarin hij elementen meende te zien waarmee christenen hun voordeel konden doen. Later verwachtte hij meer van de invloed van het oos terse denken. Zijn ideeën hierover, de inspirerende werking die van de oosterse denk- en leefwijze kan heb ben op het christendom, legde hij neer in boeken over Gan dhi en Zen. Als zijn ideeën bevruchtend inwerken op de Kerk, ligt hier de vierde overeenkomst met Augusti- Doorleefd In al zijn boeken met "noch tans de bijbel als uitgangspunt draagt hij een persoonlijke, doorleefde geloofsgetuigenis uit die een correctie vormt op het westerse verburgerlijkte christendom. Zijn plotselinge overlijden in Bangkok, door een elektrische schok bij kortsluiting in zijn hotel, bleef een verwarrend gebeuren. In geen zevenen twintig jaar had hij het kloos ter verlaten. Toen werd hem door zijn abt toegestaan naar Bangkok te reizen om daar op te treden op een congres van westerse en oosterse geestelij ke leiders. Hij overleed op de dag waarop hij in een referaat voor een groot gehoor vanuit westers én vanuit oosters ge zichtspunt het perspectief voor een christelijk leven toe lichtte. In zijn boek „De Louterings berg" verantwoordt hij zijn bekering tot het katholieke geloof na een leven dat hij zelf als onpasselijk makend omschreef. Daar staan onver getelijke bladzijden in, zowel over de verleidingen waaraan hij zich overgaf als over het leren kennen van God, de kracht van het geloof. In zijn nieuwe leven ledigde hij als het ware zijn innerlijk om er God voor altijd een plaats te geven. Twee citaten uit zijn boek „De Louteringsberg" over respectievelijk het leven waaraan hij zo verslingerd was, en over zijn overgave aan wat hij ervoer als een grote kracht in zichzelf. Over zijn nachtenlange dronke mansdiscussies in zijn studen tenjaren schrijft hij: „Wat mij het meest deprimeerde waren de schaamte en de wanhoop die zich bij katers van heel mijn wezen meester maak ten". Over de tijd na zijn inkeer vertelt hij: „Gaandeweg werd ik mij steeds meer bewust van de noodzaak van een levend geloof en van de volstrekte zinloosheid van het zelfzuch tige rationalisme, dat zeven jaar lang mijn weerstand en mijn wil in kilheid deed ver starren. Langzaam werd mij duidelijk dat de enige manier om te leven was: leven in een wereld die geladen is met de tegenwoordigheid en de reali teit van God". „De Louteringsberg" baarde destijds veel opzien; niet al leen vanwege de inhoud, maar ook om de literaire waarde. Het werd in vijftien talen uitgegeven en behaalde bij elkaar een miljoenenopla ge. Merton wilde niet kiezen voor het protestantisme, ook al was hij geboeid door de saamhorigheid van een prote stantse gemeente. Spiritualiteit Merton werd geboren in 1915 in Zuid-Frankrijk. Zijn moe der was methodiste, zijn va der quaker, kunstchilder van beroep en afkomstig uit Nieuw-Zeeland. Merton stu deerde in Parijs, Cambridge en aan de Columbia Universi teit te New York en legde een grote honger naar kennis aan de dag. Uit alles wat hij schreef aan beschouwingen, gedichten, historisch werk en religieuze overwegingen spreekt zijn hang naar spiritu aliteit. Het westelijke chris tendom mist volgens hem echter de religieuze bevlogen heid die wel in de oosterse godsdiensten wordt aangetrof fen. Die samenlevingen daar blijken er trouwens van door trokken. Zoals een zegsman uit de omgeving van de paus het ook omschreef tijdens het bezoek van de H. Vader aan India: „In Zuid-Amerika toonde het volk zich opgeto gen, in India ingetogen. De ontmoeting was er niet min der intens om". Thomas Merton Op dit punt verwachtte Mer ton veel van de jongeren. Zij zullen moeten breken met het burgerlijk christendom en het opnieuw geestelijke dimensie moeten verschaffen. Zoals Augustinus aan de sacramen tele leer vorm gaf en de Kerk voor eeuwen aan adem hielp, zo zou Mertons oproep de kerk een nieuwe geest, een nieuw élan kunnen geven. Protestzangeres/tekstschrijver Joan Baez liet zich voor haar teksten vooral door hem in spireren. Zij wijst er op dat het in Amerika vooral pries ters en monniken waren die het eerst spontaan reageerden op de vredesbeweging van '66: „Op dat moment hoorde ik de naam van Thomas Merton. Ik begon zijn boeken te lezen over vrede, niet-geweld. Hij bood inspiratie voor mijn tek sten". Ook de Dalai Lama, geestelijk leider van het Tibetaanse boeddhisme, raakte getroffen door de geestkracht van Tho mas Merton. Hij schetst een beeld van een vreedzaam in gesteld mens. In hem zegt hij de ware christen te hebben herkend, de vredesmens. Augustinus schreef er zijn boek „De stad Gods" over. Merton getuigde ervan in boe ken als „De weg naar de waarheid" en „De wijsheid van de woestijn". Merton is lang na zijn dood nog steeds bezig in de chris tengemeenschap een nieuw élan te wekken, een taak voor de toekontst die al is begon nen. TON OLIEMULLER Weer kruisbeelden verwijderd uit Poolse scholen WARSCHAU De Poolse bisschop Stanislaw Szynecki van Kielce heeft zondag in alle kerken van zijn diocees een herderlijk schrijven doen voorlezen, waarin protest wordt aangetekend tegen het feit, dat de overheid het op nieuw noodzakelijk heeft ge acht uit een aantal klasloka len de daar opgehangen kruisbeelden te verwijderen. Paus gevraagd naar Polen te komen WARSCHAU De Poolse leider generaal Wojciech Jaruzels- ki en kardinaal Joseph Glemp, de primaat van de Poolse Rooms-katholieke kerk, hebben in een gezamenlijk commu niqué paus Johannes Paulus II uitgenodigd om in juni van het volgend jaar naar Polen te komen. In het communiqué wordt gezegd dat Jaruzelski en Glemp hebben gesproken over „de richting van de voorbereidingen voor het derde bezoek" van de paus in juni 1987. Glemp en Jaruzelski, die elkaar voor het laatst in april van dit jaar hebben gesproken, riepen ook op tot verbetering van de verhouding tussen kerk en staat in Polen, „zodat het be zoek (van de paus) vruchten kan afwerpen voor de gelovigen en voor Polen. Gereformeerde deputaten willen nieuw gesprek met dr. Wentsel DEN HAAG De gerefor meerde deputaten voor Kerk en Israël willen opnieuw pas torale gesprekken met de Haagse predikant dr. B. Wentsel voeren nu blijkt dat hij zijn opvattingen over het lijden van Israël en de joden vervolging niet heeft herzien. Dit heeft het deputaatschap een dezer dagen besloten, al dus de voorzitter, mevrouw H.L. van Stegeren-Keizer te Heemstede. Vorig jaar september heeft het deputaatschap dr. Wentsel schriftelijk verzocht zijn me ning te herroepen als zou in het kader van zegen en vloek de uitroeiing van de joden een straf van God zijn. Hij had deze geuit op een zomerconfe- rentie van de reformatorische studentenvereniging CSFR. Een lid van het deputaat schap, ds. E.D.J. de Jongh te Wageningen, en een der pre dikanten in dienst van het de putaatschap, dr. S. Schoon te Mijdrecht, hadden in een pas toraal gesprek met Wentsel de grote bezorgdheid en het mis noegen van het deputaatschap hierop geuit. Wentsel ant woordde op die brief van het deputaatschap dat hij graag bereid was naar anderen te luisteren en eventueel zijn vi sie te herzien. Wentsel liet vorige maand weten dat hij na overleg met zijn advocaat zijn mening over deze kwestie heeft „op geschort". „Het kan zijn dat het waar is, maar dat weet ik niet. Het lijden van Israël kan een element van schuld be vatten. Er zijn ook orthodoxe rabbijnen die het beweren. Voor mij is het een geheime nis," zo deelde hij desge vraagd mee. Ook het Overlegorgaan van. joden en christenen in Neder land (OJEC) heeft vorig jaar september dr. Wentsel ge vraagd publiekelijk afstand te nemen van zijn uitlatingen. „In de joodse gemeenschap is ontsteld gereageerd op uw uitspraken. Traumatische herinneringen uit het verle den kwamen opnieuw boven naar aanleiding van uw kre- kende en ongenuanceerde theologische stellingen," aldus het OJEC. Het OJEC heeft geen antwoord op deze brief ontvangen. Rijn Het zal dus wel een aantal ja ren duren voordat er echt sprake kan zijn van een scho ne Rijn. Zo deze rivier ooit weer schoon wordt. Ik heb daar een hard hoofd in. Er wordt als reden op gegeven dat een schone Rijn nu, dui zenden banen zal kosten. Om dat te voorkomen zal er eerst een oplossing moeten worden gezocht voor het afval dat de chemische fabrieken nu lozen. De omgekeerde wereld. Dit probleem hadden de bedrijven moeten aanpakken voor zij ooit met hun fabricage en de daardoor noodzakelijke chemi sche lozingen waren begon nen. Nu zit Nederland nog ja ren opgescheept met het afval uit Duitsland en Zwitserland. Want als het water van de Rijn ooit schoon wordt, wie zorgt er dan voor dat het ver vuilde slib wordt gereinigd? D. van Dijk, LEIDSCHENDAM. Rijn (2) Ze moesten zich schamen, die bewindslieden die na afloop van de Rijnconferentie in Rot terdam feestelijk een toastje met zalm staan te verorberen. Want wat hebben ze nu eigen lijk bereikt met betrekking tot het schoonkrijgen van de Rijn. Niets toch! Het gaat nog jaren duren voor er daadwerkelijk iets gebeurd. Gelukkig voor ae heren (en natuurlijk dame) ministers is er ergens op de wereld nog een plek waar het beleg voor hun toast kan wor den gevangen. Als het dan toch nodig was de conferentie op feestelijke wijze te beslui ten, had hen beter een toastje met vis, gevangen in de Rijn kunnen worden voorgezet. Het probleem aan den lijve onder vinden, heet zo iets. R. Huizen, DEN HAAG. Premieverhoging Eens te meer is duidelijk ge worden dat we aan verkie zingsbeloften niets hebben. Gelijke premiedruk wordt er beloofd en wat zien we: De druk zal het komende jaar toch weer met 0,3 procent toe nemen. Daar zullen best aller lei verklaringen voor zijn, maar beloof de kiezer niet wat ie een paar maanden niet blijkt te kunnen waarmaken. G. Peters, LEIDEN. Ruding Al dat gedoe rond minister Ruding was dus allemaal niet nodig geweest als rustig de be noeming van een nieuwe top man bij het IMF zou zijn afge wacht. Nu werd er een paar maanden nadat het kabinet Lubbers in functie was, uitge breid gediscussieerd of Ruding het kabinet zou mogen verla ten om naar het IMF te gaan. Er werd zelfs een kamerdebat gewijd aan de vraag of Ruding niet direct moest opstappen als minister. Nu wordt dus een ander bij het IMF benoemd en is weer eens kostbare tijd ver knoeid. Chr. Van Vuren, RIJSWIJK. Medisch stuntwerk (2) Stel: een zwangere vrouw kan, volgens de Nederlandse wet, op sociale gronden abortus ei sen. Ze besluit echter het toch te proberen en laat het kind komen. Als het na een jaar toch tegen valt, moet ze haar misrekening dan ongedaan mogen maken? „Nee", zult u denkelijk zeggen, „dat zou moord zijn". En indien ze daartoe eerder had willen be sluiten, na enkele maanden, weken of dagen? „Nog min der", vindt u waarschijnlijk, „zo'n hummeltje!" Veronder stel dan dat het medisch kun nen (dat staat immers voor niets) abortus tot enkele da gen, weken of maanden vóór de geboorte zonder schade voor de vrouw mogelijk maakt, is dat dan moreel aan vaardbaar? Vrij algemeen ant woordt men dan, dat zoiets niet mag. Immers, zo'n kind had al (iets te vroeg) geboren kunnen zijn, met alles erop en eraan, levensvatbaar en wel, zeker bij de huidige stand van de gezondheidszorg. Hoe ver moet men dan teruggaan om abortus aanvaardbaar te doen zijn? Vier maanden vóór de geboorte, vijf, of meer? We weten allemaal wat de Neder landse wet zegt: zes maanden voor de geboorte oftewel drie maanden na de bevruchting. Maar laten we ons daarachter niet verschuilen. Hoe lang na de conceptie kun je nog zeggen: „Jij bent nog geen mens, ik kan je nog net aborteren?" Op grond waar van zou men zo'n moment, dat beslist over leven of dood, dur ven vaststellen? Is het niet veel logischer het te houden op het standpunt van de ka tholieke kerk? Dat stelt, dat God op het moment van de bevruchting meteen ook de ziel schept. Dat er dus meteen sprake is van een persoon, met in de kiem reeds „alles erop en eraan". Ik schrijf dit n.a.v. de drievou dige abortus op een aanstaande vijfling. In de medische ru briek werd de vraag opgewor pen „Als het op één mag, waarom dan niet op drie?" maar werd tegelijk gesigna leerd, dat ook voorstanders van „gewone" abortus er zich „ongemakkelijk" bij voelden, verder lees ik: „Vroeger be paalde de kerk de ethische grenzen", maar „oude en ver trouwde waarden zijn wegge vallen". Persoonlijk zou ik lie ver zeggen: De katholieke kerk handhaaft die waarden nog steeds. Alleen, mensen la ten die waarden vallen. En daarmee blijkt het hek van de dam voor een doorhollende medische praktijk, die in hoog tempo de vreemdste en meest dubieuze mogelijkheden schept, waarvan zelfs de eigenmachtig geworden mens even verlegen wordt. Wie een station te ver gaat, komt nooit meer goed uit, tenzij via de trein terug. L. Flier, DEN HAAG. De plannen voor een gemeenschappelijk basisprojj in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs, door' ter Deetman en staatssecretaris Ginjaar op de laatste} dag van dit jaar gepubliceerd, hebben dezelfde tegeng, reacties opgeroepen als het WRR-rapport waarop zij baseerd. Toen de Wetenschappelijke Raad voor hefr ringsbeleid in het voorjaar zijn advies uitbracht, rieptf migen dat de middenschool er aan kwam (alle leerling een, waardoor gelijke onderwijskansen moeten onj( Voorstanders van die middenschoolgedachte daarentej toogden dat de juist tweedeling in het onderwijs nie^ doorbroken. Waar ligt het gelijk? De plannen voorzien in een verbetering van de ki( van het onderwijs, die moet worden bereikt door vo leerlingen gedurende de eerste drie jaren van het vo<^ onderwijs veertien vakken verplicht te stellen; een rtf eenvoudige opgave. Om geen kind uit de boot te latei) moeten al die vakken op twee niveaus worden g^ neerd: vergelijkbaar met het lbo-niveau en het mavf veau. Daarbij zijn voorzieningen getroffen voor leei voor wie veertien vakken op het laagste niveau een tj opgave is - zij kunnen al tijdens die basisvorming gj ginnen aan de voorbereiding op hun beroep - en vr gaafde leerlingen: zij moeten versneld kunnen doorslj Het is van belang dat aan de basisvorming zoge* eindtermen zijn verbonden: het vastleggen van dt waaraan de leerlingen na afloop van deze periode J voldoen. Eindtermen vormen een garantie voor kwal voor duidelijkheid. Van groot belang is ook het vakk' ket dat voor alle leerlingen verplicht wordt: de vaki het bestaande onderwijs, aangevuld met techniek eri matica, economie in plaats van maatschappijleer en <f tieve vakken muziek en beeldende vorming. Lichal vorming is het enige dat niet op twee niveau's wordt Vakken als maatschappijleer en verzorging ontbrekei) de scholen kunnen twintig procent van de lestijd in invullen. Dus ook de klassieke talen en godsdienstil ming kunnen aan hun trekken komen. ALLE bestaande schooltypen moeten met het pakketj slag kunnen gaan, aldus de voorstellen. Toch laaien I cussies over de structuur van het onderwijsstelsel wet op: kan het lbo met zo'n zwaar pakket uit de voeten hoogste, het mavo-D-niveau niet te laag voor het gjj um? De experimenten in de komende jaren zullen he Zeker is' dat lbo-scholen niet zoveel leerlingen zullé trekken die op het hoogste niveau examen zullen doer, het gymnasium zal het tegenovergestelde het geval zijt zullen ook deze scholen genoodzaakt zijn de mogel van een toetsing op twee niveaus te bieden, zodat de scheiding wordt doorbroken. Maar uiteraard zullen d schoolgemeenschappen betere mogelijkheden bieden o stelling van gelijke kansen voor alle leerlingen te be En daarmee zou de discussie over wel of geen middei eindelijk eens uit de wereld moeten zijn. Er is dan ook alle reden om de voorstellen van Deeti Ginjaar een reële kans te gunnen. Het is van belang' druk te leggen op de inhoud van de schoolvorming, aard speelt de schoolvorm daarbij eeh rol, maar bej groepen die daarop toch weer de nadruk leggen, zie dingen over het hoofd: dat na vijftien jaar de discuss de opbouw van het vervolgonderwijs onvruchtbaar i$ ken en dat nu de nadruk moet liggen op kwaliteit. gaat het niet om de vraag: hoe vul ik de kinderhoofd zoveel mogelijk kennis. Juist een evenwichtige vori vereist, met gelijke kansen voor de ontwikkeling van hand en hart. Rustig weer DE BILT (KNMI) Morgen passeert een rug van hoge druk. De buienactiviteit wordt zover onderdrukt dat het vrij wel overal droog zal zijn. In de komende nacht vriest het licht tot matig. De middagtempera- tuur loopt op tot om het vries punt. Er staat weinig wind. De rug van hogedruk wordt ge volgd door het binnendringen van warmere lucht, hetgeen gepaard gaat met veel bewol king, eerst wat sneeuw, daarna regen. Deze zone nadert in de Kerstnacht en passeert op Eer ste Kerstdag. De Tweede Kerstdag ziet er uit als een dag met veel bewolking en af en toe regen. Dan is aan de vorst periode een eihde gekomen. Weersvooruitzichten voor di verse Europese landen, geldig voor morgen en donderdag: Zuid-Scandinavië: opklarin gen. Matige tot strenge vorst. Denemarken: flinke opklarin gen. Lichte tot matige vorst. Britse Eilanden: eerst in het zuidoosten opklaringen, overi gens veel bewolking en enige regen, vooral in het noorden en westen. Middagtempera- tuur van vier graden in het oosten tot tien graden in het westen, op donderdag in het oosten wat zachter. Duitsland en Noordoost- Frankrijk: droog. Perioden met zon. Plaatselijk mistban ken. Overdag lichte, 's nachts matige en plaatselijk strenge vorst. Benelux en Midden-Frankrijk: Perioden met zon. Op donder dag later opkomende bewol king. Middagtemperatuur dicht bij nul, in de nacht lichte tot matige vorst. West-Frankrijk: wolkenvel den. Voornamelijk op donder dag enige regen. Middagtem peratuur morgen drie tot ne gen graden, op donderdag iets hoger. Franse Middellandse-Zeekust, Noord-Italië en de Joegoslavi sche kust: vrij zonnig. Middag- temperatuur bij zee z twaalf graden. Land rond vijf graden. Spanje en Portugal: noordwesten wolke) elders zonnig. Middagtl tuur van tien graden noorden en in het binJ tot achttien graden in] den. In het binnen nachts vorst. Zuid-Italië: verander! wolkt. Regen of onwed Meer landinwaarts in re delen plaatselijk sneeuwval. Middagt] tuur bij zee acht tot twi den, landinwaarts kouJ Alpenlanden: half tol bewolkt en plaatselijk i Donderdag vrij z« overwegend droog, matige tot strenge vor dag lichte tot matige v Sneeuwbericht Belgie/Duitsland (zgn. dicht-bij-huis): Ardennen: cm, redelijke wintersportn den; Eifel: 15 tot 20 cm, wintersportmogelijkheden; land: 20 tot 45 cm. redelijkf wintersportmogelijkheden; tot 50 cm, goede winterspoi heden; Zwarte Woud: 10 goede wintersportmogt weersverwachting tot e genavond: vriezend weei een bui, morgen droog Alpengebied: in het algeml winiersportmogelijkheden. I zicht van de gemiddelde hoogten in centimeters (het| fer geldt voor de dalen, b voor de hogere pistes): Oostenrijk: Vorarlberg: 70-1 50-95; Salzburgerland: 55-1 thie: 30-60; Zwitserland Oberland: 45-85; Graubuen^ Wallis: 55-95; Noord-Italié rol: geen gegevens beken rijk: Alpen: 75-140. Weersverwachting Alpenfl en met morgenavond: i vriezend weer. Morgen ge( van betekenis; Frankrijk/2 d/Italië: noordzijde Franse serse Alpen: overal vriezi Vooral in Zwitserland viel nog wat sneeuw, morgt Zuidzijde Franse, Zwitserst aanse Alpen: overwegendl Middags in de dalen iets B overigens vriezend. Bel voor meer gedetailled malie de ANWB/KNMI I nen (gesprekstarief 40 een nuut): Ardennen/Eifel/i /Harr 06 - 910 910 20; Oosi - 910 910 30; Zwitserland/l /Noord-Italië. 06 - 910 910'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1986 | | pagina 2