y pn ie djntïkmt: s Freek de Jonge met eigen film „De komediant" naar Canada ABC Croiset met „Faust" naar Amerika „Stalen knuisten" weer boven water H.M.I.IIWJMÈ 071-122244 Adverteer meer «8"SIJTHOFF PERS KUNST £e«dóc6oiuant WOENSDAG 27 AUGUSTUS 1986PAGINA8 Herdenking Maria Callas in Verona VERONA Agnes Baltsa, José Carreras, Renato Bruson en Katia Ricciarelli zijn de operasterren die zullen deelnemen aan een herdenking van de in 1977 overleden sopraan Maria Callas op 3 september in de Arena van Verona. „Dit is de arena - Hier werd Ma ria Callas geboren", is de titel van de herdenking. In de zomer van 1946 maakte Callas als 22-jarige haar Europese debuut in het reusachtige amfitheater van. Verona. Tussen het optreden van de zangers door zal Popplaatje tegen drugsgebruik LONDEN De jongste uiting van de lief dadigheidspop richt zich na de honger en de armoede met ingang van dinsdag op de bestrijding van de drugs. De Thompson Twins, Elton John, Dire Straits, Matt Bian co, Duran Duran, David Bowie en vele an deren slaan de handen in elkaar in het liedje „Music Change the World" om de jeugd ervan te doordringen dat het gedaan moet zijn met het druggebruik. De op brengst van het als videoclip uitgebrachte nummer is bestemd voor de Young Men's Christian Association. De YMCA voert ac tie tegen drugsgebruik onder jongeren. De tekst en muziek van het liedje zTjn geschre ven door de 8-jarige Australische scholier Brendan Woithe. De plaat werd ten doop gehouden door Cliff Richard, die betoogde dat drugsgebruik veel ellende en pijn ver oorzaakt in vele families. ANWB-prijs voor film „Het bewaarde landschap' DEN HAAG De ANWB-prijs. de „Edo Bergsma-prijs", is dit jaar toegekend aan de filmers John en Douwes Fernhout voor hun film „Het bewaarde landschap". De prijs bestaat uit een penning, 5000 gulden en een kunstwerk en wordt op 30 oktober uitgereikt door ANWB-voorzitter ir. F.H. van der Linde van Sprankhuizen. De prijs is ingesteld om waardering te uiten voor grote verdiensten en uitzonderlijke initia tieven op de door de ANWB bestreken ter reinen, aldus de toeristenbond. De toeken ning gebeurde door het dagelijks bestuur van de ANWB op voordracht van een ad viescommissie, voorgezeten door commissa ris van de Koningin in Groningen, HJ.L. Vonhoff. Pisuisse-prijs 1986 voor Marjolijn Touw AMSTERDAM De Pisuisse-prijs (groot 2000 gulden) gaat dit jaar naar Marjolijn Touw. De prijs, voortkomend uit de nalatenschap van Fie Carelsen, wordt toegekend door de Akademie voor Kleinkunst in Amsterdam. De 23-jarige Matjo- lijn Touw kreeg de prijs voor een soloprogramma dat zij deze zomer op school uitvoerde. Zij zit in de eindstudiefase van de opleiding. De Kreativiteitsprijs is dit jaar toege kend aan Patty Trossel. Zij zal de onderscheiding om persoonlijke re denen echter niet aanvaarden. De Pisuisse-prijs wordt op 6 september in de Akamedie uitgereikt. WERELDWIJDE VERTONING FILM LEON DE WINTER LEIDEN Voor het eerst heeft de Cannon-group Nederland samen met een Nederlandse filmproducent voor af afgesproken dat een film in alle Cannon-bioscopen over de hele we reld wordt gedraaid. Het contract daarvoor is vandaag in Leiden onder tekend. Samen met de Eerste Amster damse Filmassociatie (EAF) is een contract opgesteld waarin wereldwij de vertoning van haar nieuwe film „Zoeken naar Eileen W.", naar het gelijknamige boek van Leon de Win ter wordt gegarandeerd. De film wordt geregisseerd door Rudolf van den Berg en geproduceerd door Leon de Winter. Hij zal waarschijnlijk vol gend jaar maart klaar zijn. De produc tiekosten bedragen ongeveer 2 mil joen gulden, waarvan Cannon een deel voor haar rekening zal nemen. AMSTERDAM Freek de Jonge vertrekt nog deze week naar Canada om daar reclame te ma ken voor zijn nieuwste film „De komediant". Deze film gaat op 15 sep tember in Ottawa in pre mière. Het welslagen hiervan bepaalt zijn ver dere plannen, of hij een tournee en een film zal gaan maken in dat land. Voor die film heeft hij al de titel „Forget me not" en het script over een tuinman in de grote stad gereed. Deze zaak wordt gefinancierd door de Cannon-Company. Zijn verblijf in Canada wordt mede geplaatst in het kader van een Hollandse filmweek, waarop ook de films „De aan slag" naar Mulisch' boek en „De illusionist" van Freek de Jonge zullen worden ver toond. Ongeveer gelijktijdig met de Canadese première komt deze film in Nederland in roulatie met tien copieën tegelijk. Bo vendien zal „De komediant" worden gedraaid op de slot manifestatie van de Neder landse Filmdagen in Utrecht, in de laatste week van sep tember. De film „De komediant" heet een oorspronkelijk verhaal te zijn, waarin een artiest zich verzet tegen het verkwanse len van zijn gaven aan de commercie. Hij waant zich een leeuw door zich in de huid van dat beest te hullen. Hij lijkt het tegen de over macht te moeten afleggen, maar om zijn publiek niet te leur te stellen blijft hij zich onverzettelijk tonen. Voor de regie tekent Caspar van Brugge, die voornamelijk toch registratie van zaalvoor stellingen heeft gepleegd. Het podium blijkt vooral de plaats waar De Jonge het best tot recht komt. De tekst zowel als het beeldmateriaal zijn voor namelijk ontleend aan zijn show „De bedevaart", maar scènes als met zijn doofstom me broer, door hem gedacht als zijn evenbeeld, komen weer uit de vroegere voorstel ling „De Mars" en die stond weer model voor zijn eerste film „De illusionist". Freek de Jonge wenst niet te wijken voor de commercie, zoals hij te kennen geeft in zijn nieuwe film „De komediant". Waar de filmbeelden een den van - een waarzegster, horen zingen „Gimme a kick" sterk ritme bezitten, gaan de Aanhakend bij de hedendaag- of tekst van soortgelijke grimassen van De Jonge soms se behoeften aan amusement strekking. Ook de muziek is lichtelijk verloren. Meer fil- haalt de regie samen met onttrokken aan de Bedevaart- misch worden de beelden bij Freek ook een discodansgroep voorstelling, straattaferelen en het optre- binnen de scène die men kan TON OLIEMULLER Raad pleit voor afschaffing filmkeuring DEN HAAG De Raad voor het Jeugdbeleid pleit in een advies aan minister Brinkman van WVC voor complete af schaffing van de filmkeuring. Van de driehonderd films die jaarlijks in de bioscopen ko men worden er nog honderd gekeurd, de rest wordt auto matisch alleen geschikt bevon den voor mensen boven de zestien. De Raad vindt dat ou ders moeten uitmaken of een film geschikt is voor hun kin deren of niet, afhankelijk van de informatie die de producen ten verstrekken. Volgens de raad wekt de huidige filmkeu ring valse verwachtingen, om dat gekeken wordt naar scha delijkheid voor kinderen jon ger dan zestien en jonger dan twaalf jaar, terwijl over de.ge- schiktheid niets wordt gezegd. Wat voor het ene kind als niet schadelijk wordt gezien, is dat voor het andere misschien wel. De raad acht het beter als dergelijke beslissingen aan de ouders zelf worden gelaten. Omstreden première in Keulen KEULEN In Keulen heersj deining naar aanleiding van de premiere voor Europa op zondag van de "Young Penis Symphony" van de Koreaan Nam June Paik, waarbij het betreffende orgaan op het po dium te zien zal zijn. „Men zou zoiets geen kunst mogen noe men als je er op straat voor wordt opgepakt wegens schen nis van de eerbaarheid", luid de het commentaar op straat. Wulf Herzogenrath, de regis seur van het stuk, verwacht geen schandaal. "Ik kan me niet indenken dat zoiets nu nog de gemoederen verhit", zegt hij. Hans Croiset. DEN HAAG Hans Croiset, regisseur van de onlangs met de prijs van de theatercritici bekroon de „Fausf'-voorstelling van toneelgroep De Ap pel, gaat dezelfde voor stelling vermoedelijk in Dallas op het toneel bren gen. The Dallas Repertoi- ry Company heeft hem gevraagd het stuk in okto ber volgend jaar te komen regisseren. De contacten hierover werden gelegd tijdens een rondreis die hij met een internationale groep regisseurs door Amerika maakte. Dramaturg Hent van der Horst, die ook „Faust" voor De Appel bewerkte, is momenteel bezig met een bewerking in het Engels. Croiset, die bin nenkort een rol speelt in Ham let van Het Publiekstheater, wil over het project verder weinig kwijt: „Ik ben er pas zeker van als het contract ge tekend is. Dat wil ik eerst nog even afwachten". In zijn ge sprekken met de Amerikaanse toneelgroep heeft hij wel als voorwaarde gesteld dat Tom Schenk, die tekende voor het opzienbarende decorontwerp van De Appel's „Faust", ook daarvóór zal zorgen in Dallas De toneelgroep in Dallas heeft zowel een schouwburg als een grote hal, enigszins vergelijk baar met het onderkomen van De Appel. Croiset heeft verder een uitno diging liggen om in Tel Aviv te komen regisseren. Het suc ces van „Faust" is tot ver dver de landsgrenzen doorgedron gen. Zo besteedde ook een krant in Buenos Aires uitge breid aandacht aan deze voor stelling. De NOS-televisie zendt op 9 en 10 september een door Olga Madsen ge maakte TV-bewerking van „Faust" van De Appel uit. kleintjes H MEUBELEN, HUISRAAD ENZ. Gordijnen gratis gemaakt. Gordijnen gratis gfemaakt. Tapijten gratis gelegd. Tapijten gratis gelegd. Mateba Haarlemmerstraat 214. Leiden. Tel. 071-122614. TE HUUR AANGEBODEN 071-122244B LEIDSE COURANT PLAVUIZEN VLOEREN III Bij aankoop kamervloer gra tis gelegd v.a. 27,50 per m2. Plavuizenhuis Platemo Dordrecht - Rotterdam - Haarlem - Den Haag. Rijs- wijkseweg 292, tel. 070- 803444. Te huur luxe auto's, vanaf 30,- per dag. Autoverhuur PRAN GERS. Hoofdstraat 104 Leider dorp. Tel. 071-894040. KENNISMAKING Kunstgebitten - reparaties Dage), vanaf 9 uur. Zaterdag reparatie UITDEUKEN/SPUITEN Jonge vrouw. 47 jr.. gescheiden z.k.m. goedaardige MAN tot 52 jr. Br. liefst m. foto 0. nr. SP93400 bur. v.d. bl. DIVERSEN Mevr. Salomé HELDERZIENDE van 10 tot 13 uur. Tandtech nisch laboratorium C. van Ber ge Henegouwen. Vronkenlaan 23. Leiderdorp. Tel. 071- 692777. Geen filiaal. ||§p J CARAVANS Wilt u uw toer- of sta-CARAVAN verkopen. Bel dan even 06- 52103125 (qratis inlichtingen). onthult uw toekomst, liefde, geld. gezondheid, geluk. Occul te bewerking/bescherming. Tel. 070-452633. Den Haag. Studente psych. zoekt contact met Ned. MISHANDELDE vrou wen. plm. 1/2 jr. onafh. wonend, t.b.v. onderzoek. Discr. verz. Tel. 010-4655061. TANDENGOUD. 16.- Cash. van Ruiten, antiquair, Kort Ra penburg 2, Leiden (ma. di. gesloten!). GARAGE TIP TOP 071-125709/153627 ST. AAGTENSTRAAT 14 LEIDEN T.k.: CARAVAN t.e.a.b., vaste staanplaats met inboedel. Tel. 070-937132. GARAGE te huur gevraagd t.b.v. autostalling. Tel. 071- 140171. UTRECHT Een hoogtepunt op de tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de In dustriebond FNV, die eind deze maand in Utrecht van start gaat, is de vertoning van de 56 jaar oude vak bondsfilm „Stalen Knuisten". Het gaat om een documentaire die in 1930 door de Polygoon cineast Jo de Haas (1902-1963) werd gemaakt in opdracht van de Algemeene Nederlandsche Metaalbewerkerbond en pas enkele jaren geleden werd ontdekt in de stoffige archieven van het Po lygoon. Veel was er van het origineel overigens niet meer over. Een vertoningskopie van de film was niet aanwezig in het ar chief, en hoewel er ergens in Nederland nog twee exemplaren moesten zijn, waren deze niet te lokaliseren. Het Polygoon had alleen de beschikking over het originele camera-negatief, maar dat was dusdanig verknipt en samengevoegd met ander vak bondsmateriaal, dat een reconstructie noodzakelijk was. Aan de hand van historische bronnen als filmkeuringslijsten en recen sies kon „Stalen Knuisten" worden gereconstrueerd en waar no dig hersteld. Het NOS-programma „Van gewest tot gewest" laat vanavond een impressie zien van hoe de film uiteindelijk weer tot stand kwam. De film „Stalen Knuisten" is vanaf 29 augustus te zien op de tentoonstelling „Petje af, 100 jaar Industriebond FNV" in het Centraal museum te Utrecht Poging tot beroving LEIDEN Door hel kordal optreden van een cassière va een zaak in huishoudelijke ar«vT tikelen aan de Haarlemmei^r straat, kon de politie twe mannen aanhouden, die pnfist beerden een zak met geld we t te nemen. Om kwart voor vi gistermiddag stond het meis g achter de kassa met een za met enkele duizenden gulden K"® Twee mannen kwamen tfnc winkel in en een van hen grtyn te de zak uit de handen va$ti het meisje. Het meisje pakte c zak terug en sloeg alarm. H - tweetal vluchtte. Twee bi drijfsrechercheurs van een ai dere zaak gingen hem achtefitr na. Even later kon de te hulvo geroepen politie het tweetal een 21-jarige Hagenaar en ee^ 22-jarige man zonder vas woon- en verblijfplaats aai houden. p es Sleutel in kluis; geld verdwenen V LEIDEN Een 41-jarige eige naar van een verfhandel aai j de Morsstraat is maande tweeduizend gulden armer gaf worden. De man had het gelf gestopt in een kluis in zijl winkel. Maandagavond oni dekte hij dat hij de sleutel ij het slot van de kluis had latej zitten, en dat het geld was vei dwenen. Drie tips in moordzaak Leidschendam LEI DSCH EN DA M Leidschendamse politie en hJ regionale recherchebijstandf team trekken een drietal tip| na over de moord op de 89-j rige mevrouw Kolstee. 2 kwam vrijdagavond in haal dam door wuriging om het lejj ven. Het gaat om mensen d in de periode van de moord c mevrouw Kolstee in de fl van de weduwe zijn gezien van wie de tipgevers vermot den dat zij daar anders noc waren. Verder doet de politij in de buurt nog onderzoek e komen vandaag schoonmakei en werksters aan de voor ondervraging. FIGUURPUZZEL Horizontaal; 1. nauwgezet: 6. heemse lekkernij voor velen; 7. plant als zinnebeeld der onsterft heid: 8. bekende toeristenstad in goslavië. Verticaal: 2. soort van 1 strijd; 3. persoon die anderen gedurj napraat (lig.); 4. bepaald aantal; r tak van sport. *we* ledurfl tal; I atwef- Uuvxufl ïiuoai#o| f Telefoon ABC voor Leiden en omgeving: Inlichtingen over plaatsingen in deze rubriek telefoon van 8.15-17.00 uur Accu's Groenen Gratis accu's testen, monteren en complete autoinstaliatie doormeten. Leiden, Nieuwe Rijn 106, hoek Langestraat. Tol. 071-120500-123140 Touringcar BOVO-TOURS Tal. 01713-9107 Trouwauto's GEBR. DE JONG LEIDEN B V. Tel. 071-140167/149000 J bezorgt bijvoorbeeld onze krant. Er is plaats voor je door vertrek van oudere bezorgers, die de school verlaten, in dienst moetenof gaanstuderenendaarom stoppenmethet bezorgen van onze kranten (Haagsche Courant, dagblad Het Binnenhof en Leidse Courant). Vanaf nu kun je je aanmelden voor een bezorgwijk in je eigen I woonomgeving. Het gaat om een uurtje werk per dag en het levert een leuke aanvulling op je zakgeld op. Zo kun je doordat je wat z/oef, ook wat meer willen. Bel even met onze Inspectie Binnendienst en je weet I snel meer: telefoon 070-190774.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1986 | | pagina 8