Minister: ontslag in stukgoed mag Drieduizend Nederlanders gek van goud 7 Beurs van Amsterdam DSM samen met Marokkanen in fosfaatcomplex Pernis Slechts twee van de drie meubelprijzen toegekend Maurice de Hond naar effectenbeurs ECONOMIE QaidóaQowuvnt WOENSDAG 3 SEPTEMBER 1986 PAGINA 6 Aegon en Yolmac in systeemhuis DEN HAAG Het verze keringsconcern Aegon en de software-onderneming Volmac hebben samen een systeemhuis opgericht, dat moet inspelen op de groei ende behoefte aan automa tisering bij assurantie-tus senpersonen. Insurance Systems Nederland (ISN) heeft als vestigingsplaats Apeldoorn, telt 22 mede werkers, en denkt binnen 5 jaar ongeveer 400 com putersystemen te plaatsen, aldus een bekendmaking van Aegon. Hogere winst Gist Brocades DELFT Het gaat goed met Gist-Brocades in Delft. De netto winst is in het eerste halfjaar ten opzichte van de eerste helft 1985 met 11,3 procent gestegen tot 47,8 miljoen. Het resultaat vóór belasting steeg van 64,7 miljoen naar 67,8 miljoen, bij een licht gedaalde omzet van ruim negen honderd miljoen gulden. Dat de nettowinst met 11,3 pro cent steeg terwijl het bedrijfsre sultaat met 66,5 miljoen bijna gelijk bleef, was te danken aan iets lagere rentelasten, een buiten gewone bate van 3,8 miljoen en een lichte daling van de belasting- post. v ROTTERDAM DSM Meststoffen BV gaat samenwerken met het Marokkaans chemieconcern OCP bij de fosfaatproduk- tie in Rotterdam/Pernis. De fosfaatver werking gebeurt dan voor gezamenlijke rekening en risico in eenfosforzuurfa- briek, een fabriek voor ammoniumfosfaat en een mengstoffenfabriek. Dit complex verschaft ongeveer zeshonderd mensen werk. OCP is volgens DSM haar belangrijkste fosfaatleverancier. Door samenwerking wil DSM Meststoffen de activiteiten waar bij fosfaten worden verwerkt, versterken. OCP heeft immers grote kennis van en er varing met produktie en verwerking van fosfaat; DSM Meststoffen heeft weer meer ervaring met de produktie van ammoniak. Van de stikstof uit de ammoniak en het fosfaat worden evenals van kali meng- meststoffen gemaakt. Volgens P. Jansen van de Industriebond FNV is de achterliggende gedachte van DSM te komen tot verlaging van kosten. Behalve genoemde bedrijven staan er op het DSM-terrein in Pernis nog een ureum- fabriek, die DSM wil sluiten, en een am- moniakfabriek. Het personeel blijft in dienst bij het Neder landse bedrijf. Gelderse Papiergroep nu ook in bankpapier DEN HAAG De Gelderse Papier groep BV met vier dochterondernemin gen in Apeldoorn, Heelsum, Leuven en Antwerpen zal vrijwel zeker de VHP Veiligheidspapierfabriek Ugchelen BV overnemen. De Ugchelse fabriek, waarvan de Nederlandsche Bank NV enig aandeelhoudster is, is ondermeer gespecialiseerd in de fabricage van pa pier voor bankbiljetten. Door de over name gaan geen arbeidsplaatsen verlo ren. De overname-besprekingen zijn in volle gang. De fabriek in Ugchelen heeft een om zet van 25 miljoen per jaar en telt 150 personeelsleden. De omzet van de Gel derse Papiergroep bedraagt 260 mil joen; hier werken circa 800 mensen. Geen prijsexplosie na ingaan OPEC- akkoord ROTTERDAM De Rotter damse vrije oliemarkt heeft vrij rustig gereageerd op de produktievermindering door de OPEC-landen van 20 mil joen vaten per dag tot minder dan 17 miljoen vaten per dag, die maandag is ingegaan. Vol gens experts is er slechts spra ke van een lichte stijging voor de prijzen van enkele ruwe oliesoorten. De noteringen voor benzine en gasolie gingen enkele dollars per ton omhoog. Slechts incidenteel klommen de noteringen voor ruwe-olie- soorten boven de 15 dollar per vat, maar algemeen was de in vloed van het OPEC-akkoord en de nieuwe vijandigheden tussen Irak en Iran (dat vrij wel geen olie meer kan expor teren) miniem. Toch acht men het in Rotterdamse oliekrin gen niet ondenkbeeldig dat in het vierde kwartaal van dit jaar zal blijken dat de OPEC zijn doel de prijs voor een vat ruwe olie van 10 naar min stens 17 dollar te tillen, zal be reiken. Dit gezien de meer dan stabiele prijsontwikkeling van de afgelopen weken. De Rotterdamse handelaren verwachten verder dat de con sument nog deze week een lichte prijsverhoging te „slik ken" krijgt. De benzineprijs zal waarschijnlijk verder om hoog gaan, evenals die van diesel en LPG. VEEMARKT LEIDEN (2-9) - Prijzen: dikbillen 2400-4500. stieren (resp. 1e en 2e kw.) 7,50-8,10 6,60-7,50. vaar zen (resp. 1e en 2e kw.) 6,50-7,40 5,10-6,50. koeien (resp. 1e. 2e en 3e kw.) 6,40-7,40 5,70-6,40 4.90-5,70. worstkoeien 4,80-5,60 (voorgaande prijzen per kg geslacht gewicht en ontvet), schapen 160-215, per kg 5.00-7,00. lammeren (rammen) 200- 235, per kg 9,00-10,00. lammeren (ooien) 180-210. per kg 9,00-10,00. varkens 2,80-2,90. zeugen (resp. 1e en 2e kw.) 2,60-2.68 2,50-2,60. melk en kalfkoeien (resp. 1e en 2e soort) 1850-2350 1200-1850. melk- en kalf- vaarzen (resp. 1e en 2e soort) 1800- 2450 1200-1800. guste koeien 1000- 2150. enterstieren 1400-2200. pinken 875-1450. graskalveren 600-950. nu ka's voor de mest roodbont stieren 500-690, vaarskoeien 350-440. nu ka's voor de mest zwartbont stieren 300-490, vaarskoeien 225-350. fok schapen 225-250. weidelammeren 150-200. bokken en geiten 20-120. Aanvoer: slachtvee 130. stieren 20. gebruiksvee 244. jongvee 11. nuka's roodbont 800. zwartbont 974. slacht schapen en lammeren 500. gebruiks- schapen en lammeren 233. varkens 409. bokken en geiten 166. paarden 40. totaal 3527. Stemming (resp. han del en prijzen): slachtvee rustig - ge lijk. stieren redelijk - hoger, gebruiks vee en jongvee stil - gelijk, nuka's flauw - lager, schape, lammeren en varkens redelijk - hoger, bokken en geiten redelijk - gelijk. EIERVEILING EIVEBA BV BARNE- VELD (3-9) - Aanvoer 1.472.040 stuks, stemming vlot. Prijzen in gul den per 100 stuks: eieren van 50-51 gram 7,02, 55-56 gram 8.01, 60-61 gram 10.10 en 65-66 gram 10,77- 11,55. DE LIER - Delft-Westerlee. dinsdag 2 september. Aardappelen 48-68. An dijvie 60-95. Aubergines 51-280. Bloemkool 43-86. Bloemkool groen 80-180. Bospeen 95-115. Cherryto- maten 210-255. Daikon 30. Eike- bladsla 53. Frankenthaler 410-490. Koolrabi wit 33-41. Kroten 28-33. Oesterzwammen 60-105. Paksoi 260- 465. Paprika groen 150-300, rood 330-410, geel 820-970. puntig 270- 350. Pepers rood 310-420, bont 160- 400. Peterselie 14-35. Prei 137. Lollo- rossa 315. ROTTERDAM Minister De Koning (sociale zaken en werkgelegenheid) heeft de knoop doorge hakt in het geschil tussen de werkgevers en werk nemers in de Rotterdamse haven. Hij heeft besloten het Gewes telijk Arbeidsbureau (GAB) in Rotterdam opdracht te geven ook voor stukgoedwerkers uit de haven een ontslagvergun ning te geven, indien werkge vers daarom vragen èn de werknemer tweemaal een baan elders in de haven heeft geweigerd. Met zijn beslissing heeft de bewindsman een be middelingsvoorstel van het Gemeentelijke Havenbedrijf in Rotterdam dwingend opge legd aan werkgevers en werk nemers in de haven. Tot nu toe was het onmogelijk stukgoedwerkers te ontslaan, doordat de havenwerkgevers en -werknemers vorig jaar overeen zijn gekomen dat tot 1991 geen gedwongen ontsla gen zouden vallen in de haven (het zogenoemde Van der Louw-akkoord). Sinds enige tijd willen de werkgevers ech ter van het akkoord af, omdat het achterhaald zou zijn door de slechte gang van zaken in het stukgoed. De werknemers houden er daarentegen aan vast. Het geschil dat hierdoor ontstond, heeft het havenbe drijf uit de wereld willen hel pen met het genoemde bemid delingsvoorstel, dat De Koning „alleszins redelijk" noemt. Districtsbestuurder P. Rosen- möller van de Vervoersbond FNV reageert laconiek op de beslissing van de bewindsman. „Dit hadden we verwacht. Maar er moet eerst nog een werkgever zijn die een werk nemer wil ontslaan. Ik kan me hier niet druk om maken", zegt hij. UTRECHT Tot lichte ontzetting van de Jaarbeurs Utrecht en de Vereniging van Vakbeurs Meubelen (VVM) wordt dit jaar de door hen ingestelde „Prijs voor het beste Nederlandse meube lontwerp" niet toegekend. De onafhankelijke jury bleek niet om te praten, toen gisteren unaniem was besloten dat er onder de vele, fraaie inzendingen geen echte uitschieter was. De Stijlprijs van de Jaarbeurs en de VVM, waarvoor vorig jaar niemand goed genoeg bevonden werd, gaat dit jaar naar Theo Salet van Kreos Meubelen. De 30-jarige ontwerper uit Beneden Leeuwen (Gld) bedacht een sobere maar vernuftige secretaire, uitgevoerd in blank eiken en gelakte panelen. De Prijs voor Jonge Ontwerpers gaat naar Annelies de Leede uit Engeland voor een chaise longue met draaibaar ruggedeelte. De prijzen worden uitgereikt op de slotdag van de internationale meubelbeurs, die van 7 tot en met woensdag 10 september wordt gehouden in de Jaarbeurs te Utrecht. Het betreft een vakbeurs die alleen op zondag een consumentenkijkdag kent. In totaal zullen 344 meubel—exposanten 476 firma's uit elf landen verte genwoordigen. Chemieconcerns in beroep tegen kartelboetes LUXEMBURG Veer- tien Europese chemiecon cerns zijn bij het Europese Hof van Justitie in beroep gegaan tegen de forse boetes die de Europese Commissie eerder dit jaar heeft opgelegd wegens kartelvorming op de markt voor de kunststof polypropyleen. Tot de veertien behoren DSM en Shell International Che mical Company. De Europese Commissie legde in april boetes op tot een totaal van 137 miljoen gulden, omdat de bedrijven prijsafspraken zouden hebben gemaakt voor de polypropyleenafzet in Eu ropa. De grootste boosdoeners waren volgens de commissie Shell International, het Itali aanse concern Montedison, de Britse ICI en de Westduitse Hoechst. Zij kregen dan ook de hoogste boetes. Veertien van de vijftien be drijven zijn in beroep gegaan omdat de commissie volgens hen onvoldoende bewijs voor de kartelvorming heeft gele verd en omdat de boetes bui tensporig hoog worden geacht. Daf en vakbond in de clinch over dwangsom EINDHOVEN De vracht wagenfabriek Daf Trucks en de vakbond Unie BLHP liggen ernstig met elkaar overhoop over de invoering van de 36- urige werkweek voor het kan toorpersoneel. Gisteren maak te de bond officieel aanspraak op een dwangsom van 50.000 gulden per dag, omdat de Daf- directie zich niet zou houden aan een uitspraak van de rech ter in een kort geding dat de bond had aangespannen. Volgens Bestuurder Ger van Os van de Unie BLHP zal Daf met ingang van vandaag de dwangsom moeten voldoen omdat de ATV voor het kan toorpersoneel nog steeds niet conform de rechtelijke uit spraak is ingevoerd en het overleg hierover nog niet is hervat. Drie jaar geleden werd bij Daf de 36-urige werkweek inge voerd, via 23 roostervrije da gen voor het produktieperso- neel en 13 roostervrije dagen met een werktijdverkorting van enkele minuten per dag voor het kantoorpersoneel. De bond meent echter dat het kantoorpersoneel op dezelfde wijze moet .worden behandeld als de overige werknemers. Volgens een woordvoerder van Daf Trucks houdt het be drijf zich wel keurig aan het vonnis van de rechtbankpresi dent. „Het is nu een welles- nietes zaak geworden. De rechtbankpresident moet nu maar uitmaken wie er gelijk heeft, de Unie of wij". AMSTERDAM Beleggers kunnen tot 10 september in schrijven op aandelen Inter/View, het onderzoekbureau, dat vooral bekend is geworden door peilingen naar politieke voorkeur door Maurice de Hond. Toch maakt dit soort on derzoek nog niet één procent uit van de omzet, die opliep van 10,3 miljoen in 1983 tot 17,7 miljoen vorig jaar. De onderneming krijgt het steeds drukker met marktonderzoek voor bedrijven en acht de tijd rijp om de vleugels in Europa uit te slaan. De uitgifte van ruim 500.000 nieuwe aandelen brengt 10,5 miljoen op en daarmee wil Inter/View meer derheidsbelangen verwerven in buitenlandse marktonder zoekbureaus. Inter/View werd in 1967 opgericht en is uitgegroeid tot een bedrijf met 120 vaste werknemers en 950 enqueteurs. Het onderzoekbureau steunt Vooral vooral op enquêtes per tele foon in binnen- en buitenland die gehouden worden aan de hand van computer-programma's. Inter/View denkt dat de markt voor juist dit soort onder zoek snel zal groeien. Dit jaar wordt de markt geschat op 309 miljoen in West-Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië en Nederland- Inter/View denkt dit jaar ongeveer 16 mil joen uit de totale omzet van 22 tot 24 miljoen hieruit te behalen. In 1990 zal de markt in de vijf genoemde landen gegroeid zijn tot 1200 miljoen en Inter/View mikt op een omzet van 146 miljoen uit telefonisch marktonderzoek in dat jaar. Premie voor stoppende melkveehouders DEN HAAG Minister Braks van landbouw en visserij en het Landbouwschap zijn het eens geworden over een nieu we opkoopregeling om de melkproduktie in ons land te beperken. De regeling voorziet in een premie voor boeren van vijftig jaar en ouder die defini tief stoppen met de melkvee houderij. In het kader van de nieuwe regeling krijgen boeren die veertig koeien of minder heb ben voor elke kilogram die zij inleveren 95 cent, uitgesmeerd over zeven jaar, bovenop een basisbedrag van 65 cent per li ter. Boeren met een veestapel tot zeventig koeien krijgen 75 cent. Boeren die meer koeien hebben en volledig stoppen krijgen alleen 65 cent. Naast deze opkoopregeling blijft de al bestaande regeling voor werknemers op melkveebe drijven die moeten afvloeien van kracht. Afhankelijk van hun leeftijd krijgen zij een uit kering ineens van 20.000 tot 40.000 gulden. GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE BIJ UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS,MUZIEK THEATER, RECREAT1E.EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA OPNAMEN GOLDRUSH IN SCHEVENINGEN Hoe krijg je drieduizend Nederlanders zo gek om hen massaal met plastic schepjes het strand te la ten afgraven? Voorwaar geen gemakkelijke opga ve, want er moet heel wat gebeuren willen ze voor een dergelijk karwei te porren zijn. Maar wanneer er flink wat geld valt te verdienen zijn de Hollan ders er als de kippen bij. Begraaf bijvoorbeeld drie goudstaven met een waar de van honderdduizend gulden en je kunt er zeker van zijn dat ze van heinde en verre met hun schepjes komen opdraven. Dit bedrag was gistermiddag dan ook de hoofdprijs tijdens de opnamen van het tv-pro- gramma Goldrush van de AVRO op het Scheveningse strand. Zo'n drieduizend goud zoekers uit heel Nederland waren naar de badplaats geko men om deel te nemen aan de finale van dit populaire pro gramma. De spelregels waren heel simpel. Een aardappelpo ter uit Rijswijk had de avond tevoren op een oppervlakte van 16.000 vierkante meter niet minder dan 60.000 plastic muntjes in het zand verbor gen. Tien personen (ieder met twee helpers) die in dertig mi nuten de meeste muntjes had den opgegraven zouden het walhalla van honderd vier kante meter mogen betreden waar de kist met de drie goud staven lagen verborgen. Toen om een uur of twee het startschot klonk voor de eerste ronde vlogen de deelnemers als een speer naar het terrein. Op zoek naar de felbegeerde gifgroene muntjes. „Nu weet ik het zeker, dit is de enige manier om Nederlanders op hun knieën te krijgen", sprak presentator Ad Visser door de microfoon. Sommigen dachten hun geluk met minuscule schepjes te kunnen bereiken, maar de slimmeriken zochten met sneeuwschuivers systema tisch het strand af. Anderen dachten vermoedelijk tijdens het graven teveel aan de drie goudstaven en hadden binnen enkele seconden een kuil van een halve meter diep, terwijl het bekend was dat de muntjes zich op een diepte van twintig centimeter bevonden. „Ik ga weer helemaal terug naar mijn kindeijaren, wat graaft dat Scheveningse strand heerlijk", grinnikte een man uit Boxtel. ,,Ik doe .gewoon mee voor de lol. Een dagje uit, zo moet je het zien. Niet dan? Morgen vertrekken we naar Mallorca". Maar de meeste deelnemers waren wel serieus bezig. Er was absoluut geen tijd voor een gesprek. Elke uitgespro ken letter zou hen tenslotte een muntje kunnen kosten. Bedrog Na precies een half uur wer den de muntjes geteld. En op dat moment kwam de handels geest van de Nederlanders naar boven. Plotseling sloten sommige teams spontaan vriendschap met elkaar en de poneerden de gevonden mun tjes in één emmertje. Net als in de maatschappij kochten de meer gefortuneerden zelfs muntjes van deelnemers die buiten de boot zouden vallen. Voor een tientje of vijfen twintig gulden had je een hand vol. Vandaar dat in som mige emmers van de tien bes ten ruim vierhonderd muntjes zaten. Een hoeveelheid die nooit en te nimmer op een „le gale" wijze bij elkaar zou kun nen worden gegraaid. Zowel het publiek als deelnemers waren dan ook bepaald niet te spreken over deze manier van handelen. „Kijk, dit noem ik nu pure oplichterij" zei een te leurgestelde deelnemer. „Zo'n tweehonderdvijftig muntjes kun je met z'n drietjes nog wel opgraven, maar vierhon derd...?". Paragnost Maar ja, producent René Stok vis moest doorgaan met de op namen, dus ageren had weinig zin. De tien gelukkigen waren uitgekozen en konden met een ijzeren schop op zoek naar een kist goud. Eén van de deelne mers had enkele dagen gele den zelfs een paragnost voor dit festijn geraadpleegd. Aan de hand van ingewikkelde te keningen ging hij aan de slag op de honderd vierkante me ter. Binnen een half uur was het terrein omgetoverd in een bouwput. Met de blik op on eindig en zweetparels op het voorhoofd werkten de finalis ten als beesten om hun begeer de schat op te graven. Na ruim anderhalf uur stuitte één van hen op iets hards. De kist met de goudstaven was gevonden. Door de man die de hulp van de paragnost had ingeroepen. Op 10 oktober kan iedereen op de televisie zien wie deze uit gekiende en nu welvarende knaap is. Hij moet in elk geval worden gezocht in het oosten des lands. IBB-Kondor: lagere jaarwinst LEIDEN De bouwonderne ming IBB-Kondor verwacht dit jaar een lagere winst te be halen dan vorig jaar, toen 3,6 miljoen gulden werd verdiend. In het eerste halfjaar van 1986 bedroeg de nettowinst 1,4 miljoen; honderdduizend gul den minder dan in dezelfde periode van 1985, zo heeft de directie meegedeeld. Het lage re resultaat wordt volgens de directie veroorzaakt door blij vende verschillen in huisves tingskosten en hogere afschrij vingen op nieuw materieel en de kantoorinventaris. Gezien de orderportefeuille zal de om zet over het hele jaar ongeveer 85 miljoen bedragen tegen 80,8 miljoen in 1985. buhmi lel c dordlse elsevier c lokker (ghc glst-broc c heineken hbg hoogovens c hunt.doug. inlem.mul kim kluwer OCé pakhoed c rodamco vml-stofk umlever c dividend over 85 11,30 85 1.35 85/6.60 85 27.-1 cl 83/84 5% sl, 85/2.55 85/4.20 85/5.90 85/4.-5% sl.a. 85 5.20 cl. 85/11.32 85/3.60 85 2.75 n cl. 81/3.50 85 6.50 ol2V/,st.a. 85/3.50 85 7.40 85/2.50 85 1.40 b 85/2.40 85/86 1.60 85 625y 85/5.- 85 12.80 85/2.40 85/8.50 85 14.- 85/3.40 85 10.- 85 1.75 85/3,20 85/2.- 85/2.92 85 2.20 4% sl. 84/85 1.64 78 4.40+5% sta 85/8.- 85 14.82 85/8.50 85/7.80 ho dd 125.50 6/1 100.00 12/8 183.70 17/4 638.00 13/8 154.00 9/4 94.70 8/1 119.006/1 145.00 6/1 171.5021/8 229.0021/8 196.503/9 254.50 19/8 99.5021/4 54.20 10/1 61.20 2/1 244.80 8/1 163.00 12/3 127.00 22/5 76.206/1 85.80 14/8 64,50 4/2 285.00 27/8 172.00 21/8 210.4028/8 96.00 22/5 267.50 6/1 221.50 6/1 177.00 14/8 550.00 2/9 40.1021/8 93.506/1 66.20 17/2 95.90 27/8 142.103/4 88.00 2/6 51.103/4 32.623/7 522.50 21/8 360.00 21/8 84.00 20/8 97.30 25/2 68.50 27/2 146.602/1 535.0013/5 143.70 27/1 72.70 13/5 94.00 13/5 115.5014/5 114.00 30/1 134.00 7/1 156.00 30/1 153.00 26/2 61.00 22/8 36.2025/2 49.50 27/2 148.00 16/5 137.00 3/1 66.70 26/8 52.00 13/5 66.00 25/2 42.4025/8 195.00 2/1 118.703/3 163.8030/1 71.0025/2 184.00 14/5 158.00 15/8 105003/3 400.502/1 30.10 26/3 47.60 16/5 46.60 1/8 82.80 23/1 132.101/8 72.203/3 46.60 2/1 27.00 26/8 344.00 4/3 268.00 26/2 59.6226/2 272.00 161.00 208.30 270.00 161.00 209.00 85.30 230.00 178.80 150.00 550.00 234.00 179.10 150.00 550.00 Slotkoers dinsdag 2 september 1986 vk sk grasso 182.00 177.00 grolschc 75.00 77.50 gli holding 137.00B 137.00 hagemeyer 70.00 71.30 hein hold 164.00 166.00 hoek 171.50 173.00 holdoh-houl 374.50 371.00 ad 350.00 349.00 ahrend gr c 137 00 137.80 a. rubb. 11.00 10.95 arm 820.00 620.00 antvert 280.00K audel c 206.50 213.00 air 120.00 117.00 air eonv.pr. 50.00 50.00 bam 108.00 113.00 batenb.beh. 2170.00 2160.00 van beek 175.00 173.00 beers 244.00 243.50 blyd w 56.00 65.50 15.00 15.00 de boer borsum] 115.00 115.50 bos kalis c 13.80 13.60 braai bouw 201.00 203.00 bredero 228.00 226.00 bredero c 228.00 226.00 breevasl 235.50 237.00 breevast c 235.50 237.00 brink mol 21.30 21.30 burg heybr 2500.00 2500.00 caivè 698.00 706.00 caW c 698.00 706.00 oM pr 3810.00 3820.00 caM pr c 3810.00 3820.00 csm 64.60 66.60 ome 65.50 67.40 chamotle pr 2180.00S 2200.00S ckk 88.00 87.00 419.00 418.00 cred lyonn 92.50 92.20 desseaux 179.80 183.00 dordlse pr 192.60 193.30 dorp groep 330.00 333.50 econoslo 137.50 137.00 emba 750.00 750.00 enral-non c 60 00 59.50 eriksc 295.00 30000 lumesa 53.70 54.00 gamma hold 340.00 339.00 gamma h pr 26.80 26.60 gel dein c 202.00 202.00 gero c 68.00H 70.00H geveke elee 115.00+ 116.70 geveke(gth) 48.00 48.00 giessen 136.00 134.00 goudsmit 118.00 123.00 Amerikaanse dollars Engelse pond Belgische Ir. Duilse mark Ital. lire Port. escudo Canadese dollar Fr. frank (100) Zwits. (rank (100) holee 37.50 38.90 holland sea 2.88 2.84 holl.kloos 530.00 528.00 hunter d pr 5.10 5.00 ihc caland 20.00 19.80 Industmij 165.50 160.40 ibb-kondor 596.00 592.00 kempen b 178.50 175.00 kiene 965.00 965.00 kbb 120.80 120.50 kbb c 120.50 119.50 kbb c.pr. c 116.70 115.00 kbb pr 36.00 J6.50 kbb pre 36.00 36.80 koppelpoort 422.00 425.00 krasnapols. 157.70 157.80 landri glin 625.00 625.00 leidsche w 144.60 142.00 macintosh 96.00 96.00 maxwell 480.20 483.00 medicoph. c 79.00 78.80 mend gans 3600.00 3600.00 meneba c 103.70 109.00 mhv a'dam 10.00 10.00 moeara 900.00 920.00 moeara opr 116000. 117000. moeara cop 11400.0 11400.0 moeara wb 12550.0 12695.0 moeara c wb 2450.00 2510.00 mulder bosk 78.00K 70.00$ muttibou» 31.20 30.80 mijnbouw c 226.00 228.00B naefl 90.00 89.50 225.00G nedap 365.00 365.00 n sprat C 15000.0 15000.0 norit 328.00 333.00 nutricia gb 272.00 270.00 nutr.vb c 287.00 288.00 ONG 392.00 391.00 palembang 460.00 460.00 palthe 178.00 179.00B pont hout 54.50 53.00 porc fles 166.00 170.50 pronam proost br. rademakers rommenhöl 1927.00 1927.00 rsv c 6.00 ONG sarakreek schev.-ems schuitema schuppen schutter» smil intc sph centre telegraaf c thorn dr c tulip comp tw kabelh c twijnstrac ubbink unilever unil.7 pre unil.6 pr ver.glas nb vnupr v.tranihyp. vosk stevin «gwerc westhaven wol-samc 131.00 132.00 340.50 345.00 161.00 16500 30.00 30.20 54.80 54.80 925.00 921.00 102.00 106.50 160.00 160 00 33.50+ ONG 507.00$ 517.00S 1040.00S 119.50 120.50 111.00 111.00 73.50 7350 980.00 1015.00 244.00 245.00 470.00B ONG 108.50 110.50 GOUD Nieuw Vorige ZILVER onbewerkt 28570 - 29270 28370 - 29070; onbewerkt 345 415;345 - 415; bewerkt 30870 30670 bewerkt 460; 89 7/8 911/4 30 3/4 297/8 46 445/8, 48 1/2 481/2 33 3/4 337/8 2251/4 28 7/8 291/4 18 7/8 187/8 45 7/8 455/8 57 7/8 43 1/8 423/4 De Amsterdamse effectenbeurs is dinsdag voorzichtig naar boven gegaan. Lichte vraag was in veel gevallen voldoende voor aardige winsten en hoewel in de namid dag hier en daar wat gas werd te ruggenomen resteerde toch een vriendelijke markt. De meeste actieve waarden ste gen wat met Unilever voorop (plus ƒ4 op ƒ516,50). Maar ook bij voorbeeld Akzo met ƒ2 winst op ƒ160,30 deed het niet slecht Bij de financiële waarden was Midden- standsbank topper met een slot koers van bijna een tientje hoger op ƒ238,50. FGH Hypotheekbank bleef relatief gezien met een daal der winst op ƒ437,50 zeker niet achter. De papiersector was in herstel onder leiding van KNP. Het in hoofdzaak in de zuidelijke Ne derlanden producerende concern steeg ƒ5 tot ƒ161. Btihrmann won ƒ4,50 op ƒ222,50. In de dranken- hoek werd Heineken ƒ2,70 duur der op ƒ188,70 en Bols ƒ1 op ƒ166. Gist-Brocades steeg na de publi catie van de iets hogere halfjaar resultaten ƒ1,40 tot ƒ52,90. Transportwaarden waren vast. Nedlloyd trok de kar met ƒ5 winst op ƒ180. Van Ommeren liep ƒ1 op tot /37,20 en Pakhoed ƒ2,70 tot ƒ65,70. Internatio-Miiller werd bijna ƒ3 duurder op ƒ80,50. HBG die een order van ƒ120 mil joen uit de VS heeft ontvangen, werd beleggers ƒ4,50 meer waard op ƒ153. Op de lokale markt trad het tex- tielfonds Blydenstein-Willink op de voorgrond met een winst van ƒ9,50 op ƒ65,50. Een hoofdstuk apart vormde Ko- - ninklijke Sphinx. De laatste da- f gen is voor dit fonds sprake van grote omzetten. Maandag kwam Sphinx als nummer 20 op de om-L zetlijst, dinsdag als nummer 15. Maandag werd ruim ƒ4 winst ge boekt op ƒ63 na een lange tijd van stilstand. De directie haastte zich - dinsdag om te verklaren dat haar niets bekend was over aanleidin gen tot deze grote koerssprong, maar het mocht niet baten: dins dag kwam er nog eens ƒ1,20 op de koers op 64,20. De obligatiemarkt was goed prijs- houdend.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1986 | | pagina 6